Harry HR

Terms of Use

Navigate our Terms of Use for a seamless experience. Understand the guidelines that govern your interaction with Harry HR’s platform. Your compliance ensures a harmonious partnership as we shape the future of Employee Experience together.

Dessa användarvillkor ("Allmänna villkor") reglerar användningen av och prenumerationen på webbplatsen och/eller Harry HR-plattformen som tillhandahålls av ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Genom att gå in på webbplatsen och/eller Harry HR-plattformen eller genom att parterna undertecknar eller godkänner detta avtal godkänner du de allmänna villkoren för din egen räkning som användare och/eller, i förekommande fall, för den organisation som du representerar ("kund"), såvida du inte har ett skriftligt avtal med Harry HR som ersätter detta.

1. DEFINITIONER OCH TOLKNING

Följande termer med stor bokstavsbeteckning ska ha den betydelse som de har nedan:

 1. "Aktiv användare": en användare som bjöds in till Harry HR-plattformen, som är registrerad på Harry HR-plattformen och vars registrering inte avaktiverades av kunden eller av Harry HR enligt kundens instruktioner;
 2. "Närstående" betyder både (a) varje enhet som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part. I syfte att hänvisa till en anknuten part enligt detta avtal skall "kontroll" (inklusive uttrycken "kontrollerande" och "under gemensam kontroll med") innebära: (i) ägande av mer än 50% av aktierna eller de ekonomiska andelarna i en sådan enhet, eller rätten att rösta för eller utse en majoritet av styrelsen eller ett annat styrande organ för en sådan enhet, eller (ii) makten att direkt eller indirekt styra eller orsaka styrning av ledningen och politiken för en sådan enhet på något sätt, oavsett om det sker genom ägande av röstberättigade värdepapper, genom avtal eller på annat sätt;
 3. "Kunddata" avser allt innehåll, som kan omfatta användarnas personuppgifter, som kunden eller användarna skickar eller överför till Harry HR i samband med Service, inklusive anpassade frågor som utarbetats av användarna, svar på undersökningar, svar på enkäter, bilder och kommentarer;
 4. Personlig information om kunden är all personlig information som finns i kunddata;
 5. "Effektiv datum" betyder (i) för en användare, det första datum då en användare fick tillgång till webbplatsen eller Harry HR-plattformen, eller (ii) för en kund, det sista datum då båda parter undertecknade de allmänna villkoren eller det datum då kunden accepterade de allmänna villkoren, beroende på vad som är tillämpligt;
 6. ?Harry HR-plattformen? är de verktyg och den plattform för engagemang på arbetsplatsen som Harry HR saluför som ?Harry HR? och som kunden eller användarna har tillgång till;
 7. Med "parter" avses (i) Harry HR och kunden, eller (ii) Harry HR och en användare, beroende på vad som är tillämpligt;
 8. "Personlig information" har den innebörd som anges i sekretesslagarna;
 9. "sekretesslagar": alla tillämpliga lagar, förordningar och riktlinjer för dataskydd och sekretess som reglerar skyddet av personlig information;
 10. "Integritetspolicy": Harry HR:s integritetspolicy som finns på https://harryhr.com/privacy.
 11. "Känslig personlig information" har den innebörd som anges i sekretesslagen och kan omfatta ras, etnicitet, nationellt ursprung, religiös tillhörighet, sexuell läggning eller fysiska eller psykiska funktionshinder;
 12. ?Kundens kontrakterade anställda? är alla användare som kunden bjuder in för att lämna in svar på undersökningar, svar på enkäter, kommentarer, feedback och förslag via Harry HR-plattformen, inklusive alla kundens anställda;
 13. "Term" har den betydelse som anges i avsnitt 8.1 (Term);
 14. "Användare" betyder, i förekommande fall, varje användare av webbplatsen eller varje person som kunden ger tillgång till Harry HR-plattformen, inklusive kontoinspiratörer, företagsledare, gruppledare och alla kontrakterade anställda hos en kund, och
 15. "webbplats: den offentliga webbplatsen https://HarryHR.com/ och dess systerwebbplatser som tillhandahålls av Harry HR (inklusive https://harryhr.com/how-to ).
 16. Termen "inklusive" är inte begränsande och betyder "inklusive, utan begränsning".

2. TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN

 1. Webbplats. Användarna kan få tillgång till och använda webbplatsen i enlighet med de allmänna villkoren. Harry HR kan när som helst och utan förvarning ändra innehållet, egenskaperna och funktionerna på webbplatsen. Harry HR kan när som helst, tillfälligt eller permanent, begränsa eller avbryta åtkomsten till Webbplatsen efter eget gottfinnande, bland annat för att utföra uppgraderingar och underhåll av Webbplatsen.
 2. Services. Under perioden (enligt definitionen i avsnitt 8.1 (period)) beviljar Harry HR Kunden och dess användare och dotterbolag rätten att få tillgång till och använda Harry HR-plattformen och eventuella relaterade tjänster i enlighet med de allmänna villkoren (Service:erna).
 3. Revideringar av tjänster. Harry HR ska erbjuda tjänsterna i huvudsak i enlighet med beskrivningen på webbplatsen och relaterad dokumentation. Harry HR kan när som helst och utan förvarning revidera innehållet, egenskaperna och funktionerna i Harry HR-plattformen. Harry HR kommer att meddela kunden i förväg om det sker en ändring av Harry HR-plattformen som resulterar i en övergripande väsentlig minskning av Harry HR-plattformens syfte. Om en sådan väsentlig minskning inträffar och kunden påverkas väsentligt i sin användning av Harry HR-plattformen kan kunden säga upp sitt abonnemang i enlighet med avsnitt 8.2 ii).
 4. Tillfälligt avbrytande av tjänsterna. Harry HR kan tillfälligt begränsa eller avbryta Tjänsterna från tid till annan, efter eget gottfinnande, bland annat för att utföra uppgraderingar och underhåll av Harry HR-plattformen. Kunden kan när som helst konsultera Harry HR:s statussida (https://harryhr.statuspage.io) där ett rimligt varsel ges före planerat underhåll som kan påverka tillgängligheten till Harry HR-plattformen.
 5. Oacceptabel användning. Kunden och användarna får inte, inte heller försöka eller tillåta tredje part att: (i) dela icke-offentliga funktioner eller innehåll på webbplatsen eller Harry HR-plattformen med någon tredje part; (ii) kopiera, duplicera, göra reverse engineering, dekompilera, avkoda, dekryptera, demontera, registrera, ändra, förbättra, modifiera, slå samman, anpassa, översätta, skapa derivatverk eller på annat sätt reproducera någon del av Webbplatsen eller Harry HR-plattformen (för tydlighetens skull får Kunden och Användarna inte få tillgång till Webbplatsen eller Harry HR-plattformen för att bygga en produkt eller tjänst som konkurrerar med Tjänsterna eller för att bygga en produkt med hjälp av idéer, funktioner, funktioner eller grafik som liknar dem som finns på Webbplatsen eller Harry HR-plattformen); (iii) skicka virus, maskar, tidsbomber, trojanska hästar eller annan skadlig eller skadlig kod, filer, skript, agenter eller program, (iv) försöka få obehörig åtkomst till eller störa webbplatsens eller Harry HR-plattformens integritet eller prestanda, eller (v) använda webbplatsen eller Harry HR-plattformen på ett sätt som överbelastar eller hotar webbplatsens eller Harry HR-plattformens integritet, prestanda eller tillgänglighet. Vidare får Webbplatsen eller Harry HR-plattformen inte användas för att samla in, hantera eller bearbeta känslig personlig information och Harry HR har inget ansvar som kan uppstå till följd av Kundens eller Användarnas användning av Webbplatsen eller Harry HR-plattformen för att samla in eller bearbeta känslig personlig information. I synnerhet får de kategorier av användarattribut som skapas av kundens kontoadministratör inte skapas på ett sådant sätt att det skulle resultera i att känsliga personuppgifter matas in. Kunden ansvarar för att informera användarna om att känslig personlig information inte ska lämnas in på Harry HR-plattformen. Om Harry HR misstänker brott mot detta avsnitt kan Harry HR stänga av Kundens och Användarnas tillgång till Webbplatsen eller Tjänsterna utan förvarning, utöver de andra åtgärder som Harry HR kan vidta. HARRY HR TAR INGET ANSVAR FÖR OACCEPTABEL ANVÄNDNING AV HARRY HR-PLATTFORMEN.
 6. Kontosäkerhet och åtkomst. Kunden och användarna ska vidta alla rimliga åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst till Harry HR-plattformen, bland annat genom att skydda sina lösenord och annan inloggningsinformation. Kunden är ansvarig för all aktivitet som sker på dess konto (förutom aktivitet som Harry HR är direkt ansvarig för och som inte utförs i enlighet med kundens instruktioner), oavsett om kunden har godkänt aktiviteten eller inte. Kunden eller Användarna ska omedelbart meddela Harry HR om de får kännedom om obehörig åtkomst till eller användning av sitt konto.
 7. Kundsystem. Kunden ansvarar för att underhålla och uppdatera operativsystem, webbläsare, antivirusprogram eller annan programvara som användarna använder för att få tillgång till och använda tjänsterna. Tjänsterna kanske inte fungerar korrekt om kundens operativsystem, webbläsare och antivirusprogram inte är uppdaterade.
 8. Oacceptabelt beteende av användare. För att bidra till en säker och produktiv användning av Harry HR-plattformen får Användarna inte, och Kunden ska se till att Användarna inte har ett olämpligt beteende, inklusive (i) försök att avslöja en Användares identitet, (ii) att utge sig för att vara en annan person eller enhet, (iii) att använda Tjänsterna för att skicka skräppost eller på annat sätt oönskade meddelanden i strid med gällande lagar; eller (iv) tillåta inlämning av kunddata eller använda kunddata på ett sätt som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, våldsamt, trakasserande, ärekränkande, förtalande, vulgärt, obscent, stötande, oanständigt, förödmjukande, hatiskt, oetiskt eller på annat sätt stötande, bland annat på grund av ras, etnicitet, nationellt ursprung, religiös tillhörighet, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller fysiskt eller psykiskt funktionshinder. Kunden och användarna förstår att de genom att använda tjänsterna kan komma att utsättas för kunddata som skickas in av användare som bryter mot detta avsnitt, och Harry HR kommer under inga omständigheter att vara ansvarig på något sätt för sådana kunddata. Harry HR har rätt att efter eget gottfinnande ta bort kunddata som bryter mot de allmänna villkoren och att avslöja en användares identitet för kunden eller en myndighet om det krävs enligt lag, om en sådan användare överför kunddata i strid med detta avsnitt. KUNDEN OCH ANVÄNDARNA SKA RESPEKTERA DEN ELLER DE KONTRAKTERADE ARBETSTAGARNA FÖR KUNDENS RÄTT ATT FÖRBLI ANONYMA. Det är Kundens ansvar att övervaka och kontrollera all aktivitet som utförs av Användare på Harry HR-plattformen. Harry HR är inte skyldig att granska hur Användarna använder Harry HR-plattformen, inklusive hur en kunds kontrakterade anställda svarar på undersökningar och omröstningar och ger feedback och kommentarer. HARRY HR TAR INGET ANSVAR FÖR ANVÄNDARNAS OACCEPTABLA BETEENDE.
 9. Skadestånd från kunden eller användaren. Kunden eller Användaren ska försvara, ersätta och hålla Harry HR och dess tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, agenter, efterträdare och övertagare skadeslösa mot ansvar, skador och kostnader, inklusive upplupen ränta och rimliga advokatkostnader som uppstår till följd av, eller är relaterade till, ett krav från tredje part i samband med (i) innehållet eller arten av Kunddata, inklusive Kunddata som bryter mot Avsnitt 2.5 (Oacceptabel användning) eller 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare), (ii) brott mot garantier i avsnitt 2.10 (Överensstämmelse med lagar) och avsnitt 4.1 (Kunddata),(iii) kundens eller någon användares påstådda eller faktiska användning, missbruk, olämplig användning eller underlåtenhet att använda webbplatsen eller tjänsterna, inklusive i strid med avsnitt 2.5 (Oacceptabel användning) eller 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare). Harry HR måste ge kunden eller användaren ett snabbt skriftligt meddelande om sådana krav, stämningar eller förfaranden och ge kunden eller användaren rätt att överta det exklusiva försvaret och kontrollen och samarbeta med alla rimliga krav för att hjälpa kunden eller användaren att försvara och lösa sådana frågor. Kunden eller användaren får inte förlikas eller kompromissa om sådana anspråk, stämningar eller förfaranden utan Harry HR:s skriftliga samtycke i förväg, vilket inte får nekas på ett orimligt sätt, om (a) det resulterar i ansvar eller erkännande av ansvar från Harry HR, (b) förlikningen inte omfattar en fullständig ansvarsfrihet för Harry HR eller (c) förlikningen omfattar andra villkor än en fullständig ansvarsfrihet för Harry HR och betalning av pengar.
 10. Efterlevnad av lagar. När parterna tillhandahåller eller använder tjänsterna ska de följa alla tillämpliga lagar, inklusive integritetslagar och tillämpliga lagar mot korruption. Kunden är också ansvarig för att erhålla alla samtycken som krävs enligt gällande lagar från sina användare eller för att ha ett legitimt intresse av att låta Kunden använda Tjänsterna och att låta Harry HR tillhandahålla Tjänsterna i enlighet med de Allmänna villkoren.
 11. Användarnas efterlevnad. Kunden måste se till att dess användare följer alla tillämpliga lagar, inklusive integritetslagar, när de använder eller får tillgång till Harry HR-plattformen, och att sådana användare omfattas av och följer de allmänna villkoren.

