Harry HR

Gebruiksvoorwaarden

Navigeer door onze Gebruiksvoorwaarden voor een naadloze ervaring. Begrijp de richtlijnen die jouw interactie met het platform van Harry HR bepalen. Jouw naleving zorgt voor een harmonieus partnerschap terwijl we samen de toekomst van Employee Experience vormgeven.

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") regelen het gebruik van, en het abonnement op, de Website en/of het Harry HR Platform aangeboden door ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Door de Website en/of het Harry HR Platform te bezoeken of door ondertekening of aanvaarding van deze overeenkomst door Partijen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden namens uzelf als Gebruiker en/of, in voorkomend geval, namens de organisatie die u vertegenwoordigt ("Klant"), tenzij u een vervangende schriftelijke overeenkomst heeft met Harry HR.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

De volgende begrippen met een hoofdletter hebben de hieronder omschreven betekenis:

 1. "Actieve Gebruiker" betekent een Gebruiker die werd uitgenodigd om toe te treden tot het Harry HR Platform, die geregistreerd is op het Harry HR Platform, en wiens registratie niet werd gedeactiveerd door de Klant of door Harry HR in opdracht van de Klant;
 2. "Gelieerde partij" betekent zowel (a) elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een Partij. Met het oog op de verwijzing naar een verbonden partij wordt onder "zeggenschap" (met inbegrip van de termen "zeggenschap" en "onder gezamenlijke zeggenschap met") verstaan: (i) het bezit van meer dan 50% van het aandelenkapitaal of economisch belang van een dergelijke entiteit, of het recht om te stemmen voor of een meerderheid te benoemen in de raad van bestuur of een ander bestuursorgaan van een dergelijke entiteit; of (ii) de bevoegdheid om het bestuur en het beleid van een dergelijke entiteit op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks te sturen of te doen sturen, hetzij door het bezit van effecten met stemrecht, hetzij bij overeenkomst of anderszins;
 3. Klantgegevens" betekent alle inhoud, die Persoonsgegevens van Gebruikers kan bevatten, die de Klant of Gebruikers aan Harry HR verstrekken of overdragen in verband met de Service's, met inbegrip van aangepaste vragen opgesteld door de Gebruikers, antwoorden op enquêtesAntwoorden op polls, foto's en opmerkingen;
 4. Persoonsgegevens van de Klant" betekent alle Persoonsgegevens in de Gegevens van de Klant;
 5. "Ingangsdatum" betekent (i) voor een Gebruiker, de eerste datum waarop een Gebruiker toegang kreeg tot de Website of het Harry HR Platform; of (ii) voor een Klant, de laatste datum waarop beide Partijen de Algemene Voorwaarden hebben ondertekend of de datum waarop de Klant de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard;
 6. Het "Harry HR Platform" betekent de tools en het platform voor werkplekbetrokkenheid die door Harry HR worden gecommercialiseerd als "Harry HR" en waartoe de Klant of Gebruikers toegang hebben;
 7. Partijen" betekent (i) Harry HR en de Klant; of (ii) Harry HR en een Gebruiker, naargelang het geval;
 8. Persoonsgegevens" heeft de betekenis als vermeld in de Privacywetgeving;
 9. "Privacywetgeving" betekent alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en richtsnoeren inzake gegevensbescherming en privacy met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
 10. Privacybeleid" betekent Harry HR Privacybeleid dat beschikbaar is op https://harryhr.com/privacy.
 11. "Gevoelige persoonlijke informatie" heeft de betekenis die in de Privacywetgeving is vastgelegd, en kan ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of lichamelijke of geestelijke handicap omvatten;
 12. Gecontracteerde werknemer(s) van een klant? betekent elke Gebruiker die door de Klant wordt uitgenodigd om antwoorden op enquêtes, antwoorden op polls, opmerkingen, feedback en suggesties in te dienen via het Harry HR Platform, inclusief elke werknemer van de Klant;
 13. Termijn" heeft de betekenis als vermeld in Sectie 8.1 (Termijn);
 14. "Gebruiker" betekent in voorkomend geval elke gebruiker van de Website of elk individu aan wie de Klant toegang verleent tot het Harry HR Platform, inclusief accountbeheerders, bedrijfsmanager, groepsmanager en elke gecontracteerde werknemer(s) van een klant; en
 15. "Website": de openbare website die beschikbaar is op https://HarryHR.com/ en de zusterwebsites die door Harry HR worden aangeboden (waaronder, https://harryhr.com/how-to ).
 16. De term "inclusief" is niet beperkend en betekent "inclusief, zonder beperking".

2. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET HARRY HR-PLATFORM

 1. Website. De Gebruikers mogen de Website bezoeken en gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Harry HR kan de inhoud, kenmerken en functies van de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Harry HR kan op elk moment, tijdelijk of permanent, de toegang tot de Website naar eigen goeddunken beperken of opschorten, onder meer om upgrades en onderhoud aan de Website uit te voeren.
 2. Services. Gedurende de Termijn (zoals gedefinieerd in Artikel 8.1 (Termijn)) verleent Harry HR aan de Klant en zijn Gebruikers en Gelieerde Partijen het recht op toegang tot en gebruik van het Harry HR Platform, en alle gerelateerde diensten, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (de ?Service's?).
 3. Herziening van de Diensten. Harry HR biedt de Diensten materieel aan in overeenstemming met de beschrijving op haar Website en de bijbehorende documentatie. Harry HR kan de inhoud, kenmerken en functies van het Harry HR Platform te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Harry HR zal de Klant op voorhand verwittigen indien er een wijziging is aan het Harry HR Platform die resulteert in een algemene materiële vermindering van het doel van het Harry HR Platform. Indien een dergelijke materiële vermindering zich voordoet, en de Klant materiële gevolgen ondervindt in zijn gebruik van het Harry HR Platform, kan de Klant zijn abonnement beëindigen in overeenstemming met Sectie 8.2(ii).
 4. Tijdelijke opschorting van de Diensten. Harry HR kan de Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken tijdelijk beperken of opschorten, onder meer om upgrades en onderhoud van het Harry HR Platform uit te voeren. De Klant kan te allen tijde de status pagina van Harry HR raadplegen (https://harryhr.statuspage.io) waar een redelijke vooraankondiging wordt gegeven van gepland onderhoud dat de beschikbaarheid van het Harry HR Platform kan beïnvloeden.
 5. Onaanvaardbaar gebruik. De Klant en de Gebruikers zullen niet, proberen of toestaan dat derden: (i) niet-openbare functies of inhoud van de Website of het Harry HR Platform te delen met derden; (ii) enig deel van de Website of het Harry HR Platform te kopiëren, dupliceren, reverse engineeren, decompileren, decoderen, ontsleutelen, demonteren, opnemen, wijzigen, verbeteren, wijzigen, samenvoegen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken te maken of anderszins te reproduceren (voor alle duidelijkheid, Klant en Gebruikers zullen geen toegang krijgen tot de Website of het Harry HR Platform om een product of dienst te bouwen dat concurreert met de Diensten of om een product te bouwen met ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen die lijken op die van de Website of het Harry HR Platform); (iii) virussen, wormen, tijdbommen, trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, middelen of programma's te versturen; (iv) te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, of de integriteit of prestaties van de Website of het Harry HR Platform te verstoren; of (v) de Website of het Harry HR Platform te gebruiken op een manier die de integriteit, prestaties of beschikbaarheid van de Website of het Harry HR Platform overbelast of bedreigt. Bovendien zal de Website of het Harry HR Platform niet gebruikt worden om Gevoelige Persoonlijke Informatie te verzamelen, te beheren of te verwerken en Harry HR zal geen aansprakelijkheid hebben die kan voortvloeien uit het gebruik door de Klant of Gebruikers van de Website of het Harry HR Platform om Gevoelige Persoonlijke Informatie te verzamelen of te verwerken. In het bijzonder zullen de categorieën van Gebruikersattributen die door de accountbeheerder van de Klant worden aangemaakt niet zodanig worden gecreëerd dat dit zou leiden tot de invoer van Gevoelige Persoonlijke Informatie. De Klant is verantwoordelijk voor het informeren van Gebruikers dat Gevoelige Persoonlijke Informatie niet op het Harry HR Platform mag worden ingevoerd. Indien Harry HR een inbreuk op deze Sectie vermoedt, kan Harry HR de toegang van de Klant en de Gebruikers tot de Website of de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, naast de andere rechtsmiddelen die Harry HR kan hebben. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG ONAANVAARDBAAR GEBRUIK VAN HET HARRY HR PLATFORM.
 6. Account Beveiliging en Toegang. De Klant en de Gebruikers zullen alle redelijke maatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot het Harry HR Platform te voorkomen, onder meer door hun wachtwoorden en andere login informatie te beschermen. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn account plaatsvinden (anders dan activiteiten waarvoor Harry HR direct verantwoordelijk is en die niet in overeenstemming met de instructies van de Klant worden uitgevoerd), ongeacht of de Klant die activiteit heeft geautoriseerd of niet. De Klant of Gebruikers zullen Harry HR onmiddellijk op de hoogte brengen als zij zich bewust worden van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van hun account.
 7. Systemen van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van besturingssystemen, internetbrowsers, antivirussoftware of andere software die zijn Gebruikers gebruiken voor toegang tot en gebruik van de Diensten. De Diensten werken mogelijk niet naar behoren als de besturingssystemen, internetbrowsers en antivirussoftware van de Klant niet up-to-date zijn.
 8. Onaanvaardbaar gedrag van Gebruikers. Om een veilig en productief gebruik van het Harry HR Platform te helpen verzekeren, zullen Gebruikers geen, en de Klant zal ervoor zorgen dat Gebruikers geen ongepast gedrag vertonen waaronder (i) pogingen om de identiteit van een Gebruiker te onthullen; (ii) zich voordoen als een andere persoon of entiteit; (iii) het gebruik van de Diensten om spam of anderszins ongevraagde berichten te versturen in strijd met de toepasselijke wetgeving; of (iv) het toestaan van het indienen van Klantgegevens, of het gebruiken van Klantgegevens op een manier die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, beledigend, onfatsoenlijk, vernederend, haatdragend, onethisch of anderszins verwerpelijk is, inclusief op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze voorkeur, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of lichamelijke of geestelijke handicap. De Klant en de Gebruikers begrijpen dat zij door het gebruik van de Diensten kunnen worden blootgesteld aan door Gebruikers verstrekte Klantgegevens die in strijd zijn met dit Artikel, en in geen geval zal Harry HR op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke Klantgegevens. Harry HR heeft het recht, naar eigen goeddunken, om alle Klantgegevens die de Algemene Voorwaarden schenden te verwijderen, en om de identiteit van een Gebruiker bekend te maken aan de Klant of enige autoriteit indien de wet dit vereist, indien deze Gebruiker Klantgegevens overdraagt in strijd met deze Sectie. KLANT EN GEBRUIKERS RESPECTEREN HET RECHT VAN DE GECONTRACTEERDE MEDEWERKER(S) OM ANONIEM TE BLIJVEN. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle activiteiten van Gebruikers op het Harry HR Platform te monitoren en te controleren. Harry HR is niet verplicht na te gaan hoe Gebruikers het Harry HR Platform gebruiken, inclusief hoe de gecontracteerde medewerker(s) van een klant enquêtes en polls beantwoorden en feedback en commentaar geven. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONAANVAARDBAAR GEDRAG VAN GEBRUIKERS.
 9. Vrijwaring door de Klant of de Gebruiker. 5 (Onaanvaardbaar Gebruik) of 2.8 (Onaanvaardbaar Gedrag van Gebruikers); (ii) de schending van garanties in Artikel 2.10 (Naleving van Wetten) en Artikel 4.1 (Klantgegevens); (iii) het vermeende of feitelijke gebruik, misbruik, ongepast gebruik of nalaten van de Website of de Diensten door de Klant of een Gebruiker, inclusief in strijd met Artikel 2.5 (Onaanvaardbaar Gebruik) of 2.8 (Onaanvaardbaar Gedrag van Gebruikers). Harry HR moet de Klant of de Gebruiker onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure, en de Klant of de Gebruiker het recht geven om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen, en meewerken met alle redelijke verzoeken die de Klant of de Gebruiker helpen bij de verdediging en schikking van een dergelijke zaak. De Klant of de Gebruiker zal een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure niet schikken of compromitteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harry HR, welke toestemming niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, wanneer (a) dit resulteert in aansprakelijkheid of erkenning van aansprakelijkheid door Harry HR; (b) de schikking geen volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor Harry HR inhoudt; of (c) de schikking andere voorwaarden bevat dan een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor Harry HR en de betaling van geld.
 10. Naleving van wetten. Bij het leveren of gebruiken van de Diensten leven de Partijen alle toepasselijke wetten na, inclusief Privacywetten en toepasselijke anti-corruptiewetten. De Klant is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de door de toepasselijke wetgeving vereiste toestemming van zijn Gebruikers of een rechtmatig belang om de Klant toe te staan de Diensten te gebruiken en Harry HR toe te staan de Diensten te verlenen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 11. Naleving door Gebruikers. De Klant moet ervoor zorgen dat zijn Gebruikers alle toepasselijke wetten naleven, inclusief de Privacy Wetgeving, wanneer zij het Harry HR Platform gebruiken of betreden, en dat deze Gebruikers vallen onder en zich houden aan de Algemene Voorwaarden.

