Harry HR

Warunki użytkowania

Poruszaj się po naszych Warunkach użytkowania, aby cieszyć się bezproblemową obsługą. Zapoznaj się z wytycznymi, które regulują Twoją interakcję z platformą Harry HR. Przestrzeganie tych zasad zapewnia harmonijne partnerstwo podczas wspólnego kształtowania przyszłości Employee Experience.

Niniejsze warunki świadczenia usług ("Warunki Ogólne") regulują korzystanie i subskrypcję Strony internetowej i/lub Platformy Harry HR dostarczanej przez ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Uzyskując dostęp do Witryny i/lub Platformy Harry HR lub podpisując lub akceptując niniejszą umowę przez Strony, użytkownik wyraża zgodę na Warunki Ogólne w imieniu własnym jako Użytkownik i/lub, w zależności od przypadku, w imieniu organizacji, którą reprezentuje ("Klient"), chyba że posiada zastępującą pisemną umowę z Harry HR.

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

Następujące terminy pisane wielką literą mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. "Aktywny Użytkownik" oznacza Użytkownika, który został zaproszony do przyłączenia się do Platformy Harry HR, który jest zarejestrowany na Platformie Harry HR i którego rejestracja nie została dezaktywowana przez Klienta lub przez Harry HR na polecenie Klienta;
 2. "Podmiot Stowarzyszony" oznacza zarówno (a) każdy podmiot bezpośrednio lub pośrednio kontrolujący, kontrolowany przez lub będący pod wspólną kontrolą ze Stroną. Dla celów odniesienia do jakiegokolwiek Podmiotu Stowarzyszonego w niniejszym dokumencie, "kontrola" (w tym terminy "kontrolujący" i "pod wspólną kontrolą") oznacza: (i) własność ponad 50% kapitału własnego lub korzystnego udziału w takim podmiocie, lub prawo do głosowania za lub mianowania większości zarządu lub innego organu zarządzającego takiego podmiotu; lub (ii) prawo do bezpośredniego lub pośredniego kierowania lub powodowania kierowania zarządzaniem i polityką takiego podmiotu za pomocą dowolnych środków, czy to poprzez posiadanie papierów wartościowych z prawem głosu, na mocy umowy, lub w inny sposób;
 3. "Dane Klienta" oznaczają wszelkie treści, które mogą obejmować Dane Osobowe Użytkowników, które Klient lub Użytkownicy przesyłają lub przekazują Harry HR w związku z Service, w tym spersonalizowane pytania opracowane przez Użytkowników, odpowiedzi na ankiety, odpowiedzi na ankiety, zdjęcia i komentarze;
 4. Dane Osobowe Klienta? oznaczają wszelkie Dane Osobowe zawarte w Danych Klienta;
 5. "Data wejścia w życie" oznacza (i) w przypadku Użytkownika - pierwszą datę uzyskania przez Użytkownika dostępu do Strony internetowej lub Platformy Harry HR; lub (ii) w przypadku Klienta - ostatnią datę podpisania Warunków ogólnych przez obie Strony lub datę zaakceptowania Warunków ogólnych przez Klienta, w zależności od przypadku;
 6. Platforma Harry HR? oznacza narzędzia i platformę zaangażowania w miejscu pracy skomercjalizowane przez Harry HR jako ?Harry HR? i dostępne dla Klienta lub Użytkowników;
 7. Strony? oznaczają (i) Harry HR i Klienta; lub (ii) Harry HR i Użytkownika, w zależności od przypadku;
 8. ?Dane Osobowe? mają znaczenie określone w przepisach o ochronie prywatności;
 9. "Przepisy dotyczące ochrony prywatności" oznaczają wszystkie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych i prywatności, regulacje i wytyczne regulujące ochronę Danych Osobowych;
 10. ?Polityka Prywatności? oznacza Politykę Prywatności Harry HR dostępną pod adresem https://harryhr.com/privacy.
 11. "Wrażliwe dane osobowe" mają znaczenie określone w przepisach o ochronie prywatności i mogą obejmować rasę, pochodzenie etniczne, pochodzenie narodowe, przynależność religijną, orientację seksualną lub niepełnosprawność fizyczną lub umysłową;
 12. ?Pracownik(i) kontraktowy(e) klientów? oznacza każdego Użytkownika zaproszonego przez Klienta do składania odpowiedzi na ankiety, odpowiedzi na sondy, komentarze, opinie i sugestie za pośrednictwem Platformy Harry HR, w tym każdego pracownika Klienta;
 13. Termin? ma znaczenie określone w punkcie 8.1 (Termin);
 14. "Użytkownik" oznacza, w zależności od przypadku, każdego użytkownika Strony lub każdą osobę fizyczną, której Klient zapewnia dostęp do Platformy Harry HR, w tym wszelkich administratorów kont, kierownika firmy, kierownika grupy oraz wszelkich Pracowników Kontraktowych Klientów; oraz
 15. "Strona internetowa" oznacza publiczną stronę internetową dostępną pod adresem https://HarryHR.com/ oraz jej siostrzane strony internetowe udostępniane przez Harry'ego HR (w tym, https://harryhr.com/how-to ).
 16. Termin ?w tym? nie jest ograniczający i oznacza ?w tym, bez ograniczeń.

