Harry HR

Vilkår for brug

Naviger i vores brugsbetingelser for en problemfri oplevelse. Forstå de retningslinjer, der styrer din interaktion med Harry HR's platform. Din overholdelse sikrer et harmonisk partnerskab, når vi sammen former fremtiden for Employee Experience.

Disse servicevilkår ("Generelle vilkår") regulerer brugen af og abonnementet på webstedet og/eller Harry HR-platformen, der udbydes af ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Ved at få adgang til Hjemmesiden og/eller Harry HR-platformen eller ved at Parterne underskriver eller accepterer denne aftale, accepterer du de Generelle Vilkår på dine egne vegne som Bruger og/eller, i givet fald, på vegne af den organisation, du repræsenterer ("Kunden"), medmindre du har en afløser for en skriftlig aftale med Harry HR.

1. DEFINITIONER OG FORTOLKNING

Følgende udtryk med store bogstaver har den betydning, der er angivet nedenfor:

 1. "Aktiv bruger" betyder en bruger, som er blevet inviteret til at deltage i Harry HR-platformen, som er registreret på Harry HR-platformen, og hvis registrering ikke er blevet deaktiveret af kunden eller af Harry HR efter kundens anvisninger;
 2. "Tilknyttet" betyder både (a) enhver enhed, der direkte eller indirekte kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part. Med henblik på at henvise til en tilknyttet virksomhed i henhold til denne aftale forstås ved "kontrol" (herunder udtrykkene "kontrollerende" og "under fælles kontrol med"): (i) ejerskab af mere end 50% af en sådan virksomheds egenkapital eller reelle interesser eller ret til at stemme for eller udpege et flertal af bestyrelsen eller et andet ledelsesorgan for en sådan virksomhed, eller (ii) beføjelse til direkte eller indirekte at lede eller foranledige ledelsen og politikken for en sådan virksomhed på nogen måde, uanset om det sker gennem ejerskab af stemmeberettigede værdipapirer, ved kontrakt eller på anden måde;
 3. "Kundedata" betyder alt indhold, som kan omfatte brugernes personlige oplysninger, som kunden eller brugerne indsender eller overfører til Harry HR i forbindelse med Service'erne, herunder tilpassede spørgsmål udarbejdet af brugerne, svar på undersøgelser, svar på afstemninger, billeder og kommentarer;
 4. "Personlige kundeoplysninger" betyder alle personlige oplysninger, der er indeholdt i kundedata;
 5. "Ikrafttrædelsesdato" betyder (i) for en Bruger den første dato, hvor en Bruger fik adgang til Hjemmesiden eller Harry HR-platformen; eller (ii) for en Kunde den sidste dato, hvor begge Parter underskrev de Generelle Vilkår eller den dato, hvor Kunden accepterede de Generelle Vilkår, alt efter hvad der er relevant;
 6. "Harry HR-platformen" betyder de værktøjer og den platform til engagement på arbejdspladsen, som Harry HR markedsfører som "Harry HR" og som Kunden eller Brugerne har adgang til;
 7. Ved "parter" forstås (i) Harry HR og kunden eller (ii) Harry HR og en bruger, alt efter hvad der er relevant;
 8. "Personlige oplysninger" har den betydning, der er fastsat i lovgivningen om beskyttelse af personlige oplysninger;
 9. "Love om beskyttelse af privatlivets fred": alle gældende love, bestemmelser og retningslinjer om databeskyttelse og beskyttelse af privatlivets fred, der regulerer beskyttelsen af personlige oplysninger;
 10. "Fortrolighedspolitik" betyder Harry HR's fortrolighedspolitik, der findes på https://harryhr.com/privacy.
 11. "Følsomme personoplysninger" har den betydning, der er fastsat i databeskyttelseslovgivningen, og kan omfatte race, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering eller fysisk eller psykisk handicap;
 12. "Kontraktansat(e) hos en kunde" betyder enhver bruger, som Kunden inviterer til at indsende svar på undersøgelser, svar på afstemninger, kommentarer, feedback og forslag via Harry HR-platformen, herunder enhver ansat hos Kunden;
 13. "Løbetid" har den betydning, der er angivet i afsnit 8.1 (Løbetid);
 14. "Bruger" betyder, alt efter omstændighederne, enhver bruger af webstedet eller enhver person, som kunden giver adgang til Harry HR-platformen, herunder kontoadministratorer, virksomhedsledere, gruppeledere og enhver kontraktansat medarbejder hos en kunde; og
 15. "websted": det offentlige websted, der findes på https://HarryHR.com/, og dets søsterwebsteder, der udbydes af Harry HR (herunder https://harryhr.com/how-to ).
 16. Udtrykket "herunder" er ikke begrænsende og betyder "herunder, uden begrænsning.

2. ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN

 1. Hjemmeside. Brugerne kan få adgang til og bruge webstedet i overensstemmelse med de generelle vilkår. Harry HR kan til enhver tid og uden varsel ændre indholdet, funktionerne og funktionerne på webstedet. Harry HR kan til enhver tid, midlertidigt eller permanent, begrænse eller suspendere adgangen til webstedet efter eget skøn, herunder for at foretage opgraderinger og vedligeholdelse af webstedet.
 2. Service'er. I Løbetiden (som defineret i afsnit 8.1 (Løbetid)) giver Harry HR Kunden og dennes brugere og associerede virksomheder ret til at få adgang til og bruge Harry HR-platformen og eventuelle relaterede tjenester i overensstemmelse med de generelle vilkår (de "Service'er").
 3. Revisioner af tjenester. Harry HR skal tilbyde Tjenesterne i væsentlig overensstemmelse med beskrivelsen på sit websted og den tilhørende dokumentation. Harry HR kan til enhver tid og uden varsel revidere indholdet, funktionerne og funktionerne i Harry HR-platformen. Harry HR giver Kunden et forudgående varsel, hvis der sker en ændring af Harry HR-platformen, som medfører en samlet væsentlig forringelse af Harry HR-platformens formål. Hvis en sådan væsentlig forringelse finder sted, og Kunden påvirkes væsentligt i sin brug af Harry HR-platformen, kan Kunden opsige sit abonnement i overensstemmelse med afsnit 8.2(ii).
 4. Midlertidig afbrydelse af tjenesterne. Harry HR kan midlertidigt begrænse eller suspendere Tjenesterne fra tid til anden efter eget skøn, herunder for at foretage opgraderinger af og vedligeholdelse af Harry HR-platformen. Kunden kan til enhver tid konsultere Harry HR's statusside (https://harryhr.statuspage.io), hvor der gives et rimeligt varsel forud for planlagt vedligeholdelse, som kan påvirke tilgængeligheden af Harry HR-platformen.
 5. Uacceptabel brug. Kunden og brugerne må ikke, og må heller ikke forsøge at, eller tillade tredjeparter at: (i) dele ikke-offentlige funktioner eller indhold af webstedet eller Harry HR-platformen med nogen tredjepart; (ii) kopiere, duplikere, foretage reverse engineering, dekompilere, afkode, dekryptere, afmontere, registrere, ændre, forbedre, ændre, sammensmelte, tilpasse, oversætte, skabe afledte værker eller på anden måde reproducere nogen del af webstedet eller Harry HR-platformen (for at gøre det klart, må Kunden og Brugerne ikke få adgang til webstedet eller Harry HR-platformen for at opbygge et produkt eller en tjeneste, der konkurrerer med tjenesterne, eller for at opbygge et produkt ved hjælp af idéer, funktioner, funktioner eller grafik, der ligner dem fra webstedet eller Harry HR-platformen); (iii) sende virus, orme, tidsbomber, trojanske heste eller andre skadelige eller ondsindede koder, filer, scripts, agenter eller programmer; (iv) forsøge at få uautoriseret adgang til eller forstyrre integriteten eller ydeevnen af webstedet eller Harry HR-platformen; eller (v) bruge webstedet eller Harry HR-platformen på en måde, der overbelaster eller truer integriteten, ydeevnen eller tilgængeligheden af webstedet eller Harry HR-platformen. Desuden må Webstedet eller Harry HR-platformen ikke bruges til at indsamle, administrere eller behandle følsomme personlige oplysninger, og Harry HR har intet ansvar, der kan være et resultat af Kundens eller Brugernes brug af Webstedet eller Harry HR-platformen til at indsamle eller behandle følsomme personlige oplysninger. Navnlig må de kategorier af Brugerattributter, der oprettes af Kundens kontoadministrator, ikke oprettes på en sådan måde, at det vil resultere i indtastning af Følsomme Personoplysninger. Kunden er ansvarlig for at informere Brugerne om, at følsomme personoplysninger ikke bør indsendes på Harry HR-platformen. I tilfælde af mistanke om overtrædelse af dette afsnit kan Harry HR suspendere Kundens og Brugernes adgang til webstedet eller tjenesterne uden forudgående varsel, ud over de andre retsmidler, som Harry HR måtte have. HARRY HR PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR ENHVER UACCEPTABEL BRUG AF HARRY HR-PLATFORMEN.
 6. Kontosikkerhed og adgang. Kunden og Brugerne skal tage alle rimelige skridt til at forhindre uautoriseret adgang til Harry HR-platformen, herunder ved at beskytte deres adgangskoder og andre loginoplysninger. Kunden er ansvarlig for enhver aktivitet på sin konto (bortset fra aktivitet, som Harry HR er direkte ansvarlig for, og som ikke udføres i overensstemmelse med Kundens instruktioner), uanset om Kunden har godkendt denne aktivitet eller ej. Kunden eller Brugerne skal straks underrette Harry HR, hvis de får kendskab til uautoriseret adgang til eller brug af deres konto.
 7. Kundesystemer. Kunden er ansvarlig for at vedligeholde og opdatere alle operativsystemer, internetbrowsere, antivirusprogrammer eller anden software, som Brugerne bruger til at få adgang til og bruge Tjenesterne. Tjenesterne fungerer muligvis ikke korrekt, hvis Kundens operativsystemer, internetbrowsere og anti-virus-software ikke er opdateret.
 8. Uacceptabel adfærd fra brugernes side. For at bidrage til at sikre en sikker og produktiv brug af Harry HR-platformen må Brugerne ikke, og Kunden skal sikre, at Brugerne ikke udviser upassende adfærd, herunder (i) forsøg på at afsløre en Brugers identitet; (ii) udgive sig for at være en anden person eller enhed; (iii) bruge Tjenesterne til at sende spam eller på anden måde uopfordrede meddelelser i strid med gældende lovgivning; eller (iv) tillade indsendelse af kundedata eller bruge kundedata på en måde, der er ulovlig, skadelig, truende, krænkende, voldelig, voldelig, chikanerende, ærekrænkende, injurierende, vulgær, obskøn, fornærmende, uanstændig, ydmygende, hadefuld, uetisk eller på anden måde anstødelig, herunder baseret på race, etnicitet, national oprindelse, religiøst tilhørsforhold, seksuel orientering, køn, kønsidentitet eller fysisk eller psykisk handicap. Kunden og Brugerne forstår, at de ved at bruge Tjenesterne kan blive udsat for Kundedata, der er indsendt af Brugere, som er i strid med dette Afsnit, og Harry HR vil under ingen omstændigheder være ansvarlig på nogen måde for sådanne Kundedata. Harry HR har ret til efter eget skøn at fjerne enhver Kundedata, der overtræder de Generelle Vilkår, og til at afsløre en Brugers identitet over for Kunden eller enhver myndighed, hvis loven kræver det, hvis en sådan Bruger overfører Kundedata i strid med dette Afsnit. KUNDEN OG BRUGERNE SKAL RESPEKTERE DEN ELLER DE KONTRAKTANSATTE MEDARBEJDER(E) AF EN KUNDES RET TIL AT FORBLIVE ANONYME. Det er Kundens ansvar at overvåge og kontrollere alle aktiviteter, der udføres af Brugere på Harry HR-platformen. Harry HR er ikke forpligtet til at gennemgå, hvordan Brugere bruger Harry HR-platformen, herunder hvordan Kontraktansatte(r) af en kundes medarbejdere besvarer undersøgelser og afstemninger og giver feedback og kommentarer. HARRY HR PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR UACCEPTABEL ADFÆRD FRA BRUGERNES SIDE.
 9. Skadesløsholdelse fra Kunden eller brugeren. Kunden eller Brugeren skal forsvare, skadesløsholde og holde Harry HR og dens officerer, direktører, aktionærer, forældre, datterselskaber, agenter, efterfølgere og overdragere skadesløse for ansvar, skader og omkostninger, herunder påløbne renter og rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af eller er relateret til et krav fra tredjepart i forbindelse med (i) indholdet eller arten af Kundedata, herunder Kundedata i strid med afsnit 2.5 (Uacceptabel brug) eller 2.8 (Uacceptabel adfærd fra brugernes side); (ii) brud på garantierne i afsnit 2.10 (Overholdelse af love) og afsnit 4.1 (Kundedata);(iii) Kundens eller en Brugers påståede eller faktiske brug, misbrug, upassende brug eller manglende brug af webstedet eller tjenesterne, herunder i strid med afsnit 2.5 (Uacceptabel brug) eller 2.8 (Uacceptabel adfærd fra brugernes side). Harry HR skal give Kunden eller Brugeren hurtig skriftlig meddelelse om ethvert sådant krav, søgsmål eller procedure og give Kunden eller Brugeren ret til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol og samarbejde med alle rimelige anmodninger, der hjælper Kunden eller Brugeren med at forsvare og afvikle en sådan sag. Kunden eller brugeren må ikke indgå forlig eller indgå forlig om sådanne krav, søgsmål eller sager uden Harry HR's forudgående skriftlige samtykke, som ikke må nægtes uden grund, når (a) det resulterer i ansvar eller indrømmelse af ansvar fra Harry HR's side; (b) forliget ikke omfatter en fuldstændig ansvarsfritagelse for Harry HR; eller (c) forliget omfatter andre vilkår end en fuldstændig ansvarsfritagelse for Harry HR og betaling af penge.
 10. Overholdelse af love. Ved levering eller brug af tjenesterne skal parterne overholde alle gældende love, herunder love om beskyttelse af personlige oplysninger og gældende love om bekæmpelse af korruption. Kunden er også ansvarlig for at indhente ethvert samtykke, der kræves i henhold til gældende lovgivning fra sine brugere eller for at have en legitim interesse i at give Kunden mulighed for at bruge Tjenesterne og for at give Harry HR mulighed for at levere Tjenesterne i overensstemmelse med de Generelle Vilkår.
 11. Brugernes overholdelse af reglerne. Kunden skal sikre, at dens brugere overholder alle gældende love, herunder databeskyttelseslove, når de bruger eller får adgang til Harry HR-platformen, og at sådanne brugere er underlagt og overholder de generelle vilkår.

