Harry HR

Medarbetaranalys och insikter

Förstå din personalstyrka med Employee Personas

Samtida arbetstagare

Att forma sig Personas för anställda har blivit ett populärt verktyg för organisationer som vill ge sina anställda mer personliga och skräddarsydda upplevelser.

I den här artikeln har vi lyft fram allt du behöver veta om medarbetarpersonas för att ge dig den kompetens som krävs för att använda medarbetarpersonas på din arbetsplats - och driva affärstillväxt genom ökad produktivitet, bibehållande och engagemang.

Vad är en personlighet för en anställd?

En personlighet för en anställd är en halvfiktiv representation av en grupp av din personal som delar liknande egenskaper, erfarenheter och beteenden. Medarbetarpersonligheter byggs upp utifrån den information och de insikter du har om de personer som ingår i ditt team. En medarbetarpersona är en detaljerad profil av ett visst medarbetarsegment som innehåller information om deras egenskaper, attityder, önskemål och behov. Personalavdelningar kan använda dessa profiler för att mer effektivt personifiera och anpassa sina initiativ till de anställdas behov.

Personas är ett verktyg som har använts inom marknadsföring i flera år och på senare tid även inom program för kundupplevelse för att analysera de ögonblick som är viktiga för specifika konsumentgrupper. De blir också alltmer utbredda inom HR, eftersom företagen ser vikten av att tillhandahålla mer personliga, skräddarsydda upplevelser för sina anställda; sammanförda inom Program för medarbetarnas upplevelse.

Medarbetarpersonas är en bra metod för att skapa en berättelse om olika grupper inom arbetsstyrkan, vilket gör det möjligt för HR-team att få kontakt med sina anställda och utforma upplevelser som är anpassade till deras behov. Dessutom kan Employee Personas integreras i alla befintliga HR-verktyg. I t.ex: Exempel: Ta en ny titt på resultatet av din Pulse Survey genom att titta på resultatet och resultaten per persona istället för avdelningar och jobbtitlar.

Förbättra affärsresultatet genom att skapa personas för medarbetarna

För att skapa enastående upplevelser för medarbetarna är det viktigt att förstå deras idéer, problem, behov och åsikter. Det är därför viktigt att du får en grundlig förståelse för dem, och det är här som Employee Personas kommer in i bilden.
Därefter, Ingen människa är helt identisk. och anställda kan passa in i fler än en personlighetskategori.. Tänk på din egen grupp: Hur många av dina kollegor har liknande (karriär)ambitioner, organisatoriska förväntningar och/eller beteenden?

Om man utvidgar det till hela organisationen blir det tydligt hur stor variationen är inom hela arbetsstyrkan. Detta är för övrigt positivt eftersom Mångfald är nödvändig för innovation.!

Grunden för att förbättra medarbetarupplevelsen

Grunden för att förbättra medarbetarnas upplevelse är kunskap och uppskattning av medarbetarna.

För att få en engagerad, produktiv och lojal personal är det viktigt att förstå deras perspektiv och problem, deras ambitioner och önskemål samt deras mål, och sedan utveckla lösningar för medarbetarna som bygger på denna förståelse. Arbetsstyrkorna är dock inte homogena. Demografi, utbildningsbakgrund, språk och färdigheter bidrar alla till att skapa en mångfald av medarbetare som består av flera generationer och som ofta har lika många olika perspektiv och synsätt som den totala befolkningen. I dessa situationer kan man med hjälp av lämpligt skapade personas för de anställda inte bara underlätta tillhandahållandet av effektivare, ändamålsenliga och kostnadseffektiva lösningar för de anställda, utan också ge en fokuserad, empatisk strategi för att förbättra medarbetarnas upplevelse.

Organisationer som kan skräddarsy sina upplevelser för de anställda kommer att ha mycket större chans att skapa engagemang eftersom de kommer att tilltala och tilltala en mycket större grupp än om de använder sig av ett brett tillvägagångssätt. Naturligtvis är det svårt att skräddarsy varje upplevelse för varje anställd. Genom att forma Employee Personas för din organisation kan du utveckla upplevelser för ett mindre antal unika medarbetartyper, vilket gör det mycket effektivare och mer kostnadseffektivt att skapa mycket personliga upplevelser som sannolikt kommer att få kontakt med medarbetarna.

När du har dina medarbetarpersonas i handen kan du också kartlägga medarbetarnas resa för varje person för att börja identifiera de kritiska momenten för olika grupper, vilket ger dig en färdplan med förbättringar och åtgärder för att öka medarbetarnas engagemang, produktivitet och bibehållande av personal.

Steg att ta efter att du har skapat personas för anställda i din organisation

First of all, well done! Now that you've created a collection of employee personas, it's essential to use them to strengthen the Employee Experience - and Det första steget är att kartlägga medarbetarnas resor..

Kartläggning av resan är en strategi som bryter ner hela medarbetarens resa i olika moment, vilket gör att du kan identifiera de kritiska punkterna där du kan ingripa för att förbättra upplevelsen. När du har slutfört din vägkartläggningsprocess kan du börja utforma feedbackprogram för att samla in feedback vid kritiska perioder och börja ta fram idéer om hur du kan förbättra upplevelsen för varje grupp.

Genom att genomföra system för återkoppling Vid dessa punkter, som riktar sig till de anställda som är viktigast (enligt dina personas och de demografiska uppgifter du har samlat in), kan du börja få en bättre kunskap om de steg som krävs för att förbättra upplevelsen. Denna strategi gör det möjligt för dig att anpassa upplevelsen genom att lära känna dina anställda på en personlig nivå och fastställa vilka aktiviteter som kommer att ha störst effekt på engagemang, produktivitet, bibehållande och, naturligtvis, intäkter.

Kartläggning av medarbetarresan med personas för medarbetare

Nu är det dags att identifiera de steg som är viktiga för varje personlighet, de så kallade stegen i medarbetarresan.

Definiera sedan de olika stegen i anställningen på ditt företag och de förväntade resultaten för varje steg. Rekrytering, anställning, introduktion, löner och förmåner, kontinuerligt engagemang, volontärverksamhet, utbildning och utveckling, progression, resultatstyrning och utmärkelser är bara några exempel på ämnen som bör beaktas.

Därefter skapar du en storyboard eller karta. Visualisera resan ur de anställdas perspektiv. Inkludera data från personalomsättning, medarbetarundersökningar, offboarding och andra interaktioner om mål och förväntningar. Beskriv företagets processer och kontaktpunkter på varje nivå och notera eventuella problem, t.ex. ineffektiv onboarding, ineffektiva system för prestationsbedömning eller bristande möjligheter till karriärutveckling. Analysera övergångarna mellan olika stadier och identifiera punkter längs resan där en anställd kan känna sig desorienterad eller ointresserad.

Slutligen bör du överväga att vidta åtgärder. Eliminate roadblocks along the Employee's Journey. Är till exempel inskolningsproceduren mycket komplicerad? Görs prestationsbedömningar ofta och i rätt tid? Ta med möjliga lösningar, t.ex. en standardiserad inskolningsprocess och utbildning av ledningen i hur man genomför effektiva prestationsbedömningar. Om du dessutom erbjuder program för karriärutveckling eller förbättrar den interna kommunikationen för att hålla de anställda informerade om affärsbeslut och förändringar i resekartan för medarbetarnas upplevelse stöder du din organisation så att den kan fungera på bästa sätt! 🎉

Dela detta :

Relaterade inlägg