Harry HR

Terms of Use

Navigate our Terms of Use for a seamless experience. Understand the guidelines that govern your interaction with Harry HR’s platform. Your compliance ensures a harmonious partnership as we shape the future of Employee Experience together.

Bu hizmet şartları ("Genel Şartlar"), ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR") tarafından sağlanan Web Sitesinin ve/veya Harry HR Platformunun kullanımını ve bunlara aboneliği yönetir. Web Sitesine ve/veya Harry HR Platformuna erişerek veya Taraflar işbu sözleşmeyi imzalayarak veya kabul ederek, Harry HR ile daha önce yapılmış yazılı bir sözleşmeniz olmadığı sürece, bir Kullanıcı olarak kendi adınıza ve/veya duruma göre temsil ettiğiniz kuruluş ("Müşteri") adına Genel Şartları kabul etmiş olursunuz.

1. TANIMLAR VE YORUMLAMA

Aşağıdaki büyük harfli terimler aşağıda kendilerine atfedilen anlamlara sahip olacaktır:

 1. "Aktif Kullanıcı", Harry HR Platformuna katılmaya davet edilen, Harry HR Platformuna kayıtlı olan ve kaydı Müşteri tarafından veya Müşterinin talimatları doğrultusunda Harry HR tarafından devre dışı bırakılmayan bir Kullanıcı anlamına gelir;
 2. "Bağlı Kuruluş", (a) bir Tarafı doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, onun tarafından kontrol edilen veya onunla ortak kontrol altında olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir. İşbu Sözleşme kapsamında herhangi bir Bağlı Kuruluşa atıfta bulunmak amacıyla, "kontrol" ("kontrol" ve "ortak kontrol altında" terimleri de dahil olmak üzere) şu anlama gelecektir: (i) söz konusu kuruluşun öz sermayesinin veya intifa hakkının 50%'sinden fazlasına sahip olmak veya söz konusu kuruluşun diğer yönetim organının yönetim kurulunun çoğunluğunu seçme veya atama hakkına sahip olmak; veya (ii) oy hakkına sahip menkul kıymetlerin mülkiyeti yoluyla, sözleşmeyle veya başka bir şekilde, herhangi bir yolla söz konusu kuruluşun yönetimini ve politikalarını doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirme veya yönlendirilmesine neden olma gücü;
 3. Müşteri Verileri, Kullanıcıların Kişisel Bilgilerini de içerebilen, Müşterinin veya Kullanıcıların Service'lerle bağlantılı olarak Harry HR'ye gönderdiği veya aktardığı, Kullanıcılar tarafından hazırlanan özelleştirilmiş sorular, aşağıdaki sorulara verilen yanıtlar da dahil olmak üzere her türlü içerik anlamına gelir anketler, anketlere cevaplar, resimler ve yorumlar;
 4. Müşteri Kişisel Bilgileri, Müşteri Verilerinde yer alan her türlü Kişisel Bilgi anlamına gelir;
 5. "Yürürlük Tarihi" (i) bir Kullanıcı için, Kullanıcının Web Sitesine veya Harry HR Platformuna eriştiği ilk tarih; veya (ii) bir Müşteri için, duruma göre, her iki Tarafın da Genel Şartları imzaladığı son tarih veya Müşterinin Genel Şartları kabul ettiği tarih anlamına gelir;
 6. Harry HR Platformu, Harry HR tarafından ?Harry HR? olarak ticarileştirilen ve Müşteri veya Kullanıcılar tarafından erişilen işyeri katılım araçları ve platformu anlamına gelir;
 7. Taraflar, duruma göre (i) Harry HR ve Müşteri veya (ii) Harry HR ve bir Kullanıcı anlamına gelir;
 8. "Kişisel Bilgiler" Gizlilik Yasalarında belirtilen anlama sahiptir;
 9. "Gizlilik Yasaları" Kişisel Bilgilerin korunmasını düzenleyen yürürlükteki tüm veri koruma ve gizlilik mevzuatı, yönetmelikleri ve kılavuzları anlamına gelir;
 10. "Gizlilik Politikası" https://harryhr.com/privacy adresinde bulunan Harry HR Gizlilik Politikası anlamına gelmektedir.
 11. "Hassas Kişisel Bilgiler" Gizlilik Yasalarında belirtilen anlama sahiptir ve ırk, etnik köken, ulusal köken, dini bağlılık, cinsel yönelim veya fiziksel veya zihinsel engelliliği içerebilir;
 12. Müşterinin Sözleşmeli Çalışanı/Çalışanları, Müşterinin herhangi bir çalışanı da dahil olmak üzere Harry HR Platformu aracılığıyla anketlere cevaplar, anketlere cevaplar, yorumlar, geri bildirimler ve öneriler göndermesi için Müşteri tarafından davet edilen herhangi bir Kullanıcı anlamına gelir;
 13. "Süre", Bölüm 8.1'de (Süre) belirtilen anlama sahiptir;
 14. "Kullanıcı", duruma göre, Web Sitesinin herhangi bir kullanıcısı veya herhangi bir hesap yöneticisi, şirket yöneticisi, grup yöneticisi ve bir müşterinin herhangi bir Sözleşmeli Çalışanı/Çalışanları dahil olmak üzere Müşterinin Harry HR Platformuna erişim sağladığı herhangi bir kişi anlamına gelir; ve
 15. "Web Sitesi", https://HarryHR.com/ adresinde bulunan halka açık web sitesi ve Harry HR tarafından sağlanan kardeş web siteleri (https://harryhr.com/how-to dahil) anlamına gelir.
 16. "Dahil" terimi sınırlayıcı değildir ve "sınırlama olmaksızın dahil" anlamına gelir.