3. SERVICEKOSTEN VAN HET HARRY HR-PLATFORM EN FACTURERING

 1. Vergoedingen voor de Diensten. Als vergoeding voor de Diensten betaalt de Klant Harry HR de vergoedingen die van toepassing zijn op het geselecteerde abonnementsplan, zoals gespecificeerd op de Website of in een schriftelijke offerte van Harry HR, die op een maandelijkse, jaarlijkse of meerjarige termijn kan zijn (de "Service Vergoedingen"). De Service Vergoedingen worden bepaald in overeenstemming met het aantal Actieve Gebruikers. Servicevergoedingen die van toepassing zijn op een maandelijks abonnement worden maandelijks gefactureerd en zijn betaalbaar op de factuurdatum. Servicevergoedingen voor een jaarabonnement worden jaarlijks aan het begin van de jaarperiode gefactureerd en moeten binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum worden betaald. Servicevergoedingen voor een meerjarenabonnement worden aan het begin van de abonnementsperiode gefactureerd en moeten binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum worden betaald.
 2. Verlenging. Voor maandelijkse abonnementen wordt het abonnement van de Klant automatisch verlengd op de eerste dag na het verstrijken van een abonnementsmaand (de "Verlengingsdatum") voor een bijkomende abonnementsperiode van één maand, tenzij de Klant zijn abonnement vóór de Verlengingsdatum opzegt in overeenstemming met Artikel 8.2(i) (Beëindiging). Indien de Klant een jaarlijkse of meerjarige abonnementstermijn heeft, stuurt Harry HR een verlengingsbericht ten minste dertig (30) dagen voor de einddatum van de jaarlijkse of meerjarige abonnementstermijn. De Klant kan zijn abonnement verlengen voor dezelfde abonnementsperiode vóór het verstrijken van de termijn, bij gebreke waarvan de Algemene Voorwaarden vervallen in overeenstemming met Artikel 8.1 (Termijn). De servicekosten die op een dergelijke verlenging van toepassing zijn, zijn de standaard servicekosten van Harry HR zoals gespecificeerd op de Website op het moment van verlenging.
 3. Wijziging van het aantal Actieve Gebruikers. De Servicevergoedingen worden bepaald in overeenstemming met het aantal Actieve Gebruikers. Als Opdrachtgever het aantal Gebruikers dat toegang heeft tot en gebruik mag maken van het Harry HR Platform wil verhogen, kan Opdrachtgever dat op de volgende manier doen:
  1. Jaar- of Meerjaren Abonnement. De Klant met een jaar- of meerjarenabonnement kan te allen tijde het aantal toegestane Actieve Gebruikers verhogen via het onderdeel "facturering" van het Harry HR Platform. Eventuele incrementele Servicevergoedingen in verband met een dergelijke verhoging van het aantal geautoriseerde Actieve Gebruikers zullen pro rata worden verdeeld over de resterende periode van de dan lopende abonnementsperiode van de Klant, op de rekening van de Klant in rekening worden gebracht en zijn verschuldigd en betaalbaar na implementatie van een dergelijke verhoging van het aantal geautoriseerde Actieve Gebruikers.
  2. Maandelijks Abonnement. De Klant met een maandabonnement kan te allen tijde het aantal toegestane Actieve Gebruikers verhogen, zonder dat hij voor de resterende periode van de op dat moment lopende abonnementstermijn incrementele Servicevergoedingen in verband met die verhoging van het aantal toegestane Actieve Gebruikers hoeft te betalen. Het aantal geautoriseerde Gebruikers voor het vernieuwde abonnement is het aantal geautoriseerde Gebruikers op de laatste dag van de dan lopende abonnementsperiode.
 4. Aanpassing van het aantal actieve gebruikers bij verlenging. Bij verlenging van een abonnementstermijn worden de Servicevergoedingen op de volgende wijze bepaald:
  1. Jaar- of meerjarenabonnement. Tenzij anders aangegeven door de Klant voor de Verlengingsdatum, voor elke verlenging van een jaarlijks of meerjarig abonnement, zal het aantal bevoegde betaalde Actieve Gebruikers voor het vernieuwde abonnement het hoogste zijn van (i) de bevoegde betaalde Actieve Gebruikers in de dan lopende abonnementsperiode; en (ii) het werkelijke aantal Gebruikers die gebruik maken van het Harry HR Platform in de dan lopende abonnementsperiode. Indien het aantal Actieve Gebruikers het aantal geautoriseerde Actieve Gebruikers gedurende een jaarlijkse periode overschrijdt, zal Harry HR recht hebben op de betaling van de incrementele Service vergoedingen voor deze extra Actieve Gebruikers, pro rata temporis over de rest van de abonnementsperiode. In dat geval zal Harry HR de Klant op de hoogte brengen alvorens de toepasselijke Servicevergoedingen te factureren.
  2. Maandelijks abonnement. Het aantal toegestane betaalde Gebruikers voor het vernieuwde abonnement is het aantal toegestane Gebruikers op de laatste dag van de dan lopende looptijd van het abonnement.
 5. Geen terugbetalingen. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, worden betalingen niet terugbetaald en zijn er geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes of aantal Gebruikers.
 6. Achterstallige Service Vergoedingen. Harry HR heeft het recht de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten indien de door de Klant gefactureerde Dienstenvergoedingen achterstallig zijn. De Diensten zullen binnen één (1) werkdag na betaling worden hersteld.
 7. Gratis proefperiode of freemium abonnement. Indien de Klant zich registreert voor een gratis proefperiode of een freemium abonnement voor de Diensten, zal Harry HR dergelijke Diensten gratis ter beschikking stellen aan de Klant op proef- of freemium basis tot (i) het einde van de gratis proefperiode die van toepassing is op de Klant; (ii) de startdatum van een betaald abonnement dat de Klant voor dergelijke Diensten heeft gekocht; of (iii) de beëindiging van de proefperiode of het freemium abonnement op elk moment door Harry HR of de Klant, naar eigen goeddunken.
 8. Derde partij betalingsverwerker. Harry HR behoudt zich het recht voor een derde PCI-DSS compliant betalingsverwerker te gebruiken voor alle facturering en ontvangst van betalingen hieronder. De Klant machtigt Harry HR hierbij om betalingsinformatie, die Persoonlijke Informatie kan bevatten, te delen met deze derde betalingsverwerker, inclusief voor het bijwerken van de betalingsmethode van de Klant.
 9. Belastingen. Tenzij anders vermeld, omvatten de Dienstenvergoedingen geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke overheidsaanslagen, met inbegrip van belastingen over de toegevoegde waarde, verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen die door een lokale, provinciale of buitenlandse jurisdictie kunnen worden opgelegd (gezamenlijk "Belastingen"). De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van Belastingen, behalve die welke aan Harry HR kunnen worden opgelegd op basis van zijn inkomsten. Harry HR zal de Klant voor dergelijke Belastingen factureren indien Harry HR hiertoe wettelijk verplicht is, en de Klant zal deze Belastingen betalen indien deze gefactureerd worden.