2. DOSTĘP I KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR

 1. Strona internetowa. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do Strony i korzystać z niej zgodnie z Warunkami Ogólnymi. Harry HR może zmienić zawartość, cechy i funkcje Strony Internetowej w dowolnym czasie bez powiadomienia. Harry HR może w każdej chwili, tymczasowo lub na stałe, ograniczyć lub zawiesić dostęp do Strony, według własnego uznania, w tym w celu przeprowadzenia aktualizacji i konserwacji Strony.
 2. Services. Podczas Okresu (zdefiniowanego w Sekcji 8.1 (Okres)), Harry HR przyznaje Klientowi oraz jego Użytkownikom i Podmiotom Powiązanym prawo dostępu i korzystania z Platformy Harry HR, oraz wszelkich usług powiązanych, zgodnie z Warunkami Ogólnymi (the ?Services?).
 3. Zmiany Usług. Harry HR oferuje Usługi materialnie zgodnie z opisem na swojej Stronie Internetowej i powiązanej dokumentacji. Harry HR może zmienić zawartość, cechy i funkcje Platformy Harry HR w dowolnym czasie bez powiadomienia. Harry HR zapewni Klientowi wcześniejsze powiadomienie, jeżeli nastąpi zmiana Platformy Harry HR skutkująca ogólnym istotnym zmniejszeniem celu Platformy Harry HR. Jeżeli takie istotne zmniejszenie nastąpi, a Klient będzie miał istotny wpływ na korzystanie z Platformy Harry HR, Klient może wypowiedzieć swoją subskrypcję zgodnie z punktem 8.2(ii).
 4. Tymczasowe zawieszenie Usług. Harry HR może tymczasowo ograniczyć lub zawiesić Usługi od czasu do czasu, według własnego uznania, w tym w celu przeprowadzenia aktualizacji i konserwacji Platformy Harry HR. Klient może w każdej chwili sprawdzić stronę statusu Harry'ego HR (https://harryhr.statuspage.io), gdzie podawane jest rozsądne powiadomienie o planowanej konserwacji, która może mieć wpływ na dostępność Platformy Harry'ego HR.
 5. Niedopuszczalne użytkowanie. Klient i Użytkownicy nie będą, ani próbować, ani pozwalać osobom trzecim na: (i) udostępniania niepublicznych funkcji lub treści Strony lub Platformy Harry HR jakimkolwiek osobom trzecim; (ii) kopiować, powielać, stosować inżynierii wstecznej, dekompilować, rozkodowywać, dezasemblować, nagrywać, zmieniać, ulepszać, modyfikować, łączyć, adaptować, tłumaczyć, tworzyć dzieł pochodnych lub w inny sposób odtwarzać jakiejkolwiek części Strony Internetowej lub Platformy Harry HR (dla jasności, Klient i Użytkownicy nie mają dostępu do Strony Internetowej lub Platformy Harry HR w celu zbudowania produktu lub usługi konkurencyjnej w stosunku do Usług lub zbudowania produktu wykorzystującego pomysły, cechy, funkcje lub grafikę podobną do tych zawartych na Stronie Internetowej lub Platformie Harry HR); (iii) wysyłania wirusów, robaków, bomb czasowych, koni trojańskich lub innych szkodliwych lub złośliwych kodów, plików, skryptów, agentów lub programów; (iv) podejmowania prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu lub zakłócania integralności lub działania Strony internetowej lub Platformy Harry HR; lub (v) korzystania ze Strony internetowej lub Platformy Harry HR w sposób, który obciąża lub zagraża integralności, wydajności lub dostępności Strony internetowej lub Platformy Harry HR. Ponadto Strona Internetowa lub Platforma Harry HR nie będą wykorzystywane do zbierania, zarządzania lub przetwarzania Wrażliwych Danych Osobowych, a Harry HR nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności, która może wynikać z wykorzystania Strony Internetowej lub Platformy Harry HR przez Klienta lub Użytkowników do zbierania lub przetwarzania Wrażliwych Danych Osobowych. W szczególności, kategorie atrybutów Użytkowników tworzone przez administratora konta Klienta nie będą tworzone w taki sposób, aby powodowały wprowadzanie Wrażliwych Informacji Osobowych. Klient jest odpowiedzialny za poinformowanie Użytkowników, że Wrażliwe Dane Osobowe nie powinny być umieszczane na Platformie Harry HR. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego punktu, Harry HR może zawiesić dostęp Klienta i Użytkowników do Strony lub Usług bez uprzedniego powiadomienia, oprócz innych środków zaradczych, jakie Harry HR może mieć. HARRY HR NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEDOPUSZCZALNE WYKORZYSTANIE PLATFORMY HARRY HR.
 6. Bezpieczeństwo konta i dostęp. Klient i Użytkownicy podejmą wszelkie uzasadnione kroki, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do Platformy Harry HR, w tym poprzez ochronę swoich haseł i innych informacji do logowania. Klient jest odpowiedzialny za wszelkie działania mające miejsce na jego koncie (inne niż działania, za które Harry HR jest bezpośrednio odpowiedzialny i które nie są wykonywane zgodnie z instrukcjami Klienta), niezależnie od tego, czy Klient autoryzował te działania. Klient lub Użytkownicy powinni niezwłocznie powiadomić Harry HR, jeżeli dowiedzą się o jakimkolwiek nieautoryzowanym dostępie do swojego konta lub jego wykorzystaniu.
 7. Systemy Klienta. Klient jest odpowiedzialny za utrzymanie i aktualizację wszelkich systemów operacyjnych, przeglądarek internetowych, oprogramowania antywirusowego lub innego oprogramowania, którego jego Użytkownicy używają w celu uzyskania dostępu i korzystania z Usług. Usługi mogą nie działać prawidłowo, jeśli systemy operacyjne, przeglądarki internetowe i oprogramowanie antywirusowe Klienta nie są aktualne.
 8. Niedopuszczalne zachowanie Użytkowników. Aby pomóc w zapewnieniu bezpiecznego i produktywnego korzystania z Platformy Harry HR, Użytkownicy nie będą, a Klient zapewni, że Użytkownicy nie będą mieli niewłaściwego zachowania, w tym (i) prób ujawnienia tożsamości Użytkownika; (ii) podszywania się pod jakąkolwiek inną osobę lub podmiot; (iii) używania Usług do wysyłania spamu lub innych niezamówionych wiadomości z naruszeniem obowiązujących przepisów; (iv) zezwalanie na przesyłanie jakichkolwiek Danych Klienta lub wykorzystywanie Danych Klienta w sposób, który jest niezgodny z prawem, szkodliwy, grożący, obraźliwy, agresywny, nękający, zniesławiający, oszczerczy, wulgarny, obsceniczny, obraźliwy, nieprzyzwoity, upokarzający, nienawistny, nieetyczny lub w inny sposób niedopuszczalny, w tym ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, przynależność religijną, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub niepełnosprawność fizyczną lub umysłową. Klient i Użytkownicy rozumieją, że korzystając z Usług, mogą być narażeni na Dane Klienta dostarczone przez Użytkowników, które naruszają niniejszą sekcję, i w żadnym wypadku Harry HR nie będzie ponosić odpowiedzialności w jakikolwiek sposób za takie Dane Klienta. Harry HR ma prawo, według własnego uznania, do usunięcia wszelkich Danych Klienta, które naruszają Warunki Ogólne, oraz do ujawnienia tożsamości Użytkownika Klientowi lub jakiemukolwiek organowi, jeżeli wymaga tego prawo, jeżeli taki Użytkownik przekazuje Dane Klienta z naruszeniem niniejszego punktu. KLIENT I UŻYTKOWNICY BĘDĄ SZANOWAĆ PRAWO PRACOWNIKA (PRACOWNIKÓW) KLIENTA DO ZACHOWANIA ANONIMOWOŚCI. Klient jest odpowiedzialny za monitorowanie i kontrolowanie wszelkiej aktywności prowadzonej przez Użytkowników na Platformie Harry HR. Harry HR nie ma obowiązku sprawdzania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Platformy Harry HR, w tym w jaki sposób Kontraktowany(-i) Pracownik(-cy) Klienta odpowiada(-ją) na ankiety i sondaże oraz przekazuje(-ją) opinie i komentarze. HARRY HR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK NIEDOPUSZCZALNE ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKÓW.
 9. Odszkodowanie przez Klienta lub Użytkownika. Klient lub użytkownik będzie bronić, zabezpieczać i chronić Harry HR i jego urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy, rodziców, filie, agentów, następców i cesjonariuszy przed odpowiedzialnością, szkodami i kosztami, w tym wszelkimi naliczonymi odsetkami i uzasadnionymi opłatami prawnymi wynikającymi z lub związanymi z roszczeniami osób trzecich w związku z (i) zawartością lub charakterem Danych Klienta, w tym Danych Klienta z naruszeniem Sekcji 2.5 (Niedopuszczalne użytkowanie) lub 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie użytkowników); (ii) naruszeniem gwarancji w Sekcji 2.10 (Zgodność z prawem) i Sekcji 4.1 (Dane Klienta); (iii) domniemanym lub faktycznym użyciem, nadużyciem, niewłaściwym użyciem lub brakiem użycia Strony internetowej lub Usług przez Klienta lub jakiegokolwiek Użytkownika, w tym z naruszeniem Sekcji 2.5 (Niedopuszczalne użycie) lub 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie użytkowników). Harry HR musi zapewnić Klientowi lub Użytkownikowi szybkie pisemne powiadomienie o wszelkich takich roszczeniach, pozwach lub postępowaniach, a także umożliwić Klientowi lub Użytkownikowi prawo do przyjęcia wyłącznej obrony i kontroli oraz współpracować z wszelkimi uzasadnionymi żądaniami pomagającymi Klientowi lub Użytkownikowi w obronie i rozstrzygnięciu takiej sprawy. Klient lub Użytkownik nie zawrze ugody lub kompromisu w sprawie jakiegokolwiek roszczenia, pozwu lub postępowania bez uprzedniej pisemnej zgody Harry'ego HR, która nie będzie bezzasadnie wstrzymywana, jeżeli (a) skutkuje odpowiedzialnością lub przyznaniem się do odpowiedzialności przez Harry'ego HR; (b) ugoda nie zawiera pełnego zwolnienia z odpowiedzialności dla Harry'ego HR; lub (c) ugoda zawiera warunki inne niż pełne zwolnienie z odpowiedzialności dla Harry'ego HR i wypłata pieniędzy.
 10. Zgodność z przepisami prawa. Podczas świadczenia lub korzystania z Usług, Strony będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym przepisów dotyczących prywatności i obowiązujących przepisów antykorupcyjnych. Klient jest również odpowiedzialny za uzyskanie od swoich Użytkowników wszelkich zgód wymaganych przez obowiązujące przepisy prawa lub mających uzasadniony interes w umożliwieniu Klientowi korzystania z Usług oraz umożliwieniu Harry HR świadczenia Usług zgodnie z Warunkami Ogólnymi.
 11. Przestrzeganie prawa przez Użytkowników. Klient musi zapewnić, że jego Użytkownicy przestrzegają wszystkich obowiązujących przepisów, w tym przepisów o ochronie prywatności, podczas korzystania lub dostępu do Platformy Harry HR oraz że tacy Użytkownicy podlegają Warunkom Ogólnym i stosują się do nich.