2. WEB SİTESİNE VEYA HARRY HR PLATFORMUNA ERİŞİM VE KULLANIM

 1. Web Sitesi. Kullanıcılar, Web Sitesine Genel Koşullara uygun olarak erişebilir ve Web Sitesini kullanabilir. Harry HR, Web Sitesinin içeriğini, özelliklerini ve işlevlerini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Harry HR, Web Sitesine yükseltme ve bakım yapmak da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Web Sitesine erişimi herhangi bir zamanda geçici veya kalıcı olarak sınırlayabilir veya askıya alabilir.
 2. Services. Süre boyunca (Bölüm 8.1'de (Süre) tanımlandığı üzere), Harry HR, Müşteriye ve Kullanıcılarına ve Bağlı Kuruluşlarına Harry HR Platformuna ve ilgili tüm hizmetlere Genel Şartlar (Service'ler) uyarınca erişim ve kullanım hakkı verir.
 3. Hizmet Revizyonları. Harry HR, Hizmetleri maddi olarak Web Sitesindeki açıklamaya ve ilgili belgelere uygun olarak sunacaktır. Harry HR, Harry HR Platformunun içeriğini, özelliklerini ve işlevlerini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın revize edebilir. Harry HR Platformunda, Harry HR Platformunun amacında genel olarak önemli bir azalmaya neden olan bir değişiklik olursa, Harry HR Müşteriye önceden bildirimde bulunacaktır. Böyle bir maddi azalma meydana gelirse ve Müşteri Harry HR Platformunu kullanımından maddi olarak etkilenirse, Müşteri aboneliğini Bölüm 8.2(ii) uyarınca feshedebilir.
 4. Hizmetlerin Geçici Olarak Askıya Alınması. Harry HR, Harry HR Platformuna yükseltme ve bakım yapmak da dahil olmak üzere, kendi takdirine bağlı olarak Hizmetleri zaman zaman geçici olarak sınırlandırabilir veya askıya alabilir. Müşteri, Harry HR Platformunun kullanılabilirliğini etkileyebilecek planlı bakım öncesinde makul bir bildirimin yapıldığı Harry HR'nin durum sayfasına (https://harryhr.statuspage.io) istediği zaman başvurabilir.
 5. Kabul Edilemez Kullanım. Müşteri ve Kullanıcılar, üçüncü tarafların aşağıdakileri yapmasına izin vermeyecek, buna teşebbüs etmeyecek veya izin vermeyecektir: (i) Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun kamuya açık olmayan özelliklerini veya içeriğini herhangi bir üçüncü tarafla paylaşmak; (ii) Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun herhangi bir bölümünü kopyalamak, çoğaltmak, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, kodunu çözmek, şifresini çözmek, parçalarına ayırmak, kaydetmek, değiştirmek, geliştirmek, değiştirmek, birleştirmek, uyarlamak, tercüme etmek, herhangi bir türev çalışma oluşturmak veya başka bir şekilde çoğaltmak (açıklık getirmek amacıyla, Müşteri ve Kullanıcılar, Hizmetlerle rekabet eden bir ürün veya hizmet oluşturmak veya Web Sitesi veya Harry HR Platformundakilere benzer fikirler, özellikler, işlevler veya grafikler kullanarak bir ürün oluşturmak için Web Sitesine veya Harry HR Platformuna erişmeyecektir); (iii) herhangi bir virüs, solucan, saatli bomba, truva atı veya diğer zararlı veya kötü amaçlı kod, dosya, komut dosyası, aracı veya program göndermek; (iv) Web Sitesine veya Harry HR Platformuna yetkisiz erişim sağlamaya çalışmak veya Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun bütünlüğünü veya performansını bozmak; veya (v) Web Sitesini veya Harry HR Platformunu, Web Sitesinin veya Harry HR Platformunun bütünlüğünü, performansını veya kullanılabilirliğini aşırı yükleyecek veya tehdit edecek şekilde kullanmak. Ayrıca, Web Sitesi veya Harry HR Platformu Hassas Kişisel Bilgileri toplamak, yönetmek veya işlemek için kullanılmayacaktır ve Harry HR, Müşterinin veya Kullanıcıların Web Sitesini veya Harry HR Platformunu Hassas Kişisel Bilgileri toplamak veya işlemek için kullanmasından kaynaklanabilecek hiçbir yükümlülüğe sahip olmayacaktır. Özellikle, Müşteri hesap yöneticisi tarafından oluşturulan Kullanıcı nitelikleri kategorileri, Hassas Kişisel Bilgilerin girilmesine neden olacak şekilde oluşturulmayacaktır. Müşteri, Hassas Kişisel Bilgilerin Harry HR Platformuna gönderilmemesi gerektiği konusunda Kullanıcıları bilgilendirmekle sorumludur. Bu Bölümün herhangi bir şekilde ihlal edildiğinden şüphelenmesi durumunda, Harry HR, Harry HR'nin sahip olabileceği diğer çözüm yollarına ek olarak, Müşterinin ve Kullanıcıların Web Sitesine veya Hizmetlere erişimini önceden bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir. HARRY HR, HARRY HR PLATFORMUNUN KABUL EDİLEMEZ KULLANIMI İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
 6. Hesap Güvenliği ve Erişim. Müşteri ve Kullanıcılar, Harry HR Platformuna yetkisiz erişimi önlemek için, şifrelerini ve diğer oturum açma bilgilerini korumak da dahil olmak üzere tüm makul adımları atacaktır. Müşteri, hesabında meydana gelen tüm faaliyetlerden (Harry HR'nin doğrudan sorumlu olduğu ve Müşterinin talimatlarına uygun olarak gerçekleştirilmeyen faaliyetler dışında), Müşteri bu faaliyeti yetkilendirmiş olsun veya olmasın, sorumludur. Müşteri veya Kullanıcılar, hesabına herhangi bir yetkisiz erişimin veya hesabının kullanımının farkına varırsa derhal Harry HR'yi bilgilendirecektir.
 7. Müşteri Sistemleri. Müşteri, Kullanıcılarının Hizmetlere erişmek ve Hizmetleri kullanmak için kullandığı tüm işletim sistemlerinin, İnternet tarayıcılarının, anti-virüs yazılımlarının veya diğer yazılımların bakımından ve güncellenmesinden sorumludur. Müşterinin işletim sistemleri, İnternet tarayıcıları ve anti-virüs yazılımları güncel değilse Hizmetler düzgün çalışmayabilir.
 8. Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları. Harry HR Platformunun güvenli ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamaya yardımcı olmak için, Kullanıcılar (i) bir Kullanıcının kimliğini ifşa etmeye çalışmak; (ii) başka bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek; (iii) Hizmetleri yürürlükteki yasaları ihlal ederek spam veya başka bir şekilde istenmeyen mesajlar göndermek için kullanmak dahil olmak üzere uygunsuz davranışlarda bulunmayacak ve Müşteri de Kullanıcıların uygunsuz davranışlarda bulunmamasını sağlayacaktır; veya (iv) ırk, etnik köken, ulusal köken, dini aidiyet, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsiyet kimliği veya fiziksel veya zihinsel engellilik dahil olmak üzere yasa dışı, zararlı, tehdit edici, küfürlü, şiddet içeren, taciz edici, karalayıcı, iftira niteliğinde, kaba, müstehcen, saldırgan, uygunsuz, aşağılayıcı, nefret dolu, etik olmayan veya başka bir şekilde sakıncalı olan herhangi bir Müşteri Verisinin sunulmasına izin vermek veya Müşteri Verilerini kullanmak. Müşteri ve Kullanıcılar, Hizmetleri kullanarak, Kullanıcılar tarafından gönderilen ve bu Bölümü ihlal eden Müşteri Verilerine maruz kalabileceklerini ve Harry HR'nin bu tür Müşteri Verilerinden hiçbir şekilde sorumlu olmayacağını anlarlar. Harry HR, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Genel Şartları ihlal eden herhangi bir Müşteri Verisini kaldırma ve bir Kullanıcının bu Bölümü ihlal edecek şekilde Müşteri Verilerini aktarması halinde, yasaların gerektirmesi halinde, Kullanıcının kimliğini Müşteriye veya herhangi bir makama açıklama hakkına sahip olacaktır. MÜŞTERİ VE KULLANICILAR, MÜŞTERİNİN SÖZLEŞMELİ ÇALIŞAN(LAR)ININ ANONİM KALMA HAKKINA SAYGILI OLACAKTIR. Harry HR Platformunda Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilen tüm faaliyetleri izlemek ve kontrol etmek Müşterinin sorumluluğundadır. Harry HR, bir müşterinin Sözleşmeli Çalışan(lar)ının anketlere ve oylamalara nasıl cevap verdiği ve geri bildirim ve yorumlar sağladığı da dahil olmak üzere, Kullanıcıların Harry HR Platformunu nasıl kullandığını inceleme yükümlülüğü altında değildir. HARRY HR, KULLANICILARIN KABUL EDİLEMEZ DAVRANIŞLARI İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
 9. Müşteri veya Kullanıcı Tarafından Tazminat. 5 (Kabul Edilemez Kullanım) veya 2.8 (Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları); (ii) Bölüm 2.10 (Yasalara Uygunluk) ve Bölüm 4.1'deki (Müşteri Verileri) garantilerin ihlali; (iii) Bölüm 2.5 (Kabul Edilemez Kullanım) veya 2.8'in (Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları) ihlali dahil olmak üzere Müşterinin veya herhangi bir Kullanıcının Web Sitesini veya Hizmetleri iddia edilen veya fiili kullanımı, kötüye kullanımı, uygunsuz kullanımı veya kullanmaması. Harry HR, Müşteriye veya Kullanıcıya bu tür herhangi bir iddia, dava veya işlem hakkında derhal yazılı bildirimde bulunmalı ve Müşteriye veya Kullanıcıya münhasır savunma ve kontrolü üstlenme hakkı vermeli ve Müşterinin veya Kullanıcının bu tür bir konuyu savunmasına ve çözmesine yardımcı olan makul taleplerle işbirliği yapmalıdır. Müşteri veya Kullanıcı, Harry HR'nin önceden yazılı onayı olmadan (bu onay makul olmayan bir şekilde esirgenmeyecektir), (a) Harry HR tarafından herhangi bir yükümlülük veya yükümlülüğün kabulü ile sonuçlandığında; (b) uzlaşma Harry HR için tam bir yükümlülük ibrası içermediğinde veya (c) uzlaşma Harry HR için tam bir yükümlülük ibrası ve para ödemesi dışında şartlar içerdiğinde, bu tür herhangi bir iddia, dava veya işlemle uzlaşmayacak veya uzlaşmayacaktır.
 10. Yasalara Uygunluk. Hizmetleri sağlarken veya kullanırken Taraflar, Gizlilik Yasaları ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele yasaları dahil olmak üzere yürürlükteki tüm yasalara uyacaktır. Müşteri ayrıca Kullanıcılarından geçerli yasaların gerektirdiği her türlü izni almaktan veya Müşterinin Hizmetleri kullanmasına ve Harry HR'nin Hizmetleri Genel Şartlara uygun olarak sağlamasına izin vermek için meşru bir menfaate sahip olmaktan sorumludur.
 11. Kullanıcılar Tarafından Uyumluluk. Müşteri, Harry HR Platformunu kullanırken veya erişirken Kullanıcılarının Gizlilik Yasaları dahil olmak üzere tüm geçerli yasalara uymasını ve bu Kullanıcıların Genel Şartlara tabi olmasını ve bunlara uymasını sağlamalıdır.