3. SERVICEGEBYRER FOR HARRY HR-PLATFORMEN OG FAKTURERING

 1. Gebyrer for service. Som betaling for Tjenesterne skal Kunden betale Harry HR de gebyrer, der gælder for den valgte abonnementsplan, som angivet på Webstedet eller i et skriftligt tilbud fra Harry HR, som kan være på en månedlig, årlig eller flerårig periode ("Tjenestegebyrer"). Servicegebyrerne fastsættes i overensstemmelse med antallet af aktive brugere. Tjenestegebyrer, der gælder for et månedligt abonnement, faktureres månedligt og skal betales på fakturadagen. Tjenestegebyrer for et årsabonnement faktureres årligt ved begyndelsen af den årlige periode og skal betales inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen. Serviceafgifter for et flerårigt abonnement faktureres ved begyndelsen af abonnementsperioden og skal betales inden for tredive (30) dage efter fakturadatoen.
 2. Fornyelse. For månedlige abonnementer vil Kundens abonnement automatisk blive fornyet den første dag efter udløbet af en abonnementsmåned ("Fornyelsesdato") for en yderligere abonnementsperiode på en måned, medmindre Kunden opsiger sit abonnement inden Fornyelsesdatoen i overensstemmelse med afsnit 8.2(i) (Opsigelse). Hvis Kunden har en årlig eller flerårig abonnementsperiode, skal Harry HR sende en meddelelse om fornyelse mindst tredive (30) dage før udløbsdatoen for den årlige eller flerårige abonnementsperiode. Kunden kan forny sit abonnement for den samme abonnementsperiode inden periodens udløb, i modsat fald ophører de generelle vilkår i overensstemmelse med afsnit 8.1 (Periode). Serviceafgifter, der gælder for en sådan fornyelse, er Harry HR's standardserviceafgifter som angivet på webstedet på tidspunktet for fornyelsen.
 3. Ændring i antallet af aktive brugere. Serviceafgifterne fastsættes i overensstemmelse med antallet af aktive brugere. Hvis Kunden ønsker at øge antallet af brugere, der har tilladelse til at få adgang til og bruge Harry HR-platformen, kan Kunden gøre dette på følgende måde:
  1. Årligt eller flerårigt abonnement. Kunden med et årligt eller flerårigt abonnement kan til enhver tid øge antallet af autoriserede aktive brugere via afsnittet "fakturering" på Harry HR-platformen. Eventuelle ekstra servicegebyrer i forbindelse med en sådan forøgelse af antallet af autoriserede aktive brugere fordeles forholdsmæssigt over den resterende periode af Kundens aktuelle abonnementsperiode, opkræves på Kundens konto og forfalder og skal betales ved implementeringen af en sådan forøgelse af antallet af autoriserede aktive brugere.
  2. Månedligt abonnement. Kunden med et månedligt abonnement kan til enhver tid øge antallet af autoriserede aktive brugere uden at skulle betale yderligere servicegebyrer i forbindelse med en sådan forøgelse af antallet af autoriserede aktive brugere for den resterende del af den aktuelle abonnementsperiode. Antallet af autoriserede betalte brugere på det fornyede abonnement skal være antallet af autoriserede brugere på den sidste dag i den daværende aktuelle abonnementsperiode, der udløber.
 4. Justering af antallet af aktive brugere ved fornyelse. Ved fornyelse af en abonnementsperiode fastsættes servicegebyrerne på følgende måde:
  1. Årligt eller flerårigt abonnement. Medmindre Kunden giver andre instrukser inden fornyelsesdatoen, skal antallet af autoriserede betalte aktive brugere i det fornyede abonnement være det højeste af (i) autoriserede betalte aktive brugere i den aktuelle abonnementsperiode og (ii) det faktiske antal brugere, der bruger Harry HR-platformen i den aktuelle abonnementsperiode, for hver fornyelse af et årligt eller flerårigt abonnement. Hvis antallet af Aktive brugere overstiger antallet af autoriserede Aktive brugere i løbet af en årsperiode, har Harry HR ret til betaling af eventuelle ekstra servicegebyrer i forbindelse med sådanne ekstra Aktive brugere fordelt på resten af abonnementsperioden. I et sådant tilfælde skal Harry HR underrette Kunden inden fakturering af de gældende Tjenesteafgifter.
  2. Månedligt abonnement. Antallet af autoriserede betalte brugere til det fornyede abonnement skal være antallet af autoriserede brugere på den sidste dag i den aktuelle abonnementsperiode, der udløber.
 5. Ingen tilbagebetaling. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat heri, kan betalinger ikke refunderes, og der er ingen refusioner eller kreditter for delvist anvendte perioder eller antal brugere.
 6. Gebyrer for forsinket betaling. Harry HR har ret til at suspendere tjenesterne uden varsel, hvis Kundens fakturerede servicegebyrer er forfaldne. Tjenesterne skal genoprettes inden for en (1) arbejdsdag efter betaling.
 7. Gratis prøveperiode eller Freemium-abonnement. Hvis Kunden tilmelder sig en gratis prøveperiode eller et freemium-abonnement for Tjenesterne, vil Harry HR stille sådanne Tjenester gratis til rådighed for Kunden på prøve- eller freemium-basis indtil det tidligste af (i) udløbet af den gratis prøveperiode, der gælder for Kunden; (ii) startdatoen for et betalt abonnement, som Kunden har købt for sådanne Tjenester; eller (iii) ophør af prøveperioden eller freemium-abonnementet på et hvilket som helst tidspunkt af Harry HR eller Kunden efter eget skøn.
 8. Tredjeparts betalingsformidler. Harry HR forbeholder sig ret til at bruge en tredjepart, der er PCI-DSS-kompatibel, til alle faktureringer og modtagelse af betalinger i henhold til dette. Kunden giver hermed Harry HR tilladelse til at dele betalingsoplysninger, som kan omfatte personlige oplysninger, med en sådan tredjeparts betalingsbehandler, herunder med henblik på at opdatere Kundens betalingsmetode.
 9. Skatter og afgifter. Medmindre andet er angivet, omfatter servicegebyrerne ikke skatter, afgifter, told eller lignende statslige vurderinger, herunder moms, salg, brugs- eller kildeskat, der kan opkræves af lokale, statslige, provinsielle eller udenlandske jurisdiktioner (samlet "skatter"). Kunden er ansvarlig for at betale Skatter, bortset fra de skatter, der kan opkræves hos Harry HR på grundlag af dennes indkomst. Harry HR fakturerer kunden for sådanne skatter, hvis Harry HR har en juridisk forpligtelse hertil, og kunden skal betale sådanne skatter, hvis de faktureres.

