Het Employee Experience Platform zonder verrassingen

đź”® GLASHELDER
Wij geloven dat onze activiteiten alleen duurzaam kunnen zijn als wij een goed en fatsoenlijk product leveren; inclusief de bijgevoegde voorwaarden.

UW VEILIGHEID IS BELANGRIJK VOOR ONS.
Wij dragen veel gevoelige gegevens over. Daarom werken wij uitsluitend volgens de Europese GDPR en ISO 27001 procedures.

Gebruiksvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") regelen het gebruik van, en het abonnement op, de Website en/of het Harry HR Platform aangeboden door ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Door de Website en/of het Harry HR Platform te bezoeken of door ondertekening of aanvaarding van deze overeenkomst door Partijen, gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden namens uzelf als Gebruiker en/of, in voorkomend geval, namens de organisatie die u vertegenwoordigt ("Klant"), tenzij u een vervangende schriftelijke overeenkomst heeft met Harry HR.

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

De volgende begrippen met een hoofdletter hebben de hieronder omschreven betekenis:

 1. "Actieve Gebruiker" betekent een Gebruiker die werd uitgenodigd om toe te treden tot het Harry HR Platform, die geregistreerd is op het Harry HR Platform, en wiens registratie niet werd gedeactiveerd door de Klant of door Harry HR in opdracht van de Klant;
 2. "Gelieerde partij" betekent zowel (a) elke entiteit die direct of indirect zeggenschap heeft over, gecontroleerd wordt door of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een Partij. Met het oog op de verwijzing naar een verbonden partij wordt onder "zeggenschap" (met inbegrip van de termen "zeggenschap" en "onder gezamenlijke zeggenschap met") verstaan: (i) het bezit van meer dan 50% van het aandelenkapitaal of economisch belang van een dergelijke entiteit, of het recht om te stemmen voor of een meerderheid te benoemen in de raad van bestuur of een ander bestuursorgaan van een dergelijke entiteit; of (ii) de bevoegdheid om het bestuur en het beleid van een dergelijke entiteit op enigerlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks te sturen of te doen sturen, hetzij door het bezit van effecten met stemrecht, hetzij bij overeenkomst of anderszins;
 3. "Klantgegevens" betekent alle inhoud, die Persoonsgegevens van Gebruikers kan bevatten, die de Klant of Gebruikers aan Harry HR voorleggen of overdragen in verband met de Diensten, inclusief aangepaste vragen die door de Gebruikers zijn opgesteld, antwoorden op enquĂŞtes, antwoorden op polls, foto's en commentaren;
 4. "Persoonlijke informatie over de Klant" betekent alle Persoonlijke informatie in de Gegevens van de Klant;
 5. "Ingangsdatum" betekent (i) voor een Gebruiker, de eerste datum waarop een Gebruiker toegang kreeg tot de Website of het Harry HR Platform; of (ii) voor een Klant, de laatste datum waarop beide Partijen de Algemene Voorwaarden hebben ondertekend of de datum waarop de Klant de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard;
 6. "Harry HR Platform" betekent de tools en het platform voor werkplekbetrokkenheid die door Harry HR als "Harry HR" worden gecommercialiseerd en waartoe de Klant of Gebruikers toegang hebben;
 7. "Partijen" betekent (i) Harry HR en de Klant; of (ii) Harry HR en een Gebruiker, naargelang het geval;
 8. "Persoonsgegevens" heeft de betekenis als vermeld in de Privacywetgeving;
 9. "Privacywetgeving" betekent alle toepasselijke wetgeving, regelgeving en richtsnoeren inzake gegevensbescherming en privacy met betrekking tot de bescherming van Persoonsgegevens;
 10. "Privacybeleid" betekent Harry HR Privacybeleid beschikbaar op https://harryhr.com/privacy.
 11. "Gevoelige persoonlijke informatie" heeft de betekenis die in de Privacywetgeving is vastgelegd, en kan ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze overtuiging, seksuele geaardheid of lichamelijke of geestelijke handicap omvatten;
 12. "Gecontracteerde werknemer(s) van een klant" betekent elke Gebruiker die door de Klant wordt uitgenodigd om antwoorden op enquĂŞtes, antwoorden op polls, opmerkingen, feedback en suggesties in te dienen via het Harry HR Platform, met inbegrip van elke werknemer van de Klant;
 13. "Termijn" heeft de betekenis als vermeld in Sectie 8.1 (Termijn);
 14. "Gebruiker" betekent in voorkomend geval elke gebruiker van de Website of elk individu aan wie de Klant toegang verleent tot het Harry HR Platform, inclusief accountbeheerders, bedrijfsmanager, groepsmanager en elke gecontracteerde werknemer(s) van een klant; en
 15. "Website": de openbare website die beschikbaar is op https://HarryHR.com/ en de zusterwebsites die door Harry HR worden aangeboden (waaronder, https://harryhr.com/how-to ).
 16. De term "inclusief" is niet beperkend en betekent "inclusief, zonder beperking".

2. TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF HET HARRY HR-PLATFORM

 1. Website. De Gebruikers mogen de Website bezoeken en gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden. Harry HR kan de inhoud, kenmerken en functies van de Website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Harry HR kan op elk moment, tijdelijk of permanent, de toegang tot de Website naar eigen goeddunken beperken of opschorten, onder meer om upgrades en onderhoud aan de Website uit te voeren.
 2. Diensten. Gedurende de Termijn (zoals gedefinieerd in Sectie 8.1 (Termijn)) verleent Harry HR aan de Klant en zijn Gebruikers en Filialen het recht op toegang tot en gebruik van het Harry HR Platform, en alle gerelateerde diensten, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden (de "Diensten").
 3. Herziening van de Diensten. Harry HR biedt de Diensten materieel aan in overeenstemming met de beschrijving op haar Website en de bijbehorende documentatie. Harry HR kan de inhoud, kenmerken en functies van het Harry HR Platform te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Harry HR zal de Klant op voorhand verwittigen indien er een wijziging is aan het Harry HR Platform die resulteert in een algemene materiële vermindering van het doel van het Harry HR Platform. Indien een dergelijke materiële vermindering zich voordoet, en de Klant materiële gevolgen ondervindt in zijn gebruik van het Harry HR Platform, kan de Klant zijn abonnement beëindigen in overeenstemming met Sectie 8.2(ii).
 4. Tijdelijke opschorting van de Diensten. Harry HR kan de Diensten van tijd tot tijd naar eigen goeddunken tijdelijk beperken of opschorten, onder meer om upgrades en onderhoud van het Harry HR Platform uit te voeren. De Klant kan te allen tijde de status pagina van Harry HR raadplegen (https://harryhr.statuspage.io) waar een redelijke vooraankondiging wordt gegeven van gepland onderhoud dat de beschikbaarheid van het Harry HR Platform kan beĂŻnvloeden.
 5. Onaanvaardbaar gebruik. De Klant en de Gebruikers zullen niet, proberen of toestaan dat derden: (i) niet-openbare functies of inhoud van de Website of het Harry HR Platform te delen met derden; (ii) enig deel van de Website of het Harry HR Platform te kopiëren, dupliceren, reverse engineeren, decompileren, decoderen, ontsleutelen, demonteren, opnemen, wijzigen, verbeteren, wijzigen, samenvoegen, aanpassen, vertalen, afgeleide werken te maken of anderszins te reproduceren (voor alle duidelijkheid, Klant en Gebruikers zullen geen toegang krijgen tot de Website of het Harry HR Platform om een product of dienst te bouwen dat concurreert met de Diensten of om een product te bouwen met ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen die lijken op die van de Website of het Harry HR Platform); (iii) virussen, wormen, tijdbommen, trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige code, bestanden, scripts, middelen of programma's te versturen; (iv) te proberen ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot, of de integriteit of prestaties van de Website of het Harry HR Platform te verstoren; of (v) de Website of het Harry HR Platform te gebruiken op een manier die de integriteit, prestaties of beschikbaarheid van de Website of het Harry HR Platform overbelast of bedreigt. Bovendien zal de Website of het Harry HR Platform niet gebruikt worden om Gevoelige Persoonlijke Informatie te verzamelen, te beheren of te verwerken en Harry HR zal geen aansprakelijkheid hebben die kan voortvloeien uit het gebruik door de Klant of Gebruikers van de Website of het Harry HR Platform om Gevoelige Persoonlijke Informatie te verzamelen of te verwerken. In het bijzonder zullen de categorieën van Gebruikersattributen die door de accountbeheerder van de Klant worden aangemaakt niet zodanig worden gecreëerd dat dit zou leiden tot de invoer van Gevoelige Persoonlijke Informatie. De Klant is verantwoordelijk voor het informeren van Gebruikers dat Gevoelige Persoonlijke Informatie niet op het Harry HR Platform mag worden ingevoerd. Indien Harry HR een inbreuk op deze Sectie vermoedt, kan Harry HR de toegang van de Klant en de Gebruikers tot de Website of de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, naast de andere rechtsmiddelen die Harry HR kan hebben. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG ONAANVAARDBAAR GEBRUIK VAN HET HARRY HR PLATFORM.
 6. Account Beveiliging en Toegang. De Klant en de Gebruikers zullen alle redelijke maatregelen nemen om ongeoorloofde toegang tot het Harry HR Platform te voorkomen, onder meer door hun wachtwoorden en andere login informatie te beschermen. De Klant is verantwoordelijk voor alle activiteiten die op zijn account plaatsvinden (anders dan activiteiten waarvoor Harry HR direct verantwoordelijk is en die niet in overeenstemming met de instructies van de Klant worden uitgevoerd), ongeacht of de Klant die activiteit heeft geautoriseerd of niet. De Klant of Gebruikers zullen Harry HR onmiddellijk op de hoogte brengen als zij zich bewust worden van ongeoorloofde toegang tot of gebruik van hun account.
