Harry HR

Terms of Use

Navigate our Terms of Use for a seamless experience. Understand the guidelines that govern your interaction with Harry HR’s platform. Your compliance ensures a harmonious partnership as we shape the future of Employee Experience together.

Nämä käyttöehdot ("Yleiset ehdot") koskevat ITeaal Beheer B.V.:n ("Harry HR") tarjoaman verkkosivuston ja/tai Harry HR -alustan käyttöä ja tilaamista. Käyttämällä verkkosivustoa ja/tai Harry HR -alustaa tai allekirjoittamalla tai hyväksymällä tämän sopimuksen osapuolet hyväksyvät yleiset ehdot omasta puolestaan käyttäjänä ja/tai tapauksen mukaan edustamasi organisaation ("asiakas") puolesta, ellei sinulla ole korvaavaa kirjallista sopimusta Harry HR:n kanssa.

1. MÄÄRITELMÄT JA TULKINTA

Seuraavilla isolla alkukirjaimella kirjoitetuilla termeillä on alla oleva merkitys:

 1. "Aktiivinen käyttäjä" tarkoittaa Käyttäjää, joka on kutsuttu liittymään Harry HR -alustalle, joka on rekisteröitynyt Harry HR -alustalle ja jonka rekisteröintiä Asiakas tai Harry HR ei ole poistanut käytöstä Asiakkaan ohjeiden mukaisesti;
 2. "Sidosyrityksellä" tarkoitetaan (a) mitä tahansa yhteisöä, joka on suoraan tai välillisesti sopimuspuolen määräysvallassa, valvonnassa tai yhteisessä määräysvallassa sen kanssa. Viitattaessa mihin tahansa tytäryhtiöön tässä sopimuksessa "määräysvallalla" (mukaan lukien termit "määräysvalta" ja "yhteisen määräysvallan alaisena") tarkoitetaan: (i) yli 50%:n omistusta kyseisen yhteisön osakkeista tai taloudellisesta osuudesta tai oikeutta äänestää tai nimittää enemmistö kyseisen yhteisön hallituksen tai muun hallintoelimen jäsenistä; tai (ii) valtaa suoraan tai välillisesti ohjata tai saada aikaan kyseisen yhteisön johdon ja toimintalinjojen johtaminen millä tahansa keinoin, joko äänioikeutettujen arvopapereiden omistuksen kautta, sopimuksella tai muulla tavoin;
 3. "Asiakastiedoilla" tarkoitetaan kaikkea sisältöä, johon voi sisältyä Käyttäjien henkilötietoja, jonka Asiakas tai Käyttäjät toimittavat tai siirtävät Harry HR:lle Service:n yhteydessä, mukaan lukien Käyttäjien laatimat räätälöidyt kysymykset, vastaukset tutkimukset, vastauksia kyselyihin, kuvia ja kommentteja;
 4. "Asiakkaan henkilötiedoilla" tarkoitetaan kaikkia asiakastietoihin sisältyviä henkilötietoja;
 5. "Voimaantulopäivä" tarkoittaa (i) Käyttäjän osalta ensimmäistä päivää, jolloin Käyttäjä käytti verkkosivustoa tai Harry HR Platformia; tai (ii) Asiakkaan osalta viimeistä päivää, jolloin molemmat Osapuolet allekirjoittivat Yleiset ehdot tai jolloin Asiakas hyväksyi Yleiset ehdot, tapauksesta riippuen;
 6. "Harry HR -alusta" tarkoittaa Harry HR:n "Harry HR" -nimellä kaupallistamia työpaikan sitouttamistyökaluja ja -alustaa, joita Asiakas tai Käyttäjä käyttää;
 7. "Osapuolet" tarkoittaa (i) Harry HR:ää ja Asiakasta tai (ii) Harry HR:ää ja Käyttäjää, tapauksesta riippuen;
 8. "Henkilötiedoilla" on yksityisyyden suojaa koskevissa laeissa määritelty merkitys;
 9. "Tietosuojalailla" tarkoitetaan kaikkia sovellettavia tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevia lakeja, asetuksia ja ohjeita, jotka koskevat henkilötietojen suojaamista;
 10. "Tietosuojakäytäntö" tarkoittaa Harry HR:n tietosuojakäytäntöä, joka on saatavilla osoitteessa https://harryhr.com/privacy.
 11. 'Arkaluonteisilla henkilötiedoilla' tarkoitetaan yksityisyydensuojalainsäädännössä määriteltyä tietoa, johon voi sisältyä rotu, etninen alkuperä, kansallinen alkuperä, uskonnollinen suuntautuminen, seksuaalinen suuntautuminen tai fyysinen tai psyykkinen vammaisuus;
 12. "Asiakkaan sopimussuhteinen työntekijä (sopimussuhteiset työntekijät)" tarkoittaa kaikkia Käyttäjiä, jotka Asiakas on kutsunut lähettämään vastauksia kyselyihin, vastauksia gallupeihin, kommentteja, palautetta ja ehdotuksia Harry HR -alustan kautta, mukaan lukien kaikki Asiakkaan työntekijät;
 13. "Määräajalla" on kohdassa 8.1 (Määräaika) määritelty merkitys;
 14. "Käyttäjä" tarkoittaa tapauksen mukaan verkkosivuston käyttäjää tai henkilöä, jolle Asiakas antaa pääsyn Harry HR -alustalle, mukaan lukien tilin ylläpitäjät, yrityksen johtaja, ryhmän johtaja ja asiakkaan sopimussuhteiset työntekijät; ja
 15. "Verkkosivustolla" tarkoitetaan julkista verkkosivustoa, joka on saatavilla osoitteessa https://HarryHR.com/, sekä Harry HR:n ylläpitämiä sisarsivustoja (mukaan lukien https://harryhr.com/how-to ).
 16. Termi "mukaan lukien" ei ole rajoittava, vaan se tarkoittaa "mukaan lukien rajoituksetta".