3. HARRY HR PLATFORMUNUN HİZMET ÜCRETLERİ VE FATURALANDIRMA

 1. Hizmet Ücretleri. Hizmetler karşılığında Müşteri, Web Sitesinde veya Harry HR tarafından yazılı olarak sağlanan bir teklifte belirtildiği gibi, seçilen abonelik planı için geçerli olan ücretleri Harry HR'ye ödeyecektir; bu ücretler aylık, yıllık veya çok yıllı bir dönem için olabilir ("Hizmet Ücretleri"). Hizmet Ücretleri, Aktif Kullanıcı sayısına göre belirlenir. Aylık abonelik için geçerli Hizmet Ücretleri aylık olarak faturalandırılır ve fatura tarihinde ödenir. Yıllık abonelik için geçerli Hizmet Ücretleri, yıllık dönemin başında yıllık olarak faturalandırılır ve fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödenir. Çok yıllı bir abonelik için geçerli olan Hizmet Ücretleri abonelik döneminin başında faturalandırılır ve fatura tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde ödenir.
 2. Yenileme. Aylık abonelikler için, Müşteri aboneliğini Yenileme Tarihinden önce Bölüm 8.2(i) (Fesih) uyarınca iptal etmediği sürece, Müşterinin aboneliği bir abonelik ayının sona ermesini takip eden ilk gün ("Yenileme Tarihi") bir aylık ek bir abonelik dönemi için otomatik olarak yenilenecektir. Müşterinin yıllık veya çok yıllı abonelik süresi varsa, Harry HR yıllık veya çok yıllı abonelik süresinin sona erme tarihinden en az otuz (30) gün önce bir yenileme bildirimi gönderecektir. Müşteri, sürenin sona ermesinden önce aynı abonelik dönemi için aboneliğini yenileyebilir, aksi takdirde Genel Şartlar Bölüm 8.1 (Süre) uyarınca sona erecektir. Bu tür bir yenileme için geçerli olan Hizmet Ücretleri, yenileme sırasında Web Sitesinde belirtilen Harry HR'nin standart Hizmet Ücretleri olacaktır.
 3. Aktif Kullanıcı Sayısındaki Değişiklik. Hizmet Ücretleri, Aktif Kullanıcı sayısına göre belirlenir. Müşteri, Harry HR Platformuna erişme ve kullanma yetkisine sahip Kullanıcı sayısını artırmak isterse, bunu aşağıdaki şekilde yapabilir:
  1. Yıllık veya Çok Yıllı Abonelik. Yıllık veya çok yıllık aboneliği olan Müşteri, Harry HR Platformunun "faturalama" bölümü aracılığıyla yetkili Aktif Kullanıcı sayısını istediği zaman artırabilir. Yetkili Aktif Kullanıcıların bu şekilde artırılmasıyla ilişkili artan Hizmet Ücretleri, Müşterinin o zamanki mevcut abonelik döneminin kalan süresi üzerinden orantılanacak, Müşteri hesabından tahsil edilecek ve söz konusu yetkili Aktif Kullanıcı artışının uygulanmasıyla ödenecek ve ödenecektir.
  2. Aylık Abonelik. Aylık aboneliğe sahip Müşteri, o sırada geçerli olan abonelik döneminin kalan süresi için söz konusu yetkili Aktif Kullanıcı artışıyla ilişkili herhangi bir ek Hizmet Ücreti ödemek zorunda kalmadan, herhangi bir zamanda yetkili Aktif Kullanıcı sayısını artırabilir. Yenilenen abonelik için yetkili ücretli Kullanıcı sayısı, o sırada geçerli olan sona eren abonelik döneminin son günündeki yetkili Kullanıcı sayısı olacaktır.
 4. Yenileme Üzerine Aktif Kullanıcı Sayısının Ayarlanması. Bir abonelik döneminin yenilenmesi üzerine, Hizmet Ücretleri aşağıdaki şekilde belirlenecektir:
  1. Yıllık veya Çok Yıllı Abonelik. Yenileme Tarihinden önce Müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, yıllık veya çok yıllı bir aboneliğin her yenilenmesinde, yenilenen abonelik için yetkili ücretli Aktif Kullanıcı sayısı (i) o anki abonelik döneminde yetkili ücretli Aktif Kullanıcılar ve (ii) o anki abonelik döneminde Harry HR Platformunu kullanan gerçek Kullanıcı sayısından yüksek olanı olacaktır. Aktif Kullanıcı sayısının yıllık bir dönemde yetkili Aktif Kullanıcı sayısını aşması halinde, Harry HR, abonelik döneminin geri kalanına orantılı olarak söz konusu ek Aktif Kullanıcılarla ilişkili artan Hizmet Ücretlerinin ödenmesi hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda, Harry HR geçerli Hizmet Ücretlerini faturalandırmadan önce Müşteriyi bilgilendirecektir.
  2. Aylık Abonelik. Yenilenen abonelik için yetkili ücretli Kullanıcı sayısı, o sırada geçerli olan sona eren abonelik döneminin son günündeki yetkili Kullanıcı sayısı olacaktır.
 5. Para İadesi Yoktur. Burada açıkça aksi belirtilmedikçe, ödemeler iade edilmez ve kısmen kullanılan dönemler veya Kullanıcı sayısı için iade veya kredi yoktur.
 6. Gecikmiş Hizmet Ücretleri. Harry HR, Müşterinin faturalandırılmış Hizmet Ücretlerinin vadesinin geçmesi durumunda Hizmetleri bildirimde bulunmaksızın askıya alma hakkına sahip olacaktır. Hizmetler, ödeme yapıldıktan sonra bir (1) iş günü içinde geri yüklenecektir.
 7. Ücretsiz Deneme veya Freemium Abonelik. Müşteri Hizmetler için ücretsiz deneme veya freemium abonelik için kaydolursa, Harry HR bu Hizmetleri (i) Müşteri için geçerli olan ücretsiz deneme süresinin sonuna; (ii) Müşteri tarafından bu Hizmetler için satın alınan herhangi bir ücretli aboneliğin başlangıç tarihine; veya (iii) Harry HR veya Müşteri tarafından herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak deneme veya freemium aboneliğin feshine kadar ücretsiz olarak deneme veya freemium temelinde Müşteriye sunacaktır.
 8. Üçüncü Taraf Ödeme İşlemcisi. Harry HR, işbu belge kapsamındaki tüm faturalama ve ödemelerin alınması için üçüncü taraf PCI-DSS uyumlu bir ödeme işlemcisi kullanma hakkını saklı tutar. Müşteri işbu belge ile Harry HR'ye, Kişisel Bilgileri de içerebilecek ödeme bilgilerini, Müşterinin ödeme yöntemini güncelleme amacı da dahil olmak üzere, söz konusu üçüncü taraf ödeme işlemcisiyle paylaşma yetkisi verir.
 9. Vergiler. Aksi belirtilmedikçe, Hizmet Ücretleri, herhangi bir yerel, eyalet, il veya yabancı yargı yetkisi tarafından değerlendirilebilen katma değer, satış, kullanım veya stopaj vergileri (topluca "Vergiler") dahil olmak üzere herhangi bir vergi, harç, resim veya benzer devlet değerlendirmelerini içermez. Müşteri, gelirine dayalı olarak Harry HR'ye karşı değerlendirilebilenler dışındaki Vergileri ödemekten sorumludur. Harry HR'nin bunu yapmak için yasal bir yükümlülüğü varsa, Harry HR bu tür Vergiler için Müşteriye fatura kesecektir ve Müşteri bu tür Vergileri fatura kesilmesi halinde ödeyecektir.