 7. Systemen van de Klant. De Klant is verantwoordelijk voor het onderhouden en bijwerken van besturingssystemen, internetbrowsers, antivirussoftware of andere software die zijn Gebruikers gebruiken voor toegang tot en gebruik van de Diensten. De Diensten werken mogelijk niet naar behoren als de besturingssystemen, internetbrowsers en antivirussoftware van de Klant niet up-to-date zijn.
 8. Onaanvaardbaar gedrag van Gebruikers. Om een veilig en productief gebruik van het Harry HR Platform te helpen verzekeren, zullen Gebruikers geen, en de Klant zal ervoor zorgen dat Gebruikers geen ongepast gedrag vertonen waaronder (i) pogingen om de identiteit van een Gebruiker te onthullen; (ii) zich voordoen als een andere persoon of entiteit; (iii) het gebruik van de Diensten om spam of anderszins ongevraagde berichten te versturen in strijd met de toepasselijke wetgeving; of (iv) het toestaan van het indienen van Klantgegevens, of het gebruiken van Klantgegevens op een manier die illegaal, schadelijk, bedreigend, beledigend, gewelddadig, intimiderend, lasterlijk, smadelijk, vulgair, obsceen, beledigend, onfatsoenlijk, vernederend, haatdragend, onethisch of anderszins verwerpelijk is, inclusief op basis van ras, etniciteit, nationale afkomst, religieuze voorkeur, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of lichamelijke of geestelijke handicap. De Klant en de Gebruikers begrijpen dat zij door het gebruik van de Diensten kunnen worden blootgesteld aan door Gebruikers verstrekte Klantgegevens die in strijd zijn met dit Artikel, en in geen geval zal Harry HR op enigerlei wijze aansprakelijk zijn voor dergelijke Klantgegevens. Harry HR heeft het recht, naar eigen goeddunken, om alle Klantgegevens die de Algemene Voorwaarden schenden te verwijderen, en om de identiteit van een Gebruiker bekend te maken aan de Klant of enige autoriteit indien de wet dit vereist, indien deze Gebruiker Klantgegevens overdraagt in strijd met deze Sectie. KLANT EN GEBRUIKERS RESPECTEREN HET RECHT VAN DE GECONTRACTEERDE MEDEWERKER(S) OM ANONIEM TE BLIJVEN. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om alle activiteiten van Gebruikers op het Harry HR Platform te monitoren en te controleren. Harry HR is niet verplicht na te gaan hoe Gebruikers het Harry HR Platform gebruiken, inclusief hoe de gecontracteerde medewerker(s) van een klant enquĂŞtes en polls beantwoorden en feedback en commentaar geven. HARRY HR AANVAARDT GEEN AANSPRAKELIJKHEID VOOR ONAANVAARDBAAR GEDRAG VAN GEBRUIKERS.
 9. Vrijwaring door de Klant of de Gebruiker. 5 (Onaanvaardbaar Gebruik) of 2.8 (Onaanvaardbaar Gedrag van Gebruikers); (ii) de schending van garanties in Artikel 2.10 (Naleving van Wetten) en Artikel 4.1 (Klantgegevens); (iii) het vermeende of feitelijke gebruik, misbruik, ongepast gebruik of nalaten van de Website of de Diensten door de Klant of een Gebruiker, inclusief in strijd met Artikel 2.5 (Onaanvaardbaar Gebruik) of 2.8 (Onaanvaardbaar Gedrag van Gebruikers). Harry HR moet de Klant of de Gebruiker onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke claim, rechtszaak of procedure, en de Klant of de Gebruiker het recht geven om de exclusieve verdediging en controle op zich te nemen, en meewerken met alle redelijke verzoeken die de Klant of de Gebruiker helpen bij de verdediging en schikking van een dergelijke zaak. De Klant of de Gebruiker zal een dergelijke vordering, rechtszaak of procedure niet schikken of compromitteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Harry HR, welke toestemming niet op onredelijke wijze mag worden onthouden, wanneer (a) dit resulteert in aansprakelijkheid of erkenning van aansprakelijkheid door Harry HR; (b) de schikking geen volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor Harry HR inhoudt; of (c) de schikking andere voorwaarden bevat dan een volledige vrijwaring van aansprakelijkheid voor Harry HR en de betaling van geld.
 10. Naleving van wetten. Bij het leveren of gebruiken van de Diensten leven de Partijen alle toepasselijke wetten na, inclusief Privacywetten en toepasselijke anti-corruptiewetten. De Klant is ook verantwoordelijk voor het verkrijgen van de door de toepasselijke wetgeving vereiste toestemming van zijn Gebruikers of een rechtmatig belang om de Klant toe te staan de Diensten te gebruiken en Harry HR toe te staan de Diensten te verlenen in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden.
 11. Naleving door Gebruikers. De Klant moet ervoor zorgen dat zijn Gebruikers alle toepasselijke wetten naleven, inclusief de Privacy Wetgeving, wanneer zij het Harry HR Platform gebruiken of betreden, en dat deze Gebruikers vallen onder en zich houden aan de Algemene Voorwaarden.