3. OPŁATY ZA USŁUGI PLATFORMY HARRY HR I ROZLICZENIA

 1. Opłaty za usługi. W zamian za Usługi, Klient zapłaci Harry'emu HR opłaty mające zastosowanie do wybranego planu subskrypcji, jak określono w Serwisie lub w wycenie dostarczonej na piśmie przez Harry'ego HR, która może być miesięczna, roczna lub wieloletnia ("Opłaty za Usługę"). Opłaty za usługę są ustalane w zależności od liczby Aktywnych Użytkowników. Opłaty za usługę mające zastosowanie do subskrypcji miesięcznej są fakturowane co miesiąc i są płatne w dniu wystawienia faktury. Opłaty za usługi związane z roczną subskrypcją są fakturowane co roku na początku rocznego okresu i są płatne w ciągu trzydziestu (30) dni od daty faktury. Opłaty za usługi związane z subskrypcją wieloletnią są fakturowane na początku okresu subskrypcji i są płatne w ciągu trzydziestu (30) dni od daty faktury.
 2. Odnowienie. W przypadku subskrypcji miesięcznych, subskrypcja Klienta zostanie automatycznie odnowiona pierwszego dnia po upływie miesiąca subskrypcji ("Data Odnowienia") na dodatkowy okres subskrypcji jednego miesiąca, chyba że Klient anuluje swoją subskrypcję przed Datą Odnowienia zgodnie z punktem 8.2(i) (Wypowiedzenie). Jeżeli Klient ma roczny lub wieloletni okres subskrypcji, Harry HR wyśle powiadomienie o odnowieniu co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą wygaśnięcia rocznego lub wieloletniego okresu subskrypcji. Klient może odnowić swoją subskrypcję na ten sam okres subskrypcji przed upływem tego okresu, w przeciwnym razie Warunki Ogólne wygasną zgodnie z punktem 8.1 (Okres). Opłaty za usługi mające zastosowanie do każdego takiego odnowienia będą standardowymi opłatami za usługi Harry HR określonymi na Stronie w momencie odnowienia.
 3. Zmiana liczby Aktywnych Użytkowników. Opłaty za usługę są ustalane w zależności od liczby Aktywnych Użytkowników. Jeśli Klient chce zwiększyć liczbę Użytkowników upoważnionych do dostępu i korzystania z Platformy Harry HR, Klient może to zrobić w następujący sposób:
  1. Abonament roczny lub wieloletni. Klient posiadający roczną lub wieloletnią subskrypcję może w dowolnym momencie zwiększyć liczbę autoryzowanych Aktywnych Użytkowników poprzez sekcję "rozliczenia" na Platformie Harry HR. Wszelkie dodatkowe opłaty za usługę związane z takim zwiększeniem liczby autoryzowanych aktywnych użytkowników zostaną rozłożone na pozostały okres aktualnego abonamentu Klienta, obciążą konto Klienta i będą należne i płatne po wdrożeniu takiego zwiększenia liczby autoryzowanych aktywnych użytkowników.
  2. Abonament Miesięczny. Klient w ramach miesięcznej subskrypcji może w dowolnym momencie zwiększyć liczbę uprawnionych Aktywnych Użytkowników, bez konieczności uiszczania jakichkolwiek dodatkowych Opłat za Usługę związanych z takim zwiększeniem liczby uprawnionych Aktywnych Użytkowników za pozostały okres bieżącego okresu subskrypcji. Liczba autoryzowanych płatnych Użytkowników do odnowionej subskrypcji będzie równa liczbie autoryzowanych Użytkowników w ostatnim dniu bieżącego, wygasającego okresu subskrypcji.
 4. Korekta liczby aktywnych użytkowników po odnowieniu. Po odnowieniu okresu abonamentowego, Opłaty za Usługę będą ustalane w następujący sposób:
  1. Roczna lub Wieloletnia Subskrypcja. O ile Klient nie wyda innych instrukcji przed Datą Odnowienia, dla każdego odnowienia rocznej lub wieloletniej subskrypcji, liczba autoryzowanych płatnych Aktywnych Użytkowników do odnowionej subskrypcji będzie wyższą z (i) autoryzowanych płatnych Aktywnych Użytkowników w bieżącym okresie subskrypcji; oraz (ii) rzeczywistej liczby Użytkowników korzystających z Platformy Harry HR w bieżącym okresie subskrypcji. Jeżeli liczba Aktywnych Użytkowników przekroczy liczbę autoryzowanych Aktywnych Użytkowników w okresie rocznym, Harry HR będzie uprawniony do zapłaty wszelkich przyrostowych opłat za usługę związanych z takimi dodatkowymi Aktywnymi Użytkownikami, rozłożonych na pozostałą część okresu subskrypcji. W takim przypadku Harry HR powiadomi Klienta przed zafakturowaniem stosownych opłat za usługę.
  2. Abonament Miesięczny. Liczba uprawnionych Użytkowników płatnych do odnowionej subskrypcji będzie równa liczbie uprawnionych Użytkowników w ostatnim dniu upływającego wówczas okresu subskrypcji.
 5. Brak zwrotów. O ile wyraźnie nie określono inaczej w niniejszym dokumencie, płatności nie podlegają zwrotowi i nie ma zwrotów ani kredytów za częściowo wykorzystane okresy lub liczbę Użytkowników.
 6. Zaległe opłaty za usługi. Harry HR ma prawo do zawieszenia usług bez uprzedzenia, jeżeli zafakturowane przez Klienta opłaty za usługi stają się zaległe. Usługi zostaną przywrócone w ciągu jednego (1) dnia roboczego od dokonania płatności.
 7. Bezpłatna próba lub subskrypcja Freemium. Jeżeli Klient zarejestruje się w celu uzyskania bezpłatnej wersji próbnej lub subskrypcji freemium dla Usług, Harry HR udostępni takie Usługi Klientowi na zasadzie bezpłatnej wersji próbnej lub freemium do wcześniejszego z następujących terminów: (i) koniec bezpłatnego okresu próbnego mającego zastosowanie do Klienta; (ii) data rozpoczęcia płatnej subskrypcji zakupionej przez Klienta dla takich Usług; lub (iii) zakończenie wersji próbnej lub subskrypcji freemium w dowolnym momencie przez Harry HR lub Klienta, według własnego uznania.
 8. Procesor płatności strony trzeciej. Harry HR zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznego procesora płatności zgodnego z PCI-DSS dla wszystkich rozliczeń i otrzymywania płatności w ramach niniejszej umowy. Klient niniejszym upoważnia Harry HR do udostępniania informacji o płatnościach, które mogą zawierać Dane Osobowe, takiemu zewnętrznemu procesorowi płatności, w tym w celu aktualizacji metody płatności Klienta.
 9. Podatki. O ile nie określono inaczej, Opłaty za Usługi nie zawierają żadnych podatków, opłat, ceł lub podobnych ocen rządowych, w tym podatków od wartości dodanej, sprzedaży, użytkowania lub potrącania, które mogą być nałożone przez jakąkolwiek lokalną, stanową, prowincjonalną lub zagraniczną jurysdykcję (łącznie "Podatki"). Klient jest odpowiedzialny za płacenie podatków, z wyjątkiem tych, które mogą być nałożone na Harry HR w oparciu o jego dochód. Harry HR wystawi Klientowi fakturę za takie podatki, jeśli Harry HR ma prawny obowiązek to zrobić, a Klient zapłaci takie podatki, jeśli zostaną one zafakturowane.