4. VERİ

 1. Müşteri Verileri. Müşteri veya Kullanıcı, gerekli tüm haklara, mülkiyete ve menfaate sahip olduğunu veya bunları elde ettiğini ve Müşteri Verilerini Genel Şartlar ile ilgili olarak aktarmak için gerekli tüm izinleri aldığını ve Müşteri Verilerinin herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini ve Müşteri için geçerli olan iş kanunlarına uygun olarak kullanıldığını beyan ve garanti eder. Müşteri veya Kullanıcı, Harry HR'ye Müşteri Verilerine yalnızca yasaların izin verdiği ölçüde ve (i) Hizmetleri sağlamak, sürdürmek ve iyileştirmek; (ii) hizmet, güvenlik, destek veya teknik sorunları önlemek veya ele almak için makul olarak gerekli olduğu şekilde erişme, kullanma, işleme, kopyalama, dağıtma, gerçekleştirme, dışa aktarma ve görüntüleme için dünya çapında, münhasır olmayan, kalıcı ve telifsiz bir hak verir; veya (iii) Gizlilik Politikasına uygun olarak kıyaslama ve pazarlama amaçlı kullanım veya Müşteri tarafından yazılı olarak açıkça izin verilen veya yasaların gerektirdiği durumlar dahil olmak üzere, Müşteri Verilerini oluşturmayan ve Harry HR'ye ait olan belirli bir Müşteriyle ilgili olmayan anonimleştirilmiş ve toplu veriler oluşturmak. Bu hak, Genel Şartların feshedilmesinden sonra bile anomimleştirilmiş veriler ve Müşteri Verilerinin olağan iş akışı içinde yapılan kalan yedek kopyaları ile ilgili olarak devam eder.
 2. Anonimlik ve Gizliliğe Tabi Müşteri Verileri. Anketlere verilen yanıtlar, anketlere verilen yanıtlar, yorumlar, geri bildirimler ve bir müşterinin Sözleşmeli Çalışanı/Çalışanları tarafından sağlanan öneriler, bir müşterinin Sözleşmeli Çalışanı/Çalışanları Harry HR Platformunda söz konusu içerikle ilgili olarak anonimliği ve gizliliği kaldırmayı seçmediği sürece anonim ve gizlidir. Bir müşterinin Sözleşmeli Çalışan(lar)ının anonimliği ve gizliliği kaldırmayı tercih etmediği tüm Müşteri Verileri, Harry HR tarafından gizli tutulacak ve Müşteri ile paylaşılmayacaktır. Harry HR'nin bir müşterinin Sözleşmeli Çalışan(lar)ından Kişisel Bilgiler içerebilecek yorumunu silmesi veya bir Kullanıcıdan Müşteriye sağladığı ve Harry HR tarafından işlenmekte olan kendisiyle ilgili Kişisel Bilgileri alması yönünde bir talep alması halinde, Müşteri işbu belge ile Harry HR'yi bu talebe uyması için yetkilendirmektedir.
 3. Müşteri Verilerinin Korunması. Harry HR, Müşteri Verilerini Gizlilik Politikasına ve varsa Veri İşleme Ekine uygun olarak saklayacak ve işleyecektir. Harry HR, Müşteri Verilerinin güvenliğini, bütünlüğünü, kullanılabilirliğini ve gizliliğini sağlamaya yardımcı olmak ve Müşteri Verilerine yetkisiz erişim veya Müşteri Verilerinin kullanımı riskini azaltmak için teknik, organizasyonel ve idari sistemler, politikalar ve prosedürlerin yanı sıra Gizlilik Politikasında ayrıntıları verilen diğer önlemleri uygulamıştır. Bununla birlikte, çevrimiçi veri barındırma yetkisiz ifşa, kayıp veya maruz kalma riskleri içerir ve Harry HR Platformuna erişirken ve kullanırken, Harry HR'nin ağır ihmali veya yasa dışı davranışı haricinde, Müşteri bu riskleri üstlenir.

Web Sitesinden ve Harry HR Platformundan Telemetrik Veriler

 1. Telemetrik Veriler. Yasaların izin verdiği ölçüde, Kullanıcıların Web Sitesine ve Harry HR Platformuna nasıl eriştiği ve bunları nasıl kullandığı ile ilgili telemetrik veriler (Web Sitesinin ve Harry HR Platformunun Kullanıcılar tarafından kullanılan özellikleri ve işlevleri, yığın izleme verileri ve bunlarla ilgili raporlar dahil) ve bu tür telemetrik verilerden türetilen anonimleştirilmiş veya birleştirilmiş veriler Müşteri Verilerini oluşturmaz ve Harry HR'ye aittir.