3. SERVICEKOSTEN VAN HET HARRY HR-PLATFORM EN FACTURERING

 1. Vergoedingen voor de Diensten. Als vergoeding voor de Diensten betaalt de Klant Harry HR de vergoedingen die van toepassing zijn op het geselecteerde abonnementsplan, zoals gespecificeerd op de Website of in een schriftelijke offerte van Harry HR, die op een maandelijkse, jaarlijkse of meerjarige termijn kan zijn (de "Service Vergoedingen"). De Service Vergoedingen worden bepaald in overeenstemming met het aantal Actieve Gebruikers. Servicevergoedingen die van toepassing zijn op een maandelijks abonnement worden maandelijks gefactureerd en zijn betaalbaar op de factuurdatum. Servicevergoedingen voor een jaarabonnement worden jaarlijks aan het begin van de jaarperiode gefactureerd en moeten binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum worden betaald. Servicevergoedingen voor een meerjarenabonnement worden aan het begin van de abonnementsperiode gefactureerd en moeten binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum worden betaald.
 2. Verlenging. Voor maandelijkse abonnementen wordt het abonnement van de Klant automatisch verlengd op de eerste dag na het verstrijken van een abonnementsmaand (de "Verlengingsdatum") voor een bijkomende abonnementsperiode van één maand, tenzij de Klant zijn abonnement vóór de Verlengingsdatum opzegt in overeenstemming met Artikel 8.2(i) (Beëindiging). Indien de Klant een jaarlijkse of meerjarige abonnementstermijn heeft, stuurt Harry HR een verlengingsbericht ten minste dertig (30) dagen voor de einddatum van de jaarlijkse of meerjarige abonnementstermijn. De Klant kan zijn abonnement verlengen voor dezelfde abonnementsperiode vóór het verstrijken van de termijn, bij gebreke waarvan de Algemene Voorwaarden vervallen in overeenstemming met Artikel 8.1 (Termijn). De servicekosten die op een dergelijke verlenging van toepassing zijn, zijn de standaard servicekosten van Harry HR zoals gespecificeerd op de Website op het moment van verlenging.
 3. Wijziging van het aantal Actieve Gebruikers. De Servicevergoedingen worden bepaald in overeenstemming met het aantal Actieve Gebruikers. Als Opdrachtgever het aantal Gebruikers dat toegang heeft tot en gebruik mag maken van het Harry HR Platform wil verhogen, kan Opdrachtgever dat op de volgende manier doen:
  1. Jaar- of Meerjaren Abonnement. De Klant met een jaar- of meerjarenabonnement kan te allen tijde het aantal toegestane Actieve Gebruikers verhogen via het onderdeel "facturering" van het Harry HR Platform. Eventuele incrementele Servicevergoedingen in verband met een dergelijke verhoging van het aantal geautoriseerde Actieve Gebruikers zullen pro rata worden verdeeld over de resterende periode van de dan lopende abonnementsperiode van de Klant, op de rekening van de Klant in rekening worden gebracht en zijn verschuldigd en betaalbaar na implementatie van een dergelijke verhoging van het aantal geautoriseerde Actieve Gebruikers.
  2. Maandelijks Abonnement. De Klant met een maandabonnement kan te allen tijde het aantal toegestane Actieve Gebruikers verhogen, zonder dat hij voor de resterende periode van de op dat moment lopende abonnementstermijn incrementele Servicevergoedingen in verband met die verhoging van het aantal toegestane Actieve Gebruikers hoeft te betalen. Het aantal geautoriseerde Gebruikers voor het vernieuwde abonnement is het aantal geautoriseerde Gebruikers op de laatste dag van de dan lopende abonnementsperiode.
 4. Aanpassing van het aantal actieve gebruikers bij verlenging. Bij verlenging van een abonnementstermijn worden de Servicevergoedingen op de volgende wijze bepaald:
  1. Jaar- of meerjarenabonnement. Tenzij anders aangegeven door de Klant voor de Verlengingsdatum, voor elke verlenging van een jaarlijks of meerjarig abonnement, zal het aantal bevoegde betaalde Actieve Gebruikers voor het vernieuwde abonnement het hoogste zijn van (i) de bevoegde betaalde Actieve Gebruikers in de dan lopende abonnementsperiode; en (ii) het werkelijke aantal Gebruikers die gebruik maken van het Harry HR Platform in de dan lopende abonnementsperiode. Indien het aantal Actieve Gebruikers het aantal geautoriseerde Actieve Gebruikers gedurende een jaarlijkse periode overschrijdt, zal Harry HR recht hebben op de betaling van de incrementele Service vergoedingen voor deze extra Actieve Gebruikers, pro rata temporis over de rest van de abonnementsperiode. In dat geval zal Harry HR de Klant op de hoogte brengen alvorens de toepasselijke Servicevergoedingen te factureren.
  2. Maandelijks abonnement. Het aantal toegestane betaalde Gebruikers voor het vernieuwde abonnement is het aantal toegestane Gebruikers op de laatste dag van de dan lopende looptijd van het abonnement.
 5. Geen terugbetalingen. Tenzij hierin uitdrukkelijk anders is bepaald, worden betalingen niet terugbetaald en zijn er geen terugbetalingen of kredieten voor gedeeltelijk gebruikte periodes of aantal Gebruikers.
 6. Achterstallige Service Vergoedingen. Harry HR heeft het recht de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten indien de door de Klant gefactureerde Dienstenvergoedingen achterstallig zijn. De Diensten zullen binnen Ă©Ă©n (1) werkdag na betaling worden hersteld.
 7. Gratis proefperiode of freemium abonnement. Indien de Klant zich registreert voor een gratis proefperiode of een freemium abonnement voor de Diensten, zal Harry HR dergelijke Diensten gratis ter beschikking stellen aan de Klant op proef- of freemium basis tot (i) het einde van de gratis proefperiode die van toepassing is op de Klant; (ii) de startdatum van een betaald abonnement dat de Klant voor dergelijke Diensten heeft gekocht; of (iii) de beëindiging van de proefperiode of het freemium abonnement op elk moment door Harry HR of de Klant, naar eigen goeddunken.
 8. Derde partij betalingsverwerker. Harry HR behoudt zich het recht voor een derde PCI-DSS compliant betalingsverwerker te gebruiken voor alle facturering en ontvangst van betalingen hieronder. De Klant machtigt Harry HR hierbij om betalingsinformatie, die Persoonlijke Informatie kan bevatten, te delen met deze derde betalingsverwerker, inclusief voor het bijwerken van de betalingsmethode van de Klant.
 9. Belastingen. Tenzij anders vermeld, omvatten de Dienstenvergoedingen geen belastingen, heffingen, rechten of soortgelijke overheidsaanslagen, met inbegrip van belastingen over de toegevoegde waarde, verkoop-, gebruiks- of bronbelastingen die door een lokale, provinciale of buitenlandse jurisdictie kunnen worden opgelegd (gezamenlijk "Belastingen"). De Klant is verantwoordelijk voor de betaling van Belastingen, behalve die welke aan Harry HR kunnen worden opgelegd op basis van zijn inkomsten. Harry HR zal de Klant voor dergelijke Belastingen factureren indien Harry HR hiertoe wettelijk verplicht is, en de Klant zal deze Belastingen betalen indien deze gefactureerd worden.

