Harry HR

Terms of Use

Navigate our Terms of Use for a seamless experience. Understand the guidelines that govern your interaction with Harry HR’s platform. Your compliance ensures a harmonious partnership as we shape the future of Employee Experience together.

Disse tjenestevilkårene ("de generelle vilkårene") regulerer bruken av og abonnementet på nettstedet og/eller Harry HR-plattformen som leveres av ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Ved å gå inn på nettstedet og/eller Harry HR-plattformen, eller ved at partene signerer eller godtar denne avtalen, godtar du de generelle vilkårene på vegne av deg selv som bruker og/eller eventuelt på vegne av organisasjonen du representerer ("kunden"), med mindre du har en annen skriftlig avtale med Harry HR.

1. DEFINISJONER OG TOLKNING

Følgende begreper med stor forbokstav skal ha den betydningen som er angitt nedenfor:

 1. "Aktiv bruker" betyr en bruker som ble invitert til å bli med på Harry HR-plattformen, som er registrert på Harry HR-plattformen, og hvis registrering ikke ble deaktivert av kunden eller av Harry HR etter kundens instruksjoner;
 2. "Tilknyttet selskap" betyr både (a) enhver enhet som direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med en part. Når det i det følgende henvises til et tilknyttet selskap, skal "kontroll" (herunder begrepene "kontrollerende" og "under felles kontroll med") bety: (i) eierskap av mer enn 50% av egenkapitalen eller den reelle eierinteressen i en slik enhet, eller retten til å stemme for eller utnevne et flertall av styremedlemmene i et annet styrende organ i en slik enhet, eller (ii) makt til direkte eller indirekte å styre eller forårsake styringen av ledelsen og politikken til en slik enhet på en hvilken som helst måte, enten gjennom eierskap av stemmeberettigede verdipapirer, ved kontrakt eller på annen måte;
 3. Med "kundedata" menes alt innhold, som kan omfatte brukernes personopplysninger, som kunden eller brukerne sender inn eller overfører til Harry HR i forbindelse med Service, inkludert tilpassede spørsmål utarbeidet av brukerne, svar på undersøkelser, svar på avstemninger, bilder og kommentarer;
 4. "Personopplysninger om kunden" betyr alle personopplysninger som finnes i kundedataene;
 5. "Ikrafttredelsesdato" betyr (i) for en bruker, den første datoen en bruker fikk tilgang til nettstedet eller Harry HR-plattformen; eller (ii) for en kunde, den siste datoen begge parter signerte de generelle vilkårene eller datoen kunden aksepterte de generelle vilkårene, alt etter hva som er tilfelle;
 6. "Harry HR-plattformen" betyr verktøyene og plattformen for engasjement på arbeidsplassen som Harry HR kommersialiserer som "Harry HR" og som kunden eller brukerne har tilgang til;
 7. Partene" betyr (i) Harry HR og kunden, eller (ii) Harry HR og en bruker, alt etter hva som er tilfelle;
 8. "Personopplysninger" har den betydningen som er fastsatt i personvernlovgivningen;
 9. "Personvernlovgivning" betyr alle gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer for personvern og beskyttelse av personopplysninger;
 10. Personvernerklæring" betyr Harry HRs personvernerklæring som er tilgjengelig på https://harryhr.com/privacy.
 11. "Sensitive personopplysninger" har den betydningen som er fastsatt i personvernlovgivningen, og kan omfatte rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilhørighet, seksuell legning eller fysisk eller psykisk funksjonshemming;
 12. "Kontraktsmedarbeider(e) hos en kunde" betyr enhver bruker som er invitert av kunden til å sende inn svar på undersøkelser, svar på avstemninger, kommentarer, tilbakemeldinger og forslag gjennom Harry HR-plattformen, inkludert enhver ansatt hos kunden;
 13. "Term" har den betydning som er angitt i avsnitt 8.1 (Term);
 14. "Bruker" betyr, alt etter omstendighetene, enhver bruker av nettstedet eller enhver person som kunden gir tilgang til Harry HR-plattformen, inkludert eventuelle kontoadministratorer, bedriftsleder, gruppeleder og eventuelle kontraktansatte hos en kunde; og
 15. "Nettsted" betyr det offentlige nettstedet som er tilgjengelig på https://HarryHR.com/ og dets søsternettsteder som leveres av Harry HR (inkludert https://harryhr.com/how-to ).
 16. Uttrykket "inkludert" er ikke begrensende og betyr "inkludert, uten begrensning".