Kişisel Bilgiler

 1. Kişisel Bilgiler. Hizmetleri kullanırken ve/veya Harry HR'nin haber bültenine abone olmak, Web Sitesinden içerik indirmek veya Web Sitesi sohbet robotunu kullanmak da dahil olmak üzere Web Sitesine erişirken, Müşteri ve/veya Kullanıcı Harry HR'ye aktarabilir ve Harry HR, uygun olduğunda Kişisel Bilgiler içeren Müşteri Verileri de dahil olmak üzere Kişisel Bilgileri toplayabilir, bunlara erişebilir veya bunları işleyebilir. Harry HR, Kişisel Bilgileri Gizlilik Politikasına uygun olarak toplayacak, erişecek veya işleyecektir. Müşteri ve/veya Kullanıcı, Kişisel Bilgilerin Genel Şartlar ve Gizlilik Politikası ve varsa Veri İşleme Eki uyarınca aktarılmasına, işlenmesine ve saklanmasına rıza gösterir.

Gizli Bilgiler

 1. Gizli Bilgi. Gizli Bilgi, bir Tarafça veya onun adına (İfşa Eden Taraf) diğer Tarafa (Alıcı Taraf) ifşa edilen Müşteri Verileri de dahil olmak üzere kamuya açık olmayan, gizli veya hassas bilgiler anlamına gelir ve aşağıdaki bilgileri içermez:
  1. geçerli Gizlilik Yasalarına tabi olarak, Genel Koşulların ihlali dışında kamuya açık veya daha sonra kamuya açık hale gelir;
  2. Belgesel ve yeterli kanıtlarla ispatlandığı üzere: (a) söz konusu açıklamadan önce Alıcı Taraf veya çalışanları, acenteleri veya temsilcileri tarafından bilinen veya (b) Gizli Bilgi kullanılmaksızın, Alıcı Taraf veya çalışanları, acenteleri veya temsilcileri tarafından söz konusu açıklamadan sonra bağımsız olarak geliştirilen; veya
  3. Belgesel ve yetkin delillerle kanıtlandığı üzere, Alıcı Taraf veya çalışanları, acenteleri veya temsilcileri tarafından gizlilik yükümlülüğü olmaksızın üçüncü bir taraftan sonradan yasal olarak elde edilmiş olması ve söz konusu kaynağın Alıcı Tarafın bilgisi dahilinde İfşa Eden Tarafa karşı ifşa etmeme yükümlülüklerini ihlal etmemiş olması şartıyla.
 2. Gizli Bilgilerin Kullanımı veya İfşası. Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri yalnızca Genel Şartlar kapsamındaki haklarını kullanmak ve sorumluluklarını yerine getirmek için kullanacak veya ifşa edecektir. Alıcı Taraf, Gizli Bilgilerle ilgili olarak kendi gizli bilgileriyle ilgili olarak gösterdiği özen ve korumayı gösterecek ve her halükarda en azından özenli ve ihtiyatlı bir özen gösterecektir. Harry HR'nin Gizli Bilgileri Hizmetlerin ifası veya iyileştirilmesi ile bağlantılı olarak üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına ifşa edebilmesi haricinde, Alıcı Taraf Gizli Bilgileri doğrudan veya dolaylı olarak ifşa etmeyecek, kopyalamayacak, dağıtmayacak, yeniden yayınlamayacak veya herhangi bir üçüncü tarafın Gizli Bilgilere erişimine izin vermeyecektir; bu durumda Harry HR, üçüncü tarafın Gizli Bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini korumak ve yetkisiz erişimi önlemek için makul veri uygulamalarını sürdürmesini sağlayacaktır. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, Alıcı Taraf, Gizli Bilgileri yürürlükteki yasaların veya uygun yasal veya resmi makamların gerektirdiği şekilde ifşa edebilir. Alıcı Taraf, İfşa Eden Tarafa bu tür yasal veya resmi talepler hakkında derhal bildirimde bulunacak ve masrafları İfşa Eden Tarafa ait olmak üzere, koruyucu bir emir talep etme veya başka bir şekilde bu tür gerekli ifşaya itiraz etme çabalarında İfşa Eden Tarafla makul ölçüde işbirliği yapacaktır. Bu Bölümün hükümleri, Taraflar arasında daha önce yapılmış olan herhangi bir gizlilik anlaşmasının yerine geçecek ve söz konusu anlaşmanın başka bir gücü veya etkisi olmayacaktır.
 3. Gizli Bilgilerin İadesi. Genel Şartların feshi veya sona ermesinin ardından ve taraflardan birinin talebi üzerine, diğer taraf tüm Gizli Bilgileri diğerine iade edecektir; ancak, her bir tarafın diğer tarafın Gizli Bilgilerinin kopyalarını yalnızca arşiv, denetim, felaket kurtarma, yasal ve/veya düzenleyici amaçlar için saklayabileceği ve ayrıca, saklayan tarafın saklanan Gizli Bilgileri başka herhangi bir amaçla kullanmayacağı şartıyla.
 4. Gizlilik Yükümlülüklerinin Devamlılığı. Yürürlükteki yasalara tabi olarak, her bir tarafın Gizli Bilgilerle ilgili yukarıdaki yükümlülükleri, Genel Şartların feshi veya sona ermesinden sonra da devam edecek ve yürürlükteki yasalar Gizli Bilgilerin daha uzun bir süre saklanmasını gerektirmedikçe, Sürenin feshi veya sona ermesinden sonra üç (3) yıllık bir süre boyunca devam edecektir.

Ek Haklar

 1. Taraflar, Genel Veri Koruma Yönetmeliği (Yönetmelik (AB) 2016/679) kapsamında ek hüküm ve koşullara tabi olabilir. Bu tür şartlar, https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/ adresinde bulunan ve işbu belgede referans olarak yer alan ve uygulanabilir olduğu ölçüde Genel Şartların bir parçası haline gelen Veri İşleme Ekinde bulunabilir. Veri İşleme Eki ile Genel Şartlar arasında herhangi bir çelişki veya tutarsızlık olması durumunda, Veri İşleme Eki geçerli olacaktır.