3. SERVICEAVGIFTER FÖR PLATTFORMEN HARRY HR OCH FAKTURERING

 1. Serviceavgifter. Som ersättning för Tjänsterna ska Kunden betala Harry HR de avgifter som gäller för den valda prenumerationsplanen, enligt vad som anges på Webbplatsen eller i en skriftlig offert från Harry HR, som kan vara månads-, års- eller flerårig ("Tjänsteavgifter"). Tjänsteavgifterna fastställs i enlighet med antalet aktiva användare. Tjänsteavgifter som är tillämpliga på ett månadsabonnemang ska faktureras månadsvis och betalas på fakturadatumet. Tjänsteavgifter som gäller för en årlig prenumeration ska faktureras årligen i början av den årliga perioden och ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatumet. Tjänsteavgifter för en flerårig prenumeration ska faktureras i början av prenumerationsperioden och betalas inom trettio (30) dagar från fakturadatumet.
 2. Förnyelse. För månadsabonnemang förnyas kundens abonnemang automatiskt den första dagen efter utgången av en abonnemangsmånad ("förnyelsedatum") för ytterligare en abonnemangsperiod på en månad, såvida inte kunden säger upp sitt abonnemang före förnyelsedatumet i enlighet med avsnitt 8.2(i) (Uppsägning). Om Kunden har en årlig eller flerårig prenumerationsperiod ska Harry HR skicka ett meddelande om förnyelse minst trettio (30) dagar före den årliga eller fleråriga prenumerationsperiodens utgångsdatum. Kunden kan förnya sin prenumeration för samma prenumerationsperiod innan perioden löper ut, i annat fall ska de allmänna villkoren upphöra att gälla i enlighet med avsnitt 8.1 (Villkor). Tjänsteavgifter som är tillämpliga på en sådan förnyelse ska vara Harry HR:s standardtjänsteavgifter enligt vad som anges på webbplatsen vid tidpunkten för förnyelsen.
 3. Förändring av antalet aktiva användare. Tjänsteavgifterna fastställs i enlighet med antalet aktiva användare. Om Kunden vill öka antalet Användare som har behörighet att få tillgång till och använda Harry HR-plattformen kan Kunden göra det på följande sätt:
  1. Årlig eller flerårig prenumeration. En kund med en årlig eller flerårig prenumeration kan när som helst öka antalet auktoriserade aktiva användare via avsnittet "fakturering" i Harry HR-plattformen. Eventuella inkrementella serviceavgifter i samband med en sådan ökning av antalet auktoriserade aktiva användare ska fördelas proportionellt över den återstående perioden av Kundens dåvarande abonnemangsperiod, debiteras Kundens konto och förfaller till betalning vid genomförandet av en sådan ökning av antalet auktoriserade aktiva användare.
  2. Månadsabonnemang. En kund med månadsabonnemang kan när som helst öka antalet auktoriserade aktiva användare utan att behöva betala några ytterligare serviceavgifter i samband med en sådan ökning av antalet auktoriserade aktiva användare för den återstående perioden av den då aktuella abonnemangsperioden. Antalet auktoriserade betalda Användare för den förnyade prenumerationen ska vara antalet auktoriserade Användare på den sista dagen av den då aktuella utgående prenumerationsperioden.
 4. Justering av antalet aktiva användare vid förnyelse. Vid förnyelse av en abonnemangsperiod ska serviceavgifterna fastställas på följande sätt:
  1. Årlig eller flerårig prenumeration. Om inte annat anges av Kunden före Förnyelsedatumet, ska antalet auktoriserade betalda aktiva användare för den förnyade prenumerationen, för varje förnyelse av en årlig eller flerårig prenumeration, vara det högsta av (i) auktoriserade betalda aktiva användare under den dåvarande prenumerationsperioden och (ii) det faktiska antalet användare som använder Harry HR-plattformen under den dåvarande prenumerationsperioden. Om antalet aktiva användare överstiger antalet auktoriserade aktiva användare under en årsperiod ska Harry HR ha rätt till betalning av eventuella extra serviceavgifter i samband med sådana ytterligare aktiva användare proportionellt fördelade över återstoden av prenumerationsperioden. I ett sådant fall ska Harry HR meddela Kunden innan den fakturerar de tillämpliga Tjänsteavgifterna.
  2. Månadsabonnemang. Antalet auktoriserade betalda användare för den förnyade prenumerationen ska vara antalet auktoriserade användare den sista dagen av den då aktuella prenumerationsperioden som löper ut.
 5. Ingen återbetalning. Om inte annat uttryckligen anges i detta avtal är betalningarna inte återbetalningsbara och det finns inga återbetalningar eller krediter för delvis använda perioder eller antal användare.
 6. Avgifter för försenade betalningar. Harry HR har rätt att stänga av tjänsterna utan förvarning om Kundens fakturerade serviceavgifter är förfallna. Tjänsterna ska återställas inom en (1) arbetsdag efter betalning.
 7. Gratis provperiod eller Freemium-prenumeration. Om Kunden registrerar sig för en gratis provperiod eller en freemiumprenumeration för Tjänsterna, kommer Harry HR att göra dessa Tjänster tillgängliga för Kunden på en provperiod eller freemiumbasis utan kostnad fram till det tidigaste av följande: (i) slutet av den kostnadsfria provperiod som gäller för Kunden, (ii) startdatumet för en betald prenumeration som Kunden har köpt för dessa Tjänster, eller (iii) uppsägning av provperioden eller freemiumprenumerationen när som helst av Harry HR eller Kunden, efter eget gottfinnande.
 8. Tredjepartsbetalningsprocessor. Harry HR förbehåller sig rätten att använda en tredjeparts PCI-DSS-kompatibel betalningsförmedlare för all fakturering och mottagande av betalningar enligt detta avtal. Kunden godkänner härmed Harry HR att dela betalningsinformation, som kan innehålla personuppgifter, till en sådan tredjepartsbetalningsprocessor, bland annat för att uppdatera kundens betalningsmetod.
 9. Skatter. Om inget annat anges ingår inga skatter, avgifter, tullar eller liknande statliga bedömningar i Tjänsteavgifterna, inklusive mervärdesskatt, försäljningsskatt, användningsskatt eller källskatt som kan tas ut av en lokal, statlig, provinsiell eller utländsk jurisdiktion (kollektivt "Skatter"). Kunden är ansvarig för att betala skatter utom de skatter som Harry HR kan ta ut på grundval av sin inkomst. Harry HR kommer att fakturera kunden för sådana skatter om Harry HR har en rättslig skyldighet att göra det, och kunden ska betala sådana skatter om de faktureras.