2. VERKKOSIVUSTON TAI HARRY HR -ALUSTAN KÄYTTÖ JA KÄYTTÖ

 1. Verkkosivusto. Käyttäjät voivat käyttää Verkkosivustoa yleisten ehtojen mukaisesti. Harry HR voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa verkkosivuston sisältöä, ominaisuuksia ja toimintoja. Harry HR voi milloin tahansa, tilapäisesti tai pysyvästi, rajoittaa tai keskeyttää pääsyn Verkkosivustolle oman harkintansa mukaan, mukaan lukien Verkkosivuston päivitysten ja ylläpidon suorittaminen.
 2. Services. Harry HR myöntää Asiakkaalle ja sen Käyttäjille ja Kumppaneille oikeuden käyttää Harry HR -alustaa ja siihen liittyviä palveluita Yleisten ehtojen mukaisesti (jäljempänä "Service") voimassaoloaikana (määritelty kohdassa 8.1 (Voimassaoloaika)).
 3. Palvelujen tarkistukset. Harry HR tarjoaa Palvelut olennaisilta osin verkkosivustollaan ja siihen liittyvässä dokumentaatiossa olevan kuvauksen mukaisesti. Harry HR voi tarkistaa Harry HR -alustan sisältöä, ominaisuuksia ja toimintoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Harry HR ilmoittaa asiakkaalle etukäteen, jos Harry HR -alustaan tehdään muutoksia, jotka johtavat Harry HR -alustan tarkoituksen yleiseen ja merkittävään heikkenemiseen. Jos tällainen olennainen vähennys tapahtuu ja asiakkaalle aiheutuu olennaisia vaikutuksia Harry HR -alustan käyttöön, asiakas voi irtisanoa tilauksensa kohdan 8.2(ii) mukaisesti.
 4. Palvelujen väliaikainen keskeyttäminen. Harry HR voi harkintansa mukaan ajoittain rajoittaa tai keskeyttää Palveluiden käytön väliaikaisesti, mukaan lukien Harry HR:n alustan päivitykset ja ylläpito. Asiakas voi milloin tahansa tutustua Harry HR:n tilasivuun (https://harryhr.statuspage.io), jossa ilmoitetaan kohtuullisella varoitusajalla suunnitelluista huoltotöistä, jotka voivat vaikuttaa Harry HR -alustan saatavuuteen.
 5. Ei hyväksyttävä käyttö. Asiakas ja käyttäjät eivät saa, eivätkä yritä, eivätkä salli kolmansien osapuolten: (i) jakaa verkkosivuston tai Harry HR -alustan ei-julkisia ominaisuuksia tai sisältöä kolmannen osapuolen kanssa; (ii) kopioida, monistaa, käänteistekniikkaa, dekompiloida, purkaa, purkaa, purkaa, purkaa, tallentaa, muuttaa, parantaa, muokata, yhdistää, mukauttaa, kääntää, luoda johdannaisia teoksia tai muuten jäljentää mitään osaa Verkkosivustosta tai Harry HR -alustasta (selkeyden vuoksi todetaan, että Asiakas ja Käyttäjät eivät saa käyttää Verkkosivustoa tai Harry HR -alustaa rakentaakseen Palveluiden kanssa kilpailevaa tuotetta tai palvelua tai rakentaakseen tuotetta, jossa käytetään Verkkosivuston tai Harry HR -alustan ideoita, ominaisuuksia, toimintoja tai grafiikkaa, jotka muistuttavat Verkkosivuston tai Harry HR -alustan ideoita, ominaisuuksia, toimintoja tai grafiikkaa); (iii) lähettää viruksia, matoja, aikapommeja, troijalaisia tai muita haitallisia tai pahantahtoisia koodeja, tiedostoja, skriptejä, agentteja tai ohjelmia; (iv) yrittää hankkia luvatonta pääsyä Verkkosivustolle tai Harry HR -alustalle tai häiritä Verkkosivuston tai Harry HR -alustan eheyttä tai suorituskykyä; tai (v) käyttää Verkkosivustoa tai Harry HR -alustaa tavalla, joka kuormittaa liikaa tai uhkaa Verkkosivuston tai Harry HR -alustan eheyttä, suorituskykyä tai saatavuutta. Verkkosivustoa tai Harry HR -alustaa ei myöskään saa käyttää arkaluonteisten henkilötietojen keräämiseen, hallintaan tai käsittelyyn, eikä Harry HR:llä ole mitään vastuuta, joka voi aiheutua siitä, että asiakas tai käyttäjät käyttävät verkkosivustoa tai Harry HR -alustaa arkaluonteisten henkilötietojen keräämiseen tai käsittelyyn. Erityisesti asiakastilin ylläpitäjän luomia käyttäjäominaisuuksien luokkia ei saa luoda siten, että ne johtaisivat arkaluonteisten henkilötietojen syöttämiseen. Asiakas on vastuussa siitä, että hän ilmoittaa käyttäjille, että arkaluonteisia henkilötietoja ei saa antaa Harry HR -alustalla. Jos Harry HR epäilee tämän jakson rikkomista, se voi keskeyttää Asiakkaan ja Käyttäjien pääsyn Verkkosivustolle tai Palveluihin ilman ennakkoilmoitusta, minkä lisäksi Harry HR:llä voi olla muita mahdollisia oikeussuojakeinoja. HARRY HR EI OTA VASTUUTA HARRY HR -ALUSTAN KÄYTÖSTÄ, JOTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ.
 6. Tilin turvallisuus ja pääsy. Asiakkaan ja käyttäjien on toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet estääkseen luvattoman pääsyn Harry HR -alustalle, mukaan lukien salasanojen ja muiden kirjautumistietojen suojaaminen. Asiakas on vastuussa kaikesta sen tilillä tapahtuvasta toiminnasta (muusta kuin toiminnasta, josta Harry HR on suoraan vastuussa ja jota ei ole suoritettu asiakkaan ohjeiden mukaisesti) riippumatta siitä, onko asiakas valtuuttanut kyseisen toiminnan. Asiakkaan tai Käyttäjien on välittömästi ilmoitettava Harry HR:lle, jos se saa tietoonsa tilinsä luvattoman pääsyn tai käytön.