4. GEGEVENS

 1. Klantgegevens. De Klant of de Gebruiker verklaart en garandeert dat hij alle noodzakelijke rechten, titels en belangen bezit of heeft verkregen, en alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen om de Klantgegevens over te dragen in verband met de Algemene Voorwaarden, en dat de Klantgegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en worden gebruikt in overeenstemming met alle arbeidswetten die op de Klant van toepassing zijn. De Klant of de Gebruiker verleent Harry HR een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend en royalty-vrij recht op toegang, gebruik, verwerking, kopie, distributie, uitvoering, export en weergave van Klantgegevens, uitsluitend voor zover wettelijk toegestaan en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk (i) om de Diensten te leveren, te onderhouden en te verbeteren; (ii) om service-, beveiligings-, ondersteunings- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken; of (iii) om geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens te creëren die niet gerelateerd zijn aan een specifieke Klant, die geen Klantgegevens vormen en eigendom zijn van Harry HR, inclusief voor gebruik als benchmarking en marketingdoeleinden in overeenstemming met het Privacybeleid of zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de Klant of zoals vereist door de wet. Dit recht blijft bestaan met betrekking tot geanomiseerde gegevens en resterende back-up kopieën van Klantgegevens die in het kader van de normale bedrijfsvoering zijn gemaakt, zelfs na beëindiging van de Algemene Voorwaarden.
 2. Klantgegevens onderworpen aan anonimiteit en vertrouwelijkheid. De antwoorden op enquêtes, antwoorden op polls, opmerkingen, feedback en suggesties verstrekt door een Werknemer(s) van een klant zijn anoniem en vertrouwelijk, tenzij de Werknemer(s) van een klant binnen het Harry HR Platform ervoor kiest om de anonimiteit en vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud te verwijderen. Alle Klantgegevens waarvoor de Gecontracteerde Werknemer(s) van een klant niet heeft/hebben gekozen om de anonimiteit en vertrouwelijkheid te verwijderen worden door Harry HR vertrouwelijk gehouden en niet gedeeld met de Klant. Wanneer Harry HR een verzoek ontvangt van een Opdrachtnemer(s) van een klant om zijn of haar commentaar, dat Persoonsgegevens kan bevatten, te verwijderen, of van een Gebruiker om de Persoonsgegevens over hem of haar, die hij of zij aan de Klant heeft verstrekt en die door Harry HR worden verwerkt, te ontvangen, machtigt de Klant Harry HR hierbij om aan dat verzoek te voldoen.
 3. Bescherming van Klantgegevens. Harry HR zal Klantgegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met de Privacy Policy en het Data Processing Addendum, indien van toepassing. Harry HR heeft technische, organisatorische en administratieve systemen, beleid en procedures geïmplementeerd, evenals andere maatregelen die in het Privacybeleid worden beschreven, om de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van Klantgegevens te helpen garanderen en om het risico van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Klantgegevens te beperken. Niettemin houdt het online hosten van gegevens risico's in op ongeoorloofde openbaarmaking, verlies of blootstelling en door toegang tot en gebruik van het Harry HR Platform aanvaardt de Klant dergelijke risico's, behalve in geval van grove nalatigheid of onrechtmatig gedrag van Harry HR.