5. HARRY HR'nin GARANTİLERİ VE FERAGATNAMELERİ

 1. Harry HR şunları beyan ve garanti eder: (i) Harry HR Platformunun herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini veya bir ticari sırrın kötüye kullanımını veya zimmete geçirilmesini teşkil etmediğini; (ii) Müşterinin uygun kullanımına bağlı olarak, Müşterinin Harry HR Platformunu kullanmasının herhangi bir üçüncü taraf fikri mülkiyet hakkını ihlal etmediğini; ve (iii) Harry HR Platformunun erişimini ve kullanımını Müşteriye verme hakkına sahip olduğunu.
 2. Garanti Feragatnameleri. HARRY HR, WEB SİTESİNİN VEYA HARRY HR PLATFORMUNUN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, HATASIZ, VİRÜSSÜZ VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN ARINDIRILMIŞ OLACAĞINI VEYA YETKİSİZ KULLANIMA VEYA İFŞAYA MARUZ KALMAYACAĞINI GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİ, WEB SİTESİNİN VE HARRY HR PLATFORMUNUN "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU GİBİ", VARSA TÜM KUSUR VE HATALARIYLA BİRLİKTE SAĞLANDIĞINI KABUL EDER. HARRY HR, TİCARİ ELVERİŞLİLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZIMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK VEYA ZIMNİ HİÇBİR BEYAN VEYA GARANTİDE BULUNMAZ. ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA OLUŞTURULAN VE WEB SİTESİNDE VEYA HARRY HR PLATFORMUNDA ERİŞİLEBİLEN BİLGİLER HARRY HR TARAFINDAN ONAYLANMAMIŞTIR VE HARRY HR TARAFINDAN İNCELENMEMİŞ OLABİLİR VE ÜÇÜNCÜ TARAFIN SORUMLULUĞUNDA KALIR. HARRY HR, MÜŞTERİ VERİLERİNİ KONTROL ETMEMEKTE VE BU TÜR MÜŞTERİ VERİLERİNİN VE WEB SİTESİ VEYA HARRY HR PLATFORMU ARACILIĞIYLA ELDE EDİLEN HERHANGİ BİR BİLGİNİN DOĞRULUĞUNU, BÜTÜNLÜĞÜNÜ VEYA KALİTESİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. MÜŞTERİ VERİLERİNİN VE WEB SİTESİNİN VEYA HARRY HR PLATFORMUNUN KULLANIMI YOLUYLA ELDE EDİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU, GÜVENİLİRLİĞİNİ, BÜTÜNLÜĞÜNÜ VE KULLANIŞLILIĞINI DEĞERLENDİRMEK, BU BİLGİLERE DAYALI KARARLAR ALMAK VE UYGULAMAK VE İLGİLİ SONUÇLARIYLA İLGİLENMEK MÜŞTERİNİN TEK SORUMLULUĞUDUR. HARRY HR, WEB SİTESİ VEYA HARRY HR PLATFORMU ARACILIĞIYLA MÜŞTERİ TARAFINDAN KULLANILAN BU TÜR BİLGİLER İÇİN HİÇBİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
 3. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
 4. Dolar Üst Sınırı. DOLANDIRICILIK, FİZİKSEL YARALANMA VEYA ÖLÜM YA DA TARAFLARDAN BİRİNİN KASITLI VEYA AĞIR KUSURU HARİÇ, BÖLÜM 7.2'DE (TAZMİNAT) ATIFTA BULUNULAN FİKRİ MÜLKİYET İHLALİ İÇİN TAZMİNAT VEYA BÖLÜM 2'DE ATIFTA BULUNULAN MÜŞTERİNİN TAZMİNAT YÜKÜMLÜLÜKLERİ İÇİN.9 (MÜŞTERİ VEYA KULLANICI TARAFINDAN TAZMİN EDİLMESİ), HİÇBİR DURUMDA TARAFLARDAN HERHANGİ BİRİNİN GENEL ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLDUĞU KANITLANMIŞ DOĞRUDAN ZARARLARA İLİŞKİN TOPLAM, KÜMÜLATİF YÜKÜMLÜLÜĞÜ, EĞER VARSA, YÜKÜMLÜLÜĞE YOL AÇAN SON OLAYDAN ÖNCEKİ 12 AY İÇİNDE MÜŞTERİ TARAFINDAN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA ÖDENEN VE ÖDENECEK TOPLAM TUTARI VEYA BİR KULLANICI SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA YÜZ DOLARI AŞMAYACAKTIR. BİRDEN FAZLA TALEBİN VARLIĞI BU SINIRI GENİŞLETMEYECEK VEYA UZATMAYACAKTIR. TARAFLAR, BU BÖLÜMÜN TEMEL AMACININ, BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ RİSKLERİ TARAFLAR ARASINDA PAYLAŞTIRMAK VE HARRY HR'NİN BURADA BELİRTİLENLER DIŞINDA HERHANGİ BİR SORUMLULUK ÜSTLENMESİ DURUMUNDA ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DAHA YÜKSEK OLACAK OLAN HİZMET ÜCRETLERİ GÖZ ÖNÜNE ALINDIĞINDA OLASI SORUMLULUĞU SINIRLANDIRMAK OLDUĞUNU ANLAMAKTADIR. HARRY HR, WEB SİTESİNE VEYA HİZMETLERE ERİŞİM VE KULLANIM HAKLARINI SAĞLAYIP SAĞLAMAYACAĞINA KARAR VERİRKEN BU SINIRLAMALARA DAYANMIŞTIR.
 5. HİÇBİR DURUMDA, TARAFLARDAN BİRİ DİĞER TARAFA KARŞI, GENEL ŞARTLARDAN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ OLAN HERHANGİ BİR KAR, GELİR, İYİ NİYET, İŞ VEYA VERİ KAYBI YA DA HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ VEYA CEZAİ TAZMİNATTAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. YUKARIDAKİ İSTİSNALAR, YÜRÜRLÜKTEKİ YASALAR TARAFINDAN YASAKLANDIĞI ÖLÇÜDE GEÇERLİ OLMAYACAKTIR.
 6. Müşterinin Harry HR Platformunun uygulanması ve kullanımıyla ilgili hizmetleri yerine getirmesi için bir danışman tutması durumunda, Harry HR'nin bu hizmetlerle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
 7. FİKRİ MÜLKİYET VE GERİ BİLDİRİM
 8. Hiçbir Hak Verilmemiştir. Harry HR, Müşteri Verileri dışında, Web Sitesi ve Harry HR Platformu ve Müşterinin Web Sitesi ve Harry HR Platformu aracılığıyla eriştiği içerik üzerindeki tüm hak, mülkiyet ve menfaatleri elinde tutar. Genel Şartlar, Müşteriye Web Sitesi veya Harry HR Platformu ya da Harry HR'nin logoları ve diğer ticari markaları üzerinde herhangi bir fikri mülkiyet hakkı vermez. Müşteri veya Kullanıcılar, Web Sitesinde veya Harry HR Platformunda görünen herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmayacak, değiştirmeyecek veya gizlemeyecektir.