 7. Asiakasjärjestelmät. Asiakas vastaa kaikkien käyttöjärjestelmien, Internet-selainten, virustorjuntaohjelmistojen tai muiden ohjelmistojen ylläpidosta ja päivittämisestä, joita sen Käyttäjät käyttävät Palveluiden käyttämiseen ja käyttämiseen. Palvelut eivät välttämättä toimi oikein, jos Asiakkaan käyttöjärjestelmät, Internet-selaimet ja virustorjuntaohjelmistot eivät ole ajan tasalla.
 8. Käyttäjien sopimaton käytös. Harry HR -alustan turvallisen ja tuottavan käytön varmistamiseksi käyttäjät eivät saa, ja asiakkaan on varmistettava, että käyttäjät eivät käyttäydy sopimattomasti, mukaan lukien (i) yritys paljastaa käyttäjän henkilöllisyys; (ii) toisen henkilön tai yhteisön esiintyminen toisena henkilönä; (iii) palvelujen käyttäminen roskapostin tai muiden ei-toivottujen viestien lähettämiseen sovellettavien lakien vastaisesti; tai (iv) sallimalla sellaisten Asiakastietojen lähettämisen tai käyttämällä Asiakastietoja tavalla, joka on laitonta, haitallista, uhkaavaa, loukkaavaa, väkivaltaista, häiritsevää, herjaavaa, kunnianloukkaavaa, herjaavaa, mautonta, säädytöntä, loukkaavaa, säädytöntä, nöyryyttävää, vihamielistä, epäeettistä tai muutoin paheksuttavaa, mukaan lukien rotuun, etniseen alkuperään, kansalliseen syntyperään, uskonnolliseen vakaumukseen, sukupuoliseen suuntautumiseen, sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin, fyysiseen tai henkiseen vammaisuuteen perustuva. Asiakas ja Käyttäjät ymmärtävät, että Palveluita käyttäessään he saattavat altistua Käyttäjien lähettämille Asiakastiedoille, jotka ovat tämän kohdan vastaisia, eikä Harry HR ole missään tapauksessa millään tavoin vastuussa tällaisista Asiakastiedoista. Harry HR:llä on oikeus oman harkintansa mukaan poistaa kaikki yleisten ehtojen vastaiset asiakastiedot ja paljastaa Käyttäjän henkilöllisyys Asiakkaalle tai viranomaiselle, jos laki niin vaatii, jos kyseinen Käyttäjä siirtää asiakastietoja tämän kohdan vastaisesti. ASIAKKAAN JA KÄYTTÄJIEN ON KUNNIOITETTAVA ASIAKKAAN SOPIMUSSUHTEISEN TYÖNTEKIJÄN (SOPIMUSSUHTEISTEN TYÖNTEKIJÖIDEN) OIKEUTTA PYSYÄ NIMETTÖMÄNÄ. Asiakkaan vastuulla on seurata ja valvoa kaikkea käyttäjien Harry HR -alustalla harjoittamaa toimintaa. Harry HR:llä ei ole velvollisuutta tarkistaa, miten Käyttäjät käyttävät Harry HR -alustaa, mukaan lukien se, miten asiakkaan sopimussuhteinen työntekijä (sopimussuhteiset työntekijät) vastaa (vastaavat) kyselyihin ja mielipidekyselyihin sekä antaa palautetta ja kommentteja. HARRY HR EI OTA VASTUUTA KÄYTTÄJIEN SOPIMATTOMASTA KÄYTÖKSESTÄ.
 9. Asiakkaan tai käyttäjän korvaukset. Asiakkaan tai Käyttäjän on puolustettava, korvattava ja pidettävä Harry HR ja sen toimihenkilöt, johtajat, osakkeenomistajat, emoyhtiöt, tytäryhtiöt, edustajat, seuraajat ja luovutuksensaajat vahingonkorvausvastuusta, vahingoista ja kustannuksista, mukaan lukien kertyneet korot, sekä kohtuullisista oikeudenkäyntikuluista, jotka aiheutuvat tai liittyvät kolmannen osapuolen vaatimukseen, joka liittyy (i) Asiakastietojen sisältöön tai luonteeseen, mukaan lukien Asiakastiedot, jotka rikkovat osioita 2.5 (Hyväksymätön käyttö) tai 2.8 (Käyttäjien sopimaton käyttäytyminen); (ii) kohdan 2.10 (Lainsäädännön noudattaminen) ja kohdan 4.1 (Asiakastiedot) mukaisten takuiden rikkominen;(iii) Asiakkaan tai minkä tahansa Käyttäjän väitetty tai tosiasiallinen käyttö, väärinkäyttö, sopimaton käyttö tai verkkosivuston tai palveluiden käytön laiminlyönti, mukaan lukien kohtien 2.5 (Hyväksymätön käyttö) tai 2.8 (Käyttäjien sopimaton käyttäytyminen) rikkominen. Harry HR:n on annettava Asiakkaalle tai Käyttäjälle viipymättä kirjallinen ilmoitus tällaisesta vaateesta, kanteesta tai menettelystä ja annettava Asiakkaalle tai Käyttäjälle oikeus yksinomaiseen puolustukseen ja valvontaan sekä toimittava yhteistyössä kaikkien kohtuullisten pyyntöjen kanssa, jotka auttavat Asiakasta tai Käyttäjää puolustautumisessa ja tällaisen asian ratkaisemisessa. Asiakas tai Käyttäjä ei saa sopia tai sopia mistään tällaisesta vaateesta, kanteesta tai oikeudenkäynnistä ilman Harry HR:n etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä, jos (a) se johtaa Harry HR:n vastuuseen tai vastuun myöntämiseen; (b) sovinto ei sisällä täydellistä vastuuvapautusta Harry HR:lle; tai (c) sovinto sisältää muita ehtoja kuin täydellisen vastuuvapautuksen Harry HR:lle ja rahan maksun.
 10. Lakien noudattaminen. Palveluja tarjotessaan tai käyttäessään osapuolet noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien tietosuojalakeja ja sovellettavia korruption vastaisia lakeja. Asiakas on myös vastuussa siitä, että hän hankkii Käyttäjiltään kaikki sovellettavien lakien edellyttämät suostumukset tai että hänellä on oikeutettu etu sallia Asiakkaan käyttää Palveluja ja että Harry HR voi tarjota Palveluja Yleisten ehtojen mukaisesti.
 11. Käyttäjien noudattaminen. Asiakkaan on varmistettava, että sen Käyttäjät noudattavat kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien tietosuojalakeja, käyttäessään Harry HR -alustaa tai käyttäessään sitä, ja että tällaiset Käyttäjät noudattavat Yleisiä käyttöehtoja ja noudattavat niitä.