4. DATA

 1. Kundeoplysninger. Kunden eller brugeren erklærer og garanterer, at han/hun ejer eller har opnået alle nødvendige rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser og har opnået alle nødvendige samtykker til at overføre kundedata i forbindelse med de generelle vilkår, og at kundedata ikke krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder og anvendes i overensstemmelse med enhver arbejdslovgivning, der gælder for kunden. Kunden eller brugeren giver Harry HR en verdensomspændende, ikke-eksklusiv, evig og royaltyfri ret til at få adgang til, bruge, behandle, kopiere, distribuere, distribuere, udføre, eksportere og vise Kundedata, kun i det omfang det er tilladt ved lov og i det omfang det er rimeligt nødvendigt (i) for at levere, vedligeholde og forbedre Tjenesterne; (ii) for at forhindre eller løse service-, sikkerheds-, support- eller tekniske problemer; eller (iii) at skabe anonymiserede og aggregerede data, der ikke er relateret til en specifik kunde, som ikke udgør kundedata og ejes af Harry HR, herunder til brug som benchmarking og markedsføringsformål i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken eller som ellers udtrykkeligt og skriftligt er tilladt af kunden eller som krævet af loven. Denne ret fortsætter med hensyn til anomymiserede data og eventuelle resterende sikkerhedskopier af Kundedata, der er lavet som led i den almindelige forretningsgang, selv efter at de Generelle Vilkår er ophørt.
 2. Kundeoplysninger er underlagt anonymitet og fortrolighed. Svarene på undersøgelser, svar på afstemninger, kommentarer, feedbacks og forslag fra en eller flere af en kundes kontraktansatte medarbejdere er anonyme og fortrolige, medmindre den eller de kontraktansatte medarbejdere vælger at fjerne anonymiteten og fortroligheden med hensyn til sådant indhold på Harry HR-platformen. Alle kundedata, for hvilke en kundes kontraktansat(e) medarbejder(e) ikke har valgt at fjerne anonymiteten og fortroligheden, skal holdes fortrolige af Harry HR og deles ikke med kunden. Hvis Harry HR modtager en anmodning fra en Kontraktansat(e) hos en kunde om at slette sin kommentar, som kan indeholde Personoplysninger, eller fra en Bruger om at modtage de Personoplysninger vedrørende ham eller hende, som han eller hun har givet til Kunden, og som behandles af Harry HR, bemyndiger Kunden hermed Harry HR til at efterkomme denne anmodning.
 3. Beskyttelse af kundedata. Harry HR opbevarer og behandler kundedata i overensstemmelse med fortrolighedspolitikken og databehandlingstillægget, hvor det er relevant. Harry HR har implementeret tekniske, organisatoriske og administrative systemer, politikker og procedurer samt andre foranstaltninger, der er beskrevet i Privatlivspolitikken, for at bidrage til at sikre sikkerheden, integriteten, tilgængeligheden og fortroligheden af Kundedata og for at mindske risikoen for uautoriseret adgang til eller brug af Kundedata. Ikke desto mindre indebærer hosting af data online risici for uautoriseret videregivelse, tab eller eksponering, og ved at få adgang til og bruge Harry HR-platformen påtager Kunden sig sådanne risici, undtagen i tilfælde af grov uagtsomhed eller ulovlig adfærd fra Harry HR's side.

Telemetriske data fra webstedet og Harry HR-platformen

 1. Telemetriske data. I det omfang loven tillader det, udgør telemetriske data vedrørende brugernes adgang til og brug af webstedet og Harry HR-platformen (herunder funktioner på webstedet og Harry HR-platformen, der anvendes af brugerne, stack trace-data og rapporter i forbindelse hermed) og de anonymiserede eller aggregerede data, der er afledt af sådanne telemetriske data, ikke kundedata og ejes af Harry HR.

Personlige oplysninger

 1. Personlige oplysninger. Ved brug af Tjenesterne og/eller ved adgang til Hjemmesiden, herunder ved at abonnere på Harry HR's nyhedsbrev, ved at downloade indhold fra Hjemmesiden eller ved at bruge Hjemmesidens chatbot, kan Kunden og/eller Brugeren overføre til Harry HR, og Harry HR kan indsamle, få adgang til eller behandle Personlige oplysninger, herunder, hvor det er relevant, Kundedata, der indeholder Personlige oplysninger. Harry HR skal indsamle, få adgang til eller behandle alle Personoplysninger i overensstemmelse med Privatlivspolitikken. Kunden og/eller Brugeren giver samtykke til overførsel, behandling og opbevaring af Personoplysninger i overensstemmelse med de Generelle Vilkår og Privatlivspolitikken og Databehandlingstillægget, hvor det er relevant.

