Uw volledig uitgeruste EXP.
Zonder verrassingen.

KRISTALHELDER
Wij geloven dat onze activiteiten alleen duurzaam kunnen zijn als wij een goed en fatsoenlijk product leveren; inclusief de bijgevoegde voorwaarden.

UW VEILIGHEID IS BELANGRIJK VOOR ONS.
Wij dragen veel gevoelige gegevens over. Daarom werken wij uitsluitend volgens de Europese GDPR- en ISO 27001-procedures.

Voorwaarden

Laatste update: 7 juni 2021.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van, en het abonnement op, de Website en/of het Harry HR EX Platform dat wordt aangeboden door ITĆ©aal Beheer BV ("ITĆ©aal"). Door de Website en/of het Harry HR Platform te bezoeken of door ondertekening of aanvaarding van deze overeenkomst door Partijen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden namens uzelf als Gebruiker en/of, in voorkomend geval, namens de organisatie die u vertegenwoordigt ("Klant"), tenzij u een vervangende schriftelijke overeenkomst heeft met Harry HR / ITĆ©aal. Indien u zich toegang verschaft tot de Website of het Harry HR EX Platform namens de organisatie die u vertegenwoordigt, verklaart en garandeert u dat u bevoegd bent om namens haar met de Algemene Voorwaarden in te stemmen. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de Algemene Voorwaarden, dient u de Website of het Harry HR EX Platform niet te gebruiken of te betreden.

Geen voorwaarden of bepalingen opgenomen
1. In alle orderdocumentatie die door de Klant aan Harry HR
2. met het proces van het opzetten van een leverancier door de Klant zullen worden opgenomen in, of deel uitmaken van, de Algemene Voorwaarden, en al deze voorwaarden zijn nietig, zelfs indien deze voorwaarden door Harry HR / ITĆ©aal worden aanvaard of Harry HR een betaling van de Klant aanvaardt.

Definities en Interpretatie

 1. De volgende termen met een hoofdletter hebben de betekenis die er hieronder aan wordt gegeven:
 2. De term "waaronder" is niet beperkend en betekent "waaronder, zonder beperking".