3. HARRY HR -ALUSTAN PALVELUMAKSUT JA LASKUTUS

 1. Palvelumaksut. Vastineeksi palveluista Asiakas maksaa Harry HR:lle valittuun tilaussuunnitelmaan sovellettavat maksut, jotka on määritelty Verkkosivustolla tai Harry HR:n kirjallisesti antamassa tarjouksessa ja jotka voivat olla kuukausi-, vuosi- tai monivuotisia ("Palvelumaksut"). Palvelumaksut määräytyvät aktiivisten käyttäjien määrän mukaan. Kuukausittaiseen tilaukseen sovellettavat palvelumaksut laskutetaan kuukausittain, ja ne on maksettava laskutuspäivänä. Vuotuiseen tilaukseen sovellettavat palvelumaksut laskutetaan vuosittain vuosijakson alussa, ja ne on maksettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskutuspäivästä. Monivuotiseen tilaukseen sovellettavat palvelumaksut laskutetaan tilauskauden alussa, ja ne on maksettava kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa laskutuspäivästä.
 2. Uudistaminen. Kuukausitilausten osalta Asiakkaan tilaus uusitaan automaattisesti tilauskuukauden päättymistä seuraavana ensimmäisenä päivänä ("uusimispäivä") yhden kuukauden pituiseksi lisätilausjaksoksi, ellei Asiakas peruuta tilaustaan ennen uusimispäivää kohdan 8.2(i) ("Irtisanominen") mukaisesti. Jos Asiakkaalla on vuosi- tai monivuotinen tilauskausi, Harry HR lähettää uusintailmoituksen vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosi- tai monivuotisen tilauskauden päättymispäivää. Asiakas voi uudistaa tilauksensa samaksi tilauskaudeksi ennen tilauskauden päättymistä, jolloin yleiset ehdot päättyvät kohdan 8.1 (Kesto) mukaisesti. Tällaiseen uusimiseen sovellettavat palvelumaksut ovat Harry HR:n tavanomaiset palvelumaksut, jotka on määritelty verkkosivustolla uusimishetkellä.
 3. Aktiivisten käyttäjien määrän muutos. Palvelumaksut määräytyvät aktiivisten käyttäjien määrän mukaan. Jos Asiakas haluaa lisätä niiden Käyttäjien määrää, joilla on oikeus käyttää Harry HR -alustaa, Asiakas voi tehdä sen seuraavalla tavalla:
  1. Vuosittainen tai monivuotinen tilaus. Asiakas, jolla on vuosi- tai monivuotinen tilaus, voi milloin tahansa lisätä valtuutettujen Aktiivisten käyttäjien määrää Harry HR Platformin "laskutus"-osion kautta. Kaikki tällaiseen valtuutettujen aktiivisten käyttäjien määrän lisäämiseen liittyvät lisämaksut suhteutetaan Asiakkaan kulloinkin voimassa olevan tilauskauden jäljellä olevalle ajalle, veloitetaan Asiakkaan tililtä ja erääntyvät maksettavaksi valtuutettujen aktiivisten käyttäjien määrän lisäämisen yhteydessä.
  2. Kuukausitilaus. Kuukausitilauksen tehnyt asiakas voi milloin tahansa lisätä valtuutettujen Aktiivisten käyttäjien määrää ilman, että hänen tarvitsee maksaa tällaiseen valtuutettujen Aktiivisten käyttäjien määrän lisäämiseen liittyviä lisämaksuja kulloinkin voimassa olevan tilauskauden jäljellä olevasta ajasta. Uusitun tilauksen valtuutettujen maksullisten käyttäjien määrä on sama kuin valtuutettujen käyttäjien määrä kulloinkin päättyvän tilauskauden viimeisenä päivänä.
 4. Aktiivisten käyttäjien määrän mukauttaminen uusimisen yhteydessä. Kun tilauskausi uusitaan, palvelumaksut määräytyvät seuraavasti:
  1. Vuosittainen tai monivuotinen tilaus. Ellei Asiakas toisin määrää ennen uusimispäivää, jokaisessa vuosi- tai monivuotisen tilauksen uusimisessa uusitun tilauksen valtuutettujen maksettujen aktiivisten käyttäjien määrä on suurempi seuraavista: (i) valtuutetut maksetut aktiiviset käyttäjät kuluvalla tilauskaudella ja (ii) Harry HR -alustaa kuluvalla tilauskaudella käyttävien käyttäjien todellinen määrä. Jos Aktiivisten käyttäjien määrä ylittää valtuutettujen Aktiivisten käyttäjien määrän vuosijakson aikana, Harry HR:llä on oikeus saada maksettavakseen kaikki tällaisiin ylimääräisiin Aktiivisiin käyttäjiin liittyvät ylimääräiset palvelumaksut suhteutettuna tilauskauden jäljellä olevaan aikaan. Tällaisessa tapauksessa Harry HR:n on ilmoitettava asiakkaalle ennen sovellettavien palvelumaksujen laskuttamista.
  2. Kuukausitilaus. Uusitun tilauksen valtuutettujen maksavien käyttäjien määrä on sama kuin valtuutettujen käyttäjien määrä kulloinkin päättyvän tilauskauden viimeisenä päivänä.
 5. Ei palautuksia. Ellei tässä nimenomaisesti toisin määrätä, maksuja ei palauteta eikä osittain käytetyistä jaksoista tai käyttäjämääristä myönnetä hyvityksiä tai hyvityksiä.
 6. Myöhästymismaksut. Harry HR:llä on oikeus keskeyttää Palvelut ilman erillistä ilmoitusta, jos Asiakkaan laskuttamat Palvelumaksut ovat erääntyneet. Palvelut palautetaan yhden (1) työpäivän kuluessa maksusta.
 7. Ilmainen kokeiluversio tai Freemium-tilaus. Jos Asiakas rekisteröityy Palveluiden ilmaiseen kokeilujaksoon tai freemium-tilaukseen, Harry HR antaa kyseiset Palvelut Asiakkaan käyttöön kokeilujakson tai freemium-tilauksen perusteella maksutta, kunnes (i) Asiakkaaseen sovellettavan ilmaisen kokeilujakson päättyminen, (ii) Asiakkaan kyseisistä Palveluista ostaman maksullisen tilauksen alkamispäivä tai (iii) kokeilujakson tai freemium-tilauksen lopettaminen milloin tahansa Harry HR:n tai Asiakkaan oman harkintansa mukaan on aikaisempi.
 8. Kolmannen osapuolen maksuprosessori. Harry HR pidättää oikeuden käyttää kolmannen osapuolen PCI-DSS-yhteensopivaa maksujenkäsittelijää kaikkeen laskutukseen ja maksujen vastaanottamiseen. Asiakas valtuuttaa täten Harry HR:n jakamaan maksutietoja, joihin voi sisältyä henkilökohtaisia tietoja, tällaiselle kolmannen osapuolen maksuprosessorille, myös asiakkaan maksutavan päivittämistä varten.
 9. Verot. Ellei toisin mainita, Palvelumaksut eivät sisällä mitään veroja, maksuja, tulleja tai muita vastaavia viranomaismaksuja, mukaan lukien arvonlisä-, myynti-, käyttö- tai lähdeverot, joita paikallinen, osavaltiollinen, maakunnallinen tai ulkomainen lainkäyttöalue voi periä (yhteisesti "Verot"). Asiakas on vastuussa verojen maksamisesta lukuun ottamatta niitä veroja, jotka määrätään Harry HR:lle sen tulojen perusteella. Harry HR laskuttaa asiakasta tällaisista veroista, jos Harry HR:llä on lakisääteinen velvollisuus tehdä niin, ja asiakkaan on maksettava tällaiset verot, jos niitä laskutetaan.