Fortrolige oplysninger

 1. Fortrolige oplysninger. Ved "fortrolige oplysninger" forstås alle ikke-offentlige, fortrolige eller følsomme oplysninger, herunder kundedata, der videregives af en part eller på dennes vegne (den "videregivende part") til den anden part (den "modtagende part"), og udelukker alle oplysninger, der er:
  1. med forbehold af gældende love om beskyttelse af privatlivets fred, er offentligt tilgængelig eller senere bliver offentligt tilgængelig på anden måde end ved brud på de generelle vilkår;
  2. som dokumenteret og dokumenteret kompetent dokumentation: (a) er kendt af den modtagende part eller dennes ansatte, agenter eller repræsentanter før en sådan videregivelse, eller (b) uden at anvende de fortrolige oplysninger er udviklet uafhængigt af den modtagende part eller dennes ansatte, agenter eller repræsentanter efter en sådan videregivelse, eller
  3. som dokumenteret og dokumenteret kompetent bevismateriale, der efterfølgende lovligt er indhentet af den modtagende part eller dennes ansatte, agenter eller repræsentanter fra en tredjepart uden fortrolighedskrav, forudsat at denne kilde ikke, så vidt den modtagende part ved, har overtrådt sine forpligtelser til ikke at videregive oplysninger over for den videregivende part.
 2. Brug eller videregivelse af fortrolige oplysninger. Den modtagende part må kun anvende eller videregive fortrolige oplysninger for at udøve sine rettigheder og opfylde sine forpligtelser i henhold til de generelle vilkår. Den modtagende part skal udvise samme grad af omhu og beskyttelse med hensyn til de fortrolige oplysninger som med hensyn til sine egne fortrolige oplysninger, og under alle omstændigheder mindst samme omhu og forsigtighed som med hensyn til sine egne fortrolige oplysninger. Den modtagende part må hverken direkte eller indirekte videregive, kopiere, distribuere, genudgive eller tillade tredjepart at få adgang til fortrolige oplysninger, bortset fra at Harry HR kan videregive fortrolige oplysninger til sine tredjepartstjenesteudbydere i forbindelse med udførelsen eller forbedringen af tjenesterne, i hvilket tilfælde Harry HR sikrer, at tredjeparten opretholder en rimelig datapraksis for at opretholde fortroligheden og sikkerheden af de fortrolige oplysninger og forhindre uautoriseret adgang. Uanset ovenstående kan den modtagende part videregive fortrolige oplysninger i henhold til gældende lovgivning eller af en behørig juridisk eller statslig myndighed. Den modtagende part skal give den videregivende part hurtig meddelelse om ethvert sådant lovmæssigt eller statsligt krav og skal på rimelig vis samarbejde med den videregivende part i ethvert forsøg på at søge en beskyttelsesordre eller på anden måde at bestride en sådan krævet videregivelse, på den videregivende parts regning. Bestemmelserne i dette afsnit træder i stedet for enhver tidligere aftale om hemmeligholdelse af og mellem parterne, og en sådan aftale har ingen yderligere gyldighed eller virkning.
 3. Tilbagelevering af fortrolige oplysninger. Efter opsigelse eller udløb af de generelle vilkår og efter anmodning fra en part skal den anden part returnere alle fortrolige oplysninger til den anden part; dog kan hver part beholde kopier af den anden parts fortrolige oplysninger udelukkende med henblik på arkivering, revision, disaster recovery, juridiske og/eller lovgivningsmæssige formål, forudsat at den part, der beholder oplysningerne, ikke anvender de beholdte fortrolige oplysninger til andre formål.
 4. Overlevelse af fortrolighedsforpligtelser. Med forbehold af gældende lovgivning overlever hver parts ovennævnte forpligtelser med hensyn til fortrolige oplysninger enhver opsigelse eller udløb af de generelle vilkår og fortsætter i en periode på tre (3) år efter opsigelse eller udløb af perioden, medmindre gældende lovgivning kræver, at de fortrolige oplysninger skal opbevares i en længere periode.

Yderligere rettigheder

 1. Parterne kan være underlagt yderligere vilkår og betingelser i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679). Sådanne vilkår kan findes i databehandlingstillægget, der er tilgængeligt på https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, som hermed er indarbejdet ved henvisning og udgør en del af de generelle vilkår, i det omfang det er relevant. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse mellem databehandlingstillægget og de generelle vilkår har databehandlingstillægget forrang.