Toegang tot en gebruik van de website en de EXP

 1. Website. De Gebruikers kunnen de Website raadplegen en gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Harry HR kan de inhoud, kenmerken en functies van de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Harry HR kan te allen tijde, tijdelijk of permanent, de toegang tot de Website beperken of opschorten, naar eigen goeddunken, onder meer om upgrades en onderhoud aan de Website uit te voeren.
 2. Diensten. Gedurende de Termijn verleent Harry HR aan de Klant en zijn Gebruikers en Affiliates het recht op toegang tot en gebruik van het Harry HR Platform, en alle gerelateerde diensten, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (de "Diensten").
 3. Diensten Herzieningen. Harry HR zal de Diensten materieel aanbieden in overeenstemming met de beschrijving op haar Website en verwante documentatie. Harry HR kan de inhoud, kenmerken en functies van het Harry HR Platform te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Harry HR zal de Klant vooraf op de hoogte brengen indien er een wijziging is aan het Harry HR Platform die resulteert in een algemene materiƫle vermindering van het doel van het Harry HR Platform. Indien een dergelijke materiƫle vermindering zich voordoet, en de Klant een materiƫle impact ondervindt in zijn gebruik van het Harry HR Platform, kan de Klant zijn abonnement beƫindigen.
 4. Tijdelijke opschorting van de diensten. Harry HR kan de Diensten van tijd tot tijd tijdelijk beperken of opschorten, naar eigen goeddunken, onder meer om upgrades van en onderhoud aan het Harry HR Platform uit te voeren.
 5. Onaanvaardbaar gebruik. De Klant en de Gebruikers zullen niet, noch trachten, noch derden toestaan om: (i) niet-openbare kenmerken of inhoud van de Website of het Harry HR Platform te delen met derden; (ii) enig deel van de Website of het Harry HR Platform te kopiƫren, te dupliceren, te onderwerpen aan reverse engineering, te decompileren, te decoderen, te ontcijferen, uit elkaar te halen, op te nemen, te wijzigen, te verbeteren, te wijzigen, samen te voegen, aan te passen, te vertalen, afgeleide werken te creƫren of anderszins te reproduceren (voor alle duidelijkheid: de Klant en de Gebruikers zullen zich geen toegang verschaffen tot de Website of het Harry HR Platform om een product of dienst te ontwikkelen die concurreert met de Diensten of om een product te ontwikkelen met behulp van ideeƫn, kenmerken, functies of afbeeldingen die vergelijkbaar zijn met die van de Website of het Harry HR Platform) (iii) virussen, wormen, tijdbommen, trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, agenten of programma's te verzenden; (iv) te proberen ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot, of de integriteit of prestaties van de Website of het Harry HR Platform te verstoren; of (v) de Website of het Harry HR Platform te gebruiken op een manier die de integriteit, prestaties of beschikbaarheid van de Website of het Harry HR Platform overbelast, of bedreigt. Bovendien zal de Website of het Harry HR Platform niet worden gebruikt om Gevoelige Persoonlijke Informatie te verzamelen, te beheren of te verwerken en Harry HR zal geen aansprakelijkheid dragen die kan voortvloeien uit het gebruik door de Klant of de Gebruikers van de Website of het Harry HR Platform om Gevoelige Persoonlijke Informatie te verzamelen of te verwerken. In het bijzonder zullen de categorieƫn van Gebruikersattributen die door de accountbeheerder van de Klant worden aangemaakt, niet zodanig worden aangemaakt dat dit zou leiden tot de invoer van Gevoelige Persoonlijke Informatie. De Klant is verantwoordelijk om Gebruikers te informeren dat Gevoelige Persoonlijke Informatie niet mag worden ingediend op het Harry HR Platform. Indien Harry HR een inbreuk op dit artikel vermoedt, kan zij de toegang van de Klant en de Gebruikers tot de Website of de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, naast de andere rechtsmiddelen die Harry HR ter beschikking staan. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG ONAANVAARDBAAR GEBRUIK VAN HET HARRY HR PLATFORM.
 6. Accountbeveiliging en toegang. De Klant en de Gebruikers zullen alle redelijke stappen ondernemen om ongeoorloofde toegang tot het Harry HR Platform te voorkomen, onder meer door hun wachtwoorden en andere inloggegevens te beschermen. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn account plaatsvinden (met uitzondering van activiteiten waarvoor Harry HR rechtstreeks verantwoordelijk is en die niet worden uitgevoerd in overeenstemming met de instructies van de Klant), ongeacht of de Klant die activiteit al dan niet heeft geautoriseerd. De Klant of de Gebruikers dienen Harry HR onmiddellijk op de hoogte te brengen indien zij zich bewust worden van enige ongeoorloofde toegang tot, of gebruik van, hun account.
 7. Klantensystemen. De Klant is verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van alle besturingssystemen, internetbrowsers, antivirussoftware, of andere software die zijn Gebruikers gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten en deze te gebruiken. De Diensten werken mogelijk niet naar behoren indien de besturingssystemen, internetbrowsers en antivirussoftware van de Klant niet up-to-date zijn.
 8. Onaanvaardbaar gedrag van gebruikers. Om een veilig en productief gebruik van het Harry HR Platform te helpen verzekeren, zullen Gebruikers geen, en zal de Klant ervoor zorgen dat Gebruikers geen ongepast gedrag vertonen, waaronder (i) pogingen om de identiteit van een Gebruiker te onthullen; (ii) zich voordoen als een andere persoon of entiteit; (iii) de Diensten gebruiken om spam of anderszins ongevraagde berichten te verzenden in strijd met de toepasselijke wetgeving; of (iv) het toestaan van het indienen van Klantgegevens, of het gebruik van Klantgegevens op een manier, die illegaal, schadelijk, bedreigend, grof, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, beledigend, onfatsoenlijk, vernederend, hatelijk, onethisch of anderszins verwerpelijk is, inclusief op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze gezindheid, seksuele geaardheid, geslacht, geslachtsidentiteit of fysieke of mentale handicap. De Klant en de Gebruikers begrijpen dat zij, door gebruik te maken van de Diensten, kunnen worden blootgesteld aan Klantgegevens die door Gebruikers worden ingediend en die in strijd zijn met deze Sectie, en in geen geval zal Harry HR op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke Klantgegevens. Harry HR heeft het recht om naar eigen goeddunken Klantgegevens te verwijderen die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden, en om de identiteit van een Gebruiker bekend te maken aan de Klant of een autoriteit indien de wet dit vereist, indien die Gebruiker Klantgegevens overdraagt in strijd met deze Sectie. DE KLANT EN DE GEBRUIKERS ZULLEN HET RECHT VAN DE RESPONDENTEN OM ANONIEM TE BLIJVEN RESPECTEREN. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle activiteiten van Gebruikers op het Harry HR Platform te monitoren en te controleren. Harry HR is niet verplicht na te gaan hoe Gebruikers het Harry HR Platform gebruiken, met inbegrip van de manier waarop Respondenten enquĆŖtes en polls beantwoorden en feedback en opmerkingen geven. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONAANVAARDBAAR GEDRAG VAN GEBRUIKERS.
 9. Vrijwaring door de Klant of de Gebruiker. De Klant of de Gebruiker zal Harry HR en haar functionarissen, directeuren, aandeelhouders, moederondernemingen, dochtermaatschappijen, agenten, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloosstellen voor elke gerechtelijke, administratieve of arbitrageactie, vordering, eis van derden, onderzoek of procedure, met inbegrip van eventuele opgelopen rente, voortvloeiend uit of verband houdend met (i) de inhoud of de aard van de Klantgegevens, met inbegrip van Klantgegevens die een inbreuk vormen op artikel 2.5 (Onaanvaardbaar gebruik) of 2.8 (Onaanvaardbaar gedrag van Gebruikers); (ii) de schending van enige garantie, convenant of andere verplichting vervat in de Algemene Voorwaarden door de Klant of een Gebruiker; of (iii) het vermeende of werkelijke gebruik, misbruik, ongepast gebruik of nalaten te gebruiken van de Website of de Diensten door de Klant of een Gebruiker, inclusief in strijd met artikel 2.5 (Onaanvaardbaar gebruik) of 2.8 (Onaanvaardbaar gedrag van Gebruikers). Harry HR dient de Klant of de Gebruiker onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van een dergelijke vordering, rechtsgeding of procedure, en de Klant of de Gebruiker het recht te geven de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen, en mee te werken aan alle redelijke verzoeken om de Klant of de Gebruiker bij te staan bij de verdediging en regeling van een dergelijke aangelegenheid. De Klant of de Gebruiker zal een dergelijke vordering, rechtsgeding of procedure niet schikken of in der minne schikken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Harry HR, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, wanneer (a) dit resulteert in aansprakelijkheid of erkenning van aansprakelijkheid door Harry HR; (b) de schikking geen volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor Harry HR inhoudt; of (c) de schikking andere voorwaarden inhoudt dan een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor Harry HR en de betaling van geld.
 10. Naleving van wetten. Bij de levering of het gebruik van de Diensten zullen de Partijen alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van de Privacywetgeving. De Klant is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de door de toepasselijke wetgeving vereiste toestemming van zijn Gebruikers of voor het hebben van een rechtmatig belang om de Klant in staat te stellen de Diensten te gebruiken en Harry HR in staat te stellen de Diensten te verlenen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 11. Naleving door gebruikers. De Klant moet ervoor zorgen dat zijn Gebruikers alle toepasselijke wetten naleven, met inbegrip van de Privacywetgeving, bij het gebruik van of de toegang tot het Harry HR Platform, en dat die Gebruikers worden beheerst door, en zich houden aan, de Algemene Voorwaarden.