4.    DATA

 1. Customer Data. Customer or the User represents and warrants that it owns or has obtained all necessary rights, title and interest, and obtained all necessary consents to transfer Customer Data in relation with the General Terms, and that Customer Data doesn’t infringe any third party intellectual property right and is used in accordance with any labor laws applicable to Customer. Customer or the User grants Harry HR a worldwide, non-exclusive, perpetual and royalty-free right to access, use, process, copy, distribute, perform, export and display Customer Data, only to the extent permitted by law and as reasonably necessary (i) to provide, maintain and improve the Services; (ii) to prevent or address service, security, support or technical issues; or (iii) to create anonymized and aggregated data non-related to a specific Customer, which does not constitute Customer Data and is owned by Harry HR, including for use as benchmarking and marketing purposes in accordance with the Privacy Policy or as otherwise expressly permitted in writing by Customer or as required by law. This right continues with respect to anomymized data and any residual backup copies of Customer Data made in the ordinary course of business even after termination of the General Terms.
 2. Customer Data subject to Anonymity and Confidentiality. The answers to surveys, answers to polls, comments, feedbacks and suggestions provided by a Contracted Employee(s) of a customer are anonymous and confidential, unless the Contracted Employee(s) of a customer opts within the Harry HR Platform to remove the anonymity and confidentiality with respect to such content. Any Customer Data for which Contracted Employee(s) of a customers have not opted to remove the anonymity and confidentiality shall be kept confidential by Harry HR and not shared with Customer. Where Harry HR receives a request from a Contracted Employee(s) of a customer to delete his or her comment, which may contain Personal Information, or from a User to receive the Personal Information concerning him or her, which he or she has provided to the Customer and which is being processed by Harry HR, Customer hereby authorises Harry HR to comply with that request.
 3. Protection of Customer Data. Harry HR shall store and process Customer Data in accordance with the Privacy Policy and the Data Processing Addendum, where applicable. Harry HR has implemented technical, organizational and administrative systems, policies and procedures as well as other measures detailed in the Privacy Policy to help ensure the security, integrity, availability and confidentiality of Customer Data, and to mitigate the risk of unauthorized access to or use of Customer Data. Nonetheless, hosting data online involves risks of unauthorized disclosure, loss or exposure and, in accessing and using the Harry HR Platform, Customer assumes such risks, except for gross negligence or unlawful conduct of Harry HR.

Telemetric Data from the Website and the Harry HR Platform

 1. Telemetric Data. To the extent permitted by law, telemetric data related to how Users access and use the Website and the Harry HR Platform (including features and functions of the Website and the Harry HR Platform being used by Users, stack trace data and reports related thereto) and the anonymized or aggregated data derived from such telemetric data does not constitute Customer Data, and is owned by Harry HR.

Personal Information

 1. Personal Information. When using the Services and/or when accessing the Website, including by subscribing to Harry HR’s newsletter, by downloading content from the Website or by using the Website chatbot, Customer and/or User may transfer to Harry HR, and Harry HR may collect, access or process, Personal Information, including, when applicable, Customer Data containing Personal Information. Harry HR shall collect, access or process any Personal Information in accordance with the Privacy Policy. Customer and/or User consents to the transfer, processing and storage of Personal Information in accordance with the General Terms and the Privacy Policy and the Data Processing Addendum, where applicable.

Confidential Information

 1. Confidential Information. “Confidential Information” means any non-public, confidential or sensitive information, including Customer Data, disclosed by a Party or on its behalf (the “Disclosing Party”) to the other Party (the “Receiving Party”), and excludes any information that is:
  1. subject to applicable Privacy Laws, publicly available or later becomes publicly available other than through a breach of the General Terms;
  2. as evidenced by documentary and competent evidence: (a) known to the Receiving Party or its employees, agents or representatives prior to such disclosure or (b) without using the Confidential Information, is independently developed by the Receiving Party or its employees, agents or representatives subsequent to such disclosure; or
  3. as evidenced by documentary and competent evidence, subsequently lawfully obtained by the Receiving Party or its employees, agents or representatives from a third party without obligations of confidentiality, provided that such source is not, to the knowledge of the Receiving Party, in breach of its obligations of non-disclosure towards the Disclosing Party.
 2. Use or Disclosure of Confidential Information. The Receiving Party shall only use or disclose Confidential Information to exercise its rights and fulfill its responsibilities under the General Terms. The Receiving Party shall exercise the same degree of care and protection with respect to the Confidential Information that it exercises with respect to its own confidential information and in any event, at least diligent and prudent care. The Receiving Party shall not directly or indirectly disclose, copy, distribute, republish, or allow any third party to have access to any Confidential Information, except that Harry HR may disclose Confidential Information to its third party service providers in connection with the performance or the improvement of the Services, in which case Harry HR will ensure that the third party maintains reasonable data practices for maintaining the confidentiality and security of the Confidential Information and preventing unauthorized access. Notwithstanding the foregoing, the Receiving Party may disclose Confidential Information as required by applicable law or by proper legal or governmental authority. The Receiving Party shall give the Disclosing Party prompt notice of any such legal or governmental demand and reasonably cooperate with the Disclosing Party in any effort to seek a protective order or otherwise to contest such required disclosure, at the Disclosing Party’s expense. The provisions of this Section shall supersede any prior non-disclosure agreement by and between the Parties, and such agreement shall have no further force or effect.
 3. Return of Confidential Information. Following the termination or expiration of the General Terms, and upon request of a party, the other party shall return all Confidential Information to the other; provided, however, that each party may retain copies of the other party’s Confidential Information solely for archival, audit, disaster recovery, legal and/or regulatory purposes provided further, that the retaining party will not use the retained Confidential Information for any other purpose.
 4. Survival of Confidentiality Obligations. Subject to applicable laws, the foregoing obligations of each party with respect to Confidential Information shall survive any termination or expiration of the General Terms, and shall continue for a period of three (3) years following the termination or expiration of the Term unless applicable laws require the Confidential Information to be retained for a longer period.