4. DANE

 1. Dane Klienta. Klient lub Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub uzyskał wszystkie niezbędne prawa, tytuły i udziały oraz uzyskał wszystkie niezbędne zgody na przekazanie Danych Klienta w związku z Warunkami Ogólnymi, a także, że Dane Klienta nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich i są wykorzystywane zgodnie z prawem pracy obowiązującym Klienta. Klient lub Użytkownik przyznaje Harry HR ogólnoświatowe, niewyłączne, bezterminowe i wolne od tantiem prawo do dostępu, używania, przetwarzania, kopiowania, rozpowszechniania, wykonywania, eksportowania i wyświetlania Danych Klienta, tylko w zakresie dozwolonym przez prawo i tak, jak jest to zasadnie konieczne (i) w celu dostarczenia, utrzymania i ulepszenia Usług; (ii) w celu zapobiegania lub rozwiązywania problemów związanych z usługami, bezpieczeństwem, wsparciem lub problemami technicznymi; lub (iii) do tworzenia zanonimizowanych i zagregowanych danych niezwiązanych z konkretnym Klientem, które nie stanowią Danych Klienta i są własnością Harry HR, w tym do wykorzystania jako benchmarking i cele marketingowe zgodnie z Polityką Prywatności lub w inny sposób wyraźnie dozwolony na piśmie przez Klienta lub wymagany przez prawo. Prawo to pozostaje w odniesieniu do anomimizowanych danych i wszelkich szczątkowych kopii zapasowych Danych Klienta wykonanych w zwykłym toku działalności nawet po rozwiązaniu Warunków Ogólnych.
 2. Dane Klienta podlegają zasadom anonimowości i poufności. Odpowiedzi na ankiety, odpowiedzi na sondaże, komentarze, feedbacki i sugestie przekazane przez Kontraktowanego Pracownika (pracowników) klienta są anonimowe i poufne, chyba że Kontraktowany Pracownik (pracownicy) klienta zdecyduje w ramach Platformy Harry HR o usunięciu anonimowości i poufności w odniesieniu do takich treści. Wszelkie Dane Klienta, dla których Umówiony Pracownik (Pracownicy) Klienta nie wybrał (wybrali) usunięcia anonimowości i poufności, zostaną zachowane przez Harry HR jako poufne i nie będą udostępniane Klientowi. W przypadku, gdy Harry HR otrzyma wniosek od Kontraktowego Pracownika (pracowników) Klienta o usunięcie jego komentarza, który może zawierać Dane Osobowe, lub od Użytkownika o odebranie dotyczących go Danych Osobowych, które przekazał Klientowi i które są przetwarzane przez Harry HR, Klient niniejszym upoważnia Harry HR do spełnienia tego wniosku.
 3. Ochrona Danych Klienta. Harry HR będzie przechowywać i przetwarzać Dane Klienta zgodnie z Polityką Prywatności i Uzupełnieniem dotyczącym przetwarzania danych, w stosownych przypadkach. Harry HR wdrożył systemy techniczne, organizacyjne i administracyjne, polityki i procedury oraz inne środki wyszczególnione w Polityce Prywatności, aby pomóc zapewnić bezpieczeństwo, integralność, dostępność i poufność Danych Klienta oraz zmniejszyć ryzyko nieautoryzowanego dostępu do Danych Klienta lub ich wykorzystania. Niemniej jednak, hosting danych online wiąże się z ryzykiem nieautoryzowanego ujawnienia, utraty lub narażenia, a w dostępie i korzystaniu z Platformy Harry HR, Klient przyjmuje takie ryzyko, z wyjątkiem rażącego zaniedbania lub bezprawnego postępowania Harry HR.

Dane telemetryczne z Serwisu i Platformy Harry HR

 1. Dane telemetryczne. W zakresie dozwolonym przez prawo, dane telemetryczne związane z tym, jak Użytkownicy uzyskują dostęp i korzystają ze Strony Internetowej i Platformy Harry HR (w tym cechy i funkcje Strony Internetowej i Platformy Harry HR wykorzystywane przez Użytkowników, dane śladowe stosu i raporty z tym związane) oraz zanonimizowane lub zagregowane dane uzyskane z takich danych telemetrycznych nie stanowią Danych Klienta i są własnością Harry HR.