Telemetrische gegevens van de Website en het Harry HR Platform

 1. Telemetrische Gegevens. Voor zover wettelijk toegestaan vormen telemetrische gegevens met betrekking tot hoe Gebruikers de Website en het Harry HR Platform bezoeken en gebruiken (inclusief kenmerken en functies van de Website en het Harry HR Platform die door Gebruikers worden gebruikt, stack trace gegevens en rapporten die daarmee verband houden) en de geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens die van dergelijke telemetrische gegevens zijn afgeleid geen Klantgegevens, en zijn deze eigendom van Harry HR.

Persoonlijke informatie

 1. Persoonlijke Informatie. Bij gebruik van de Diensten en/of bij toegang tot de Website, onder meer door zich in te schrijven op de nieuwsbrief van Harry HR, door inhoud van de Website te downloaden of door de chatbot van de Website te gebruiken, kan de Klant en/of Gebruiker Persoonsgegevens aan Harry HR overdragen, en kan Harry HR Persoonsgegevens verzamelen, openen of verwerken, met inbegrip van, indien van toepassing, Klantgegevens die Persoonsgegevens bevatten. Harry HR verzamelt, opent of verwerkt Persoonsgegevens in overeenstemming met het Privacybeleid. De Klant en/of Gebruiker stemt in met de overdracht, verwerking en opslag van Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en het addendum voor gegevensverwerking, indien van toepassing.

Vertrouwelijke informatie

 1. Vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie" betekent alle niet-openbare, vertrouwelijke of gevoelige informatie, waaronder Klantgegevens, die door een Partij of namens haar (de "Bekendmakende Partij") wordt bekendgemaakt aan de andere Partij (de "Ontvangende Partij"), en omvat geen informatie die:
  1. met inachtneming van de toepasselijke Privacywetgeving, publiekelijk beschikbaar is of later publiekelijk beschikbaar wordt anders dan door een schending van de Algemene Voorwaarden;
  2. zoals blijkt uit schriftelijke en overtuigende bewijzen: (a) die de ontvangende partij of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers vóór deze openbaarmaking bekend was of (b) die, zonder gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie, onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers na deze openbaarmaking; of
  3. zoals blijkt uit schriftelijke en bevoegde bewijsstukken, vervolgens door de ontvangende partij of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers op rechtmatige wijze is verkregen van een derde partij zonder geheimhoudingsplicht, mits die bron, voor zover de ontvangende partij weet, haar geheimhoudingsplicht ten aanzien van de bekendmakende partij niet schendt.
 2. Gebruik of Openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie. De Ontvangende Partij gebruikt of onthult Vertrouwelijke Informatie alleen om haar rechten uit te oefenen en haar verantwoordelijkheden krachtens de Algemene Voorwaarden na te komen. De Ontvangende Partij zal ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie dezelfde mate van zorgvuldigheid en bescherming betrachten als ten aanzien van haar eigen vertrouwelijke informatie, en in ieder geval ten minste de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid. De Ontvangende Partij zal geen Vertrouwelijke Informatie direct of indirect onthullen, kopiëren, verspreiden, herpubliceren of derden toegang verlenen tot Vertrouwelijke Informatie, behalve dat Harry HR Vertrouwelijke Informatie mag onthullen aan haar derde dienstverleners in verband met de uitvoering of de verbetering van de Diensten, in welk geval Harry HR ervoor zal zorgen dat de derde partij redelijke datapraktijken hanteert om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Vertrouwelijke Informatie te handhaven en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Niettegenstaande het voorgaande kan de Ontvangende Partij Vertrouwelijke Informatie bekendmaken indien dit wordt vereist door de toepasselijke wetgeving of door een bevoegde wettelijke of overheidsinstantie. De ontvangende partij stelt de bekendmakende partij onverwijld in kennis van een dergelijk wettelijk of overheidsverzoek en werkt redelijkerwijs met de bekendmakende partij samen bij eventuele pogingen om een beschermingsbevel te vragen of anderszins de vereiste openbaarmaking te betwisten, op kosten van de bekendmakende partij. De bepalingen van deze afdeling komen in de plaats van alle eerdere geheimhoudingsovereenkomsten tussen de partijen en dergelijke overeenkomsten hebben geen verdere kracht of uitwerking.
 3. Teruggave van Vertrouwelijke Informatie. Na beëindiging of afloop van de Algemene Voorwaarden, en op verzoek van een partij, zal de andere partij alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij teruggeven; op voorwaarde echter dat elke partij kopieën van de Vertrouwelijke Informatie van de andere partij mag bewaren, uitsluitend voor archivering, audit, disaster recovery, wettelijke en/of regelgevende doeleinden, op voorwaarde dat de behoudende partij de bewaarde Vertrouwelijke Informatie niet voor andere doeleinden zal gebruiken.
 4. Voortbestaan van vertrouwelijkheidsverplichtingen. Behoudens de toepasselijke wetgeving blijven de voorgaande verplichtingen van elke partij met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie ook na beëindiging of afloop van de Algemene Voorwaarden bestaan, en wel gedurende een periode van drie (3) jaar na beëindiging of afloop van de Termijn, tenzij de toepasselijke wetgeving vereist dat de Vertrouwelijke Informatie langer wordt bewaard.

Aanvullende rechten

 1. Voor de Partijen kunnen aanvullende voorwaarden gelden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679). Dergelijke voorwaarden zijn te vinden in het Addendum Gegevensverwerking, beschikbaar op https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, dat hierbij door middel van verwijzing is opgenomen en deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden, voor zover van toepassing. In geval van strijdigheid of inconsistentie tussen het Addendum Gegevensverwerking en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het Addendum Gegevensverwerking.