 9. Harry HR, Müşteriyi ve onun memurlarını, direktörlerini, hissedarlarını, ebeveynlerini, iştiraklerini, acentelerini, haleflerini ve vekillerini herhangi bir Üçüncü Taraf Hak Talebi Zararına karşı savunacak, tazmin edecek ve zararsız tutacaktır, ancak Harry HR'nin, Müşteriye karşı Üçüncü Taraf Hak Talebi Zararlarının (i) Müşteri Verilerinin içeriğinden veya doğasından; (ii) Harry HR ürünü olmayan herhangi bir üründen; veya (iii) Harry HR Platformunun Harry HR tarafından gerçekleştirilmeyen herhangi bir modifikasyonundan, kombinasyonundan veya geliştirilmesinden kaynaklandığı ölçüde hiçbir sorumluluğu olmayacaktır. Müşteri, Harry HR'ye herhangi bir Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Dava hakkında derhal yazılı bildirimde bulunmalı ve Harry HR'ye münhasır savunma ve kontrolü üstlenme hakkı vermeli ve Harry HR'nin bu konuyu savunmasına ve çözmesine yardımcı olan makul taleplerle işbirliği yapmalıdır. Harry HR, Müşterinin önceden yazılı onayı olmaksızın (bu onay makul olmayan bir şekilde alınmayacaktır), Müşteri tarafından sorumluluk veya herhangi bir sorumluluğun kabulü ile sonuçlanan herhangi bir Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Davayı çözmeyecek veya uzlaşmayacaktır. Harry HR, Müşterinin önceden yazılı onayı olmadan (söz konusu onay makul olmayan bir şekilde alıkonulmayacaktır) (a) Müşteri tarafından sorumluluk veya herhangi bir sorumluluğun kabulü ile sonuçlandığında; (b) uzlaşma, tazmin edilen taraflar için tam bir sorumluluk ibrasını içermediğinde veya (c) uzlaşma, tazmin edilen taraflar için tam bir sorumluluk ibrası ve para ödemesi dışında şartlar içerdiğinde, herhangi bir Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Davayı çözmeyecek veya uzlaşmayacaktır. Bu Bölümün amacı doğrultusunda aşağıdaki tanımlar geçerlidir:
  1. "Üçüncü Taraf Tazmin Edilebilir Dava", Harry HR Platformunda kullanılan yazılımın söz konusu üçüncü tarafın herhangi bir fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair bir üçüncü taraf iddiasından kaynaklanan Müşteri aleyhine açılan herhangi bir adli, idari veya tahkim davası, dava, talep, soruşturma veya işlem anlamına gelir; ve
  2. Üçüncü Şahıs Tazminat Kayıpları, herhangi bir Üçüncü Şahıs Tazminat Davasında nihai olarak hükmedilen veya uzlaşma için ödenen herhangi bir tutar anlamına gelir.
 10. Harry HR Platformunu veya Web Sitesini iyileştirmek için Müşteri veya Kullanıcılar tarafından Harry HR ile veya Harry HR Platformu veya Web Sitesi ile gönderilen veya paylaşılan her türlü geri bildirim veya öneri, Web Sitesinde veya Harry HR Platformunda gelecekte yapılacak geliştirmeler ve değişiklikler de dahil olmak üzere Harry HR tarafından herhangi bir şekilde uygulanabilir. Böyle bir durumda, Müşteri ve Kullanıcılar, Harry HR'ye, Müşteriye, Kullanıcılara veya herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir yükümlülük veya tazminat olmaksızın, herhangi bir amaç için bu tür geri bildirim veya önerileri kullanmak üzere sınırsız, dünya çapında, geri alınamaz, sürekli, alt lisanslanabilir, devredilebilir, tamamen ödenmiş, telifsiz bir hak verir. Buna ek olarak, Harry HR, Hizmetlerin sağlanmasıyla ilgili veya bu sırada edinilen fikirler, kavramlar, süreçler ve teknikler dahil olmak üzere tüm genel bilgi, deneyim, know-how, çalışma ve teknolojileri yeniden kullanmakta serbest olacaktır.
 11. SÜRE VE FESİH
 12. Genel Şartlar, Yürürlük Tarihi itibariyle ve (i) Müşteri için, tüm yenilemeler de dahil olmak üzere Harry HR Platformuna tüm abonelik süreleri sona erene kadar veya Bölüm 8.2 (Fesih) uyarınca Taraflardan herhangi biri veya her ikisi tarafından feshedilene kadar veya (ii) bir Kullanıcı için, Web Sitesine veya Harry HR Platformuna eriştiği sürece ("Süre") geçerlidir Genel Şartların amacı doğrultusunda, bir abonelik süresi Bölüm 3.2 (Yenileme) uyarınca yenilenmezse sona erer.
 13. Genel Şartlar feshedilebilir:
  1. Müşteri, Harry HR Platform hesabı veya bir Harry HR müşteri temsilcisi aracılığıyla Hizmetleri istediği zaman iptal edebilir;
  2. diğer Tarafın Genel Koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birini esaslı bir şekilde ihlal etmesi halinde Taraflar tarafından herhangi bir zamanda feshedilebilir. Önemli ihlalin düzeltilebilir olması halinde, Genel Koşullar ancak Taraflardan birinin diğer Tarafa ihlale ilişkin bildirimde bulunmasından sonraki 15 gün içinde söz konusu ihlalin düzeltilmemesi halinde feshedilebilir. Açıklık getirmek amacıyla, Bölüm 2.5 (Kabul Edilemez Kullanım) ve 2.8'in (Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları) Müşteri tarafından ihlal edilmesi Genel Şartların esaslı ihlali olarak kabul edilecektir;
  3. Harry HR'nin söz konusu tutarların vadesinin geçtiğini Müşteriye bildirmesinden sonraki 15 gün içinde Müşteri Hizmet Ücretlerinin herhangi bir ödemesini yapmazsa Harry HR tarafından; veya
  4. tarafından, aylık abonelik için en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak veya yıllık ya da çok yıllık abonelik için en az 90 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak gerçekleştirilebilir.
 14. Erken Fesih Ücreti - Uygunluk Nedeniyle Fesih. Müşterinin bu anlaşmayı Süre sona ermeden önce tek taraflı olarak feshetmesi ve bu anlaşma kapsamında ödenmesi gereken toplam Hizmet Ücretlerini önceden ödememiş olması durumunda, Müşteri tarafından henüz ödenmemiş olan anlaşmanın kalan Hizmet Ücretlerine eşit bir fesih ücretini ("Fesih Ücreti") tasfiye edilmiş tazminat olarak ödeyecektir. Taraflar, yukarıda açıklanan Fesih Ücretinin bir ceza değil, tarafların bu tür bir fesihten kaynaklanabilecek kayıpların niteliğine ilişkin beklentilerine dayanan makul bir zarar ölçüsü olduğunu kabul eder.
 15. Fesih Durumunda Para İadesi Yoktur. Bölüm 3.3 (Para İadesi Yok), fesih nedenine bakılmaksızın geçerlidir. Ancak, Müşteri Genel Şartları Bölüm 8.2 (ii) uyarınca feshetmişse veya Harry HR Genel Şartları Bölüm 8.2 (iv) uyarınca feshetmişse, Harry HR kullanılmayan Sürenin geri kalanı için orantılı olarak tüm ön ödemeli Hizmet Ücretlerini iade edecektir. MÜŞTERİ İŞBU BELGE İLE QUEBEC MEDENİ KANUNU'NUN 2125 İLA 2129. MADDELERİNİN UYGULANMASINDAN AÇIKÇA FERAGAT ETMEKTEDİR.
 16. Tarafların burada yer alan ve doğası gereği Genel Şartların feshi veya sona ermesinden sonra da geçerli olması amaçlanan tüm hak ve yükümlülükleri, Bölüm 2.5 (Kabul Edilemez Kullanım), 2.8 (Kullanıcıların Kabul Edilemez Davranışları), 2.9 (Müşteri Tarafından Tazminat), 4.7 (Gizli Bilgilerin Kullanımı veya İfşası), 5.2 (Garanti Feragatnameleri), 6 (Sorumluluğun Sınırlandırılması), 7 (Fikri Mülkiyet ve Geri Bildirim), 8 (Süre ve Fesih) ve 9 (Genel) Genel Şartların feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