2. TILGANG TIL OG BRUK AV NETTSTEDET ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN

 1. Nettstedet. Brukerne kan få tilgang til og bruke nettstedet i samsvar med de generelle vilkårene. Harry HR kan når som helst endre innholdet, funksjonene og funksjonene på nettstedet uten varsel. Harry HR kan når som helst, midlertidig eller permanent, begrense eller suspendere tilgangen til nettstedet etter eget skjønn, inkludert for å utføre oppgraderinger og vedlikehold av nettstedet.
 2. Services. I Løpetiden (som definert i punkt 8.1 (Løpetid)) gir Harry HR Kunden og dennes Brukere og Tilknyttede selskaper rett til å få tilgang til og bruke Harry HR-plattformen, og eventuelle tilknyttede tjenester, i samsvar med de generelle vilkårene ("Service").
 3. Revisjoner av tjenester. Harry HR skal tilby tjenestene i samsvar med beskrivelsen på nettstedet og tilhørende dokumentasjon. Harry HR kan når som helst endre innholdet, funksjonene og funksjonene til Harry HR-plattformen uten varsel. Harry HR vil varsle Kunden på forhånd dersom det skjer en endring i Harry HR-plattformen som resulterer i en vesentlig reduksjon i formålet med Harry HR-plattformen. Hvis en slik vesentlig reduksjon inntreffer, og Kunden blir vesentlig påvirket i sin bruk av Harry HR-plattformen, kan Kunden si opp sitt abonnement i samsvar med punkt 8.2(ii).
 4. Midlertidig suspensjon av tjenestene. Harry HR kan midlertidig begrense eller suspendere tjenestene fra tid til annen, etter eget skjønn, inkludert for å utføre oppgraderinger og vedlikehold av Harry HR-plattformen. Kunden kan når som helst konsultere Harry HRs statusside (https://harryhr.statuspage.io) der det gis rimelig varsel i forkant av planlagt vedlikehold som kan påvirke tilgjengeligheten til Harry HR-plattformen.
 5. Uakseptabel bruk. Kunden og brukerne skal ikke, eller forsøke på, eller tillate tredjeparter å: (i) dele ikke-offentlige funksjoner eller innhold på nettstedet eller Harry HR-plattformen med noen tredjepart; (ii) kopiere, duplisere, dekompilere, dekode, dekryptere, demontere, registrere, endre, forbedre, modifisere, slå sammen, tilpasse, oversette, lage avledede verk eller på annen måte reprodusere noen del av nettstedet eller Harry HR-plattformen (for klarhetens skyld skal kunden og brukerne ikke få tilgang til nettstedet eller Harry HR-plattformen for å bygge et produkt eller en tjeneste som konkurrerer med tjenestene eller for å bygge et produkt ved hjelp av ideer, funksjoner, funksjoner eller grafikk som ligner på nettstedet eller Harry HR-plattformen); (iii) sende virus, ormer, tidsinnstilte bomber, trojanske hester eller annen skadelig eller ondsinnet kode, filer, skript, agenter eller programmer; (iv) forsøke å få uautorisert tilgang til, eller forstyrre integriteten eller ytelsen til nettstedet eller Harry HR-plattformen; eller (v) bruke nettstedet eller Harry HR-plattformen på en måte som overbelaster, eller som truer integriteten, ytelsen eller tilgjengeligheten til nettstedet eller Harry HR-plattformen. Videre skal nettstedet eller Harry HR-plattformen ikke brukes til å samle inn, administrere eller behandle sensitive personopplysninger, og Harry HR vil ikke ha noe ansvar som følge av kundens eller brukernes bruk av nettstedet eller Harry HR-plattformen til å samle inn eller behandle sensitive personopplysninger. Spesielt skal kategoriene av brukerattributter opprettet av kundens kontoadministrator ikke opprettes slik at det vil resultere i innlegging av sensitive personopplysninger. Kunden er ansvarlig for å informere brukerne om at sensitive personopplysninger ikke skal sendes inn på Harry HR-plattformen. Ved mistanke om brudd på dette avsnittet kan Harry HR suspendere Kundens og Brukernes tilgang til Nettstedet eller Tjenestene uten forhåndsvarsel, i tillegg til andre rettsmidler som Harry HR måtte ha. HARRY HR PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR UAKSEPTABEL BRUK AV HARRY HR-PLATTFORMEN.
 6. Kontosikkerhet og tilgang. Kunden og brukerne skal ta alle rimelige skritt for å forhindre uautorisert tilgang til Harry HR-plattformen, inkludert ved å beskytte sine passord og annen påloggingsinformasjon. Kunden er ansvarlig for enhver aktivitet som skjer på sin konto (unntatt aktivitet som Harry HR er direkte ansvarlig for og som ikke utføres i samsvar med Kundens instruksjoner), uansett om Kunden har autorisert denne aktiviteten eller ikke. Kunden eller Brukerne skal umiddelbart varsle Harry HR hvis de blir oppmerksomme på uautorisert tilgang til eller bruk av sin konto.
 7. Kundens systemer. Kunden er ansvarlig for å vedlikeholde og oppdatere eventuelle operativsystemer, nettlesere, antivirusprogramvare eller annen programvare som brukerne bruker for å få tilgang til og bruke tjenestene. Det kan hende at tjenestene ikke fungerer som de skal hvis kundens operativsystemer, nettlesere og antivirusprogramvare ikke er oppdatert.
 8. Uakseptabel oppførsel fra brukere. For å sikre en trygg og produktiv bruk av Harry HR-plattformen, skal brukerne ikke, og kunden skal sørge for at brukerne ikke har upassende oppførsel, inkludert (i) forsøk på å avsløre identiteten til en bruker; (ii) utgi seg for å være en annen person eller enhet; (iii) bruke tjenestene til å sende spam eller på annen måte uønskede meldinger i strid med gjeldende lover; eller (iv) tillate innsending av kundedata, eller bruke kundedata på en måte som er ulovlig, skadelig, truende, voldelig, trakasserende, ærekrenkende, injurierende, vulgær, uanstendig, støtende, uanstendig, ydmykende, hatefull, uetisk eller på annen måte anstøtelig, herunder basert på rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religiøs tilhørighet, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller fysisk eller psykisk funksjonshemming. Kunden og brukerne er innforstått med at de ved å bruke tjenestene kan bli eksponert for kundedata innsendt av brukere som er i strid med dette avsnittet, og Harry HR vil under ingen omstendigheter være ansvarlig på noen måte for slike kundedata. Harry HR skal ha rett til, etter eget skjønn, å fjerne alle kundeopplysninger som bryter med de generelle vilkårene, og til å avsløre identiteten til en bruker til kunden eller en hvilken som helst myndighet hvis loven krever det, hvis en slik bruker overfører kundeopplysninger i strid med dette avsnittet. KUNDEN OG BRUKERNE SKAL RESPEKTERE EN KUNDES KONTRAHERTE ANSATTES RETT TIL Å FORBLI ANONYME. Det er kundens ansvar å overvåke og kontrollere all aktivitet som utføres av brukere på Harry HR-plattformen. Harry HR er ikke forpliktet til å gjennomgå hvordan brukere bruker Harry HR-plattformen, inkludert hvordan innleide ansatte hos en kunde svarer på undersøkelser og avstemninger og gir tilbakemeldinger og kommentarer. HARRY HR PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR UAKSEPTABEL OPPFØRSEL FRA BRUKERE.
 9. Skadesløsholdelse av kunden eller brukeren. Kunden eller brukeren skal forsvare, skadesløsholde og holde Harry HR og dets ledere, styremedlemmer, aksjonærer, morselskap, datterselskaper, agenter, etterfølgere og rettighetshavere skadesløse mot ansvar, skader og kostnader, inkludert eventuelle påløpte renter og rimelige advokathonorarer som oppstår som følge av eller i forbindelse med krav fra en tredjepart i forbindelse med (i) innholdet eller arten av kundedata, inkludert kundedata i strid med avsnitt 2.5 (Uakseptabel bruk) eller 2.8 (Uakseptabel oppførsel av brukere); (ii) brudd på garantier i avsnitt 2.10 (Overholdelse av lover) og avsnitt 4.1 (Kundedata);(iii) kundens eller en brukers påståtte eller faktiske bruk, misbruk, upassende bruk eller manglende bruk av nettstedet eller tjenestene, inkludert i strid med avsnitt 2.5 (Uakseptabel bruk) eller 2.8 (Uakseptabel oppførsel av brukere). Harry HR må gi Kunden eller Brukeren omgående skriftlig varsel om ethvert slikt krav, søksmål eller prosedyre, og gi Kunden eller Brukeren rett til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen, og samarbeide med alle rimelige forespørsler som hjelper Kunden eller Brukeren med forsvar og løsning av slike saker. Kunden eller Brukeren skal ikke inngå forlik eller inngå kompromisser i slike krav, søksmål eller prosesser uten Harry HRs forutgående skriftlige samtykke, og slikt samtykke skal ikke holdes tilbake uten rimelig grunn, når (a) det resulterer i ansvar eller innrømmelse av ansvar fra Harry HRs side; (b) forliket ikke inkluderer full ansvarsfritak for Harry HR; eller (c) forliket inkluderer andre vilkår enn full ansvarsfritak for Harry HR og betaling av penger.
 10. Overholdelse av lover. Ved levering eller bruk av Tjenestene skal Partene overholde alle gjeldende lover, inkludert personvernlover og gjeldende antikorrupsjonslover. Kunden er også ansvarlig for å innhente ethvert samtykke som kreves av gjeldende lover fra sine brukere eller for å ha en legitim interesse for å tillate kunden å bruke tjenestene og for å tillate Harry HR å levere tjenestene i samsvar med de generelle vilkårene.
 11. Overholdelse av brukere. Kunden må sørge for at brukerne overholder alle gjeldende lover, inkludert personvernlover, når de bruker eller får tilgang til Harry HR-plattformen, og at slike brukere er underlagt og overholder de generelle vilkårene.