Dienstvergoedingen en facturering

 1. Dienst Vergoedingen. Als tegenprestatie voor de Diensten betaalt de Klant aan Harry HR bij de aanvang van de abonnementsperiode, die overeenstemt met de datum waarop de factuur aan de Klant wordt verzonden, de op de Website vermelde vergoedingen voor de door de Klant gekozen abonnementsperiode (maandelijks of jaarlijks), tenzij tussen de Klant en Harry HR schriftelijk, bijvoorbeeld in een offerte, andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen (de "Dienst Vergoedingen"). Het abonnement van de Klant zal automatisch worden verlengd op de eerste dag na het verstrijken van een abonnementsperiode (de "Verlengingsdatum") voor dezelfde abonnementsperiode als de dan aflopende abonnementsperiode, tenzij hij zijn abonnement opzegt vĆ³Ć³r de Verlengingsdatum. Enkel voor de jaarlijkse abonnementsperiode zal Harry HR de Klant ten minste 30 dagen vĆ³Ć³r de Verlengingsdatum een voorafgaande kennisgeving van verlenging sturen, en indien de Klant de Diensten dus niet langer wenst te verlengen, is de Klant verantwoordelijk voor de tijdige opzegging van zijn abonnement. Tenzij door de Partijen schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de Dienstvergoedingen die van toepassing zijn op een dergelijke verlenging de op dat ogenblik geldende standaarddienstvergoedingen van Harry HR.
 2. Verandering in het aantal gebruikers. De Servicekosten worden bepaald in overeenstemming met het aantal Gebruikers. Indien de Klant het aantal Gebruikers dat toegang heeft tot en gebruik mag maken van het Harry HR Platform wenst te verhogen, kan de Klant dit op de volgende wijze doen:
  1. Jaarlijks abonnement. De Klant met een jaarabonnement kan op elk ogenblik het aantal gemachtigde betalende Gebruikers verhogen via het onderdeel "facturering" van het Harry HR Platform. Eventuele extra Servicekosten in verband met een dergelijke verhoging van het aantal geautoriseerde betalende Gebruikers zullen worden verdeeld over de resterende periode van de dan lopende abonnementsperiode van de Klant, in rekening worden gebracht op de rekening van de Klant en verschuldigd en betaalbaar zijn vanaf de implementatie van een dergelijke verhoging van het aantal geautoriseerde betaalde Gebruikers. Tenzij de Klant anders instrueert vĆ³Ć³r de Verlengingsdatum, zal voor elke verlenging van een jaarabonnement het aantal geautoriseerde betaalde Gebruikers voor het vernieuwde abonnement het hoogste zijn van het aantal geautoriseerde betaalde Gebruikers in de dan lopende abonnementsperiode; en het werkelijke aantal Gebruikers dat het Harry HR Platform gebruikt in de dan lopende abonnementsperiode.
  2. Maandelijks abonnement. De Klant met een maandelijks abonnement kan op elk ogenblik het aantal gemachtigde Gebruikers verhogen, zonder bijkomende Servicekosten te moeten betalen voor een dergelijke verhoging van het aantal gemachtigde Gebruikers voor de resterende periode van de dan lopende abonnementsperiode. Het aantal geautoriseerde betaalde Gebruikers van het vernieuwde abonnement zal het aantal geautoriseerde Gebruikers zijn op de laatste dag van de dan lopende aflopende abonnementsperiode.
 3. Geen terugbetalingen. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, worden betalingen niet terugbetaald en zijn er geen terugbetalingen of tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte periodes of aantal Gebruikers.
 4. Gratis proefabonnement of Freemium abonnement. Indien de Klant zich registreert voor een gratis proefperiode of een freemium-abonnement op de Diensten, stelt Harry HR deze Diensten gratis ter beschikking van de Klant op proef- of freemium-basis tot aan het vroegste van het einde van de gratis proefperiode die van toepassing is op de Klant; de ingangsdatum van elk betaald abonnement dat de Klant voor dergelijke Diensten heeft gekocht; of de beƫindiging van de proefperiode of het freemium-abonnement op enig moment door Harry HR of de Klant, naar eigen goeddunken.
 5. Derde partij betalingsverwerker. Harry HR behoudt zich het recht voor een derde partij als betalingsverwerker in te schakelen voor alle facturering en ontvangst van betalingen in het kader van deze overeenkomst.
 6. Belastingen. Tenzij anders vermeld, omvatten de Dienstvergoedingen geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke overheidsaanslagen, met inbegrip van belasting over de toegevoegde waarde, verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen die kunnen worden geheven door een lokale, provinciale, staats- of buitenlandse jurisdictie (gezamenlijk "Belastingen"). De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van Belastingen, met uitzondering van de Belastingen die Harry HR verschuldigd is op basis van zijn inkomsten. Harry HR zal de Klant factureren voor dergelijke Belastingen indien Harry HR hiertoe wettelijk verplicht is, en de Klant zal dergelijke Belastingen betalen indien deze aldus worden gefactureerd.