4. TIEDOT

 1. Asiakastiedot. Asiakas tai Käyttäjä vakuuttaa, että se omistaa tai on hankkinut kaikki tarvittavat oikeudet, omistusoikeudet ja intressit sekä saanut kaikki tarvittavat suostumukset Asiakastietojen siirtämiseen Yleisten ehtojen mukaisesti ja että Asiakastiedot eivät loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia ja että niitä käytetään Asiakkaaseen sovellettavien työlainsäädäntöjen mukaisesti. Asiakas tai Käyttäjä myöntää Harry HR:lle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, jatkuvan ja rojaltivapaan oikeuden käyttää, käsitellä, kopioida, jakaa, esittää, viedä ja näyttää Asiakastietoja ainoastaan lain sallimissa rajoissa ja siinä määrin kuin on kohtuullisesti tarpeen (i) Palveluiden tarjoamiseksi, ylläpitämiseksi ja parantamiseksi; (ii) palvelu-, tietoturva-, tuki- tai teknisten ongelmien ehkäisemiseksi tai ratkaisemiseksi; tai (iii) sellaisten anonymisoitujen ja yhdistettyjen tietojen luomiseksi, jotka eivät liity tiettyyn asiakkaaseen ja jotka eivät ole asiakastietoja ja jotka ovat Harry HR:n omistuksessa, mukaan lukien käyttö benchmarking- ja markkinointitarkoituksiin tietosuojakäytännön mukaisesti tai asiakkaan nimenomaisen kirjallisen luvan mukaisesti tai lain edellyttämällä tavalla. Tämä oikeus säilyy anomisoitujen tietojen ja tavanomaisen liiketoiminnan yhteydessä tehtyjen asiakastietojen jäljelle jääneiden varmuuskopioiden osalta myös yleisten ehtojen irtisanomisen jälkeen.
 2. Asiakastiedot ovat nimettömiä ja luottamuksellisia. Asiakkaan sopimussuhteisen työntekijän (työntekijöiden) antamat vastaukset kyselyihin, vastaukset kyselyihin, kommentit, palautteet ja ehdotukset ovat anonyymejä ja luottamuksellisia, ellei asiakkaan sopimussuhteinen työntekijä (työntekijät) päätä Harry HR -alustalla poistaa anonymiteettiä ja luottamuksellisuutta tällaisesta sisällöstä. Harry HR pitää kaikki asiakastiedot, joiden osalta asiakkaan sopimussuhteinen työntekijä tai sopimussuhteiset työntekijät eivät ole päättäneet poistaa anonymiteettiä ja luottamuksellisuutta, luottamuksellisina eikä niitä jaeta asiakkaalle. Jos Harry HR saa asiakkaan sopimussuhteiselta työntekijältä tai sopimussuhteisilta työntekijöiltä pyynnön poistaa hänen kommenttinsa, joka saattaa sisältää henkilötietoja, tai jos käyttäjä pyytää käyttäjää saamaan häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on antanut asiakkaalle ja joita Harry HR käsittelee, asiakas valtuuttaa täten Harry HR:n noudattamaan kyseistä pyyntöä.
 3. Asiakastietojen suojaaminen. Harry HR säilyttää ja käsittelee asiakastietoja tietosuojakäytännön ja soveltuvin osin tietojenkäsittelyn lisäyksen mukaisesti. Harry HR on ottanut käyttöön teknisiä, organisatorisia ja hallinnollisia järjestelmiä, toimintatapoja ja menettelyjä sekä muita tietosuojakäytännössä eriteltyjä toimenpiteitä varmistaakseen asiakastietojen turvallisuuden, eheyden, saatavuuden ja luottamuksellisuuden sekä lieventääkseen asiakastietojen luvattoman käytön riskiä. Tietojen verkkohotellistamiseen liittyy kuitenkin luvattoman paljastumisen, katoamisen tai altistumisen riski, ja Harry HR:n alustaa käyttäessään ja sitä käyttäessään asiakas ottaa nämä riskit kantaakseen, lukuun ottamatta Harry HR:n törkeää huolimattomuutta tai lainvastaista toimintaa.

Verkkosivuston ja Harry HR -alustan telemetriset tiedot

 1. Telemetriset tiedot. Lain sallimissa rajoissa telemetriset tiedot, jotka liittyvät siihen, miten Käyttäjät käyttävät Verkkosivustoa ja Harry HR -alustaa (mukaan lukien Käyttäjien käyttämät Verkkosivuston ja Harry HR -alustan ominaisuudet ja toiminnot, pinon jäljitystiedot ja niihin liittyvät raportit), sekä tällaisista telemetrisistä tiedoista johdetut anonymisoidut tai aggregoidut tiedot eivät ole Asiakastietoja, ja ne ovat Harry HR:n omistuksessa.

Henkilökohtaiset tiedot

 1. Henkilökohtaiset tiedot. Käyttäessään Palveluita ja/tai verkkosivustoa, mukaan lukien Harry HR:n uutiskirjeen tilaaminen, verkkosivuston sisällön lataaminen tai verkkosivuston chatbotin käyttäminen, asiakas ja/tai käyttäjä voi siirtää Harry HR:lle henkilökohtaisia tietoja, mukaan lukien tarvittaessa henkilökohtaisia tietoja sisältäviä asiakastietoja, ja Harry HR voi kerätä, käyttää tai käsitellä näitä tietoja. Harry HR kerää, käyttää tai käsittelee henkilötietoja tietosuojakäytännön mukaisesti. Asiakas ja/tai Käyttäjä antaa suostumuksensa Henkilötietojen siirtoon, käsittelyyn ja tallentamiseen Yleisten ehtojen ja Tietosuojakäytännön sekä soveltuvin osin Tietojenkäsittelyn lisäyksen mukaisesti.