5. HARRY HR's GARANTIER OG AFSKELIGHEDSFORKLARINGER

 1. Harry HR erklærer og garanterer, at: (i) Harry HR-platformen ikke krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder eller udgør misbrug eller tilegnelse af en forretningshemmelighed; (ii) at Kundens brug af Harry HR-platformen ikke krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder, forudsat at Kunden anvender den korrekt; og (iii) at Harry HR har ret til at give Kunden adgang til og brug af Harry HR-platformen.
 2. Ansvarsfraskrivelse. HARRY HR GARANTERER IKKE, AT HJEMMESIDEN ELLER HARRY HR-PLATFORMEN VIL VÆRE UAFBRUDT, RETTIDIG, FEJLFRI, FEJLFRI, FRI FOR VIRUS ELLER FRI FOR ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER ELLER IKKE VIL VÆRE GENSTAND FOR UAUTORISERET BRUG ELLER AFSLØRING. KUNDEN ACCEPTERER, AT HJEMMESIDEN OG HARRY HR-PLATFORMEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILGÆNGELIG", MED ALLE EVENTUELLE FEJL OG MANGLER. HARRY HR GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER STILTIENDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. OPLYSNINGER, DER ER UDARBEJDET AF TREDJEPARTER, OG SOM DER KAN GIVES ADGANG TIL PÅ WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN, ER IKKE GODKENDT AF HARRY HR OG ER MULIGVIS IKKE BLEVET GENNEMGÅET AF HARRY HR OG FORBLIVER TREDJEPARTENS ANSVAR. HARRY HR KONTROLLERER IKKE KUNDEDATA OG GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN, INTEGRITETEN ELLER KVALITETEN AF SÅDANNE KUNDEDATA OG AF OPLYSNINGER, DER ER INDHENTET VIA WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN. KUNDEN ER ALENE ANSVARLIG FOR AT VURDERE NØJAGTIGHEDEN, PÅLIDELIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN OG ANVENDELIGHEDEN AF KUNDEDATA OG ALLE OPLYSNINGER, DER ER INDHENTET VED BRUG AF WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN, OG FOR AT TRÆFFE OG GENNEMFØRE BESLUTNINGER BASERET PÅ SÅDANNE OPLYSNINGER OG FOR AT HÅNDTERE EVENTUELLE RELATEREDE KONSEKVENSER. HARRY HR PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR SÅDANNE OPLYSNINGER, SOM KUNDEN HÅNDTERER VIA WEBSTEDET ELLER HARRY HR-PLATFORMEN.
 3. BEGRÆNSNING AF ANSVAR
 4. Dollar Cap. UNDTAGEN I TILFÆLDE AF SVIG, FYSISK SKADE ELLER DØD ELLER FORSÆTLIG ELLER GROV FEJL FRA EN AF PARTERNES SIDE, FOR DEN ERSTATNING FOR KRÆNKELSE AF INTELLEKTUEL EJENDOMSRET, DER ER OMHANDLET I AFSNIT 7.2 (ERSTATNING), ELLER FOR KUNDENS ERSTATNINGSFORPLIGTELSER, DER ER OMHANDLET I AFSNIT 2.9 (SKADESLØSHOLDELSE FRA KUNDEN ELLER BRUGEREN), MÅ INGEN AF PARTERNES SAMLEDE, KUMULATIVE ANSVAR FOR DOKUMENTEREDE DIREKTE SKADER, DER SKYLDES ELLER ER RELATERET TIL DE GENERELLE VILKÅR, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER OVERSTIGE DET SAMLEDE BELØB, SOM KUNDEN I GIVET FALD HAR BETALT OG SKAL BETALE I HENHOLD TIL NÆRVÆRENDE AFTALE I DE 12 MÅNEDER FORUD FOR DEN SIDSTE BEGIVENHED, DER GIVER ANLEDNING TIL ANSVAR, ELLER HUNDREDE DOLLARS I TILFÆLDE AF EN BRUGER. EKSISTENSEN AF MERE END ÉT KRAV UDVIDER ELLER FORLÆNGER IKKE DENNE GRÆNSE. PARTERNE FORSTÅR, AT DET VÆSENTLIGE FORMÅL MED DETTE AFSNIT ER AT FORDELE RISICIENE I HENHOLD TIL DENNE AFTALE MELLEM PARTERNE OG BEGRÆNSE DET POTENTIELLE ANSVAR I BETRAGTNING AF SERVICEGEBYRERNE, SOM VILLE HAVE VÆRET VÆSENTLIGT HØJERE, HVIS HARRY HR SKULLE PÅTAGE SIG YDERLIGERE ANSVAR UD OVER DET, DER ER FASTSAT HERI. HARRY HR HAR BASERET SIG PÅ DISSE BEGRÆNSNINGER VED AFGØRELSEN AF, OM DER SKAL GIVES RETTIGHEDER TIL ADGANG TIL OG BRUG AF WEBSTEDET ELLER TJENESTERNE.
 5. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN EN PART VÆRE ANSVARLIG OVER FOR DEN ANDEN PART FOR TAB AF FORTJENESTE, INDTÆGTER, GOODWILL, FORRETNING ELLER DATA ELLER NOGEN FORM FOR FØLGESKADER, INDIREKTE, SPECIELLE, TILFÆLDIGE ELLER STRAFFENDE SKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF ELLER ER RELATERET TIL DE GENERELLE VILKÅR, UANSET HVAD DER ER FORÅRSAGET, UANSET OM DET ER KONTRAKTMÆSSIGT, ERSTATNINGSRETLIGT ELLER I HENHOLD TIL NOGEN ANDEN ANSVARSTEORI, OG UANSET OM PARTEN ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER, UNDTAGEN I TILFÆLDE AF FORSÆTLIG ELLER GROV FEJL FRA PARTENS SIDE. OVENSTÅENDE UDELUKKELSER GÆLDER IKKE I DET OMFANG, DET ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.
 6. Hvis Kunden hyrer en konsulent til at udføre tjenester i forbindelse med implementeringen og brugen af Harry HR-platformen, har Harry HR intet ansvar i forbindelse med sådanne tjenester.
 7. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG FEEDBACK
 8. Der er ikke givet nogen rettigheder. Harry HR beholder alle rettigheder, ejendomsrettigheder og interesser i og til webstedet og Harry HR-platformen og det indhold, som kunden får adgang til via webstedet og Harry HR-platformen, bortset fra kundedata. De generelle vilkår giver ikke Kunden nogen intellektuelle ejendomsrettigheder til eller på hjemmesiden eller Harry HR-platformen eller til Harry HR's logoer og andre varemærker. Kunden eller Brugerne må ikke fjerne, ændre eller skjule nogen ophavsret, varemærker eller andre meddelelser om ejendomsret, der findes på eller på webstedet eller Harry HR-platformen.