Gegevens

 1. Klantgegevens
  1. Klantgegevens. De Klant of de Gebruiker verklaart en garandeert dat hij alle noodzakelijke rechten, aanspraken en belangen bezit of heeft verkregen, en alle noodzakelijke toestemmingen heeft verkregen om de Klantgegevens over te dragen in verband met de Algemene Voorwaarden, en dat de Klantgegevens geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden en worden gebruikt in overeenstemming met alle arbeidswetten die op de Klant van toepassing zijn. De Klant of de Gebruiker verleent Harry HR een wereldwijd, niet-exclusief, eeuwigdurend en royaltyvrij recht op toegang, gebruik, verwerking, kopie, distributie, uitvoering, export en weergave van Klantgegevens, uitsluitend voor zover wettelijk toegestaan en voor zover redelijkerwijs noodzakelijk (i) om de Diensten te verlenen, te onderhouden en te verbeteren; (ii) om service-, beveiligings-, ondersteunings- of technische problemen te voorkomen of aan te pakken; of (iii) om geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens te creƫren die niet gerelateerd zijn aan een specifieke Klant, die geen Klantgegevens zijn en eigendom zijn van Harry HR, inclusief voor gebruik als benchmarking en marketingdoeleinden in overeenstemming met het Privacybeleid of zoals anderszins uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan door de Klant of zoals vereist door de wet. Dit recht blijft ook na beƫindiging van de Algemene Voorwaarden bestaan ten aanzien van geanomiseerde gegevens en eventuele resterende reservekopieƫn van Klantgegevens die in het kader van de normale bedrijfsuitoefening zijn gemaakt.
  2. Klantgegevens onderworpen aan anonimiteit en vertrouwelijkheid. De antwoorden op enquĆŖtes, antwoorden op SatisQuestions verstrekt door een Respondent zijn anoniem en vertrouwelijk, tenzij de Respondent ervoor kiest binnen het Harry HR Platform om de anonimiteit en vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijke inhoud te verwijderen. Klantgegevens waarvoor Respondenten niet hebben gekozen om de anonimiteit en vertrouwelijkheid te verwijderen, worden door Harry HR vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met de Klant. Wanneer Harry HR een verzoek ontvangt van een Respondent om zijn of haar commentaar, dat Persoonsgegevens kan bevatten, te verwijderen, of van een Gebruiker om de Persoonsgegevens te ontvangen die op hem of haar betrekking hebben en die hij of zij aan de Klant heeft verstrekt en die door Harry HR worden verwerkt, geeft de Klant Harry HR hierbij de toestemming om aan dat verzoek te voldoen.
  3. Bescherming van klantgegevens. Harry HR zal de Klantgegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid voor zover van toepassing. Harry HR heeft technische, organisatorische en administratieve systemen, beleidslijnen en procedures geĆÆmplementeerd, evenals andere maatregelen die in het Privacybeleid worden beschreven, om de veiligheid, integriteit, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van Klantgegevens te helpen verzekeren, en om het risico van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Klantgegevens te beperken. Niettemin houdt het online hosten van gegevens risico's in op ongeoorloofde openbaarmaking, verlies of blootstelling, en bij de toegang tot en het gebruik van het Harry HR Platform aanvaardt de Klant dergelijke risico's, behalve in geval van grove nalatigheid of onwettig gedrag van Harry HR.

  Telemetrische gegevens van de Website en het Harry HR Platform

  1. Telemetrische gegevens. Voor zover de wet dit toelaat, vormen telemetrische gegevens met betrekking tot de wijze waarop Gebruikers de Website en het Harry HR Platform bezoeken en gebruiken (met inbegrip van kenmerken en functies van de Website en het Harry HR Platform die door Gebruikers worden gebruikt, stack trace data en rapporten die hiermee verband houden) en de geanonimiseerde of geaggregeerde gegevens die van dergelijke telemetrische gegevens zijn afgeleid, geen Klantgegevens, en zijn deze eigendom van Harry HR.