4. UPPGIFTER

 1. Kunddata. Kunden eller Användaren försäkrar och garanterar att den äger eller har erhållit alla nödvändiga rättigheter, titlar och intressen, och erhållit alla nödvändiga tillstånd för att överföra Kunddata i enlighet med de Allmänna villkoren, och att Kunddata inte gör intrång i någon tredje parts immateriella rättigheter och används i enlighet med alla arbetslagar som är tillämpliga på Kunden. Kunden eller användaren ger Harry HR en världsomspännande, icke-exklusiv, evig och royaltyfri rätt att få tillgång till, använda, bearbeta, kopiera, distribuera, utföra, exportera och visa kunddata, endast i den utsträckning som tillåts enligt lag och i den utsträckning som rimligen är nödvändig (i) för att tillhandahålla, underhålla och förbättra tjänsterna, (ii) för att förhindra eller åtgärda service-, säkerhets-, support- eller tekniska problem; eller (iii) för att skapa anonymiserade och aggregerade data som inte är relaterade till en specifik kund, som inte utgör kunddata och som ägs av Harry HR, inklusive för användning som benchmarking och marknadsföringssyften i enlighet med sekretesspolicyn eller som på annat sätt uttryckligen tillåts skriftligen av kunden eller som krävs enligt lag. Denna rättighet fortsätter med avseende på anomymiserade data och eventuella kvarvarande säkerhetskopior av Kunddata som gjorts i den ordinarie verksamheten även efter att de Allmänna villkoren har upphört att gälla.
 2. Kunddata omfattas av anonymitet och konfidentialitet. Svaren på enkäter, svar på omröstningar, kommentarer, återkopplingar och förslag som lämnas av en eller flera av kundens kontrakterade anställda är anonyma och konfidentiella, såvida inte kundens kontrakterade anställda väljer i Harry HR-plattformen att ta bort anonymiteten och konfidentialiteten med avseende på sådant innehåll. Eventuella kunduppgifter för vilka en kunds kontrakterade medarbetare inte har valt att ta bort anonymiteten och sekretessen ska hållas konfidentiella av Harry HR och inte delas med kunden. Om Harry HR mottar en begäran från en eller flera kontrakterade anställda hos en kund om att radera sin kommentar, som kan innehålla personuppgifter, eller från en användare om att få de personuppgifter om honom eller henne som han eller hon har lämnat till kunden och som behandlas av Harry HR, godkänner kunden härmed Harry HR att uppfylla denna begäran.
 3. Skydd av kunduppgifter. Harry HR ska lagra och behandla Kunddata i enlighet med Integritetspolicyn och Addendumet för databehandling, i tillämpliga fall. Harry HR har implementerat tekniska, organisatoriska och administrativa system, policyer och förfaranden samt andra åtgärder som beskrivs i Integritetspolicyn för att bidra till att säkerställa säkerheten, integriteten, tillgängligheten och konfidentialiteten av Kunddata och för att minska risken för obehörig åtkomst till eller användning av Kunddata. Icke desto mindre innebär hosting av data online risker för obehörigt avslöjande, förlust eller exponering, och genom att få tillgång till och använda Harry HR-plattformen tar kunden på sig sådana risker, med undantag för grov vårdslöshet eller olagligt beteende från Harry HR:s sida.

Telemetriska data från webbplatsen och Harry HR-plattformen

 1. Telemetriska data. I den utsträckning det är tillåtet enligt lag utgör telemetriska data som rör hur Användarna får tillgång till och använder Webbplatsen och Harry HR-plattformen (inklusive egenskaper och funktioner på Webbplatsen och Harry HR-plattformen som används av Användarna, stacktracedata och rapporter relaterade till dessa) och anonymiserade eller aggregerade data som härrör från sådana telemetriska data inte Kunddata, utan ägs av Harry HR.

Personlig information

 1. Personlig information. När kunden och/eller användaren använder tjänsterna och/eller när han/hon har tillgång till webbplatsen, bland annat genom att prenumerera på Harry HR:s nyhetsbrev, ladda ner innehåll från webbplatsen eller använda webbplatsens chattbot, kan kunden och/eller användaren överföra till Harry HR, och Harry HR kan samla in, få tillgång till eller bearbeta personlig information, inklusive, i tillämpliga fall, kunddata som innehåller personlig information. Harry HR ska samla in, få tillgång till eller behandla personuppgifter i enlighet med integritetspolicyn. Kunden och/eller användaren samtycker till överföring, behandling och lagring av personuppgifter i enlighet med de allmänna villkoren och integritetspolicyn samt tillägget för databehandling, i tillämpliga fall.