3. SERVICEAVGIFTER FOR HARRY HR-PLATTFORMEN OG FAKTURERING

 1. Tjenesteavgifter. Som vederlag for Tjenestene skal Kunden betale Harry HR gebyrene som gjelder for den valgte abonnementsplanen, som spesifisert på Nettstedet eller i et skriftlig tilbud fra Harry HR, som kan være på månedlig, årlig eller flerårig basis ("Tjenestegebyrene"). Tjenesteavgiftene fastsettes i samsvar med antall aktive brukere. Tjenesteavgifter som gjelder for et månedlig abonnement faktureres månedlig og skal betales på fakturadato. Tjenestegebyrer for årsabonnement faktureres årlig i begynnelsen av den årlige perioden og skal betales innen tretti (30) dager etter fakturadato. Tjenestegebyrer som gjelder for et flerårig abonnement, faktureres ved begynnelsen av abonnementsperioden og skal betales innen tretti (30) dager etter fakturadato.
 2. Fornyelse. For månedlige abonnementer fornyes kundens abonnement automatisk den første dagen etter utløpet av en abonnementsmåned ("fornyelsesdatoen") for en ny abonnementsperiode på én måned, med mindre kunden sier opp abonnementet før fornyelsesdatoen i samsvar med punkt 8.2(i) (Oppsigelse). Hvis Kunden har en årlig eller flerårig abonnementsperiode, skal Harry HR sende et fornyelsesvarsel minst tretti (30) dager før den årlige eller flerårige abonnementsperioden utløper. Kunden kan fornye sitt abonnement for samme abonnementsperiode før periodens utløp, hvis ikke vil de generelle vilkårene utløpe i samsvar med punkt 8.1 (Varighet). Tjenesteavgifter som gjelder for en slik fornyelse skal være Harry HRs standard tjenesteavgifter som angitt på nettstedet på fornyelsestidspunktet.
 3. Endring i antall aktive brukere. Tjenestegebyrene fastsettes i samsvar med antall aktive brukere. Hvis kunden ønsker å øke antallet brukere som er autorisert til å få tilgang til og bruke Harry HR-plattformen, kan kunden gjøre det på følgende måte:
  1. Årlig eller flerårig abonnement. Kunder med et årlig eller flerårig abonnement kan når som helst øke antallet autoriserte aktive brukere gjennom faktureringsdelen av Harry HR-plattformen. Eventuelle ekstra serviceavgifter knyttet til en slik økning av autoriserte aktive brukere skal fordeles forholdsmessig over den gjenværende perioden av kundens gjeldende abonnementsperiode, belastes kundens konto og forfaller til betaling ved implementering av en slik økning av autoriserte aktive brukere.
  2. Månedlig abonnement. Kunden på et månedlig abonnement kan når som helst øke antallet autoriserte aktive brukere, uten å måtte betale noen ekstra tjenestegebyrer knyttet til en slik økning av autoriserte aktive brukere for den gjenværende perioden av den gjeldende abonnementsperioden. Antallet autoriserte betalende brukere for det fornyede abonnementet skal være antallet autoriserte brukere på den siste dagen i den gjeldende abonnementsperioden som utløper.
 4. Justering av antall aktive brukere ved fornyelse. Ved fornyelse av en abonnementsperiode skal tjenestegebyrene fastsettes på følgende måte:
  1. Årlig eller flerårig abonnement. Med mindre annet er instruert av kunden før fornyelsesdatoen, for hver fornyelse av et årlig eller flerårig abonnement, skal antallet autoriserte betalte aktive brukere til det fornyede abonnementet være det høyeste av (i) autoriserte betalte aktive brukere i den gjeldende abonnementsperioden; og (ii) det faktiske antallet brukere som bruker Harry HR-plattformen i den gjeldende abonnementsperioden. Hvis antallet aktive brukere overstiger antallet autoriserte aktive brukere i løpet av en årlig periode, skal Harry HR ha rett til betaling av eventuelle ekstra tjenesteavgifter knyttet til slike ekstra aktive brukere forholdsmessig over resten av abonnementsperioden. I et slikt tilfelle skal Harry HR varsle kunden før fakturering av gjeldende serviceavgifter.
  2. Månedlig abonnement. Antallet autoriserte betalende brukere for det fornyede abonnementet skal være antallet autoriserte brukere på den siste dagen i den gjeldende abonnementsperioden som utløper.
 5. Ingen refusjoner. Med mindre annet er uttrykkelig angitt her, refunderes ikke betalinger, og det gis ingen refusjon eller kreditter for delvis brukte perioder eller antall brukere.
 6. Forfalte serviceavgifter. Harry HR skal ha rett til å suspendere Tjenestene uten varsel dersom Kundens fakturerte Tjenestegebyrer blir forfalt. Tjenestene skal gjenopprettes innen én (1) virkedag etter betaling.
 7. Gratis prøveperiode eller freemium-abonnement. Hvis Kunden registrerer seg for en gratis prøveperiode eller et freemium-abonnement for Tjenestene, vil Harry HR gjøre slike Tjenester tilgjengelig for Kunden på prøve- eller freemium-basis gratis inntil (i) slutten av den gratis prøveperioden som gjelder for Kunden; (ii) startdatoen for et betalt abonnement kjøpt av Kunden for slike Tjenester; eller (iii) avslutning av prøveperioden eller freemium-abonnementet når som helst av Harry HR eller Kunden, etter eget skjønn.
 8. Tredjeparts betalingsbehandler. Harry HR forbeholder seg retten til å bruke en tredjeparts PCI-DSS-kompatibel betalingsbehandler for all fakturering og mottak av betalinger i henhold til dette. Kunden autoriserer herved Harry HR til å dele betalingsinformasjon, som kan omfatte personopplysninger, til en slik tredjeparts betalingsbehandler, inkludert for å oppdatere kundens betalingsmetode.
 9. Skatter og avgifter. Med mindre annet er angitt, inkluderer ikke tjenestegebyrene skatter, avgifter, toll eller lignende offentlige avgifter, inkludert merverdiavgift, salgs-, bruks- eller kildeskatt som kan pålegges av lokale, statlige, provinsielle eller utenlandske myndigheter (samlet kalt "skatter"). Kunden er ansvarlig for å betale skatter unntatt de som kan pålegges Harry HR basert på inntekten. Harry HR vil fakturere kunden for slike skatter hvis Harry HR har en juridisk forpliktelse til å gjøre det, og kunden skal betale slike skatter hvis de faktureres.