5. GARANTIES EN DISCLAIMERS VAN HARRY HR

 1. Harry HR verklaart en garandeert dat: (i) het Harry HR Platform geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden of een misbruik of verduistering van een handelsgeheim vormt; (ii) het gebruik van het Harry HR Platform door de Klant, afhankelijk van het juiste gebruik door de Klant, geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden; en (iii) zij het recht heeft om de toegang tot en het gebruik van het Harry HR Platform aan de Klant te verlenen.
 2. Garantiedisclaimers. HARRY HR GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM ONONDERBROKEN, TIJDIG, VRIJ VAN DEFECTEN, FOUTEN, VIRUSVRIJ OF VRIJ VAN ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN OF NIET ONDERWORPEN ZAL ZIJN AAN ONBEVOEGD GEBRUIK OF OPENBAARMAKING. DE KLANT AANVAARDT DAT DE WEBSITE EN HET HARRY HR PLATFORM WORDEN GELEVERD "ZOALS ZE ZIJN" EN "ZOALS ZE BESCHIKBAAR ZIJN", MET ALLE EVENTUELE DEFECTEN EN FOUTEN. HARRY HR GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INFORMATIE GEMAAKT DOOR DERDEN EN DIE TOEGANKELIJK IS OP DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM WORDT NIET ONDERSCHREVEN DOOR HARRY HR, EN IS MOGELIJK NIET BEOORDEELD DOOR HARRY HR, EN BLIJFT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DERDE PARTIJ. HARRY HR HEEFT GEEN CONTROLE OVER KLANTGEGEVENS EN GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, INTEGRITEIT OF KWALITEIT VAN DERGELIJKE KLANTGEGEVENS EN VAN ALLE INFORMATIE VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM. DE KLANT IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET BEOORDELEN VAN DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID VAN KLANTGEGEVENS EN ALLE INFORMATIE VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM, EN VOOR HET MAKEN EN UITVOEREN VAN BESLISSINGEN OP BASIS VAN DERGELIJKE INFORMATIE, EN HET OMGAAN MET EVENTUELE GEVOLGEN DAARVAN. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR DERGELIJKE INFORMATIE DIE DOOR DE KLANT VIA DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM WORDT VERWERKT.
 3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
 4. Dollar Cap. MET UITZONDERING VAN FRAUDE, LICHAMELIJK LETSEL OF OVERLIJDEN OF OPZETTELIJKE OF GROVE SCHULD VAN EEN DER PARTIJEN, VOOR DE SCHADELOOSSTELLING VOOR INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOM ALS BEDOELD IN SECTIE 7.2 (SCHADELOOSSTELLING) OF VOOR DE VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN VAN DE KLANT ALS BEDOELD IN SECTIE 2.9 (SCHADELOOSSTELLING DOOR DE KLANT OF DE GEBRUIKER), ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE, CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN VOOR BEWEZEN DIRECTE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN HOGER ZIJN DAN HET TOTALE BEDRAG DAT DE KLANT EVENTUEEL HEEFT BETAALD EN MOET BETALEN IN DE TWAALF MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE LAATSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF TOT AANSPRAKELIJKHEID, OF HONDERD DOLLAR IN HET GEVAL VAN EEN GEBRUIKER. HET BESTAAN VAN MEER DAN ÉÉN VORDERING ZAL DEZE LIMIET NIET VERGROTEN OF UITBREIDEN. PARTIJEN BEGRIJPEN DAT HET ESSENTIËLE DOEL VAN DEZE SECTIE IS OM DE RISICO'S ONDER DEZE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN TE VERDELEN EN DE POTENTIËLE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN GEZIEN DE SERVICEKOSTEN, DIE AANZIENLIJK HOGER ZOUDEN ZIJN ALS HARRY HR ENIGE VERDERE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH ZOU NEMEN ANDERS DAN HIERIN UITEENGEZET. HARRY HR HEEFT ZICH GEBASEERD OP DEZE BEPERKINGEN BIJ HET BEPALEN OF DE RECHTEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN WORDEN VERSTREKT.
 5. IN GEEN GEVAL ZAL EEN PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR WINSTDERVING, INKOMSTENDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, ZAKEN OF GEGEVENS OF ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF BESTRAFFENDE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, HETZIJ DOOR CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ONDER ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, EN ONGEACHT OF DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, MET UITZONDERING VAN OPZETTELIJKE OF GROVE SCHULD VAN DE PARTIJ. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN ZIJN NIET VAN TOEPASSING VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
 6. Indien Opdrachtgever een consultant inhuurt om diensten uit te voeren met betrekking tot de implementatie en het gebruik van het Harry HR Platform, dan heeft Harry HR geen verantwoordelijkheid met betrekking tot die diensten.
 7. INTELLECTUELE EIGENDOM EN FEEDBACK
 8. Geen rechten verleend. Harry HR behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Website en het Harry HR Platform en de inhoud waartoe de Klant toegang heeft via de Website en het Harry HR Platform, anders dan de Klantgegevens. De Algemene Voorwaarden verlenen de Klant geen intellectuele eigendomsrechten in of op de Website of het Harry HR Platform of in de logo's en andere handelsmerken van Harry HR. De Klant of Gebruikers zullen geen copyright, handelsmerk of andere eigendomsvermeldingen die in of op de Website of het Harry HR Platform voorkomen verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.