Konfidentiell information

 1. Konfidentiell information. Med "konfidentiell information" avses all icke-offentlig, konfidentiell eller känslig information, inklusive kunduppgifter, som lämnas ut av en part eller för dess räkning (den "utlämnande parten") till den andra parten (den "mottagande parten"), och utesluter all information som är:
  1. med förbehåll för tillämplig sekretesslagstiftning, är offentligt tillgänglig eller senare blir offentligt tillgänglig, annat än genom ett brott mot de allmänna villkoren;
  2. enligt dokumenterad och kompetent bevisning: (a) är känd för den mottagande parten eller dess anställda, ombud eller representanter före ett sådant utlämnande eller (b) utan att använda den konfidentiella informationen, är oberoende utvecklad av den mottagande parten eller dess anställda, ombud eller representanter efter ett sådant utlämnande, eller
  3. enligt dokumenterad och kompetent bevisning, därefter lagligen erhållits av den mottagande parten eller dess anställda, agenter eller företrädare från en tredje part utan sekretesskrav, förutsatt att denna källa, såvitt den mottagande parten känner till, inte bryter mot sin tystnadsplikt gentemot den avslöjande parten.
 2. Användning eller utlämnande av konfidentiell information. Den mottagande parten får endast använda eller avslöja konfidentiell information för att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter enligt de allmänna villkoren. Den mottagande parten ska iaktta samma grad av omsorg och skydd med avseende på den konfidentiella informationen som den iakttar med avseende på sin egen konfidentiella information, och i alla händelser minst omsorgsfull och försiktig omsorg. Den mottagande parten får inte direkt eller indirekt avslöja, kopiera, distribuera, återpublicera eller låta någon tredje part få tillgång till konfidentiell information, med undantag för att Harry HR kan avslöja konfidentiell information till sina tredjepartsleverantörer i samband med utförandet eller förbättringen av tjänsterna, i vilket fall Harry HR kommer att se till att den tredje parten upprätthåller rimliga datapraxis för att upprätthålla konfidentialitet och säkerhet för den konfidentiella informationen och förhindra obehörig åtkomst. Utan hinder av det föregående kan den mottagande parten avslöja konfidentiell information enligt gällande lag eller av vederbörlig juridisk eller statlig myndighet. Den mottagande parten skall ge den utlämnande parten ett snabbt meddelande om sådana rättsliga eller myndighetsmässiga krav och skall på rimligt sätt samarbeta med den utlämnande parten i alla försök att söka ett skyddande beslut eller på annat sätt bestrida ett sådant obligatoriskt utlämnande, på den utlämnande partens bekostnad. Bestämmelserna i detta avsnitt skall ersätta alla tidigare avtal om tystnadsplikt mellan parterna, och sådana avtal skall inte ha någon ytterligare kraft eller verkan.
 3. Återlämnande av konfidentiell information. Efter det att de allmänna villkoren har upphört att gälla eller löpt ut, och på begäran av en part, ska den andra parten återlämna all konfidentiell information till den andra parten, dock med förbehållet att varje part får behålla kopior av den andra partens konfidentiella information enbart för arkivering, revision, katastrofåterställning, juridiska och/eller regulatoriska ändamål, under förutsättning att den part som behåller informationen inte kommer att använda den behållna konfidentiella informationen för något annat ändamål.
 4. Överlevnad av sekretessförpliktelser. Om inte annat följer av tillämplig lagstiftning ska varje parts ovannämnda skyldigheter avseende konfidentiell information fortsätta att gälla även efter uppsägning eller upphörande av de allmänna villkoren, och ska fortsätta att gälla under en period av tre (3) år efter uppsägning eller upphörande av perioden, såvida inte tillämplig lagstiftning kräver att den konfidentiella informationen ska bevaras under en längre period.

Ytterligare rättigheter

 1. Parterna kan omfattas av ytterligare villkor enligt den allmänna dataskyddsförordningen (förordning (EU) 2016/679). Sådana villkor kan finnas i tillägget om databehandling som finns på https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, som härmed införlivas genom hänvisning och utgör en del av de allmänna villkoren, i den mån det är tillämpligt. I händelse av konflikt eller inkonsekvens mellan tillägget för databehandling och de allmänna villkoren ska tillägget för databehandling ha företräde.