4. DATA

 1. Kundedata. Kunden eller brukeren representerer og garanterer at den eier eller har fått alle nødvendige rettigheter, eiendomsrett og interesser, og har fått alle nødvendige samtykker til å overføre kundedata i forbindelse med de generelle vilkårene, og at kundedata ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter og brukes i samsvar med eventuelle arbeidslover som gjelder for kunden. Kunden eller brukeren gir Harry HR en verdensomspennende, ikke-eksklusiv, evigvarende og royaltyfri rett til å få tilgang til, bruke, behandle, kopiere, distribuere, utføre, eksportere og vise kundedata, bare i den grad det er tillatt ved lov og som rimelig nødvendig (i) for å levere, vedlikeholde og forbedre tjenestene; (ii) for å forhindre eller løse service-, sikkerhets-, support- eller tekniske problemer; eller (iii) for å opprette anonymiserte og aggregerte data som ikke er relatert til en spesifikk kunde, som ikke utgjør kundedata og eies av Harry HR, inkludert for bruk som benchmarking og markedsføringsformål i samsvar med personvernreglene eller som på annen måte uttrykkelig tillatt skriftlig av kunden eller som påkrevd ved lov. Denne retten fortsetter med hensyn til anomymiserte data og eventuelle gjenværende sikkerhetskopier av kundedata som er laget i løpet av den ordinære virksomheten, selv etter opphør av de generelle vilkårene.
 2. Kundeopplysninger underlagt anonymitet og konfidensialitet. Svar på spørreundersøkelser, svar på avstemninger, kommentarer, tilbakemeldinger og forslag gitt av en kundes innleide medarbeider(e) er anonyme og konfidensielle, med mindre kundens innleide medarbeider(e) velger å fjerne anonymiteten og konfidensialiteten med hensyn til slikt innhold på Harry HR-plattformen. Eventuelle kundedata som en kundes innleide medarbeider(e) ikke har valgt å fjerne anonymiteten og konfidensialiteten for, skal holdes konfidensielle av Harry HR og ikke deles med kunden. Når Harry HR mottar en forespørsel fra en innleid medarbeider hos en kunde om å slette hans eller hennes kommentar, som kan inneholde personopplysninger, eller fra en bruker om å motta personopplysningene om ham eller henne, som han eller hun har gitt til kunden og som behandles av Harry HR, gir kunden herved Harry HR fullmakt til å etterkomme denne forespørselen.
 3. Beskyttelse av kundeopplysninger. Harry HR skal lagre og behandle kundeopplysninger i samsvar med personvernerklæringen og tillegget om databehandling, der det er relevant. Harry HR har implementert tekniske, organisatoriske og administrative systemer, retningslinjer og prosedyrer samt andre tiltak som er beskrevet i personvernerklæringen for å sikre sikkerheten, integriteten, tilgjengeligheten og konfidensialiteten til kundeopplysninger, og for å redusere risikoen for uautorisert tilgang til eller bruk av kundeopplysninger. Ikke desto mindre innebærer hosting av data på nettet risiko for uautorisert avsløring, tap eller eksponering, og ved tilgang til og bruk av Harry HR-plattformen påtar kunden seg slike risikoer, med unntak av grov uaktsomhet eller ulovlig oppførsel fra Harry HR.

Telemetriske data fra nettstedet og Harry HR-plattformen

 1. Telemetriske data. I den grad loven tillater det, utgjør telemetriske data knyttet til hvordan brukere får tilgang til og bruker nettstedet og Harry HR-plattformen (inkludert funksjoner og funksjoner på nettstedet og Harry HR-plattformen som brukes av brukere, stakksporingsdata og rapporter relatert til dette) og anonymiserte eller aggregerte data avledet fra slike telemetriske data ikke kundedata, og eies av Harry HR.

Personopplysninger

 1. Personopplysninger. Ved bruk av tjenestene og/eller ved tilgang til nettstedet, inkludert ved å abonnere på Harry HRs nyhetsbrev, ved å laste ned innhold fra nettstedet eller ved å bruke nettstedets chatbot, kan kunden og/eller brukeren overføre personopplysninger til Harry HR, og Harry HR kan samle inn, få tilgang til eller behandle personopplysninger, inkludert, når det er aktuelt, kundedata som inneholder personopplysninger. Harry HR skal samle inn, få tilgang til eller behandle personopplysninger i samsvar med personvernerklæringen. Kunden og/eller brukeren samtykker til overføring, behandling og lagring av personopplysninger i samsvar med de generelle vilkårene og personvernreglene og tillegget om databehandling, der det er aktuelt.