Dane osobowe

 1. Dane osobowe. Podczas korzystania z Usług i/lub podczas uzyskiwania dostępu do Strony Internetowej, w tym poprzez subskrypcję newslettera Harry HR, pobieranie treści ze Strony Internetowej lub korzystanie z chatbota Strony Internetowej, Klient i/lub Użytkownik może przekazać Harry HR, a Harry HR może zbierać, uzyskiwać dostęp lub przetwarzać, Dane Osobowe, w tym, w stosownych przypadkach, Dane Klienta zawierające Dane Osobowe. Harry HR będzie gromadzić, uzyskiwać dostęp lub przetwarzać wszelkie Dane Osobowe zgodnie z Polityką Prywatności. Klient i/lub Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie, przetwarzanie i przechowywanie Danych Osobowych zgodnie z Warunkami Ogólnymi i Polityką Prywatności oraz Uzupełnieniem dotyczącym przetwarzania danych, w stosownych przypadkach.

Informacje poufne

 1. Informacje Poufne. ?Informacje Poufne? oznaczają wszelkie niepubliczne, poufne lub wrażliwe informacje, w tym Dane Klienta, ujawnione przez Stronę lub w jej imieniu (Strona ujawniająca?) drugiej Stronie (Strona otrzymująca?) i nie obejmują żadnych informacji, które są:
  1. z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie prywatności, publicznie dostępna lub później stanie się publicznie dostępna w sposób inny niż w wyniku naruszenia Warunków Ogólnych;
  2. zgodnie z dokumentacją i kompetentnymi dowodami: (a) znana Stronie Otrzymującej lub jej pracownikom, agentom lub przedstawicielom przed takim ujawnieniem lub (b) bez wykorzystania Informacji Poufnych, jest niezależnie opracowana przez Stronę Otrzymującą lub jej pracowników, agentów lub przedstawicieli po takim ujawnieniu; lub
  3. zgodnie z dokumentacją i kompetentnymi dowodami, uzyskane następnie zgodnie z prawem przez Stronę Otrzymującą lub jej pracowników, agentów lub przedstawicieli od strony trzeciej bez zobowiązań do zachowania poufności, pod warunkiem, że takie źródło nie jest, według wiedzy Strony Otrzymującej, naruszeniem jej zobowiązań do zachowania poufności wobec Strony Ujawniającej.
 2. Wykorzystanie lub ujawnienie Informacji Poufnych. Strona Otrzymująca będzie wykorzystywać lub ujawniać Informacje Poufne wyłącznie w celu realizacji swoich praw i wypełnienia obowiązków wynikających z Warunków Ogólnych. Strona Otrzymująca powinna zachować taki sam stopień staranności i ochrony w odniesieniu do Informacji Poufnych, jaki stosuje w odniesieniu do własnych informacji poufnych, a w każdym razie co najmniej staranność i ostrożność. Strona Otrzymująca nie będzie bezpośrednio lub pośrednio ujawniać, kopiować, rozpowszechniać, publikować lub pozwalać jakiejkolwiek osobie trzeciej na dostęp do jakichkolwiek Informacji Poufnych, z wyjątkiem tego, że Harry HR może ujawnić Informacje Poufne swoim zewnętrznym dostawcom usług w związku z wykonywaniem lub ulepszaniem Usług, w którym to przypadku Harry HR zapewni, że osoba trzecia utrzymuje rozsądne praktyki dotyczące danych w celu utrzymania poufności i bezpieczeństwa Informacji Poufnych i zapobiegania nieautoryzowanemu dostępowi. Niezależnie od powyższego, Strona Otrzymująca może ujawnić Informacje Poufne zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub właściwego organu prawnego lub rządowego. Strona Otrzymująca niezwłocznie powiadomi Stronę Ujawniającą o każdym takim żądaniu prawnym lub rządowym i będzie rozsądnie współpracować ze Stroną Ujawniającą we wszelkich wysiłkach zmierzających do uzyskania nakazu ochronnego lub w inny sposób zakwestionowania takiego wymaganego ujawnienia, na koszt Strony Ujawniającej. Postanowienia niniejszej sekcji zastępują wszelkie wcześniejsze umowy o zachowaniu poufności między stronami, a umowy takie nie mają dalszej mocy ani skutków.
 3. Zwrot Informacji Poufnych. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Warunków Ogólnych, na wniosek jednej ze stron, druga strona zwróci wszystkie Informacje Poufne; jednakże, każda ze stron może zachować kopie Informacji Poufnych drugiej strony wyłącznie dla celów archiwalnych, audytu, odzyskiwania danych po awarii, celów prawnych i/lub regulacyjnych, pod warunkiem, że strona zachowująca nie wykorzysta zachowanych Informacji Poufnych w żadnym innym celu.
 4. Przetrwanie zobowiązań do zachowania poufności. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, powyższe zobowiązania każdej ze stron w odniesieniu do Informacji Poufnych pozostaną w mocy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Warunków Ogólnych i będą obowiązywać przez okres trzech (3) lat po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Okresu Obowiązywania, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby Informacje Poufne były przechowywane przez dłuższy okres.

Prawa dodatkowe

 1. Strony mogą podlegać dodatkowym warunkom wynikającym z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie (UE) 2016/679). Takie warunki można znaleźć w Uzupełnieniu dotyczącym przetwarzania danych dostępnym pod adresem https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, które niniejszym zostaje włączone przez odniesienie i stanowi część Warunków ogólnych w zakresie, w jakim ma to zastosowanie. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu lub niespójności między Uzupełnieniem dotyczącym przetwarzania danych a Warunkami ogólnymi, pierwszeństwo ma Uzupełnienie dotyczące przetwarzania danych.