 9. Harry HR vil forsvare, skadesløsholde og holde Kunden og dennes funktionærer, direktører, aktionærer, forældre, datterselskaber, agenter, efterfølgere og overdragere skadesløse mod eventuelle tab i forbindelse med krav fra tredjepart, dog med den betingelse, at Harry HR ikke har noget ansvar i det omfang tab i forbindelse med krav fra tredjepart mod Kunden skyldes (i) indholdet eller arten af Kundedata; (ii) ethvert produkt, der ikke er fra Harry HR; eller (iii) enhver ændring, kombination eller udvikling af Harry HR-platformen, der ikke udføres af Harry HR. Kunden skal give Harry HR hurtig skriftlig meddelelse om enhver erstatningspligtig sag vedrørende krav fra tredjepart og give Harry HR ret til at påtage sig det eksklusive forsvar og kontrol og samarbejde med enhver rimelig anmodning om at bistå Harry HR i forsvaret og afviklingen af en sådan sag. Harry HR må ikke indgå forlig eller indgå forlig om nogen erstatningspligtig sag vedrørende krav fra tredjepart, som resulterer i ansvar eller indrømmelse af ansvar fra Kundens side, uden Kundens forudgående skriftlige samtykke, som ikke må nægtes uden rimelighed. Harry HR må ikke indgå forlig eller indgå forlig om en erstatningspligtig sag vedrørende et krav fra tredjemand uden kundens forudgående skriftlige samtykke, som ikke må nægtes uden grund, når (a) det resulterer i ansvar eller indrømmelse af ansvar fra kundens side, (b) forliget ikke omfatter en fuldstændig ansvarsfritagelse for de skadesløsholdte parter, eller (c) forliget omfatter andre vilkår end en fuldstændig ansvarsfritagelse for de skadesløsholdte parter og betaling af penge. I forbindelse med dette afsnit gælder følgende definitioner:
  1. "erstatningspligtig sag vedrørende krav fra tredjepart": enhver retslig, administrativ eller voldgiftssag, retssag, krav, undersøgelse eller sag anlagt mod kunden som følge af et krav fra tredjepart om, at den software, der anvendes i Harry HR-platformen, krænker en sådan tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder; og
  2. "Tab i forbindelse med krav fra tredjemand": ethvert beløb, der endeligt tildeles i eller betales som forlig i forbindelse med en erstatningspligtig sag vedrørende krav fra tredjemand.
 10. Feedback eller forslag, der sendes eller deles af Kunden eller Brugerne med Harry HR eller af Harry HR-platformen eller Webstedet for at forbedre Harry HR-platformen eller Webstedet, kan implementeres af Harry HR på enhver måde, herunder fremtidige forbedringer og ændringer af Webstedet eller Harry HR-platformen. I sådanne tilfælde giver Kunden og Brugerne Harry HR en ubegrænset, verdensomspændende, uigenkaldelig, evig, underlicensérbar, overdragelig, fuldt betalt og royaltyfri ret til at bruge sådanne tilbagemeldinger eller forslag til ethvert formål uden nogen forpligtelse eller kompensation til Kunden, Brugerne eller nogen tredjepart. Harry HR har desuden ret til at genbruge al generel viden, erfaring, knowhow, værker og teknologier, herunder idéer, koncepter, processer og teknikker, der er relateret til eller erhvervet i forbindelse med levering af tjenesterne.
 11. LØBETID OG OPSIGELSE
 12. De generelle vilkår træder i kraft fra ikrafttrædelsesdatoen og (i) for Kunden, indtil alle abonnementer på Harry HR-platformen, herunder alle fornyelser, er udløbet, eller indtil de opsiges af en eller begge parter i overensstemmelse med afsnit 8.2 (Opsigelse); eller (ii) for en Bruger, så længe han eller hun har adgang til webstedet eller Harry HR-platformen ("Vilkår").I forbindelse med de generelle vilkår udløber et abonnement, hvis det ikke fornyes i henhold til afsnit 3.2 (Fornyelse).
 13. De generelle vilkår kan opsiges:
  1. af kunden til enhver tid, hvis han opsiger tjenesterne via sin konto på Harry HR-platformen eller hos en Harry HR-kunderepræsentant;
  2. af parterne på et hvilket som helst tidspunkt, hvis den anden part væsentligt misligholder sine forpligtelser i henhold til de generelle betingelser. Hvis den væsentlige overtrædelse kan afhjælpes, kan de generelle vilkår kun opsiges, hvis overtrædelsen ikke er afhjulpet inden 15 dage efter, at en part har givet den anden part meddelelse om overtrædelsen. Af hensyn til klarheden skal enhver overtrædelse af afsnit 2.5 (Uacceptabel brug) og 2.8 (Uacceptabel adfærd fra brugernes side) fra Kundens side anses for at være en væsentlig overtrædelse af de generelle vilkår;
  3. af Harry HR, hvis kunden undlader at foretage betaling af servicegebyrerne inden for 15 dage efter, at Harry HR har givet meddelelse om, at sådanne beløb er forfaldne til kunden; eller
  4. af Harry HR for nemheds skyld med mindst 30 dages forudgående skriftlig varsel for et månedligt abonnement eller med mindst 90 dages forudgående skriftlig varsel for et årligt eller flerårigt abonnement.
 14. Gebyr for førtidig opsigelse - opsigelse af bekvemmelighedshensyn. Hvis kunden ensidigt opsiger denne aftale af bekvemmelighedshensyn før udløbet af perioden og ikke har forudbetalt de samlede serviceafgifter, der skal betales i henhold til denne aftale, skal kunden som en likvideret erstatning betale et opsigelsesgebyr svarende til de resterende serviceafgifter i aftalen, som kunden endnu ikke har betalt ("opsigelsesgebyret"). Parterne fastsætter, at det ovenfor beskrevne opsigelsesgebyr ikke er en bøde, men snarere en rimelig erstatning baseret på parternes forventninger til arten af de tab, der kan være resultatet af en sådan opsigelse.
 15. Ingen tilbagebetaling i tilfælde af opsigelse. Afsnit 3.3 (Ingen tilbagebetaling) finder anvendelse, uanset årsagen til opsigelsen. Hvis Kunden har opsagt de generelle vilkår i henhold til afsnit 8.2 (ii), eller hvis Harry HR har opsagt de generelle vilkår i henhold til afsnit 8.2 (iv), skal Harry HR dog refundere alle forudbetalte servicegebyrer prorateret for den resterende del af den ubrugte periode. KUNDEN GIVER HERMED UDTRYKKELIGT AFKALD PÅ ANVENDELSEN AF ARTIKEL 2125 TIL 2129 I DEN CIVILE LOVBOG I QUEBEC.
 16. Alle parternes rettigheder og forpligtelser i henhold til dette afsnit, som ifølge deres natur med rimelighed er beregnet til at overleve opsigelse eller udløb af de generelle vilkår, skal overleve opsigelse eller udløb af de generelle vilkår, herunder afsnit 2.5 (Uacceptabel brug), 2.8 (Uacceptabel adfærd af brugere), 2.8 (Uacceptabel adfærd af brugere), 2.9 (Kundens erstatning), 4.7 (Anvendelse eller videregivelse af fortrolige oplysninger), 5.2 (Ansvarsfraskrivelse), 6 (Ansvarsbegrænsning), 7 (Intellektuel ejendomsret og feedback), 8 (Betingelse og opsigelse) og 9 (Generelt) skal overleve ophævelse af de generelle vilkår.