Konfidensiell informasjon

 1. Konfidensiell informasjon. Med "konfidensiell informasjon" menes all ikke-offentlig, konfidensiell eller sensitiv informasjon, herunder kundedata, som utleveres av en part eller på vegne av denne (den "utleverende parten") til den andre parten (den "mottakende parten"), og utelukker all informasjon som er det:
  1. underlagt gjeldende personvernlovgivning, offentlig tilgjengelig eller senere blir offentlig tilgjengelig på annen måte enn ved brudd på de generelle vilkårene;
  2. i henhold til dokumentasjon og kompetente bevis: (a) er kjent for den mottakende part eller dens ansatte, agenter eller representanter før slik utlevering, eller (b) uten bruk av den konfidensielle informasjonen, er uavhengig utviklet av den mottakende part eller dens ansatte, agenter eller representanter etter slik utlevering, eller
  3. som det fremgår av dokumentasjon og kompetente bevis, senere lovlig innhentet av den mottakende part eller dens ansatte, agenter eller representanter fra en tredjepart uten taushetsplikt, forutsatt at en slik kilde ikke, så vidt den mottakende part vet, bryter sin taushetsplikt overfor den utleverende part.
 2. Bruk eller utlevering av konfidensiell informasjon. Den mottakende parten skal bare bruke eller utlevere konfidensiell informasjon for å utøve sine rettigheter og oppfylle sitt ansvar i henhold til de generelle vilkårene. Den mottakende parten skal utvise samme grad av aktsomhet og beskyttelse med hensyn til den konfidensielle informasjonen som den utviser med hensyn til sin egen konfidensielle informasjon, og under alle omstendigheter minst aktsom og forsiktig aktsomhet. Den mottakende parten skal ikke direkte eller indirekte avsløre, kopiere, distribuere, publisere på nytt eller tillate noen tredjepart å få tilgang til konfidensiell informasjon, bortsett fra at Harry HR kan avsløre konfidensiell informasjon til sine tredjeparts tjenesteleverandører i forbindelse med ytelse eller forbedring av tjenestene, i hvilket tilfelle Harry HR vil sikre at tredjeparten opprettholder rimelig datapraksis for å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til den konfidensielle informasjonen og forhindre uautorisert tilgang. Uavhengig av det foregående kan den mottakende parten avsløre konfidensiell informasjon som påkrevd av gjeldende lov eller av riktig juridisk eller offentlig myndighet. Den mottakende parten skal umiddelbart varsle den utleverende parten om ethvert slikt rettslig eller offentlig krav og i rimelig utstrekning samarbeide med den utleverende parten i ethvert forsøk på å søke en beskyttelsesordre eller på annen måte bestride slik påkrevd utlevering, for den utleverende partens regning. Bestemmelsene i dette avsnittet skal erstatte enhver tidligere avtale om taushetsplikt inngått av og mellom partene, og en slik avtale skal ikke lenger ha noen kraft eller virkning.
 3. Tilbakelevering av konfidensiell informasjon. Etter oppsigelse eller utløp av de generelle vilkårene, og på anmodning fra en part, skal den andre parten returnere all konfidensiell informasjon til den andre parten; forutsatt imidlertid at hver part kan beholde kopier av den andre partens konfidensielle informasjon utelukkende for arkivering, revisjon, katastrofegjenoppretting, juridiske og/eller regulatoriske formål, forutsatt videre at den beholdende parten ikke vil bruke den beholdte konfidensielle informasjonen til noe annet formål.
 4. Konfidensialitetsforpliktelsenes overlevelse. Med forbehold om gjeldende lover skal de foregående forpliktelsene til hver part med hensyn til konfidensiell informasjon overleve enhver oppsigelse eller utløp av de generelle vilkårene, og skal fortsette i en periode på tre (3) år etter oppsigelsen eller utløpet av vilkårene, med mindre gjeldende lover krever at den konfidensielle informasjonen oppbevares i en lengre periode.

Tilleggsrettigheter

 1. Partene kan være underlagt ytterligere vilkår og betingelser i henhold til personvernforordningen (forordning (EU) 2016/679). Slike vilkår finnes i tillegget om databehandling som er tilgjengelig på https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, som herved innlemmes ved henvisning og utgjør en del av de generelle vilkårene, i den grad det er relevant. I tilfelle motstrid eller uoverensstemmelse mellom tillegget om databehandling og de generelle vilkårene, skal tillegget om databehandling ha forrang.