  Persoonlijke informatie

  1. Persoonlijke informatie. Wanneer de Klant de Diensten gebruikt, kan hij aan Harry HR Klantgegevens overmaken die Persoonsgegevens bevatten. Harry HR zal Persoonsgegevens verzamelen, raadplegen of verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid. De Klant stemt in met de overdracht, verwerking en opslag van Persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid en het Addendum Gegevensverwerking, voor zover van toepassing.

  Vertrouwelijke informatie

  1. Vertrouwelijke informatie. "Vertrouwelijke informatie": alle niet-openbare, vertrouwelijke of gevoelige informatie, met inbegrip van Klantgegevens, die door een Partij of namens haar openbaar wordt gemaakt (de "Bekendmakende partij") aan de andere Partij (de "Ontvangende partij"), en sluit alle informatie uit die:
   1. onder voorbehoud van de toepasselijke Privacywetgeving, publiekelijk beschikbaar is of later publiekelijk beschikbaar wordt, anders dan door een inbreuk op de Algemene Voorwaarden
   2. zoals blijkt uit bewijsstukken en ter zake dienend bewijsmateriaal: vĆ³Ć³r deze openbaarmaking bekend was bij de ontvangende partij of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers of zonder gebruik te maken van de Vertrouwelijke Informatie, onafhankelijk is ontwikkeld door de ontvangende partij of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers na deze openbaarmaking
   3. zoals blijkt uit schriftelijk en bevoegd bewijsmateriaal, vervolgens rechtmatig door de ontvangende partij of haar werknemers, agenten of vertegenwoordigers van een derde partij is verkregen zonder geheimhoudingsverplichtingen, mits die bron, voor zover de ontvangende partij bekend is, geen inbreuk maakt op haar geheimhoudingsverplichtingen jegens de bekendmakende partij.
  2. Gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie. De Ontvangende Partij zal Vertrouwelijke Informatie alleen gebruiken of bekendmaken om haar rechten uit te oefenen en haar verantwoordelijkheden uit hoofde van de Algemene Voorwaarden na te komen. De Ontvangende Partij zal ten aanzien van de Vertrouwelijke Informatie dezelfde mate van zorg en bescherming betrachten die zij betracht ten aanzien van haar eigen vertrouwelijke informatie en in ieder geval ten minste de nodige zorgvuldigheid en voorzichtigheid betrachten. De Ontvangende Partij zal Vertrouwelijke Informatie niet direct of indirect bekendmaken, kopiƫren, distribueren, herpubliceren of derden toegang verlenen tot deze Vertrouwelijke Informatie, behalve dat Harry HR Vertrouwelijke Informatie bekend mag maken aan haar derde dienstverleners in verband met de uitvoering of de verbetering van de Diensten, in welk geval Harry HR ervoor zal zorgen dat de derde redelijke gegevenspraktijken hanteert om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Vertrouwelijke Informatie te handhaven en ongeoorloofde toegang te voorkomen. Niettegenstaande het voorgaande kan de Ontvangende Partij Vertrouwelijke Informatie bekendmaken zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of door een bevoegde wettelijke of overheidsinstantie. De Ontvangende Partij zal de Bekendmakende Partij onverwijld op de hoogte stellen van een dergelijk verzoek van een wettelijke of overheidsinstantie en redelijkerwijs met de Bekendmakende Partij samenwerken bij pogingen om een conservatoir bevel te verkrijgen of anderszins de vereiste bekendmaking te betwisten, op kosten van de Bekendmakende Partij. De bepalingen van deze Sectie vervangen elke eerdere geheimhoudingsovereenkomst door en tussen de Partijen, en dergelijke overeenkomst zal geen verdere kracht of effect hebben.

  Bijkomende rechten

  1. GDPR. De Partijen kunnen onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679), die hierbij door middel van verwijzing wordt opgenomen en deel uitmaakt van de Algemene Voorwaarden, voor zover van toepassing.

Garanties en vrijwaringsclausules

 1. Garantie. Harry HR verklaart en garandeert dat: het Harry HR Platform geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden of misbruik of verduistering van een handelsgeheim inhoudt; afhankelijk van het juiste gebruik door de Klant, het gebruik door de Klant van het Harry HR Platform geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden; en zij het recht heeft om de Klant de toegang en het gebruik van het Harry HR Platform toe te staan.
 2. Afwijzing van garantie. HARRY HR GARANDEERT NIET DAT DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM ONONDERBROKEN, TIJDIG, VRIJ VAN GEBREKEN, VRIJ VAN FOUTEN, VRIJ VAN VIRUSSEN OF VRIJ VAN ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN ZAL ZIJN OF NIET ONDERHEVIG ZAL ZIJN AAN ONGEOORLOOFD GEBRUIK OF OPENBAARMAKING. DE KLANT AANVAARDT DAT DE WEBSITE EN HET HARRY HR PLATFORM WORDEN GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", MET ALLE GEBREKEN EN FOUTEN, INDIEN AANWEZIG. HARRY HR GEEFT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INFORMATIE GECREƋERD DOOR DERDEN EN WAARTOE TOEGANG KAN WORDEN VERKREGEN OP DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM WORDT NIET ONDERSCHREVEN DOOR HARRY HR, EN IS MOGELIJK NIET GECONTROLEERD DOOR HARRY HR, EN BLIJFT DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE DERDE PARTIJ. HARRY HR HEEFT GEEN CONTROLE OVER KLANTGEGEVENS EN GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, INTEGRITEIT OF KWALITEIT VAN DERGELIJKE KLANTGEGEVENS EN VAN ENIGE INFORMATIE VERKREGEN VIA DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM. DE KLANT IS ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR HET EVALUEREN VAN DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID EN BRUIKBAARHEID VAN KLANTGEGEVENS EN ALLE INFORMATIE VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM, EN VOOR HET MAKEN EN UITVOEREN VAN BESLISSINGEN OP BASIS VAN DERGELIJKE INFORMATIE, EN HET OMGAAN MET EVENTUELE GERELATEERDE GEVOLGEN. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE VAN DERGELIJKE INFORMATIE DIE DOOR DE KLANT VIA DE WEBSITE OF HET HARRY HR PLATFORM WORDT VERWERKT. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID INDIEN DE KLANT GEBRUIK MAAKT VAN HET HARRY HR PLATFORM.