5. GWARANCJE I WYŁĄCZENIA HARRY HR

 1. Harry HR oświadcza i gwarantuje, że: (i) Platforma Harry HR nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich ani nie stanowi nadużycia lub sprzeniewierzenia tajemnicy handlowej; (ii) pod warunkiem właściwego wykorzystania przez Klienta, korzystanie przez Klienta z Platformy Harry HR nie narusza żadnych praw własności intelektualnej osób trzecich; oraz (iii) ma prawo udzielić Klientowi dostępu i korzystania z Platformy Harry HR.
 2. Zastrzeżenia gwarancyjne. HARRY HR NIE GWARANTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA LUB PLATFORMA HARRY HR BĘDĄ NIEPRZERWANE, TERMINOWE, WOLNE OD WAD, BŁĘDÓW, WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB NIE BĘDĄ PRZEDMIOTEM NIEAUTORYZOWANEGO UŻYCIA LUB UJAWNIENIA. KLIENT AKCEPTUJE, ŻE STRONA INTERNETOWA I PLATFORMA HARRY HR SĄ DOSTARCZANE "TAK JAK JEST" I "TAK JAK SĄ DOSTĘPNE", ZE WSZYSTKIMI WADAMI I BŁĘDAMI, JEŚLI SĄ. HARRY HR NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. INFORMACJE STWORZONE PRZEZ STRONY TRZECIE, DO KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DOSTĘP NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB PLATFORMIE HARRY HR, NIE SĄ POPIERANE PRZEZ HARRY HR, I MOGŁY NIE ZOSTAĆ ZWERYFIKOWANE PRZEZ HARRY HR, I POZOSTAJĄ W GESTII STRONY TRZECIEJ. HARRY HR NIE KONTROLUJE DANYCH KLIENTA I NIE GWARANTUJE DOKŁADNOŚCI, INTEGRALNOŚCI LUB JAKOŚCI TAKICH DANYCH KLIENTA ORAZ WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR. KLIENT PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA OCENĘ DOKŁADNOŚCI, WIARYGODNOŚCI, KOMPLETNOŚCI I PRZYDATNOŚCI DANYCH KLIENTA ORAZ WSZELKICH INFORMACJI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR, ORAZ ZA PODEJMOWANIE I WDRAŻANIE DECYZJI OPARTYCH NA TAKICH INFORMACJACH, A TAKŻE RADZENIE SOBIE Z WSZELKIMI ZWIĄZANYMI Z TYM KONSEKWENCJAMI. HARRY HR NIE PONOSI ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE INFORMACJE PRZETWARZANE PRZEZ KLIENTA ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ LUB PLATFORMY HARRY HR.
 3. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
 4. Dollar Cap. Z WYJĄTKIEM OSZUSTWA, OBRAŻEŃ FIZYCZNYCH LUB ŚMIERCI ALBO UMYŚLNEJ LUB RAŻĄCEJ WINY KTÓREJKOLWIEK ZE STRON, W PRZYPADKU ODSZKODOWANIA ZA NARUSZENIE WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, O KTÓRYM MOWA W PUNKCIE 7.2 (ODSZKODOWANIE) LUB W PRZYPADKU ZOBOWIĄZAŃ ODSZKODOWAWCZYCH KLIENTA, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 2.9 (ODSZKODOWANIE PRZEZ KLIENTA LUB UŻYTKOWNIKA), W ŻADNYM WYPADKU ŁĄCZNA, SKUMULOWANA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KTÓREJKOLWIEK ZE STRON ZA UDOWODNIONE SZKODY BEZPOŚREDNIE WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW OGÓLNYCH LUB Z NIMI ZWIĄZANE NIE PRZEKROCZY CAŁKOWITEJ KWOTY ZAPŁACONEJ I NALEŻNEJ, JEŚLI TAKA ISTNIEJE, PRZEZ KLIENTA NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY W CIĄGU 12 MIESIĘCY POPRZEDZAJĄCYCH OSTATNIE ZDARZENIE POWODUJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB STU DOLARÓW W PRZYPADKU UŻYTKOWNIKA. ISTNIENIE WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO ROSZCZENIA NIE BĘDZIE POWIĘKSZAĆ ANI ROZSZERZAĆ TEGO LIMITU. STRONY ROZUMIEJĄ, ŻE ZASADNICZYM CELEM TEJ SEKCJI JEST PODZIAŁ RYZYKA W RAMACH TEJ UMOWY POMIĘDZY STRONY I OGRANICZENIE POTENCJALNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIORĄC POD UWAGĘ OPŁATY ZA USŁUGĘ, KTÓRE BYŁYBY ZNACZNIE WYŻSZE, GDYBY HARRY HR MIAŁ PRZYJĄĆ JAKĄKOLWIEK INNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NIŻ OKREŚLONA W NINIEJSZYM DOKUMENCIE. HARRY HR OPARŁA SIĘ NA TYCH OGRANICZENIACH PRZY OKREŚLANIU CZY ZAPEWNIĆ PRAWA DO DOSTĘPU I KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUG.
 5. W ŻADNYM WYPADKU STRONA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA WOBEC DRUGIEJ STRONY ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE ZYSKI, PRZYCHODY, WARTOŚĆ FIRMY LUB DANYCH, ANI ZA ŻADNE SZKODY WYNIKOWE, POŚREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB KARNE, WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW OGÓLNYCH LUB Z NIMI ZWIĄZANE, NIEZALEŻNIE OD TEGO, W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁY SPOWODOWANE, CZY TO W RAMACH KONTRAKTU, DELIKTU, CZY TEŻ INNEJ TEORII ODPOWIEDZIALNOŚCI, I NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY STRONA ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, Z WYJĄTKIEM UMYŚLNEJ LUB RAŻĄCEJ WINY STRONY. POWYŻSZE WYŁĄCZENIA NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA W ZAKRESIE ZABRONIONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.
 6. W przypadku zatrudnienia przez Klienta konsultanta do wykonania usług związanych z wdrożeniem i korzystaniem z Platformy Harry HR, Harry HR nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z takimi usługami.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I INFORMACJE ZWROTNE
 8. Brak przyznanych praw. Harry HR zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do Strony internetowej i Platformy Harry HR oraz treści, do których Klient ma dostęp za pośrednictwem Strony internetowej i Platformy Harry HR, innych niż Dane Klienta. Warunki Ogólne nie przyznają Klientowi żadnych praw własności intelektualnej do Strony Internetowej lub Platformy Harry HR ani do logo i innych znaków towarowych Harry HR. Klient lub Użytkownicy nie mogą usuwać, zmieniać lub zasłaniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych lub innych informacji o prawach własności pojawiających się w lub na Stronie internetowej lub Platformie Harry HR.