Luottamukselliset tiedot

 1. Luottamukselliset tiedot. "Luottamuksellisilla tiedoilla" tarkoitetaan kaikkea ei-julkista, luottamuksellista tai arkaluonteista tietoa, mukaan lukien asiakastiedot, jonka osapuoli tai sen puolesta toimiva osapuoli (luovuttava osapuoli) on luovuttanut toiselle osapuolelle (vastaanottava osapuoli), ja niihin ei sisälly mitään tietoja, jotka ovat:
  1. jollei sovellettavista tietosuojalakeista muuta johdu, ovat julkisesti saatavilla tai tulevat myöhemmin julkisesti saataville muutoin kuin yleisten ehtojen rikkomisen vuoksi;
  2. asiakirjoin ja pätevin todistein osoitettuna: (a) on vastaanottavan osapuolen tai sen työntekijöiden, asiamiesten tai edustajien tiedossa ennen tällaista julkistamista tai (b) on vastaanottavan osapuolen tai sen työntekijöiden, asiamiesten tai edustajien itsenäisesti kehittämä julkistamisen jälkeen ilman luottamuksellisen tiedon käyttöä; tai
  3. asiakirjatodistein ja pätevin todistein osoitettu tieto, jonka vastaanottava osapuoli tai sen työntekijät, asiamiehet tai edustajat ovat myöhemmin laillisesti saaneet kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta edellyttäen, että kyseinen lähde ei vastaanottavan osapuolen tietojen mukaan ole rikkonut salassapitovelvollisuuttaan tiedon luovuttavaa osapuolta kohtaan.
 2. Luottamuksellisten tietojen käyttö tai paljastaminen. Vastaanottava osapuoli saa käyttää tai luovuttaa luottamuksellisia tietoja ainoastaan yleisten ehtojen mukaisten oikeuksiensa käyttämiseen ja velvollisuuksiensa täyttämiseen. Vastaanottavan osapuolen on noudatettava luottamuksellisten tietojen suhteen samaa huolellisuutta ja suojelua kuin se noudattaa omien luottamuksellisten tietojensa suhteen ja joka tapauksessa vähintään huolellista ja varovaista huolellisuutta. Vastaanottava osapuoli ei saa suoraan tai epäsuorasti paljastaa, kopioida, levittää, julkaista uudelleen tai antaa kolmannen osapuolen käyttöön mitään Luottamuksellisia tietoja, paitsi että Harry HR voi luovuttaa Luottamuksellisia tietoja kolmansille palveluntarjoajilleen Palvelujen suorittamisen tai parantamisen yhteydessä, jolloin Harry HR varmistaa, että kolmas osapuoli ylläpitää kohtuullisia tietokäytäntöjä Luottamuksellisten tietojen luottamuksellisuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi ja luvattoman pääsyn estämiseksi. Edellä sanotusta huolimatta Vastaanottava osapuoli voi luovuttaa Luottamuksellisia tietoja sovellettavan lain tai asianmukaisen oikeus- tai viranomaisviranomaisen vaatimuksesta. Vastaanottavan osapuolen on ilmoitettava luovuttavalle osapuolelle viipymättä tällaisesta oikeudellisesta tai viranomaisvaatimuksesta ja tehtävä luovuttavan osapuolen kustannuksella kohtuullista yhteistyötä luovuttavan osapuolen kanssa kaikissa pyrkimyksissä hakea suojamääräystä tai muutoin kiistää tällainen vaadittu luovutus. Tämän jakson määräykset syrjäyttävät kaikki aiemmat osapuolten väliset salassapitosopimukset, eikä tällaisilla sopimuksilla ole enää voimaa tai vaikutusta.
 3. Luottamuksellisten tietojen palauttaminen. Yleisten ehtojen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen ja osapuolen pyynnöstä toisen osapuolen on palautettava kaikki luottamukselliset tiedot toiselle osapuolelle; kuitenkin sillä edellytyksellä, että kumpikin osapuoli voi säilyttää kopiot toisen osapuolen luottamuksellisista tiedoista ainoastaan arkistointia, tarkastusta, katastrofien varalta tapahtuvaa palautusta, oikeudellisia ja/tai sääntelytarkoituksia varten edellyttäen, että säilyttävä osapuoli ei käytä säilytettyjä luottamuksellisia tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.
 4. Luottamuksellisuusvelvoitteiden säilyminen. Jollei sovellettavasta lainsäädännöstä muuta johdu, edellä mainitut osapuolten luottamuksellisia tietoja koskevat velvoitteet säilyvät yleisten ehtojen irtisanomisen tai päättymisen jälkeen ja jatkuvat kolmen (3) vuoden ajan sopimuskauden irtisanomisen tai päättymisen jälkeen, elleivät sovellettavat lait edellytä, että luottamuksellisia tietoja on säilytettävä pidempään.

Lisäoikeudet

 1. Osapuoliin voi kohdistua yleisen tietosuoja-asetuksen (asetus (EU) 2016/679) mukaisia lisäehtoja. Tällaiset ehdot löytyvät osoitteessa https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/ saatavilla olevasta tietojenkäsittelyn lisäyksestä, joka on täten sisällytetty viittaamalla yleisiin ehtoihin ja joka on osa yleisiä ehtoja soveltuvin osin. Jos tietojenkäsittelyn lisäyksen ja yleisten ehtojen välillä on ristiriita tai epäjohdonmukaisuus, tietojenkäsittelyn lisäys on ensisijainen.