5. HARRY HRs GARANTIER OG ANSVARSFRASKRIVELSER

 1. Harry HR erklærer og garanterer at: (i) Harry HR-plattformen ikke krenker noen tredjeparts immaterielle rettigheter eller utgjør misbruk eller misbruk av en forretningshemmelighet; (ii) avhengig av kundens riktige bruk, krenker ikke kundens bruk av Harry HR-plattformen noen tredjeparts immaterielle rettigheter; og (iii) det har rett til å gi tilgang og bruk av Harry HR-plattformen til kunden.
 2. Ansvarsfraskrivelse for garantier. HARRY HR GARANTERER IKKE AT NETTSTEDET ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN VIL VÆRE UAVBRUTT, RETTIDIG, FEILFRI, FEILFRI, VIRUSFRI ELLER FRI FOR ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER IKKE VIL VÆRE GJENSTAND FOR UAUTORISERT BRUK ELLER UTLEVERING. KUNDEN AKSEPTERER AT NETTSTEDET OG HARRY HR-PLATTFORMEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM TILGJENGELIG", MED ALLE EVENTUELLE MANGLER OG FEIL. HARRY HR GIR INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AV NOE SLAG, UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. INFORMASJON SOM ER OPPRETTET AV TREDJEPARTER OG SOM ER TILGJENGELIG PÅ NETTSTEDET ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN, ER IKKE GODKJENT AV HARRY HR, OG KAN IKKE HA BLITT GJENNOMGÅTT AV HARRY HR, OG FORBLIR TREDJEPARTENS ANSVAR. HARRY HR KONTROLLERER IKKE KUNDEDATA OG GARANTERER IKKE FOR NØYAKTIGHETEN, INTEGRITETEN ELLER KVALITETEN TIL SLIKE KUNDEDATA ELLER INFORMASJON INNHENTET VIA NETTSTEDET ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN. KUNDEN ER ALENE ANSVARLIG FOR Å VURDERE NØYAKTIGHETEN, PÅLITELIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN OG NYTTEN AV KUNDEDATA OG ALL INFORMASJON INNHENTET GJENNOM BRUK AV NETTSTEDET ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN, OG FOR Å TA OG IMPLEMENTERE BESLUTNINGER BASERT PÅ SLIK INFORMASJON, OG HÅNDTERE EVENTUELLE RELATERTE KONSEKVENSER. HARRY HR PÅTAR SEG INTET ANSVAR FOR SLIK INFORMASJON SOM HÅNDTERES AV KUNDEN GJENNOM NETTSTEDET ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN.
 3. ANSVARSBEGRENSNING
 4. Beløpsgrense. MED UNNTAK AV BEDRAGERI, FYSISK SKADE ELLER DØDSFALL ELLER FORSETTLIG ELLER GROV FEIL FRA EN AV PARTENE, FOR SKADESLØSHOLDELSE FOR KRENKELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER NEVNT I PUNKT 7.2 (SKADESLØSHOLDELSE) ELLER FOR KUNDENS SKADESLØSHOLDELSESFORPLIKTELSER NEVNT I PUNKT 2.9 (SKADESLØSHOLDELSE AV KUNDEN ELLER BRUKEREN), SKAL INGEN AV PARTENES SAMLEDE, KUMULATIVE ANSVAR FOR PÅVISTE DIREKTE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DE GENERELLE VILKÅRENE, UNDER NOEN OMSTENDIGHET OVERSTIGE DET TOTALE BELØPET SOM ER BETALT OG EVENTUELT SKAL BETALES AV KUNDEN I HENHOLD TIL DISSE VILKÅRENE I LØPET AV DE 12 MÅNEDENE FORUT FOR DEN SISTE HENDELSEN SOM FØRTE TIL ANSVAR, ELLER HUNDRE DOLLAR FOR EN BRUKER. EKSISTENSEN AV MER ENN ETT KRAV SKAL IKKE UTVIDE ELLER FORLENGE DENNE GRENSEN. PARTENE ER INNFORSTÅTT MED AT HOVEDFORMÅLET MED DETTE AVSNITTET ER Å FORDELE RISIKOEN I HENHOLD TIL DENNE AVTALEN MELLOM PARTENE OG BEGRENSE POTENSIELT ANSVAR GITT SERVICEAVGIFTENE, SOM VILLE HA VÆRT VESENTLIG HØYERE HVIS HARRY HR SKULLE PÅTA SEG YTTERLIGERE ANSVAR ENN DET SOM ER ANGITT HER. HARRY HR HAR BASERT SEG PÅ DISSE BEGRENSNINGENE FOR Å AVGJØRE OM DET SKAL GIS RETTIGHETER TIL Å FÅ TILGANG TIL OG BRUKE NETTSTEDET ELLER TJENESTENE.
 5. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL EN PART VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEN ANDRE PARTEN FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTER, GOODWILL, VIRKSOMHET ELLER DATA ELLER EVENTUELLE FØLGESKADER, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV ELLER I FORBINDELSE MED DE GENERELLE VILKÅRENE, UANSETT ÅRSAK, ENTEN DET GJELDER KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER ANNEN ANSVARSTEORI, OG UANSETT OM PARTEN HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER ELLER IKKE, MED UNNTAK AV FORSETTLIG ELLER GROV FEIL FRA PARTENS SIDE. DE FOREGÅENDE UNNTAKENE VIL IKKE GJELDE I DEN GRAD DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV.
 6. Dersom Kunden engasjerer en konsulent til å utføre tjenester knyttet til implementering og bruk av Harry HR-plattformen, har Harry HR ikke noe ansvar i forhold til slike tjenester.
 7. IMMATERIELLE RETTIGHETER OG TILBAKEMELDINGER
 8. Ingen rettigheter gis. Harry HR beholder alle rettigheter, titler og interesser i og til nettstedet og Harry HR-plattformen og innholdet kunden får tilgang til via nettstedet og Harry HR-plattformen, bortsett fra kundedata. De generelle vilkårene gir ikke Kunden noen immaterielle rettigheter i eller til nettstedet eller Harry HR-plattformen eller i Harry HRs logoer og andre varemerker. Kunden eller brukerne skal ikke fjerne, endre eller skjule opphavsrett, varemerker eller andre merknader om eiendomsrett som vises på eller på nettstedet eller Harry HR-plattformen.