Additional Rights

 1. The Parties may be subject to additional terms and conditions under the General Data Protection Regulation (Regulation (EU) 2016/679). Such terms may be found in the Data Processing Addendum available at https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, which is hereby incorporated by reference and make part of the General Terms, to the extent applicable. In the event of any conflict or inconsistency between the Data Processing Addendum and the General Terms, the Data Processing Addendum shall prevail.

5.    HARRY HR’s WARRANTIES AND DISCLAIMERS

 1. Harry HR represents and warrants that: (i) the Harry HR Platform does not infringe on any third party intellectual property rights or constitute a misuse or misappropriation of a trade secret; (ii) contingent upon Customer’s proper use, Customer’s use of the Harry HR Platform does not infringe on any third party intellectual property rights; and (iii) it has the right to grant the access and use of the Harry HR Platform to Customer.
 2. Warranty Disclaimers. HARRY HR DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE OR THE HARRY HR PLATFORM WILL BE UNINTERRUPTED, TIMELY, DEFECT FREE, ERROR FREE, VIRUS FREE OR FREE OF OTHER HARMFUL COMPONENTS OR WILL NOT BE SUBJECT TO UNAUTHORIZED USE OR DISCLOSURE. CUSTOMER ACCEPTS THAT THE WEBSITE AND THE HARRY HR PLATFORM ARE PROVIDED “AS IS” AND “AS AVAILABLE”, WITH ALL DEFECTS AND ERRORS, IF ANY. HARRY HR MAKES NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. INFORMATION CREATED BY THIRD PARTIES AND THAT MAY BE ACCESSED ON THE WEBSITE OR THE HARRY HR PLATFORM IS NOT ENDORSED BY HARRY HR, AND MAY NOT HAVE BEEN REVIEWED BY HARRY HR, AND REMAINS THE RESPONSIBILITY OF THE THIRD PARTY. HARRY HR DOES NOT CONTROL CUSTOMER DATA AND DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, INTEGRITY OR QUALITY OF SUCH CUSTOMER DATA AND OF ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE WEBSITE OR THE HARRY HR PLATFORM. CUSTOMER IS SOLELY RESPONSIBLE FOR EVALUATING THE ACCURACY, RELIABILITY, COMPLETENESS AND USEFULNESS OF CUSTOMER DATA AND ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE USE OF THE WEBSITE OR THE HARRY HR PLATFORM, AND FOR MAKING AND IMPLEMENTING DECISIONS BASED ON SUCH INFORMATION, AND DEALING WITH ANY RELATED CONSEQUENCES. HARRY HR ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY OF SUCH INFORMATION HANDLED BY CUSTOMER THROUGH THE WEBSITE OR THE HARRY HR PLATFORM.
 3. LIMITATION OF LIABILITY
 4. Dollar Cap. EXCEPT FOR FRAUD, PHYSICAL INJURY OR DEATH OR INTENTIONAL OR GROSS FAULT OF EITHER PARTY, FOR THE INDEMNIFICATION FOR INTELLECTUAL PROPERTY INFRINGEMENT REFERED TO IN SECTION 7.2 (INDEMNIFICATION) OR FOR CUSTOMER’S INDEMNIFICATION OBLIGATIONS REFERRED TO IN SECTION 2.9 (INDEMNIFICATION BY CUSTOMER OR THE USER), IN NO EVENT SHALL EITHER PARTY’S AGGREGATE, CUMULATIVE LIABILITY OF PROVEN DIRECT DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE GENERAL TERMS EXCEED THE TOTAL AMOUNT PAID AND PAYABLE, IF ANY, BY CUSTOMER HEREUNDER IN THE 12 MONTHS PRECEDING THE LAST EVENT GIVING RISE TO LIABILITY, OR ONE HUNDRED DOLLARS IN CASE OF A USER. THE EXISTENCE OF MORE THAN ONE CLAIM SHALL NOT ENLARGE OR EXTEND THIS LIMIT. PARTIES UNDERSTAND THAT THE ESSENTIAL PURPOSE OF THIS SECTION IS TO ALLOCATE THE RISKS UNDER THIS AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES AND LIMIT POTENTIAL LIABILITY GIVEN THE SERVICE FEES, WHICH WOULD HAVE BEEN SUBSTANTIALLY HIGHER IF HARRY HR WERE TO ASSUME ANY FURTHER LIABILITY OTHER THAN AS SET FORTH HEREIN. HARRY HR HAS RELIED ON THESE LIMITATIONS IN DETERMINING WHETHER TO PROVIDE THE RIGHTS TO ACCESS AND USE THE WEBSITE OR SERVICES.
 5. IN NO EVENT SHALL A PARTY BE LIABLE TO THE OTHER PARTY FOR ANY LOST PROFITS, REVENUES, GOODWILL, BUSINESS OR DATA OR ANY CONSEQUENTIAL, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR PUNITIVE DAMAGES ARISING OUT OF OR RELATED TO THE GENERAL TERMS, HOWEVER CAUSED, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR UNDER ANY OTHER THEORY OF LIABILITY, AND WHETHER OR NOT THE PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, EXCEPT FOR INTENTIONAL OR GROSS FAULT OF THE PARTY. THE FOREGOING EXCLUSIONS WILL NOT APPLY TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW.
 6. Should Customer hire a consultant to perform services relating to the implementation and the use of the Harry HR Platform, Harry HR shall have no responsibility in relation to such services.
 7. INTELLECTUAL PROPERTY AND FEEDBACK
 8. No Rights granted. Harry HR retains all right, title, and interest in and to the Website and the Harry HR Platform and the content Customer accesses through the Website and the Harry HR Platform, other than Customer Data. The General Terms do not grant Customer any intellectual property rights in or to the Website or the Harry HR Platform or in Harry HR’s logos and other trademarks. Customer or Users shall not remove, alter, or obscure any copyright, trademark or other proprietary notices appearing in or on the Website or the Harry HR Platform.