5. HARRY HR:n TAKUUT JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

 1. Harry HR vakuuttaa ja takaa, että: (i) Harry HR -alusta ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia eikä ole liikesalaisuuden väärinkäyttöä tai anastamista; (ii) asiakkaan asianmukainen käyttö edellyttää, että asiakkaan Harry HR -alustan käyttö ei loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia; ja (iii) sillä on oikeus myöntää asiakkaalle pääsy Harry HR -alustaan ja sen käyttöoikeus.
 2. Takuuilmoitukset. HARRY HR EI TAKAA, ETTÄ VERKKOSIVUSTO TAI HARRY HR -ALUSTA ON KESKEYTYMÄTÖN, AJANTASAINEN, VIRHEETÖN, VIRHEETÖN, VIRUKSETON TAI VAPAA MUISTA HAITALLISISTA KOMPONENTEISTA TAI ETTÄ SITÄ EI VOI KÄYTTÄÄ TAI PALJASTAA LUVATTOMASTI. ASIAKAS HYVÄKSYY, ETTÄ VERKKOSIVUSTO JA HARRY HR -ALUSTA TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" JA "SELLAISENA KUIN SE ON SAATAVILLA", KAIKKINE MAHDOLLISINE VIKOINEEN JA VIRHEINEEN. HARRY HR EI ANNA MINKÄÄNLAISIA VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA, EI NIMENOMAISIA EIKÄ EPÄSUORIA, MUKAAN LUKIEN MAHDOLLISET EPÄSUORAT TAKUUT KAUPALLISESTA KELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. HARRY HR EI OLE HYVÄKSYNYT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN LUOMIA TIETOJA, JOIHIN VOI OLLA PÄÄSY VERKKOSIVUSTOLLA TAI HARRY HR:N ALUSTALLA, EIKÄ HARRY HR OLE VÄLTTÄMÄTTÄ TARKISTANUT NIITÄ, JA NE OVAT KOLMANNEN OSAPUOLEN VASTUULLA. HARRY HR EI VALVO ASIAKASTIETOJA EIKÄ TAKAA TÄLLAISTEN ASIAKASTIETOJEN TAI VERKKOSIVUSTON TAI HARRY HR:N ALUSTAN KAUTTA SAATUJEN TIETOJEN TARKKUUTTA, EHEYTTÄ TAI LAATUA. ASIAKAS ON YKSIN VASTUUSSA ASIAKASTIETOJEN JA VERKKOSIVUSTON TAI HARRY HR -ALUSTAN KÄYTÖN KAUTTA SAATUJEN TIETOJEN TARKKUUDEN, LUOTETTAVUUDEN, TÄYDELLISYYDEN JA HYÖDYLLISYYDEN ARVIOINNISTA SEKÄ TÄLLAISIIN TIETOIHIN PERUSTUVIEN PÄÄTÖSTEN TEKEMISESTÄ JA TOTEUTTAMISESTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVIEN SEURAUSTEN KÄSITTELYSTÄ. HARRY HR EI OTA VASTUUTA MISTÄÄN TÄLLAISISTA TIEDOISTA, JOITA ASIAKAS KÄSITTELEE VERKKOSIVUSTON TAI HARRY HR -ALUSTAN KAUTTA.
 3. VASTUUN RAJOITTAMINEN
 4. Dollarikatto. LUKUUN OTTAMATTA PETOSTA, RUUMIINVAMMAA TAI KUOLEMAA TAI JOMMANKUMMAN OSAPUOLEN TAHALLISTA TAI TÖRKEÄÄ TUOTTAMUSTA, KOHDASSA 7.2 (VAHINGONKORVAUS) TARKOITETTUA KORVAUSTA IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAUKSESTA TAI KOHDASSA 2 TARKOITETTUA ASIAKKAAN KORVAUSVELVOLLISUUTTA.9 (ASIAKKAAN TAI KÄYTTÄJÄN KORVAUSVELVOLLISUUS), KUMMANKAAN OSAPUOLEN YHTEENLASKETTU, KUMULATIIVINEN VASTUU TODISTETUISTA VÄLITTÖMISTÄ VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT YLEISISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN, EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA SAA YLITTÄÄ ASIAKKAAN TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISESTI MAHDOLLISESTI MAKSAMAA JA MAKSETTAVAKSI TULEVAA KOKONAISSUMMAA VIIMEISINTÄ VASTUUN AIHEUTTAVAA TAPAHTUMAA EDELTÄNEIDEN 12 KUUKAUDEN AIKANA TAI SATAA DOLLARIA, JOS KYSEESSÄ ON KÄYTTÄJÄ. USEAMMAN KUIN YHDEN VAATEEN OLEMASSAOLO EI LAAJENNA TAI PIDENNÄ TÄTÄ RAJAA. OSAPUOLET YMMÄRTÄVÄT, ETTÄ TÄMÄN KOHDAN OLENNAINEN TARKOITUS ON JAKAA TÄMÄN SOPIMUKSEN MUKAISET RISKIT OSAPUOLTEN KESKEN JA RAJOITTAA MAHDOLLISTA VASTUUTA, KUN OTETAAN HUOMIOON PALVELUMAKSUT, JOTKA OLISIVAT OLLEET HUOMATTAVASTI KORKEAMMAT, JOS HARRY HR OLISI OTTANUT MUUN KUIN TÄSSÄ MÄÄRITELLYN VASTUUN. HARRY HR ON NOJAUTUNUT NÄIHIN RAJOITUKSIIN PÄÄTTÄESSÄÄN, ANTAAKO SE OIKEUDET VERKKOSIVUSTON TAI PALVELUIDEN KÄYTTÄMISEEN JA KÄYTTÄMISEEN.
 5. OSAPUOLI EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA TOISELLE OSAPUOLELLE MISTÄÄN MENETETYISTÄ VOITOISTA, TULOISTA, LIIKEARVOSTA, LIIKETOIMINNASTA TAI TIEDOISTA TAI MISTÄÄN VÄLILLISISTÄ, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI RANKAISEVISTA VAHINGOISTA, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT YLEISIIN EHTOIHIN, RIIPPUMATTA SIITÄ, MISTÄ NE JOHTUVAT, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUKSESTA, VAHINGONKORVAUSVELVOLLISUUDESTA VAI MUUSTA VASTUUN TEORIASTA, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO OSAPUOLELLE ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINGONKORVAUSTEN MAHDOLLISUUDESTA VAI EI, LUKUUN OTTAMATTA OSAPUOLEN TAHALLISTA TAI TÖRKEÄÄ TUOTTAMUSTA. EDELLÄ MAINITTUJA POISSULKEMISIA EI SOVELLETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SITÄ KIELTÄÄ.
 6. Jos Asiakas palkkaa konsultin suorittamaan Harry HR -alustan käyttöönottoon ja käyttöön liittyviä palveluja, Harry HR ei ole vastuussa näistä palveluista.
 7. HENKINEN OMAISUUS JA PALAUTE
 8. Oikeuksia ei myönnetä. Harry HR pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut verkkosivustoon ja Harry HR -alustaan sekä sisältöön, johon asiakas pääsee verkkosivuston ja Harry HR -alustan kautta, lukuun ottamatta asiakastietoja. Yleiset ehdot eivät myönnä Asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia Verkkosivustoon tai Harry HR -alustaan tai Harry HR:n logoihin ja muihin tavaramerkkeihin. Asiakas tai Käyttäjät eivät saa poistaa, muuttaa tai peittää verkkosivustolla tai Harry HR -alustalla olevia tekijänoikeus-, tavaramerkki- tai muita omistusoikeusilmoituksia.