Beperking van aansprakelijkheid

 1. Euro Cap. MET UITZONDERING VAN FRAUDE, LICHAMELIJK LETSEL OF DOOD OF OPZETTELIJKE OF GROVE SCHULD, VAN HARRY HR OF VOOR DE SCHADELOOSSTELLING VOOR INBREUK OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN (SCHADELOOSSTELLING), ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE, CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN HARRY HR VOOR BEWEZEN DIRECTE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN HOGER ZIJN DAN HET TOTAAL BETAALDE EN TE BETALEN BEDRAG, INDIEN VAN TOEPASSING, DOOR DE KLANT ONDER DEZE VOORWAARDEN IN DE 12 MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE LAATSTE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GAF TOT AANSPRAKELIJKHEID, OF HONDERD EURO IN HET GEVAL VAN EEN GEBRUIKER. HET BESTAAN VAN MEER DAN ƉƉN VORDERING ZAL DEZE LIMIET NIET VERGROTEN OF UITBREIDEN. PARTIJEN BEGRIJPEN DAT HET ESSENTIƋLE DOEL VAN DEZE SECTIE IS OM DE RISICO'S ONDER DEZE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN TE VERDELEN EN DE POTENTIƋLE AANSPRAKELIJKHEID TE BEPERKEN GEZIEN DE SERVICEKOSTEN, DIE AANZIENLIJK HOGER ZOUDEN ZIJN INDIEN HARRY HR ENIGE VERDERE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH ZOU NEMEN ANDERS DAN ZOALS HIERIN UITEENGEZET. HARRY HR HEEFT VERTROUWD OP DEZE BEPERKINGEN BIJ HET BEPALEN OF ZIJ DE RECHTEN VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DIENSTEN VERLEENT.
 2. Uitsluiting. IN GEEN GEVAL ZAL EEN PARTIJ AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR ENIG VERLIES VAN WINST, INKOMSTEN, GOODWILL, ZAKEN OF GEGEVENS OF ENIGE GEVOLGSCHADE, INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF BESTRAFFENDE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, ONGEACHT DE OORZAAK, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ONDER ENIGE ANDERE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, EN ONGEACHT OF DE PARTIJ OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, BEHALVE IN GEVAL VAN OPZETTELIJKE OF GROVE SCHULD VAN DE PARTIJ. DE VOORGAANDE UITSLUITINGEN ZULLEN NIET VAN TOEPASSING ZIJN VOOR ZOVER VERBODEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.
 3. Consultant. Indien de Klant een consultant inhuurt om diensten uit te voeren met betrekking tot de implementatie en het gebruik van het Harry HR Platform, zal Harry HR geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot dergelijke diensten.