 9. Harry HR zal de Klant en zijn functionarissen, directeuren, aandeelhouders, moedermaatschappijen, dochterondernemingen, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren tegen alle Schadeclaims van Derden, met dien verstande dat Harry HR niet aansprakelijk is voor zover de Schadeclaims van Derden tegen de Klant voortvloeien uit (i) de inhoud of de aard van de Klantgegevens; (ii) een niet-Harry HR product; of (iii) een wijziging, combinatie of ontwikkeling van het Harry HR Platform die niet door Harry HR is uitgevoerd. De Klant moet Harry HR onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van elke vordering van derden die schadeloos gesteld kan worden en Harry HR het recht geven om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen, en meewerken met alle redelijke verzoeken om Harry HR te helpen bij de verdediging en schikking van een dergelijke zaak. Harry HR zal geen schikking of compromis sluiten over een vordering van derden die leidt tot aansprakelijkheid of erkenning van aansprakelijkheid door de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, welke toestemming niet op onredelijke wijze mag worden onthouden. Harry HR zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de klant, welke toestemming niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, geen schikking of compromis sluiten over een vordering van derden die leidt tot aansprakelijkheid of erkenning van aansprakelijkheid door de klant; (b) de schikking geen volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor de gevrijwaarde partijen omvat; of (c) de schikking andere voorwaarden omvat dan een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor de gevrijwaarde partijen en de betaling van geld. Voor de toepassing van deze Sectie gelden de volgende definities:
  1. "Schadevergoeding voor claims van derden" betekent elke gerechtelijke, administratieve of arbitrage actie, rechtszaak, claim, onderzoek of procedure tegen de Klant die voortkomt uit een claim van een derde partij dat de in het Harry HR Platform gebruikte software inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derde partij; en
  2. Verliezen in verband met claims van derden" betekent elk bedrag dat definitief wordt toegewezen in, of betaald ter schikking van, een schadeloos te stellen procedure in verband met claims van derden.
 10. Alle feedback of suggesties verzonden of gedeeld door de Klant of Gebruikers met Harry HR of door het Harry HR Platform of de Website om het Harry HR Platform of de Website te verbeteren kunnen door Harry HR op elke manier worden geïmplementeerd, inclusief toekomstige verbeteringen en aanpassingen aan de Website of het Harry HR Platform. In dat geval verlenen de Klant en de Gebruikers Harry HR een onbeperkt, wereldwijd, onherroepelijk, eeuwigdurend, sublicentieerbaar, overdraagbaar, volledig betaald, royalty-vrij recht om dergelijke feedback of suggesties te gebruiken voor welk doel dan ook zonder enige verplichting of vergoeding aan de Klant, Gebruikers of enige derde partij. Bovendien staat het Harry HR vrij om alle algemene kennis, ervaring, knowhow, werken en technologieën, met inbegrip van ideeën, concepten, processen en technieken, gerelateerd aan of verworven tijdens de levering van de Diensten, opnieuw te gebruiken.
 11. DUUR EN BEËINDIGING
 12. De Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de Ingangsdatum, en (i) voor de Klant, totdat alle abonnementsvoorwaarden op het Harry HR Platform, inclusief alle verlengingen, zijn verstreken of totdat ze door één of beide Partijen worden beëindigd in overeenstemming met Artikel 8.2 (Beëindiging); of (ii) voor een Gebruiker, zolang hij of zij toegang heeft tot de Website of het Harry HR Platform (de "Termijn").Voor de toepassing van de Algemene Voorwaarden vervalt een abonnementsperiode indien deze niet wordt verlengd in overeenstemming met Artikel 3.2 (Verlenging).
 13. De Algemene Voorwaarden kunnen worden beëindigd:
  1. door de Klant op elk moment als hij de Diensten opzegt via zijn Harry HR Platform account of met een Harry HR klantvertegenwoordiger;
  2. door de Partijen te allen tijde worden beëindigd indien de andere Partij wezenlijk inbreuk maakt op een van haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden. Indien de wezenlijke inbreuk herstelbaar is, kunnen de Algemene Voorwaarden alleen worden beëindigd indien de inbreuk niet binnen 15 dagen nadat een Partij de andere Partij van de inbreuk in kennis heeft gesteld, is hersteld. Voor alle duidelijkheid: elke schending van artikel 2.5 (Onaanvaardbaar gebruik) en 2.8 (Onaanvaardbaar gedrag van gebruikers) door de Klant wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de Algemene Voorwaarden;
  3. door Harry HR indien de Klant geen betaling van de Dienstenvergoedingen verricht binnen 15 dagen nadat Harry HR de Klant heeft meegedeeld dat deze bedragen achterstallig zijn; of
  4. door Harry HR, met ten minste 30 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving voor een maandabonnement, of met ten minste 90 dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving voor een jaar- of meerjarenabonnement.
 14. Vergoeding voor vroegtijdige beëindiging - Beëindiging voor het gemak. In het geval dat de Klant deze overeenkomst eenzijdig beëindigt voor het verstrijken van de Termijn en niet het totaal van de op grond van deze overeenkomst verschuldigde Dienstenvergoedingen heeft vooruitbetaald, zal hij als vaste schadevergoeding een beëindigingsvergoeding betalen die gelijk is aan de resterende Dienstenvergoedingen van de overeenkomst die nog niet door de Klant zijn betaald (de "Beëindigingsvergoeding"). De partijen stipuleren dat de hierboven beschreven Beëindigingsvergoeding geen boete is, maar eerder een redelijke schadevergoeding, gebaseerd op de verwachting van de partijen van de aard van de verliezen die uit een dergelijke beëindiging kunnen voortvloeien.
 15. Geen terugbetaling bij beëindiging. Paragraaf 3.3 (Geen Terugbetaling) is van toepassing, ongeacht de oorzaak van de beëindiging. Indien de Klant echter de Algemene Voorwaarden heeft beëindigd overeenkomstig Artikel 8.2 (ii) of indien Harry HR de Algemene Voorwaarden heeft beëindigd overeenkomstig Artikel 8.2 (iv) zal Harry HR alle vooruitbetaalde Dienstenvergoedingen pro rata voor de rest van de ongebruikte Termijn terugbetalen. KLANT DOET HIERBIJ UITDRUKKELIJK AFSTAND VAN DE TOEPASSING VAN ARTIKELEN 2125 TOT 2129 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK VAN QUEBEC.
 16. 9 (Schadeloosstelling door de Klant), 4.7 (Gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie), 5.2 (Garantiedisclaimers), 6 (Beperking van aansprakelijkheid), 7 (Intellectuele eigendom en feedback), 8 (Opzegging en beëindiging) en 9 (Algemeen) blijven ook na beëindiging van de Algemene Voorwaarden van kracht.