 9. Harry HR vil forsvare, skadesløsholde og holde kunden og dets ledere, styremedlemmer, aksjonærer, morselskap, datterselskaper, agenter, etterfølgere og overdragere skadesløse mot eventuelle tap fra tredjepartskrav, forutsatt at Harry HR ikke har noe ansvar i den grad tap fra tredjepartskrav mot kunden oppstår fra (i) innholdet eller arten av kundedata; (ii) ethvert produkt som ikke er fra Harry HR; eller (iii) enhver endring, kombinasjon eller utvikling av Harry HR-plattformen som ikke er utført av Harry HR. Kunden må gi Harry HR omgående skriftlig varsel om enhver erstatningspliktig prosedyre fra tredjepart og gi Harry HR rett til å påta seg det eksklusive forsvaret og kontrollen, og samarbeide med alle rimelige forespørsler som hjelper Harry HR med forsvar og løsning av slike saker. Harry HR skal ikke inngå forlik eller inngå kompromisser i en erstatningssak fra tredjepart som resulterer i ansvar eller innrømmelse av ansvar fra kundens side uten kundens forutgående skriftlige samtykke, og slikt samtykke skal ikke holdes tilbake uten rimelig grunn. Harry HR skal ikke inngå forlik eller inngå forlik i en erstatningssak mot tredjepart uten kundens forutgående skriftlige samtykke, og slikt samtykke skal ikke holdes tilbake uten rimelig grunn, når (a) det resulterer i ansvar eller innrømmelse av ansvar fra kundens side; (b) forliket ikke inkluderer full ansvarsfrihet for de skadelidte partene; eller (c) forliket inkluderer andre vilkår enn full ansvarsfrihet for de skadelidte partene og betaling av penger. I forbindelse med dette avsnittet gjelder følgende definisjoner:
  1. "Erstatningsberettiget prosedyre for krav fra tredjepart" betyr enhver rettslig, administrativ eller voldgiftssak, søksmål, krav, etterforskning eller prosedyre anlagt mot kunden som følge av en tredjeparts krav om at programvaren som brukes i Harry HR-plattformen krenker immaterielle rettigheter til en slik tredjepart; og
  2. "Tap i forbindelse med tredjepartskrav" betyr ethvert beløp som er endelig tilkjent i, eller utbetalt i forbindelse med, en erstatningsberettiget prosedyre for tredjepartskrav.
 10. Eventuelle tilbakemeldinger eller forslag som sendes eller deles av kunden eller brukerne med Harry HR eller av Harry HR-plattformen eller nettstedet for å forbedre Harry HR-plattformen eller nettstedet, kan implementeres av Harry HR på en hvilken som helst måte, inkludert fremtidige forbedringer og endringer av nettstedet eller Harry HR-plattformen. I slike tilfeller gir Kunden og Brukerne Harry HR en ubegrenset, verdensomspennende, ugjenkallelig, evigvarende, viderelisensierbar, overførbar, fullt betalt, royaltyfri rett til å bruke slike tilbakemeldinger eller forslag til ethvert formål uten noen forpliktelse eller kompensasjon til Kunden, Brukerne eller noen tredjepart. I tillegg skal Harry HR stå fritt til å gjenbruke all generell kunnskap, erfaring, know-how, arbeid og teknologi, inkludert ideer, konsepter, prosesser og teknikker, relatert til eller ervervet under levering av tjenestene.
 11. LØPETID OG OPPSIGELSE
 12. De generelle vilkårene gjelder fra ikrafttredelsesdatoen, og (i) for kunden, til alle abonnementsvilkår for Harry HR-plattformen, inkludert alle fornyelser, er utløpt eller til de blir sagt opp av en eller begge parter i samsvar med punkt 8.2 (Oppsigelse); eller (ii) for en bruker, så lenge han eller hun har tilgang til nettstedet eller Harry HR-plattformen ("perioden") I forbindelse med de generelle vilkårene utløper en abonnementsperiode hvis den ikke fornyes i henhold til punkt 3.2 (Fornyelse).
 13. De generelle vilkårene kan sies opp:
  1. av Kunden når som helst hvis den kansellerer Tjenestene gjennom sin Harry HR Platform-konto eller med en Harry HR-kunderepresentant;
  2. av partene når som helst dersom den andre parten vesentlig misligholder noen av sine forpliktelser i henhold til de generelle vilkårene. Dersom det vesentlige misligholdet kan avhjelpes, kan de generelle vilkårene bare sies opp dersom misligholdet ikke avhjelpes innen 15 dager etter at en part har varslet den andre parten om misligholdet. For klarhetens skyld skal ethvert brudd på punkt 2.5 (Uakseptabel bruk) og 2.8 (Brukernes uakseptable oppførsel) fra kundens side anses som et vesentlig brudd på de generelle vilkårene;
  3. av Harry HR hvis kunden ikke betaler tjenestegebyrene innen 15 dager etter at Harry HR har gitt kunden beskjed om at slike beløp er forfalt; eller
  4. av Harry HR for enkelhets skyld, med minst 30 dagers skriftlig varsel for et månedlig abonnement, eller med minst 90 dagers skriftlig varsel for et årlig eller flerårig abonnement.
 14. Gebyr for tidlig oppsigelse - Oppsigelse av bekvemmelighetshensyn. Dersom kunden ensidig sier opp denne avtalen av bekvemmelighetshensyn før utløpet av avtaleperioden og ikke har forhåndsbetalt de totale tjenestegebyrene som skal betales i henhold til denne avtalen, skal kunden betale et oppsigelsesgebyr som tilsvarer de gjenværende tjenestegebyrene i avtalen som ennå ikke er betalt av kunden ("oppsigelsesgebyret"). Partene fastsetter at oppsigelsesgebyret beskrevet ovenfor ikke er en straff, men snarere en rimelig skadeserstatning, basert på partenes forventning om arten av tapene som kan følge av slik oppsigelse.
 15. Ingen refusjon ved oppsigelse. Avsnitt 3.3 (Ingen refusjon) gjelder uavhengig av årsaken til oppsigelsen. Men hvis kunden har sagt opp de generelle vilkårene i henhold til avsnitt 8.2 (ii) eller hvis Harry HR har sagt opp de generelle vilkårene i henhold til avsnitt 8.2 (iv), skal Harry HR refundere alle forhåndsbetalte tjenesteavgifter forholdsmessig for resten av den ubrukte perioden. KUNDEN GIR HERVED UTTRYKKELIG AVKALL PÅ ANVENDELSEN AV ARTIKLENE 2125 TIL 2129 I QUEBECS SIVILLOVBOK.
 16. Partenes rettigheter og forpliktelser i henhold til disse vilkårene som etter sin art med rimelighet er ment å overleve oppsigelse eller utløp av de generelle vilkårene, skal overleve oppsigelse eller utløp av de generelle vilkårene, herunder punkt 2.5 (Uakseptabel bruk), 2.8 (Uakseptabel oppførsel fra brukere), 2.9 (Skadesløsholdelse av kunden), 4.7 (Bruk eller utlevering av konfidensiell informasjon), 5.2 (Ansvarsfraskrivelser), 6 (Ansvarsbegrensning), 7 (Immaterielle rettigheter og tilbakemeldinger), 8 (Varighet og opphør) og 9 (Generelt) skal gjelde etter opphør av de generelle vilkårene.