Intellectuele eigendom en feedback

 1. Geen rechten verleend. Harry HR behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Website en het Harry HR Platform en de inhoud waartoe de Klant toegang heeft via de Website en het Harry HR Platform, met uitzondering van de Klantgegevens. De Algemene Voorwaarden verlenen de Klant geen intellectuele eigendomsrechten in of op de Website of het Harry HR Platform of in de logo's en andere handelsmerken van Harry HR. De Klant of de Gebruikers zullen geen vermeldingen van auteursrechten, handelsmerken of andere eigendomsvermeldingen die voorkomen op of in de Website of het Harry HR Platform, verwijderen, wijzigen of onleesbaar maken.
 2. Schadeloosstelling. Harry HR zal de Klant en zijn functionarissen, directeuren, aandeelhouders, moederbedrijven, dochterondernemingen, agenten, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen tegen, vrijwaren van en schadeloosstellen voor Claimsverliezen van Derden, met dien verstande echter dat Harry HR niet aansprakelijk is voor zover de Claimsverliezen van Derden tegen de Klant voortvloeien uit de inhoud of de aard van de Klantgegevens; een niet-Harry HR-product; of een wijziging, combinatie of ontwikkeling van het Harry HR Platform die niet door Harry HR wordt uitgevoerd. De Klant dient Harry HR onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van elke vordering die door een derde kan worden gevrijwaard en Harry HR het recht te geven de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen, en mee te werken aan alle redelijke verzoeken om Harry HR bij te staan bij de verdediging en regeling van een dergelijke zaak. Harry HR zal geen schikking treffen of een schikking treffen in een schadevergoedingsvordering van een derde die resulteert in aansprakelijkheid of erkenning van aansprakelijkheid door de Klant zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, welke toestemming niet op onredelijke wijze zal worden onthouden. Harry HR zal geen schikking treffen of een compromis sluiten met betrekking tot een schadeloos te stellen vordering van een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, welke toestemming niet op onredelijke wijze zal worden onthouden, wanneer de schikking resulteert in aansprakelijkheid of erkenning van aansprakelijkheid door de Klant; de schikking geen volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor de schadeloos te stellen partijen inhoudt; of de schikking andere voorwaarden inhoudt dan een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor de schadeloos te stellen partijen en de betaling van geld. Voor de toepassing van dit artikel gelden de volgende definities:
  1. "Vordering van derden Schadeloos te stellen procedure" betekent elke gerechtelijke, administratieve of arbitrage actie, rechtsgeding, vordering, onderzoek of procedure tegen de Klant voortvloeiend uit een vordering van een derde partij dat de software gebruikt in het Harry HR Platform inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van die derde partij
  2. "Schadeclaims van derden" betekent elk bedrag dat uiteindelijk wordt toegekend in, of betaald ter schikking van, een vordering van een derde partij die schadeloos kan worden gesteld.
 3. Feedback. Elke feedback of suggestie die door de Klant of Gebruikers wordt verzonden of gedeeld met Harry HR of door het Harry HR Platform of de Website om het Harry HR Platform of de Website te verbeteren, kan door Harry HR op om het even welke manier worden geĆÆmplementeerd, met inbegrip van toekomstige verbeteringen en wijzigingen aan de Website of het Harry HR Platform. In dat geval verlenen de Klant en de Gebruikers aan Harry HR een onbeperkt, wereldwijd, onherroepelijk, eeuwigdurend, sublicentieerbaar, overdraagbaar, volledig betaald, royaltyvrij recht om dergelijke feedback of suggestie te gebruiken voor welk doel ook, zonder enige verplichting of vergoeding aan de Klant, de Gebruikers of enige derde partij. Bovendien staat het Harry HR vrij om alle algemene kennis, ervaring, knowhow, werken en technologieĆ«n te hergebruiken, met inbegrip van ideeĆ«n, concepten, processen en technieken, die verband houden met of verworven zijn tijdens de levering van de Diensten.

Einde en beƫindiging

  1. Term. De Algemene Voorwaarden zijn van kracht vanaf de Ingangsdatum, en (i) voor de Klant, totdat alle abonnementsvoorwaarden op het Harry HR Platform, met inbegrip van alle verlengingen, zijn verlopen of totdat ze worden beƫindigd door een of beide Partijen in overeenstemming met Beƫindiging; of voor een Gebruiker, zolang hij of zij toegang heeft tot de Website of het Harry HR Platform (de "Term").
  2. Beƫindiging. De Algemene Voorwaarden kunnen worden beƫindigd:
   1. door de Klant op elk moment als hij de Diensten annuleert via zijn Harry HR Platform account of met een Harry HR klantvertegenwoordiger;
   2. door de Partijen op elk ogenblik worden beƫindigd indien de andere Partij wezenlijk inbreuk pleegt op ƩƩn van haar verplichtingen krachtens de Algemene Voorwaarden. Indien de wezenlijke inbreuk herstelbaar is, kunnen de Algemene Voorwaarden alleen worden beƫindigd indien de inbreuk niet is hersteld binnen 15 dagen nadat een Partij de andere Partij van de inbreuk in kennis heeft gesteld. Voor alle duidelijkheid: een schending van de paragrafen Onaanvaardbaar gebruik en Onaanvaardbaar gedrag van gebruikers door de Klant wordt beschouwd als een wezenlijke schending van de Algemene Voorwaarden;
   3. door Harry HR indien de Klant nalaat enige betaling van de Dienstenvergoedingen te verrichten binnen 15 dagen nadat Harry HR de Klant ervan in kennis heeft gesteld dat dergelijke bedragen achterstallig zijn
   4. door Harry HR voor het gemak, met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van ten minste 30 dagen voor een maandelijkse verlenging, of met een voorafgaande schriftelijke kennisgeving van ten minste 90 dagen voor een jaarlijkse verlenging.
  3. Geen terugbetaling in geval van beƫindiging. Artikel Geen Restitutie is van toepassing, ongeacht de oorzaak van de beƫindiging. Echter, indien de Klant de Algemene Voorwaarden heeft opgezegd of indien Harry HR de Algemene Voorwaarden heeft beƫindigd, zal Harry HR alle vooruitbetaalde vergoedingen voor het restant van de ongebruikte Termijn terugbetalen.
  4. Overleven. Alle rechten en verplichtingen van de Partijen die naar hun aard redelijkerwijs bedoeld zijn om ook na beƫindiging of afloop van de Algemene Voorwaarden van kracht te blijven, blijven ook na beƫindiging of afloop van de Algemene Voorwaarden van kracht, met inbegrip van de artikelen Onaanvaardbaar gebruik, Onaanvaardbaar gedrag van gebruikers, Vrijwaring door de Klant, Gebruik of openbaarmaking van vertrouwelijke informatie, Garantie-uitsluitingen, Aansprakelijkheidsbeperking, Intellectuele eigendom en feedback, Beƫindiging en opzegging en Algemeen blijven ook na beƫindiging van de Algemene Voorwaarden van kracht.