6. ALGEMEEN

 1. De Klant verleent Harry HR het recht om de bedrijfsnaam en het logo van de Klant te gebruiken als referentie voor marketing- of promotiedoeleinden, inclusief op zijn Website of blog en in andere publieke of private communicatie met bestaande of potentiële klanten van Harry HR. Indien de Klant dit recht op enig moment wenst te beperken, zal hij Harry HR hiervan op de hoogte brengen via het volgende e-mailadres: hi@harryhr.com. De Klant behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op deze bedrijfsnaam en dit logo.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst, uitgelegd en ten uitvoer gelegd in overeenstemming met het in Nederland geldende recht, zonder verwijzing naar: (i) enig conflictenrechtbeginsel dat het materiële recht van een ander rechtsgebied zou toepassen op de rechten of plichten van de partijen; (ii) het Verdrag der Verenigde Naties van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; of (iii) ander internationaal recht. Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met de Diensten of de Algemene Voorwaarden worden uitsluitend aanhangig gemaakt en berecht in het gerechtelijk arrondissement Zuid-Holland van Nederland, en de Partijen zien af van enig bezwaar dat deze locatie ongelegen of ongepast is. Elke partij doet afstand van enig recht op juryrechtspraak in verband met enige actie of geschil op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met de Diensten of de Algemene Voorwaarden.
 3. Specifieke nakoming. Niettegenstaande enige andere bepaling in de Algemene Voorwaarden, kan een partij die geen inbreuk pleegt, bij een inbreuk op de Algemene Voorwaarden, onmiddellijk de handhaving van de Algemene Voorwaarden vorderen door middel van specifieke nakoming of een rechterlijk bevel, zonder enige verplichting om een borg of andere zekerheid te stellen.
 4. Overmacht. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Algemene Voorwaarden, is Harry HR niet aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van een onvoorziene en onweerstaanbare gebeurtenis, met inbegrip van externe oorzaken met dezelfde kenmerken, waaronder denial-of-service aanvallen, een storing van een derde hosting provider of utility provider, stakingen, tekorten, rellen, branden, overmacht, oorlog, terrorisme en overheidsmaatregelen.
 5. Geen andere overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden zijn de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle mondelinge of schriftelijke aanbiedingen, afspraken, verklaringen, voorwaarden, garanties, convenanten en andere mededelingen tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle geheimhoudingsovereenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan, alle orderdocumentatie alsmede alle voorwaarden of documentatie waarnaar in deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk wordt verwezen.
 6. Harry HR kan kennisgevingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden sturen naar de door de Klant opgegeven e-mailadressen. De Klant kan kennisgevingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden sturen naar Harry HR via hi@harryhr.com. Kennisgevingen worden geacht te zijn ontvangen 24 uur na verzending.
 7. Overdracht & opvolgers. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden van de partijen.
 8. Geen verklaring van afstand door een der Partijen van een tekortkoming in de nakoming door de andere Partij zal een verklaring van afstand inhouden van een latere inbreuk of tekortkoming door de tekortschietende Partij.
 9. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doen de Partijen hierbij afstand van elke wetsbepaling die een clausule van de Algemene Voorwaarden in enig opzicht ongeldig of anderszins onuitvoerbaar zou maken. In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om het beoogde doel te bereiken voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 10. Export van technologie. Opdrachtgever zal geen door Harry HR geleverde software exporteren of anderszins verwijderen uit Nederland of de Europese Unie, tenzij in overeenstemming met alle toepasselijke Nederlandse en EU wet- en regelgeving. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, zal Opdrachtgever geen derde partij toegang tot of gebruik van de Website of het Harry HR Platform toestaan of dergelijke software exporteren naar een land waarop een embargo rust van Nederland of de Europese Unie.
 11. Wet Bescherming Consumenten. Harry HR is een werkinstrument bedoeld voor gebruik door bedrijven en organisaties en niet voor consumentendoeleinden. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wetten ter bescherming van de consument niet van toepassing.
 12. Ongepast gedrag. De Klant, zijn Gebruikers en Harry HR erkennen het recht van werknemers om te werken in een omgeving die vrij is van intimidatie, inclusief seksuele intimidatie en discriminatie. De Partijen zullen zich niet, en zij zorgen ervoor dat hun respectieve werknemers, agenten en vertegenwoordigers zich niet inlaten met gedrag dat een intimiderende, vijandige of beledigende werkomgeving creëert.

  Wanneer in verband met deze Algemene Voorwaarden een beschuldiging van ongepast gedrag, intimidatie of discriminatie wordt ontvangen, komen de partijen overeen samen te werken zodat de zaak met voorrang kan worden onderzocht.

  Een inbreuk op deze paragraaf wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op de Algemene Voorwaarden.

 13. Relatie van de partijen. De Partijen zijn onafhankelijke contractanten. De Algemene Voorwaarden creëren geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de Partijen. Elke Partij verklaart en garandeert dat zij bevoegd is om in te stemmen met de Algemene Voorwaarden namens de organisatie die zij vertegenwoordigt.
 14. Tenzij de Klant een vervangende schriftelijke overeenkomst heeft met Harry HR, kan Harry HR de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen op zijn Website, naarmate zijn bedrijf evolueert. Elke herziening van de Algemene Voorwaarden wordt van kracht op de datum waarop Harry HR de wijzigingen publiceert. De Klant en Gebruikers kunnen de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk moment bekijken door deze pagina te bezoeken op https://harryhr.com/terms. Indien de Klant of Gebruikers de Diensten gebruiken of de Website bezoeken, naargelang het geval, na de ingangsdatum van de wijzigingen, houdt dat gebruik of die toegang de aanvaarding van de herziene Algemene Voorwaarden in.
Laatste update: 2024-01-05.