 9. Harry HR will defend, indemnify, and hold harmless Customer and its officers, directors, shareholders, parents, subsidiaries, agents, successors and assigns against any Third Party Claim Losses, provided however that Harry HR will have no liability to the extent the Third Party Claim Losses against Customer arises from (i) the content or nature of Customer Data; (ii) any non-Harry HR product; or (iii) any modification, combination or development of the Harry HR Platform that is not performed by Harry HR. Customer must provide Harry HR with prompt written notice of any Third Party Claim Indemnifiable Proceeding and allow Harry HR the right to assume the exclusive defense and control, and cooperate with any reasonable requests assisting Harry HR defense and settlement of such matter. Harry HR shall not settle or compromise any Third Party Claim Indemnifiable Proceeding that results in liability or admission of any liability by the Customer without Customer’s prior written consent, such consent not to be unreasonably withheld. Harry HR shall not settle or compromise any Third Party Claim Indemnifiable Proceeding without Customer’s prior written consent, such consent not to be unreasonably withheld, when (a) it results in liability or admission of any liability by Customer; (b) the settlement does not include a full release of liability for the indemnified parties; or (c) the settlement includes terms other than a full release of liability for the indemnified parties and the payment of money. For the purpose of this Section, the following definitions apply:
  1. “Third Party Claim Indemnifiable Proceeding” means any judicial, administrative, or arbitration action, suit, claim, investigation, or proceeding brought against Customer arising out of a third party claim that the software used in the Harry HR Platform infringes any intellectual property rights of such third party; and
  2. “Third Party Claim Losses” means any amount finally awarded in, or paid in settlement of, any Third Party Claim Indemnifiable Proceeding.
 10. Any feedback or suggestions sent or shared by Customer or Users with Harry HR or by the Harry HR Platform or the Website to improve the Harry HR Platform or the Website may be implemented by Harry HR in any manner, including future enhancements and modifications to the Website or the Harry HR Platform. In such case, Customer and Users grant Harry HR an unlimited, worldwide, irrevocable, perpetual, sublicensable, transferable, fully paid-up, royalty-free right to use any such feedback or suggestion for any purpose without any obligation or compensation to Customer, Users or any third party. In addition, Harry HR shall be free to reuse all general knowledge, experience, know-how, works and technologies, including ideas, concepts, processes and techniques, related to or acquired during provision of the Services.
 11. TERM AND TERMINATION
 12. The General Terms are effective as of the Effective Date, and (i) for Customer, until all subscriptions terms to the Harry HR Platform, including all renewals, have expired or until they are terminated by any or both Parties in accordance with Section 8.2 (Termination); or (ii) for a User, as long as he or she is accessing the Website or the Harry HR Platform (the “Term”).For the purpose of the General Terms, a subscription term expires if it is not renewed pursuant to Section 3.2 (Renewal).
 13. The General Terms may be terminated:
  1. by Customer at any time if it cancels the Services through its Harry HR Platform account or with an Harry HR customer representative;
  2. by the Parties at any time if the other Party materially breaches any of its obligations under the General Terms. If the material breach is curable, the General Terms may only be terminated if such breach is not cured within 15 days after a Party provides notice of the breach to the other Party. For clarity purposes, any violation of Section 2.5 (Unacceptable Use) and 2.8 (Unacceptable Conduct of Users) by Customer shall be deemed a material breach of the General Terms;
  3. by Harry HR if Customer fails to make any payment of the Service Fees within 15 days after Harry HR provides notice that such amounts are overdue to Customer; or
  4. by Harry HR for convenience, with at least a 30 days prior written notice for a monthly subscription, or with at least a 90 days prior written notice for an annual or multi-year subscription.
 14. Early Termination Fee – Termination for Convenience. In the event Customer unilaterally terminates this agreement for convenience prior to the expiry of the Term and has not prepaid the total Service Fees payable hereunder, it shall pay as liquidated damages a termination fee equal to the remaining Services Fees of the agreement that have not been paid yet by Customer (the “Termination Fee”). The parties stipulate that the Termination Fee described above is not a penalty, but rather a reasonable measure of damages, based on the parties’ expectation of the nature of the losses that may result from such termination.
 15. No Refund in the Event of Termination. Section 3.3 (No Refunds) applies, regardless of the cause of termination. However, if Customer has terminated the General Terms pursuant to Section 8.2 (ii) or if Harry HR has terminated the General Terms pursuant to Section 8.2(iv) Harry HR shall refund all prepaid Service Fees prorated for the remainder of the unused Term. CUSTOMER HEREBY EXPRESSLY RENOUNCES TO THE APPLICATION OF ARTICLES 2125 TO 2129 OF THE CIVIL CODE OF QUEBEC.
 16. Any rights and obligations of the Parties hereunder that by their nature are reasonably intended to survive termination or expiration of the General Terms, shall survive termination or expiration of the General Terms including Sections 2.5 (Unacceptable Use), 2.8 (Unacceptable Conduct of Users), 2.9 (Indemnification by Customer), 4.7 (Use or Disclosure of Confidential Information), 5.2 (Warranty Disclaimers), 6 (Limitation of Liability), 7 (Intellectual Property and Feedback), 8 (Term and Termination) and 9 (General) shall survive termination of the General Terms.