5. HARRY HR:s GARANTIER OCH AVSKYDNINGAR

 1. Harry HR försäkrar och garanterar att: (i) Harry HR-plattformen inte gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter eller utgör missbruk eller förskingring av en affärshemlighet, (ii) under förutsättning att kunden använder den på rätt sätt, att kundens användning av Harry HR-plattformen inte gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter, och (iii) att Harry HR har rätt att ge kunden tillgång till och användning av Harry HR-plattformen.
 2. Ansvarsfriskrivningar. HARRY HR GARANTERAR INTE ATT WEBBPLATSEN ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, AKTUELL, DEFEKTFRI, FELFRI, VIRUSFRI ELLER FRI FRÅN ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER ELLER ATT DEN INTE KOMMER ATT VARA FÖREMÅL FÖR OBEHÖRIG ANVÄNDNING ELLER AVSLÖJANDE. KUNDEN ACCEPTERAR ATT WEBBPLATSEN OCH HARRY HR-PLATTFORMEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I BEFINTLIGT SKICK", MED ALLA EVENTUELLA FEL OCH BRISTER. HARRY HR LÄMNAR INGA REPRESENTATIONER ELLER GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. INFORMATION SOM SKAPATS AV TREDJE PART OCH SOM KAN NÅS PÅ WEBBPLATSEN ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN GODKÄNNS INTE AV HARRY HR OCH HAR EVENTUELLT INTE GRANSKATS AV HARRY HR, UTAN FÖRBLIR DEN TREDJE PARTENS ANSVAR. HARRY HR KONTROLLERAR INTE KUNDDATA OCH GARANTERAR INTE RIKTIGHETEN, INTEGRITETEN ELLER KVALITETEN PÅ SÅDANA KUNDDATA OCH PÅ ALL INFORMATION SOM ERHÅLLS VIA WEBBPLATSEN ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN. KUNDEN ÄR ENSAM ANSVARIG FÖR ATT UTVÄRDERA RIKTIGHETEN, TILLFÖRLITLIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN OCH ANVÄNDBARHETEN AV KUNDUPPGIFTER OCH ALL INFORMATION SOM ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN, OCH FÖR ATT FATTA OCH GENOMFÖRA BESLUT SOM BASERAS PÅ SÅDAN INFORMATION OCH HANTERA EVENTUELLA RELATERADE KONSEKVENSER. HARRY HR TAR INGET ANSVAR FÖR SÅDAN INFORMATION SOM KUNDEN HANTERAR VIA WEBBPLATSEN ELLER HARRY HR-PLATTFORMEN.
 3. BEGRÄNSNING AV ANSVAR
 4. Dollar Cap. UTOM VID BEDRÄGERI, FYSISK SKADA ELLER DÖDSFALL ELLER UPPSÅTLIGT ELLER GROVT FEL FRÅN ENDERA PARTENS SIDA, FÖR DEN ERSÄTTNING FÖR INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER SOM AVSES I AVSNITT 7.2 (SKADESTÅND) ELLER FÖR KUNDENS SKADESTÅNDSSKYLDIGHETER SOM AVSES I AVSNITT 2.9 (ERSÄTTNING FRÅN KUNDEN ELLER ANVÄNDAREN), FÅR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGONDERA PARTENS SAMLADE, KUMULATIVA ANSVAR FÖR BEVISADE DIREKTA SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER ÄR RELATERADE TILL DE ALLMÄNNA VILLKOREN ÖVERSTIGA DET TOTALA BELOPP SOM BETALATS OCH SKA BETALAS, OM NÅGOT, AV KUNDEN ENLIGT DETTA UNDER DE 12 MÅNADER SOM FÖREGÅR DEN SENASTE HÄNDELSEN SOM GER UPPHOV TILL ANSVAR, ELLER HUNDRA DOLLAR OM DET GÄLLER EN ANVÄNDARE. FÖREKOMSTEN AV MER ÄN ETT ANSPRÅK SKA INTE UTVIDGA ELLER FÖRLÄNGA DENNA GRÄNS. PARTERNA FÖRSTÅR ATT DET VÄSENTLIGA SYFTET MED DETTA AVSNITT ÄR ATT FÖRDELA RISKERNA ENLIGT DETTA AVTAL MELLAN PARTERNA OCH BEGRÄNSA DET POTENTIELLA ANSVARET MED TANKE PÅ SERVICEAVGIFTERNA, SOM SKULLE HA VARIT BETYDLIGT HÖGRE OM HARRY HR SKULLE HA TAGIT PÅ SIG NÅGOT YTTERLIGARE ANSVAR ANNAT ÄN DET SOM ANGES HÄR. HARRY HR HAR FÖRLITAT SIG PÅ DESSA BEGRÄNSNINGAR NÄR DET GÄLLER ATT AVGÖRA OM MAN SKA TILLHANDAHÅLLA RÄTTIGHETERNA ATT FÅ TILLGÅNG TILL OCH ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER TJÄNSTERNA.
 5. EN PART SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIG GENTEMOT DEN ANDRA PARTEN FÖR FÖRLORAD VINST, INTÄKTER, GOODWILL, AFFÄRSVERKSAMHET ELLER DATA ELLER FÖR FÖLJDSKADOR, INDIREKTA, SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA ELLER STRAFFSKADESTÅND SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DE ALLMÄNNA VILLKOREN, OAVSETT ORSAK, OAVSETT OM DET ÄR FRÅGA OM AVTAL, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN ANSVARSTEORI, OCH OAVSETT OM PARTEN HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR ELLER INTE, MED UNDANTAG FÖR UPPSÅTLIGT ELLER GROVT FEL FRÅN PARTENS SIDA. OVANSTÅENDE UNDANTAG GÄLLER INTE I DEN MÅN DET ÄR FÖRBJUDET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
 6. Om Kunden anlitar en konsult för att utföra tjänster i samband med implementeringen och användningen av Harry HR-plattformen har Harry HR inget ansvar för sådana tjänster.
 7. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH ÅTERKOPPLING
 8. Inga rättigheter beviljas. Harry HR behåller alla rättigheter, titlar och intressen i och till Webbplatsen och Harry HR-plattformen och det innehåll som Kunden får tillgång till via Webbplatsen och Harry HR-plattformen, med undantag för Kunddata. De allmänna villkoren ger inte kunden några immateriella rättigheter till eller på webbplatsen eller Harry HR-plattformen eller till Harry HR:s logotyper och andra varumärken. Kunden eller användarna får inte ta bort, ändra eller dölja upphovsrätts-, varumärkes- eller andra meddelanden om äganderätt som finns på eller i webbplatsen eller Harry HR-plattformen.
 9. Harry HR kommer att försvara, ersätta och hålla Kunden och dess tjänstemän, direktörer, aktieägare, moderbolag, dotterbolag, agenter, efterträdare och övertagare skadeslösa mot eventuella Förluster i samband med anspråk från tredje part, dock med förbehållet att Harry HR inte kommer att ha något ansvar i den utsträckning som Förluster i samband med anspråk från tredje part mot Kunden uppstår på grund av (i) innehållet eller karaktären av Kunddata, (ii) en produkt som inte är från Harry HR, eller (iii) en modifiering, kombination eller utveckling av Harry HR-plattformen som inte utförs av Harry HR. Kunden måste ge Harry HR ett snabbt skriftligt meddelande om varje skadeståndsgrundande förfarande med anspråk från tredje part och ge Harry HR rätt att överta det exklusiva försvaret och kontrollen, och samarbeta med alla rimliga krav som hjälper Harry HR att försvara och lösa sådana frågor. Harry HR får inte förlikas eller kompromissa med något ersättningsberättigat förfarande med anspråk från tredje part som resulterar i ansvar eller i att kunden erkänner ansvar utan kundens skriftliga samtycke i förväg, vilket inte får hållas tillbaka på ett oskäligt sätt. Harry HR får inte förlikas eller kompromissa med något skadeståndsgrundande förfarande som rör tredjepartsanspråk utan kundens föregående skriftliga samtycke, som inte får hållas tillbaka utan rimliga skäl, när a) det leder till ansvar eller erkännande av ansvar från kundens sida, b) förlikningen inte omfattar en fullständig ansvarsfrihet för de ersättningsberättigade parterna eller c) förlikningen omfattar andra villkor än en fullständig ansvarsfrihet för de ersättningsberättigade parterna och betalning av pengar. I detta avsnitt gäller följande definitioner:
  1. "Förfarande som kan ersättas för anspråk från tredje part": alla rättsliga, administrativa eller skiljedomsförfaranden, stämningar, anspråk, utredningar eller förfaranden mot kunden som uppstår till följd av ett anspråk från tredje part om att programvaran som används i Harry HR-plattformen gör intrång i en sådan tredje parts immateriella rättigheter, och
  2. "Förluster i samband med skadeståndsanspråk från tredje part": alla belopp som slutgiltigt tilldelas i, eller betalas som förlikning i, ett skadeståndsberättigat förfarande i samband med skadeståndsanspråk från tredje part.
 10. All feedback eller alla förslag som skickas eller delas av kunden eller användarna med Harry HR eller av Harry HR-plattformen eller webbplatsen för att förbättra Harry HR-plattformen eller webbplatsen kan implementeras av Harry HR på vilket sätt som helst, inklusive framtida förbättringar och ändringar av webbplatsen eller Harry HR-plattformen. I sådana fall ger kunden och användarna Harry HR en obegränsad, världsomspännande, oåterkallelig, evig, underlicensierbar, överförbar, fullt betald, royaltyfri rätt att använda sådan feedback eller sådana förslag i vilket syfte som helst utan någon skyldighet eller ersättning till kunden, användarna eller någon tredje part. Harry HR får dessutom fritt återanvända all allmän kunskap, erfarenhet, know-how, arbeten och teknik, inklusive idéer, koncept, processer och tekniker, som är relaterade till eller förvärvade under tillhandahållandet av tjänsterna.
 11. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING
 12. De allmänna villkoren gäller från och med ikraftträdandedatumet och (i) för kunden tills alla abonnemangsterminer för Harry HR-plattformen, inklusive alla förnyelser, har löpt ut eller tills de sägs upp av någon eller båda parter i enlighet med avsnitt 8.2 (Uppsägning), eller (ii) för en användare så länge han eller hon har tillgång till webbplatsen eller Harry HR-plattformen (nedan kallad "terminstid").I de allmänna villkoren upphör en abonnemangstermin att gälla om den inte förnyas i enlighet med avsnitt 3.2 (Förnyelse).
 13. De allmänna villkoren kan sägas upp:
  1. av kunden när som helst genom att säga upp tjänsterna via sitt konto på Harry HR-plattformen eller med en kundrepresentant från Harry HR;
  2. av parterna när som helst om den andra parten väsentligt bryter mot någon av sina skyldigheter enligt de allmänna villkoren. Om den väsentliga överträdelsen kan åtgärdas får de allmänna villkoren endast sägas upp om överträdelsen inte har åtgärdats inom 15 dagar efter det att en part har underrättat den andra parten om överträdelsen. Av tydlighetsskäl ska varje överträdelse av avsnitt 2.5 (Oacceptabel användning) och 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare) från kundens sida betraktas som en väsentlig överträdelse av de allmänna villkoren;
  3. av Harry HR om kunden underlåter att göra någon betalning av serviceavgifterna inom 15 dagar efter det att Harry HR meddelat kunden att sådana belopp är förfallna till betalning, eller
  4. av Harry HR för bekvämlighets skull, med minst 30 dagars skriftligt förhandsbesked för en månadsabonnemang, eller med minst 90 dagars skriftligt förhandsbesked för ett års- eller flerårigt abonnemang.
 14. Avgift för förtida uppsägning - uppsägning av bekvämlighetsskäl. Om kunden ensidigt säger upp detta avtal av bekvämlighetsskäl innan tidsfristen löper ut och inte har förskottsbetalat alla serviceavgifter som ska betalas enligt detta avtal, ska kunden som skadestånd betala en uppsägningsavgift som motsvarar de återstående serviceavgifterna för avtalet som ännu inte har betalats av kunden ("uppsägningsavgift"). Parterna avtalar att den uppsägningsavgift som beskrivs ovan inte är ett straff utan snarare ett rimligt mått på skadestånd, baserat på parternas förväntningar på arten av de förluster som kan bli följden av en sådan uppsägning.
 15. Ingen återbetalning i händelse av uppsägning. Avsnitt 3.3 (Ingen återbetalning) är tillämpligt, oavsett orsaken till uppsägningen. Om kunden har sagt upp de allmänna villkoren enligt avsnitt 8.2 (ii) eller om Harry HR har sagt upp de allmänna villkoren enligt avsnitt 8.2 (iv) ska Harry HR dock återbetala alla förbetalda serviceavgifter proportionellt för återstoden av den oanvända perioden. KUNDEN AVSTÅR HÄRMED UTTRYCKLIGEN FRÅN TILLÄMPNINGEN AV ARTIKLARNA 2125 TILL 2129 I QUEBECS CIVILLAG.
 16. Parternas rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal som till sin natur rimligen är avsedda att överleva uppsägning eller upphörande av de allmänna villkoren ska överleva uppsägning eller upphörande av de allmänna villkoren, inklusive avsnitt 2.5 (Oacceptabel användning), 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare), 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare), 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare), 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare) och 2.8 (Oacceptabelt beteende av användare).9 (Skadestånd från kunden), 4.7 (Användning eller avslöjande av konfidentiell information), 5.2 (Ansvarsfriskrivning), 6 (Begränsning av ansvar), 7 (Immateriella rättigheter och feedback), 8 (Villkor och uppsägning) och 9 (Allmänt) ska fortsätta att gälla efter det att de allmänna villkoren har upphört att gälla.