6. GENERELT

 1. Kunden gir Harry HR rett til å bruke Kundens firmanavn og logo som referanse for markedsførings- eller salgsfremmende formål, inkludert på sin nettside eller blogg og i annen offentlig eller privat kommunikasjon med Harry HRs eksisterende eller potensielle kunder. Hvis kunden ønsker å begrense en slik rett på noe tidspunkt, skal kunden varsle Harry HR på følgende e-post: hi@harryhr.com. Kunden beholder alle rettigheter, titler og interesser i og til slikt firmanavn og logo.
 2. Gjeldende lov og verneting. De generelle vilkårene skal reguleres, tolkes og håndheves utelukkende i samsvar med lovgivningen som gjelder i Nederland, uten henvisning til: (i) eventuelle lovkonfliktprinsipper som ville anvende den materielle lovgivningen i en annen jurisdiksjon på partenes rettigheter eller plikter; (ii) De forente nasjoners konvensjon av 1980 om kontrakter for internasjonale løsørekjøp; eller (iii) andre internasjonale lover. Eventuelle rettstvister som på noen måte er knyttet til tjenestene eller de generelle vilkårene, skal bringes inn og behandles utelukkende i rettskretsen Zuid-Holland i Nederland, og partene frafaller enhver innvending om at et slikt verneting er upraktisk eller upassende. Partene fraskriver seg enhver rett til jurybehandling i forbindelse med søksmål eller rettstvister som på noen måte oppstår som følge av eller i tilknytning til tjenestene eller de generelle vilkårene.
 3. Spesifikk ytelse. Uavhengig av enhver annen bestemmelse i de generelle vilkårene kan en ikke-brytende part, ved ethvert brudd på de generelle vilkårene, umiddelbart søke håndhevelse av de generelle vilkårene ved hjelp av spesifikk oppfyllelse eller påbud, uten krav om å stille garanti eller annen sikkerhet.
 4. Force majeure. Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i de generelle vilkårene, skal Harry HR ikke være ansvarlig på grunn av svikt eller forsinkelse i utførelsen av sine forpliktelser på grunn av en uforutsigbar og uimotståelig hendelse, inkludert eksterne årsaker med de samme egenskapene, som kan omfatte tjenestenektangrep, svikt fra en tredjeparts vertsleverandør eller leverandør av verktøy, streik, mangel, opptøyer, branner, naturkatastrofer, krig, terrorisme og myndighetshandlinger.
 5. Ingen andre avtaler. De generelle vilkårene er den fullstendige og eksklusive erklæringen av partenes avtale knyttet til gjenstanden heri og erstatter alle muntlige eller skriftlige tilbud, forståelser, representasjoner, betingelser, garantier, pakter og annen kommunikasjon mellom partene knyttet til dette, inkludert, uten begrensning, eventuelle avtaler om taushetsplikt knyttet til gjenstanden heri, eventuell ordredokumentasjon samt eventuelle vilkår eller dokumentasjon som det ikke eksplisitt henvises til i disse generelle vilkårene.
 6. Harry HR kan sende meldinger i henhold til de generelle vilkårene til kundens e-postkontaktpunkter oppgitt av kunden. Kunden kan sende meldinger i henhold til de generelle vilkårene til Harry HR på hi@harryhr.com. Varsler skal anses mottatt 24 timer etter at de er sendt.
 7. Overdragelse og etterfølgere. De generelle vilkårene skal være bindende for og gjelde til fordel for partenes respektive etterfølgere og rettighetshavere.
 8. Ingen av partenes fraskrivelse av mislighold fra den andre partens side skal utgjøre en fraskrivelse av senere brudd eller mislighold fra den misligholdende partens side.
 9. I den utstrekning gjeldende lov tillater det, gir partene herved avkall på enhver lovbestemmelse som ville gjøre en bestemmelse i de generelle vilkårene ugyldig eller på annen måte ugjennomførbar i enhver henseende. Dersom en bestemmelse i de generelle vilkårene anses å være ugyldig eller på annen måte ikke kan håndheves, skal en slik bestemmelse tolkes slik at den oppfyller sitt tiltenkte formål i størst mulig grad i henhold til gjeldende lovgivning, og de øvrige bestemmelsene i de generelle vilkårene skal fortsette å gjelde fullt ut.
 10. Eksport av teknologi. Kunden skal ikke eksportere programvare levert av Harry HR eller på annen måte fjerne den fra Nederland eller EU, unntatt i samsvar med alle gjeldende nederlandske og EU-lover og forskrifter. Uten å begrense allmenngyldigheten av det foregående, skal kunden ikke tillate noen tredjepart å få tilgang til eller bruke nettstedet eller Harry HR-plattformen i eller eksportere slik programvare til et land som er underlagt embargo av Nederland eller EU.
 11. Lov om forbrukerbeskyttelse. Harry HR er et arbeidsverktøy beregnet for bruk av bedrifter og organisasjoner og ikke for forbrukerformål. Så langt loven tillater det, gjelder ikke forbrukervernlover.
 12. Upassende oppførsel. Kunden, dens brukere og Harry HR anerkjenner de ansattes rett til å arbeide i et miljø fritt for trakassering, inkludert seksuell trakassering og diskriminering. Partene skal ikke, og de skal sørge for at deres respektive ansatte, agenter og representanter ikke engasjerer seg i atferd som skaper et skremmende, fiendtlig eller støtende arbeidsmiljø.

  Dersom det mottas en påstand om upassende oppførsel, trakassering eller diskriminering i forbindelse med disse generelle vilkårene, er partene enige om å samarbeide for at saken skal undersøkes med prioritet.

  Et brudd på dette avsnittet skal anses som et vesentlig brudd på de generelle vilkårene.

 13. Forholdet mellom partene. Partene er uavhengige kontraktsparter. De generelle vilkårene skaper ikke et partnerskap, franchise, joint venture, agentur, tillits- eller ansettelsesforhold mellom partene. Hver av partene erklærer og garanterer at de har myndighet til å godta de generelle vilkårene på vegne av organisasjonen de representerer.
 14. Med mindre kunden har en annen skriftlig avtale med Harry HR, kan Harry HR endre de generelle vilkårene fra tid til annen på nettstedet, etter hvert som virksomheten utvikler seg. Eventuelle revisjoner av de generelle vilkårene trer i kraft den datoen Harry HR publiserer endringene. Kunden og brukerne kan når som helst se den nyeste versjonen av de generelle vilkårene ved å besøke denne siden på https://harryhr.com/terms. Hvis Kunden eller Brukerne bruker Tjenestene eller får tilgang til Nettstedet, alt etter hva som er tilfelle, etter ikrafttredelsesdatoen for eventuelle endringer, vil denne bruken eller tilgangen utgjøre aksept av de reviderte generelle vilkårene.
Last Update: 2024-01-05.