6. GENERELT

 1. Kunden giver Harry HR ret til at bruge Kundens firmanavn og logo som reference til markedsførings- eller salgsfremmende formål, herunder på sit websted eller sin blog og i anden offentlig eller privat kommunikation med Harry HR's eksisterende eller potentielle kunder. Hvis Kunden på et hvilket som helst tidspunkt ønsker at begrænse denne rettighed, skal han/hun underrette Harry HR på følgende e-mail: hi@harryhr.com. Kunden beholder alle rettigheder, titler og interesser i og til et sådant firmanavn og logo.
 2. Gældende lov og værneting. De generelle vilkår skal udelukkende reguleres, fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med de gældende love i Nederlandene, uden henvisning til: (i) ethvert lovkonfliktprincip, der ville anvende materielle love i en anden jurisdiktion på parternes rettigheder eller pligter, (ii) FN's konvention fra 1980 om kontrakter om internationale køb af varer eller (iii) andre internationale love. Enhver retssag, der på nogen måde vedrører tjenesterne eller de generelle vilkår, skal udelukkende anlægges og behandles i retskredsen Zuid-Holland i Nederlandene, og parterne giver afkald på enhver indsigelse om, at et sådant sted er uhensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt. Hver part giver afkald på enhver ret til en nævningesag i forbindelse med enhver sag eller retssag, der på nogen måde opstår som følge af eller er relateret til tjenesterne eller de generelle vilkår.
 3. Specifikke præstationer. Uanset enhver anden bestemmelse i de generelle vilkår kan en part, der ikke overtræder de generelle vilkår, ved overtrædelse af de generelle vilkår straks søge at håndhæve de generelle vilkår ved hjælp af specifik opfyldelse eller påbud uden krav om kaution eller anden sikkerhedsstillelse.
 4. Force Majeure. Medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i de generelle vilkår, er Harry HR ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser på grund af en uforudsigelig og uimodståelig begivenhed, herunder eksterne årsager med samme karakteristika, som kan omfatte denial-of-service-angreb, fejl hos en tredjeparts hostingudbyder eller forsyningsudbyder, strejker, mangel, optøjer, brande, naturkatastrofer, krig, terrorisme og regeringsforanstaltninger.
 5. Ingen andre aftaler. De generelle vilkår er den fuldstændige og eksklusive erklæring om parternes aftale vedrørende emnet heri og erstatter alle mundtlige eller skriftlige tilbud, forståelser, erklæringer, betingelser, garantier, aftaler og anden kommunikation mellem parterne vedrørende dette, herunder, uden begrænsning, alle aftaler om hemmeligholdelse af oplysninger vedrørende emnet heri, enhver ordredokumentation samt alle vilkår eller dokumentation, som der ikke udtrykkeligt henvises til i disse generelle vilkår.
 6. Harry HR kan sende meddelelser i henhold til de generelle vilkår til kundens e-mail-kontaktpunkter, som kunden har oplyst. Kunden kan sende meddelelser i henhold til de generelle vilkår til Harry HR på hi@harryhr.com. Meddelelser anses for at være modtaget 24 timer efter, at de er blevet sendt.
 7. Overdragelse og efterfølgere. De generelle vilkår er bindende for og er til fordel for parternes respektive efterfølgere og overdragere.
 8. Ingen af parternes afkald på en misligholdelse af den anden parts opfyldelse af aftalen udgør et afkald på den misligholdende parts efterfølgende overtrædelse eller misligholdelse.
 9. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver parterne hermed afkald på enhver lovbestemmelse, der ville gøre en bestemmelse i de generelle vilkår ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves i nogen henseende. Hvis en bestemmelse i de generelle vilkår anses for at være ugyldig eller på anden måde ikke kan håndhæves, skal en sådan bestemmelse fortolkes således, at den opfylder sit formål i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, og de resterende bestemmelser i de generelle vilkår skal fortsat være fuldt ud gældende.
 10. Eksport af teknologi. Kunden må ikke eksportere software leveret af Harry HR eller på anden måde fjerne den fra Nederlandene eller Den Europæiske Union, medmindre det sker i overensstemmelse med alle gældende nederlandske og EU-love og -bestemmelser. Uden at begrænse det generelle indhold af ovenstående må Kunden ikke tillade, at en tredjepart får adgang til eller bruger webstedet eller Harry HR-platformen i eller eksporterer sådan software til et land, der er omfattet af en embargo fra Nederlandene eller Den Europæiske Union, eller eksportere den pågældende software til et land, der er omfattet af en embargo fra Nederlandene eller Den Europæiske Union.
 11. Lov om forbrugerbeskyttelse. Harry HR er et arbejdspladsværktøj, der er beregnet til brug for virksomheder og organisationer og ikke til forbrugerformål. I det omfang loven tillader det, gælder lovgivningen om forbrugerbeskyttelse ikke.
 12. Uhensigtsmæssig adfærd. Kunden, dens brugere og Harry HR anerkender medarbejdernes ret til at arbejde i et miljø uden chikane, herunder seksuel chikane og diskrimination. Parterne må ikke, og de skal sikre, at deres respektive medarbejdere, agenter og repræsentanter ikke udviser nogen adfærd, der skaber et intimiderende, fjendtligt eller stødende arbejdsmiljø.

  Hvis der modtages en påstand om upassende adfærd, chikane eller forskelsbehandling i forbindelse med disse generelle vilkår, er parterne enige om at samarbejde, så sagen kan blive undersøgt på et prioriteret grundlag.

  En overtrædelse af dette afsnit betragtes som en væsentlig overtrædelse af de generelle vilkår.

 13. Parternes indbyrdes forhold. Parterne er uafhængige kontrahenter. De generelle vilkår skaber ikke et partnerskab, franchise, joint venture, agentur, tillidshverv eller ansættelsesforhold mellem parterne. Hver af parterne erklærer og garanterer, at de har beføjelse til at acceptere de generelle vilkår på vegne af den organisation, de repræsenterer.
 14. Medmindre Kunden har en afløsende skriftlig aftale med Harry HR, kan Harry HR ændre de generelle vilkår fra tid til anden på sit websted, efterhånden som virksomhedens aktiviteter udvikler sig. Enhver ændring af de generelle vilkår træder i kraft på den dato, hvor Harry HR offentliggør ændringerne. Kunden og brugerne kan til enhver tid se den seneste version af de generelle vilkår ved at besøge denne side på https://harryhr.com/terms. Hvis Kunden eller Brugerne bruger Tjenesterne eller får adgang til Hjemmesiden efter ikrafttrædelsesdatoen for eventuelle ændringer, vil denne brug eller adgang være ensbetydende med accept af de reviderede Generelle Vilkår.
Sidste opdatering: 2024-01-05.