6. ALLMÄNT

 1. Kunden ger Harry HR rätt att använda kundens företagsnamn och logotyp som en referens i marknadsförings- eller reklamändamål, inklusive på sin webbplats eller blogg och i annan offentlig eller privat kommunikation med Harry HR:s befintliga eller potentiella kunder. Om kunden när som helst vill begränsa denna rättighet ska han/hon meddela Harry HR på följande e-postadress: hi@harryhr.com. Kunden behåller alla rättigheter, titlar och intressen i och till sådana företagsnamn och logotyper.
 2. Gällande lag och behörig domstol. De allmänna villkoren ska regleras, tolkas och verkställas endast i enlighet med de lagar som gäller i Nederländerna, utan hänvisning till: (i) någon princip om lagkonflikter som skulle innebära att en annan jurisdiktions materiella lagar skulle tillämpas på parternas rättigheter eller skyldigheter, (ii) 1980 års FN-konvention om avtal om internationella köp av varor, eller (iii) andra internationella lagar. Eventuella tvister som på något sätt är relaterade till tjänsterna eller de allmänna villkoren ska föras och behandlas uteslutande i domkretsen Zuid-Holland i Nederländerna, och parterna avstår från alla invändningar om att en sådan plats skulle vara olämplig eller olämplig. Vardera parten avstår från rätten till en juryrättegång i samband med alla åtgärder eller tvister som på något sätt uppstår till följd av eller är relaterade till tjänsterna eller de allmänna villkoren.
 3. Specifik prestanda. Utan hinder av någon annan bestämmelse i de allmänna villkoren kan en part som inte bryter mot de allmänna villkoren, vid brott mot de allmänna villkoren, omedelbart begära att de allmänna villkoren verkställs genom särskild fullgörelse eller föreläggande, utan krav på att ställa en borgen eller annan säkerhet.
 4. Force Majeure. Om inte annat uttryckligen anges i de allmänna villkoren ska Harry HR inte hållas ansvarig för eventuella misslyckanden eller förseningar i fullgörandet av sina skyldigheter på grund av en oförutsägbar och oemotståndlig händelse, inklusive externa orsaker med samma egenskaper, som kan omfatta överbelastningsattacker, fel hos en tredjepartsleverantör av hosting eller verktyg, strejker, brister, upplopp, bränder, naturkatastrofer, krig, terrorism och myndighetsåtgärder.
 5. Inga andra avtal. De allmänna villkoren är den fullständiga och exklusiva redogörelsen för parternas avtal om ämnet för detta och ersätter alla muntliga eller skriftliga erbjudanden, överenskommelser, framställningar, villkor, garantier, överenskommelser och annan kommunikation mellan parterna om detta, inklusive, men inte begränsat till, alla sekretessavtal om ämnet för detta, all beställningsdokumentation samt alla villkor eller all dokumentation som inte uttryckligen nämns i dessa allmänna villkor.
 6. Harry HR kan skicka meddelanden i enlighet med de allmänna villkoren till kundens e-postkontaktpunkter som kunden angett. Kunden kan skicka meddelanden i enlighet med de allmänna villkoren till Harry HR på hi@harryhr.com. Meddelanden ska anses ha mottagits 24 timmar efter det att de skickats.
 7. Uppdrag och efterträdare. De allmänna villkoren ska vara bindande för och gynna parternas respektive efterträdare och övertagare.
 8. Ingen av parternas avstående från en underlåtenhet från den andra partens sida att fullgöra sina skyldigheter ska utgöra ett avstående från senare överträdelser eller underlåtenheter från den försumliga partens sida.
 9. I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag avstår parterna härmed från alla lagbestämmelser som skulle göra någon klausul i de allmänna villkoren ogiltig eller på annat sätt icke verkställbar i något avseende. Om en bestämmelse i de allmänna villkoren anses vara ogiltig eller på annat sätt icke verkställbar ska denna bestämmelse tolkas så att den uppfyller sitt syfte i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, och de övriga bestämmelserna i de allmänna villkoren ska fortsätta att gälla fullt ut.
 10. Export av teknik. Kunden får inte exportera programvara som tillhandahålls av Harry HR eller på annat sätt föra bort den från Nederländerna eller Europeiska unionen, utom i enlighet med alla tillämpliga nederländska och europeiska lagar och förordningar. Utan att begränsa det allmänna innehållet i det föregående får kunden inte tillåta någon tredje part att få tillgång till eller använda webbplatsen eller Harry HR-plattformen i eller exportera sådan programvara till ett land som är föremål för ett embargo från Nederländerna eller Europeiska unionen.
 11. Konsumentskyddslagstiftning. Harry HR är ett arbetsverktyg som är avsett för företag och organisationer och inte för konsumentändamål. I den utsträckning som lagen tillåter är konsumentskyddslagar inte tillämpliga.
 12. Olämpligt beteende. Kunden, dess användare och Harry HR erkänner de anställdas rätt att arbeta i en miljö fri från trakasserier, inklusive sexuella trakasserier och diskriminering. Parterna får inte, och de ska se till att deras respektive anställda, agenter och representanter inte deltar i något beteende som skapar en skrämmande, fientlig eller stötande arbetsmiljö.

  Om ett påstående om olämpligt beteende, trakasserier eller diskriminering tas emot i samband med dessa allmänna villkor är parterna överens om att samarbeta för att ärendet ska kunna utredas på prioriteringsbasis.

  En överträdelse av detta avsnitt ska betraktas som en väsentlig överträdelse av de allmänna villkoren.

 13. Parternas förhållande. Parterna är oberoende entreprenörer. De allmänna villkoren skapar inte något partnerskap, franchise, joint venture, agent-, förtroende- eller anställningsförhållande mellan parterna. Varje part i detta avtal försäkrar och garanterar att den har befogenhet att godkänna de allmänna villkoren på uppdrag av den organisation som den företräder.
 14. Om kunden inte har ett skriftligt avtal med Harry HR som ersätter detta, kan Harry HR ändra de allmänna villkoren från tid till annan på sin webbplats i takt med att verksamheten utvecklas. Alla ändringar av de allmänna villkoren träder i kraft den dag Harry HR publicerar ändringarna. Kunden och användarna kan när som helst se den senaste versionen av de allmänna villkoren genom att besöka denna sida på https://harryhr.com/terms. Om kunden eller användaren använder tjänsterna eller går in på webbplatsen, i förekommande fall, efter det att ändringarna har trätt i kraft, innebär denna användning eller tillgång att de reviderade allmänna villkoren accepteras.
Last Update: 2024-01-05.