 9. Harry HR będzie bronić, zabezpieczać i chronić Klienta i jego urzędników, dyrektorów, akcjonariuszy, rodziców, filie, agentów, następców i cesjonariuszy przed wszelkimi stratami wynikającymi z roszczeń osób trzecich, pod warunkiem jednak, że Harry HR nie będzie ponosić odpowiedzialności w zakresie, w jakim straty wynikające z roszczeń osób trzecich wobec Klienta wynikają z (i) zawartości lub charakteru Danych Klienta; (ii) jakiegokolwiek produktu niebędącego własnością Harry HR; lub (iii) jakiejkolwiek modyfikacji, połączenia lub rozwoju Platformy Harry HR, która nie jest wykonywana przez Harry HR. Klient musi dostarczyć Harry HR szybkie pisemne zawiadomienie o jakimkolwiek postępowaniu odszkodowawczym dotyczącym roszczeń osób trzecich i dać Harry HR prawo do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli oraz współpracować z wszelkimi rozsądnymi prośbami wspomagającymi Harry HR w obronie i rozstrzygnięciu takiej sprawy. Harry HR nie zawrze ugody ani kompromisu w sprawie jakiegokolwiek postępowania odszkodowawczego dotyczącego roszczeń osób trzecich, które skutkuje odpowiedzialnością lub przyznaniem się do odpowiedzialności przez Klienta bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta, która nie będzie bezzasadnie wstrzymywana. Harry HR nie zawrze ugody ani nie zawrze kompromisu w sprawie Roszczenia Strony Trzeciej podlegającego Postępowaniu Odszkodowawczemu bez uprzedniej pisemnej zgody Klienta, która nie będzie bezzasadnie wstrzymywana, jeżeli (a) skutkuje odpowiedzialnością lub przyznaniem się do odpowiedzialności przez Klienta; (b) ugoda nie zawiera pełnego zwolnienia z odpowiedzialności stron zwolnionych z odpowiedzialności; lub (c) ugoda zawiera warunki inne niż pełne zwolnienie z odpowiedzialności stron zwolnionych z odpowiedzialności i wypłata pieniędzy. Dla celów niniejszego punktu zastosowanie mają następujące definicje:
  1. "Postępowanie odszkodowawcze z tytułu roszczeń osób trzecich" oznacza wszelkie sądowe, administracyjne lub arbitrażowe działania, pozwy, roszczenia, dochodzenia lub postępowania wszczęte przeciwko Klientowi, wynikające z roszczenia osoby trzeciej, że oprogramowanie używane w Platformie Harry HR narusza jakiekolwiek prawa własności intelektualnej takiej osoby trzeciej; oraz
  2. Straty z tytułu Roszczeń Osób Trzecich? oznaczają każdą kwotę ostatecznie zasądzoną lub wypłaconą w ramach ugody w jakimkolwiek Postępowaniu Odszkodowawczym dotyczącym Roszczeń Osób Trzecich.
 10. Wszelkie opinie lub sugestie przesłane lub udostępnione przez Klienta lub Użytkowników firmie Harry HR lub przez Platformę Harry HR lub Stronę Internetową w celu ulepszenia Platformy Harry HR lub Strony Internetowej mogą zostać wdrożone przez firmę Harry HR w dowolny sposób, w tym przyszłe ulepszenia i modyfikacje Strony Internetowej lub Platformy Harry HR. W takim przypadku Klient i Użytkownicy przyznają Harry HR nieograniczone, ogólnoświatowe, nieodwołalne, wieczyste, podlegające sublicencjonowaniu, zbywalne, w pełni opłacone, wolne od tantiem prawo do wykorzystania wszelkich takich opinii lub sugestii w dowolnym celu bez żadnych zobowiązań lub rekompensat dla Klienta, Użytkowników lub jakiejkolwiek osoby trzeciej. Ponadto, Harry HR ma prawo do ponownego wykorzystania całej ogólnej wiedzy, doświadczenia, know-how, prac i technologii, w tym pomysłów, koncepcji, procesów i technik, związanych lub nabytych podczas świadczenia Usług.
 11. TERMIN I ROZWIĄZANIE
 12. Warunki Ogólne obowiązują od Daty Wejścia w życie i (i) dla Klienta, do czasu wygaśnięcia wszystkich warunków subskrypcji Platformy Harry HR, w tym wszystkich odnowień, lub do czasu ich rozwiązania przez którąkolwiek lub obie Strony zgodnie z Sekcją 8.2 (Wypowiedzenie); lub (ii) dla Użytkownika, tak długo jak uzyskuje on dostęp do Strony lub Platformy Harry HR ("Okres").Dla celów Warunków Ogólnych, okres subskrypcji wygasa, jeśli nie zostanie odnowiony zgodnie z Sekcją 3.2 (Odnowienie).
 13. Ogólne Warunki mogą zostać wypowiedziane:
  1. przez Klienta w dowolnym momencie, jeśli zrezygnuje on z Usług za pośrednictwem swojego konta na Platformie Harry HR lub u przedstawiciela klienta Harry HR;
  2. przez Strony w każdym czasie, jeżeli druga Strona istotnie naruszy którekolwiek ze swoich zobowiązań wynikających z Warunków Ogólnych. Jeśli istotne naruszenie jest możliwe do naprawienia, Warunki Ogólne mogą zostać rozwiązane jedynie w przypadku, gdy takie naruszenie nie zostanie naprawione w ciągu 15 dni od przekazania przez Stronę drugiej Stronie powiadomienia o naruszeniu. Dla jasności, każde naruszenie punktu 2.5 (Niedopuszczalne użycie) i 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie użytkowników) przez Klienta będzie uważane za istotne naruszenie Warunków Ogólnych;
  3. przez Harry HR, jeśli Klient nie dokona jakiejkolwiek płatności opłat za usługę w ciągu 15 dni od dostarczenia przez Harry HR powiadomienia, że takie kwoty są zaległe dla Klienta; lub
  4. przez Harry'ego HR dla wygody, z co najmniej 30-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej w przypadku subskrypcji miesięcznej lub z co najmniej 90-dniowym uprzedzeniem w formie pisemnej w przypadku subskrypcji rocznej lub wieloletniej.
 14. Opłata za wcześniejsze rozwiązanie - rozwiązanie dla wygody. W przypadku, gdy Klient jednostronnie rozwiąże niniejszą umowę dla wygody przed upływem Okresu Obowiązywania i nie uiści całkowitej Opłaty za Usługi należnej na mocy niniejszej umowy, zapłaci on jako odszkodowanie umowne opłatę za rozwiązanie umowy równą pozostałym Opłatom za Usługi w ramach umowy, które nie zostały jeszcze uiszczone przez Klienta ("Opłata za Rozwiązanie"). Strony zastrzegają, że Opłata za Rozwiązanie opisana powyżej nie jest karą, ale raczej rozsądną miarą odszkodowania, opartą na oczekiwaniach stron co do charakteru strat, które mogą wyniknąć z takiego rozwiązania.
 15. Brak zwrotu w przypadku wypowiedzenia. Punkt 3.3 (Brak zwrotów) ma zastosowanie niezależnie od przyczyny rozwiązania umowy. Jednakże, jeśli Klient wypowiedział Warunki Ogólne zgodnie z punktem 8.2 (ii) lub jeśli Harry HR wypowiedział Warunki Ogólne zgodnie z punktem 8.2 (iv), Harry HR zwróci wszystkie przedpłacone opłaty za usługę proporcjonalnie do pozostałej części niewykorzystanego Okresu. KLIENT NINIEJSZYM WYRAŹNIE REZYGNUJE Z ZASTOSOWANIA ARTYKUŁÓW OD 2125 DO 2129 KODEKSU CYWILNEGO QUEBECU.
 16. Wszelkie prawa i obowiązki Stron wynikające z niniejszych Warunków, które ze względu na swój charakter mają przetrwać rozwiązanie lub wygaśnięcie Warunków Ogólnych, przetrwają rozwiązanie lub wygaśnięcie Warunków Ogólnych, w tym Punkty 2.5 (Niedopuszczalne użytkowanie), 2.8 (Niedopuszczalne zachowanie użytkowników), 2.9 (Zwolnienie z odpowiedzialności przez Klienta), 4.7 (Wykorzystanie lub ujawnienie informacji poufnych), 5.2 (Wyłączenia gwarancji), 6 (Ograniczenie odpowiedzialności), 7 (Własność intelektualna i informacje zwrotne), 8 (Wypowiedzenie i rozwiązanie) oraz 9 (Ogólne) będą obowiązywać po rozwiązaniu Warunków Ogólnych.