Algemeen

 1. Publiciteit. De Klant verleent Harry HR het recht om de bedrijfsnaam en het logo van de Klant te gebruiken als referentie voor marketing- of promotiedoeleinden, met inbegrip van zijn Website of blog en in andere openbare of privƩcommunicatie met bestaande of potentiƫle klanten van Harry HR. Indien de Klant dit recht op enig moment wenst te beperken, dient hij Harry HR daarvan in kennis te stellen via het volgende e-mailadres: hi@harryhr.com. De Klant behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op een dergelijke bedrijfsnaam en logo.
 2. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst, geĆÆnterpreteerd en ten uitvoer gelegd overeenkomstig het in Nederland toepasselijke recht, zonder verwijzing naar: enig conflictenrechtbeginsel dat het materiĆ«le recht van een ander rechtsgebied zou toepassen op de rechten of plichten van de Partijen; het Verdrag der Verenigde Naties van 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken; of ander internationaal recht.
 3. Specifieke prestaties. Niettegenstaande enige andere bepaling in de Algemene Voorwaarden, kan een niet-schendende Partij, na enige schending van de Algemene Voorwaarden, onmiddellijk om handhaving van de Algemene Voorwaarden verzoeken door middel van specifieke nakoming of een gerechtelijk bevel, zonder enige vereiste om een borgsom of andere zekerheid te stellen.
 4. Overmacht. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Algemene Voorwaarden, is Harry HR niet aansprakelijk voor een tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar verplichtingen ten gevolge van een onvoorzienbare en onbedwingbare gebeurtenis, met inbegrip van externe oorzaken met dezelfde kenmerken, waaronder denial-of-service aanvallen, een tekortkoming van een derde hosting provider of nutsbedrijf, stakingen, tekorten, rellen, brand, daad van God, oorlog, terrorisme en overheidsmaatregelen.
 5. Geen andere overeenkomsten. De Algemene Voorwaarden zijn de volledige en exclusieve verklaring van de overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle mondelinge of schriftelijke aanbiedingen, afspraken, verklaringen, voorwaarden, garanties, convenanten en andere mededelingen tussen de Partijen met betrekking tot dit onderwerp, met inbegrip van eventuele geheimhoudingsovereenkomsten met betrekking tot het onderwerp hiervan.
 6. Mededelingen. Harry HR kan kennisgevingen op grond van de Algemene Voorwaarden sturen naar de door de Klant opgegeven e-mailcontactpunten. De Klant kan kennisgevingen op grond van de Algemene Voorwaarden sturen naar Harry HR via hi@harryhr.com. Kennisgevingen worden geacht 24 uur na verzending te zijn ontvangen.
 7. Opdracht & opvolgers. De Algemene Voorwaarden zijn bindend voor en komen ten goede aan de respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden van de Partijen.
 8. Ontheffing. Geen enkele verklaring van afstand door een Partij van een tekortkoming in de nakoming door de andere Partij zal een verklaring van afstand inhouden van een latere tekortkoming of tekortkoming door de in gebreke blijvende Partij.
 9. Scheidbaarheid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zien de Partijen hierbij af van enige wetsbepaling die een clausule van de Algemene Voorwaarden in enig opzicht ongeldig of anderszins onafdwingbaar zou maken. In het geval dat een bepaling van de Algemene Voorwaarden ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling zodanig worden geĆÆnterpreteerd dat het beoogde doel ervan wordt vervuld voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.
 10. Technologie-export. De Klant zal geen door Harry HR geleverde software exporteren of anderszins uit Nederland verwijderen, behalve in overeenstemming met alle toepasselijke Nederlandse en EU wet- en regelgeving. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, zal de Klant geen derde partij toestaan toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Website of het Harry HR Platform in, of dergelijke software exporteren naar, een land waarop een embargo van toepassing is door Nederland of de Europese Unie.
 11. Wet consumentenbescherming. Harry HR is een Employee Experience Platform bedoeld voor gebruik door bedrijven en organisaties en niet voor consumentendoeleinden. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, zijn consumentenbeschermingswetten niet van toepassing.
 12. Betrekkingen tussen de partijen. De Partijen zijn onafhankelijke contractanten. De Algemene Voorwaarden creƫren geen partnerschap, franchise, joint venture, agentschap, fiduciaire of arbeidsrelatie tussen de Partijen.
 13. Wijzigingen. Tenzij de Klant een vervangende schriftelijke overeenkomst heeft met Harry HR, kan Harry HR de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen op haar Website, naarmate haar activiteiten zich ontwikkelen. Eventuele herzieningen van de Algemene Voorwaarden worden van kracht op de datum waarop Harry HR de wijzigingen publiceert. De Klant en de Gebruikers kunnen de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk ogenblik raadplegen door deze pagina te bezoeken op https://harryhr.com/terms. Indien de Klant of de Gebruikers de Diensten gebruiken of de Website bezoeken, naargelang het geval, na de ingangsdatum van de wijzigingen, houdt dat gebruik of die toegang de aanvaarding in van de herziene Algemene Voorwaarden.