6. GENEL

 1. Müşteri, Harry HR'ye Müşterinin şirket adını ve logosunu, Web Sitesinde veya blogunda ve Harry HR'nin mevcut veya potansiyel müşterileriyle diğer kamuya açık veya özel iletişimlerinde pazarlama veya tanıtım amacıyla referans olarak kullanma hakkını verir. Müşteri bu hakkı herhangi bir zamanda sınırlamak isterse, Harry HR'yi aşağıdaki e-posta adresinden bilgilendirecektir: hi@harryhr.com. Müşteri, söz konusu şirket adı ve logosuna ilişkin tüm hak, unvan ve menfaatleri saklı tutar.
 2. Geçerli Kanun ve Yer. Genel Koşullar, (i) Tarafların haklarına veya görevlerine başka bir ülkenin maddi hukukunu uygulayacak herhangi bir kanunlar ihtilafı ilkesine atıfta bulunulmaksızın, yalnızca Hollanda'da yürürlükte olan kanunlara göre yönetilecek, yorumlanacak ve uygulanacaktır: (i) Tarafların haklarına veya görevlerine başka bir yargı alanının maddi kanunlarını uygulayacak herhangi bir kanunlar ihtilafı ilkesi; (ii) 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması; veya (iii) diğer uluslararası kanunlar. Hizmetler veya Genel Şartlar ile ilgili herhangi bir dava, münhasıran Hollanda'nın Zuid-Holland yargı bölgesinde açılacak ve görülecektir ve Taraflar, böyle bir yerin uygunsuz veya uygunsuz olduğu yönündeki her türlü itirazdan feragat eder. Taraflardan her biri, Hizmetlerden veya Genel Şartlardan kaynaklanan veya bunlarla ilgili herhangi bir şekilde ortaya çıkan herhangi bir dava veya dava ile bağlantılı olarak jüri yargılaması hakkından feragat eder.
 3. Özel Edim. Genel Koşullardaki diğer herhangi bir hükme bakılmaksızın, ihlalde bulunmayan Taraf, Genel Koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi üzerine, herhangi bir teminat veya başka bir güvence sunma zorunluluğu olmaksızın, derhal özel ifa veya ihtiyati tedbir yoluyla Genel Koşulların uygulanmasını talep edebilir.
 4. Mücbir Sebepler. Genel Koşullarda aksi açıkça belirtilmedikçe, Harry HR, hizmet reddi saldırıları, üçüncü taraf barındırma sağlayıcısı veya hizmet sağlayıcısının arızası, grevler, kıtlıklar, isyanlar, yangınlar, doğal afetler, savaş, terörizm ve hükümet eylemlerini içerebilecek aynı özelliklere sahip harici nedenler de dahil olmak üzere, öngörülemeyen ve karşı konulamaz bir olay nedeniyle yükümlülüklerinin yerine getirilmesindeki herhangi bir başarısızlık veya gecikmeden sorumlu olmayacaktır.
 5. Başka Anlaşma Yoktur. Genel Koşullar, Tarafların işbu sözleşmenin konusuyla ilgili anlaşmasının tam ve münhasır beyanıdır ve Taraflar arasında işbu sözleşmenin konusuyla ilgili herhangi bir gizlilik anlaşması, herhangi bir sipariş belgesi ve işbu Genel Koşullarda açıkça atıfta bulunulmayan herhangi bir şart veya belge dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere işbu sözleşmeyle ilgili tüm sözlü veya yazılı tekliflerin, anlaşmaların, beyanların, koşulların, garantilerin, taahhütlerin ve diğer iletişimlerin yerine geçer.
 6. Harry HR, Genel Koşullar uyarınca bildirimleri Müşteri tarafından sağlanan e-posta iletişim noktalarına gönderebilir. Müşteri, Genel Koşullar uyarınca bildirimleri hi@harryhr.com adresinden Harry HR'ye gönderebilir. Bildirimler gönderildikten 24 saat sonra alınmış sayılacaktır.
 7. Devir ve Halefler. Genel Koşullar, Tarafların ilgili halefleri ve devralanları için bağlayıcı olacak ve onların yararına olacaktır.
 8. Taraflardan herhangi birinin, diğer Tarafın ifadaki herhangi bir temerrüdünden feragat etmesi, temerrüde düşen Tarafın daha sonraki herhangi bir ihlalinden veya temerrüdünden feragat ettiği anlamına gelmez.
 9. Taraflar, yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, Genel Koşulların herhangi bir maddesini geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz hale getirecek herhangi bir yasa hükmünden feragat ederler. Genel Koşulların bir hükmünün geçersiz veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğuna karar verilmesi durumunda, söz konusu hüküm, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde amacını yerine getirecek şekilde yorumlanacak ve Genel Koşulların geri kalan hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.
 10. Teknoloji İhracatı. Müşteri, Harry HR tarafından sağlanan herhangi bir yazılımı ihraç etmeyecek veya yürürlükteki tüm Hollanda ve AB yasaları ve yönetmeliklerine uymadıkça Hollanda'dan veya Avrupa Birliği'nden başka bir şekilde çıkarmayacaktır. Yukarıda belirtilenlerin genelliğini sınırlamaksızın, Müşteri herhangi bir üçüncü tarafın Hollanda veya Avrupa Birliği tarafından ambargo uygulanan bir ülkede Web Sitesine veya Harry HR Platformuna erişmesine veya bunları kullanmasına veya bu tür bir yazılımı ihraç etmesine izin vermeyecektir.
 11. Tüketici Koruma Kanunu. Harry HR, işletmeler ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir işyeri aracıdır ve tüketici amaçlı değildir. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, tüketiciyi koruma yasaları geçerli değildir.
 12. Uygunsuz Davranış. Müşteri, Kullanıcıları ve Harry HR, çalışanların cinsel taciz ve ayrımcılık dahil olmak üzere tacizden uzak bir ortamda çalışma hakkını tanır. Taraflar, kendi çalışanlarının, temsilcilerinin ve vekillerinin korkutucu, düşmanca veya saldırgan bir çalışma ortamı yaratan herhangi bir davranışta bulunmayacak ve bulunmamalarını sağlayacaktır.

  Bu Genel Şartlarla bağlantılı olarak uygunsuz davranış, taciz veya ayrımcılık iddiası alındığında, Taraflar konunun öncelikli olarak soruşturulması için işbirliği yapmayı kabul eder.

  Bu bölümün ihlali, Genel Şartların önemli bir ihlali olarak kabul edilecektir.

 13. Tarafların İlişkisi. Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. Genel Koşullar, Taraflar arasında bir ortaklık, imtiyaz, ortak girişim, acente, güvene dayalı veya istihdam ilişkisi oluşturmaz. Taraflardan her biri, temsil ettiği kuruluş adına Genel Şartları kabul etme yetkisine sahip olduğunu beyan ve garanti eder.
 14. Müşterinin Harry HR ile yerine geçen yazılı bir anlaşması olmadığı sürece, Harry HR, işleri geliştikçe Genel Şartları zaman zaman Web Sitesinde değiştirebilir. Genel Koşullarda yapılacak herhangi bir revizyon, Harry HR'nin değişiklikleri yayınladığı tarihte yürürlüğe girecektir. Müşteri ve Kullanıcılar, Genel Şartların en güncel sürümünü istedikleri zaman https://harryhr.com/terms adresindeki bu sayfayı ziyaret ederek inceleyebilirler. Müşteri veya Kullanıcılar Hizmetleri kullanırsa veya duruma göre Web Sitesine herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra erişirse, bu kullanım veya erişim, revize edilmiş Genel Şartların kabul edildiği anlamına gelecektir.
Last Update: 2024-01-05.