6. OGÓLNIE

 1. Klient przyznaje Harry HR prawo do używania nazwy i logo firmy Klienta jako odniesienia do celów marketingowych lub promocyjnych, w tym na swojej stronie internetowej lub blogu oraz w innych publicznych lub prywatnych kontaktach z obecnymi lub potencjalnymi klientami Harry HR. Jeśli Klient chce ograniczyć takie prawo w dowolnym momencie, powinien powiadomić Harry'ego HR na następujący adres e-mail: hi@harryhr.com. Klient zachowuje wszelkie prawa, tytuły i udziały w i do takiej nazwy firmy i logo.
 2. Prawo właściwe i miejsce postępowania. Warunki Ogólne są regulowane, interpretowane i egzekwowane wyłącznie zgodnie z prawem obowiązującym w Holandii, bez odniesienia do: (i) wszelkich zasad kolizji prawa, które stosowałyby prawo materialne innej jurysdykcji do praw lub obowiązków Stron; (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z 1980 roku; lub (iii) innych przepisów prawa międzynarodowego. Wszelkie spory w jakikolwiek sposób związane z Usługami lub Warunkami Ogólnymi zostaną wszczęte i rozstrzygnięte wyłącznie w okręgu sądowym Zuid-Holland w Holandii, a Strony zrzekają się wszelkich zastrzeżeń, że miejsce to jest niedogodne lub niewłaściwe. Każda ze Stron zrzeka się prawa do procesu z udziałem ławy przysięgłych w związku z jakimkolwiek pozwem lub sporem w jakikolwiek sposób wynikającym z Usług lub Warunków Ogólnych lub z nimi związanym.
 3. Wykonanie szczególne. Niezależnie od innych postanowień Warunków Ogólnych, Strona, która nie naruszyła Warunków Ogólnych może, w przypadku naruszenia Warunków Ogólnych, niezwłocznie dochodzić ich wykonania w drodze szczególnego wykonania lub nakazu, bez wymogu złożenia kaucji lub innego zabezpieczenia.
 4. Siła wyższa. O ile wyraźnie nie przewidziano inaczej w Warunkach Ogólnych, Harry HR nie ponosi odpowiedzialności z powodu jakiegokolwiek niepowodzenia lub opóźnienia w wykonaniu swoich zobowiązań z powodu nieprzewidywalnego i nieodpartego zdarzenia, w tym przyczyn zewnętrznych o tej samej charakterystyce, które mogą obejmować ataki typu denial-of-service, awarię zewnętrznego dostawcy usług hostingowych lub dostawcy mediów, strajki, niedobory, zamieszki, pożary, działanie Boga, wojnę, terroryzm i działania rządowe.
 5. Brak innych umów. Warunki Ogólne stanowią pełne i wyłączne oświadczenie o porozumieniu Stron w odniesieniu do przedmiotu niniejszego dokumentu i zastępują wszelkie ustne lub pisemne oferty, porozumienia, oświadczenia, warunki, gwarancje, przymierza i inne komunikaty pomiędzy Stronami dotyczące niniejszego dokumentu, w tym, bez ograniczeń, wszelkie umowy o zachowaniu poufności dotyczące przedmiotu niniejszego dokumentu, wszelką dokumentację zamówienia, jak również wszelkie warunki lub dokumentację, która nie jest wyraźnie wymieniona w niniejszych Warunkach Ogólnych.
 6. Harry HR może wysyłać powiadomienia zgodnie z Warunkami Ogólnymi do punktów kontaktowych e-mail Klienta podanych przez Klienta. Klient może wysyłać powiadomienia zgodnie z Warunkami Ogólnymi do Harry HR na adres hi@harryhr.com. Zawiadomienia uważa się za otrzymane 24 godziny po ich wysłaniu.
 7. Cesja i następcy prawni. Warunki Ogólne są wiążące i przynoszą korzyści następcom prawnym i cesjonariuszom Stron.
 8. Żadne zrzeczenie się przez którąkolwiek ze stron jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania przez drugą stronę nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek późniejszego naruszenia lub niewykonania zobowiązania przez stronę naruszającą.
 9. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Strony niniejszym zrzekają się wszelkich przepisów prawa, które powodowałyby, że którekolwiek z postanowień Warunków Ogólnych byłoby nieważne lub w inny sposób niewykonalne pod jakimkolwiek względem. W przypadku, gdy któreś z postanowień Warunków Ogólnych zostanie uznane za nieważne lub w inny sposób niewykonalne, postanowienie takie będzie interpretowane w taki sposób, aby spełnić swój zamierzony cel w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, a pozostałe postanowienia Warunków Ogólnych pozostaną w pełnej mocy.
 10. Eksport technologii. Klient nie może eksportować żadnego oprogramowania dostarczanego przez Harry HR lub w inny sposób usuwać go z Holandii lub Unii Europejskiej, chyba że w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa holenderskiego i unijnego. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego, Klient nie może zezwolić żadnej osobie trzeciej na dostęp lub korzystanie z Witryny lub Platformy Harry HR w lub eksport takiego oprogramowania do kraju objętego embargiem przez Holandię lub Unię Europejską.
 11. Prawo ochrony konsumentów. Harry HR to narzędzie do pracy przeznaczone do użytku przez firmy i organizacje, a nie do celów konsumenckich. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo, przepisy dotyczące ochrony konsumentów nie mają zastosowania.
 12. Nieodpowiednie zachowanie. Klient, jego użytkownicy i Harry HR uznają prawo pracowników do pracy w środowisku wolnym od molestowania, w tym molestowania seksualnego i dyskryminacji. Strony nie będą i zapewnią, że ich pracownicy, agenci i przedstawiciele nie będą angażować się w żadne zachowania, które tworzą zastraszające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy.

  W przypadku otrzymania zarzutu niewłaściwego zachowania, molestowania lub dyskryminacji w związku z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, Strony zobowiązują się do współpracy w celu priorytetowego zbadania sprawy.

  Naruszenie tego punktu będzie uważane za istotne naruszenie Warunków Ogólnych.

 13. Stosunek Stron. Strony są niezależnymi wykonawcami. Warunki Ogólne nie tworzą partnerstwa, franczyzy, joint venture, agencji, powiernictwa lub stosunku pracy pomiędzy Stronami. Każda ze Stron oświadcza i gwarantuje, że jest uprawniona do wyrażenia zgody na Warunki Ogólne w imieniu organizacji, którą reprezentuje.
 14. O ile Klient nie zawarł z Harry HR pisemnej umowy zastępującej, Harry HR może od czasu do czasu zmieniać Warunki Ogólne na swojej stronie internetowej, w miarę rozwoju swojej działalności. Wszelkie zmiany Warunków Ogólnych wchodzą w życie w dniu, w którym Harry HR opublikuje zmiany. Klient i Użytkownicy mogą zapoznać się z najbardziej aktualną wersją Warunków Ogólnych w dowolnym momencie, odwiedzając tę stronę pod adresem https://harryhr.com/terms. Jeśli Klient lub Użytkownicy korzystają z Usług lub uzyskują dostęp do strony internetowej, w zależności od przypadku, po dacie wejścia w życie jakichkolwiek zmian, to korzystanie lub dostęp będzie oznaczać akceptację zmienionych Warunków Ogólnych.
Ostatnia aktualizacja: 2024-01-05.