6.    GENERAL

 1. Customer grants Harry HR the right to use Customer’s company name and logo as a reference for marketing or promotional purposes, including on its Website or blog and in other public or private communications with Harry HR’s existing or potential customers. If Customer wishes to limit such right at any time, it shall notify Harry HR at the following email: hi@harryhr.com. Customer retains all right, title, and interest in and to such company name and logo.
 2. Governing Law and Venue. The General Terms shall be governed, construed and enforced solely in accordance with the laws applicable in the Netherlands, without reference to: (i) any conflicts of law principle that would apply the substantive laws of another jurisdiction to the Parties’ rights or duties; (ii) the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods; or (iii) other international laws. Any litigation in any way relating to the Services or the General Terms shall be brought and venued exclusively in the judicial district Zuid-Holland of the Netherlands, and the Parties waive any objection that such venue is inconvenient or improper. Each Party waives any right to jury trial in connection with any action or litigation in any way arising out of or related to the Services or the General Terms.
 3. Specific Performance. Notwithstanding any other provision in the General Terms, a non-breaching Party may, upon any breach of the General Terms, immediately seek enforcement of the General Terms by means of specific performance or injunction, without any requirement to post a bond or other security.
 4. Force Majeure. Except as expressly provided otherwise in the General Terms, Harry HR shall not be liable by reason of any failure or delay in the performance of its obligations on account of an unforeseeable and irresistible event, including external causes with the same characteristics, which may include denial-of-service attacks, a failure by a third party hosting provider or utility provider, strikes, shortages, riots, fires, act of God, war, terrorism and governmental action.
 5. No Other Agreements. The General Terms are the complete and exclusive statement of the Parties’ agreement relating to the subject matter hereof and supersedes all oral or written offers, understandings, representations, conditions, warranties, covenants and other communications between the Parties relating hereto, including, without limitation, any non-disclosure agreements relating to the subject matter hereof, any order documentation as well as any terms or documentation which is not explicitly referred to in these General Terms.
 6. Harry HR may send notices pursuant to the General Terms to Customer’s email contact points provided by Customer. Customer may send notices pursuant to the General Terms to Harry HR at hi@harryhr.com. Notices shall be deemed received 24 hours after they are sent.
 7. Assignment & Successors. The General Terms shall be binding upon and inure to the benefit of the Parties’ respective successors and assigns.
 8. No waiver by either Party of any default in performance on the part of the other Party shall constitute a waiver of any subsequent breach or default by the defaulting Party.
 9. To the extent permitted by applicable law, the Parties hereby waive any provision of law that would render any clause of the General Terms invalid or otherwise unenforceable in any respect. In the event that a provision of the General Terms is held to be invalid or otherwise unenforceable, such provision shall be interpreted to fulfill its intended purpose to the maximum extent permitted by applicable law, and the remaining provisions of the General Terms shall continue in full force and effect.
 10. Technology Export. Customer shall not export any software provided by Harry HR or otherwise remove it from The Netherlands nor the European Union except in compliance with all applicable Dutch and EU laws and regulations. Without limiting the generality of the foregoing, Customer shall not permit any third party to access or use the Website or the Harry HR Platform in or export such software to, a country subject to an embargo by The Netherlands or The European Union.
 11. Consumer Protection Law. Harry HR is a workplace tool intended for use by businesses and organizations and not for consumer purposes. To the maximum extent permitted by law, consumer protection laws do not apply.
 12. Inappropriate Conduct. The Customer, its Users and Harry HR recognize the right of employees to work in an environment free from harassment, including sexual harassment and discrimination. The Parties shall not, and they shall ensure that their respective employees, agents and representatives shall not, engage in any conduct that creates an intimidating, hostile or offensive work environment.

  Where an allegation of inappropriate conduct, harassment or discrimination is received in connection to these General Terms, the Parties agree to cooperate in order for the matter to be investigated on a priority basis.

  A breach of this section shall be deemed a material breach of the General Terms.

 13. Relationship of the Parties. The Parties are independent contractors. The General Terms do not create a partnership, franchise, joint venture, agency, fiduciary or employment relationship between the Parties. Each Party hereto represents and warrants that it has the authority to agree to the General Terms on behalf of the organisation that it represents.
 14. Unless Customer has a superseding written agreement with Harry HR, Harry HR may amend the General Terms from time to time on its Website, as its business evolves. Any revisions to the General Terms will become effective on the date Harry HR publishes the changes. Customer and Users can review the most current version of the General Terms at any time by visiting this page at https://harryhr.com/terms. If Customer or Users use the Services or access the Website, as the case may be, after the effective date of any changes, that use or access will constitute the acceptance of the revised General Terms.
Last Update: 2022-10-06.