 9. Harry HR puolustaa, korvaa ja pitää Asiakkaan ja sen toimihenkilöt, johtajat, osakkeenomistajat, emoyhtiöt, tytäryhtiöt, asiamiehet, seuraajat ja luovutuksensaajat vahingoittumattomina kolmansien osapuolten vaatimuksista aiheutuvia tappioita vastaan, edellyttäen kuitenkin, että Harry HR ei ole vastuussa siltä osin kuin Asiakkaaseen kohdistuvat kolmansien osapuolten vaatimuksista aiheutuneet tappiot johtuvat (i) Asiakastiedon sisällöstä tai luonteesta, (ii) mistä tahansa muusta kuin Harry HR:n tuotteesta tai (iii) mistä tahansa muusta Harry HR:n Alustan muokkauksesta, yhdistelmästä tai kehityksestä, jota Harry HR ei ole tehnyt. Asiakkaan on ilmoitettava Harry HR:lle viipymättä kirjallisesti kaikista kolmannen osapuolen korvausvaatimuksia koskevista menettelyistä ja annettava Harry HR:lle oikeus yksinomaiseen puolustukseen ja valvontaan sekä toimittava yhteistyössä kaikkien kohtuullisten pyyntöjen kanssa, jotka auttavat Harry HR:ää tällaisen asian puolustamisessa ja ratkaisemisessa. Harry HR ei saa sopia tai tehdä kompromissia mistään kolmannen osapuolen korvausvaatimusta koskevasta menettelystä, joka johtaa asiakkaan vastuuseen tai vastuun myöntämiseen ilman asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä. Harry HR ei sovi tai sovi mistään kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimusta koskevasta menettelystä ilman asiakkaan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei saa kohtuuttomasti evätä, jos (a) se johtaa asiakkaan vastuuseen tai vastuun myöntämiseen; (b) sovintoratkaisu ei sisällä täydellistä vastuuvapautusta korvauksen saaneille osapuolille; tai (c) sovintoratkaisu sisältää muita ehtoja kuin täydellisen vastuuvapautuksen korvauksen saaneille osapuolille ja rahan maksun. Tässä jaksossa sovelletaan seuraavia määritelmiä:
  1. "Kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimus" tarkoittaa mitä tahansa oikeudellista, hallinnollista tai välimiesmenettelyyn perustuvaa kanteen, oikeudenkäyntiä, vaatimusta, tutkimusta tai menettelyä, joka on nostettu Asiakasta vastaan ja joka johtuu kolmannen osapuolen vaatimuksesta, jonka mukaan Harry HR -alustassa käytetty ohjelmisto loukkaa kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia; ja
  2. "Kolmannen osapuolen korvausvaatimuksen tappioilla" tarkoitetaan kaikkia määriä, jotka on lopullisesti tuomittu tai maksettu korvauskelpoisessa kolmannen osapuolen korvausvaatimusta koskevassa oikeudenkäynnissä.
 10. Harry HR voi toteuttaa kaikki palautteet tai ehdotukset, jotka asiakas tai käyttäjät ovat lähettäneet tai jakaneet Harry HR:lle tai Harry HR -alustalle tai verkkosivustolle Harry HR -alustan tai verkkosivuston parantamiseksi, millä tahansa tavalla, mukaan lukien verkkosivuston tai Harry HR -alustan tulevat parannukset ja muutokset. Tällaisessa tapauksessa Asiakas ja Käyttäjät myöntävät Harry HR:lle rajoittamattoman, maailmanlaajuisen, peruuttamattoman, ikuisen, jatkuvan, edelleenlisensoitavissa olevan, siirrettävissä olevan, täysin maksetun, rojaltivapaan oikeuden käyttää tällaista palautetta tai ehdotusta mihin tahansa tarkoitukseen ilman mitään velvoitteita tai korvauksia Asiakkaalle, Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle. Lisäksi Harry HR:llä on oikeus käyttää uudelleen kaikkea yleistä tietoa, kokemusta, taitotietoa, teoksia ja teknologiaa, mukaan lukien ideat, käsitteet, prosessit ja tekniikat, jotka liittyvät Palveluiden tarjoamiseen tai jotka on hankittu Palveluiden tarjoamisen aikana.
 11. VOIMASSAOLOAIKA JA IRTISANOMINEN
 12. Yleiset ehdot ovat voimassa Voimaantulopäivästä alkaen ja (i) Asiakkaan osalta, kunnes kaikki Harry HR -alustan tilausehdot, mukaan lukien kaikki uusinnat, ovat päättyneet tai kunnes jompikumpi tai molemmat osapuolet irtisanovat ne kohdan 8.2 (Irtisanominen) mukaisesti; tai (ii) Käyttäjän osalta niin kauan kuin hän käyttää verkkosivustoa tai Harry HR -alustaa (jäljempänä "Voimassaoloaika").Yleisten ehtojen soveltamiseksi tilausehto päättyy, jos sitä ei uusita kohdan 3.2 (Uusiminen) mukaisesti.
 13. Yleiset ehdot voidaan irtisanoa:
  1. Asiakas voi milloin tahansa peruuttaa Palvelut Harry HR Platform -tilinsä kautta tai Harry HR:n asiakasedustajan kanssa;
  2. Osapuolet voivat milloin tahansa peruuttaa sopimuksen, jos toinen osapuoli rikkoo olennaisesti yleisten ehtojen mukaisia velvoitteitaan. Jos olennainen rikkomus on korjattavissa, yleiset ehdot voidaan irtisanoa vain, jos rikkomusta ei korjata 15 päivän kuluessa siitä, kun osapuoli on ilmoittanut rikkomuksesta toiselle osapuolelle. Selkeyden vuoksi asiakkaan tekemä kappaleiden 2.5 (Sallittu käyttö) ja 2.8 (Käyttäjien sopimaton käyttäytyminen) rikkominen katsotaan yleisten ehtojen olennaiseksi rikkomiseksi;
  3. Harry HR:n toimesta, jos Asiakas ei maksa Palvelumaksuja 15 päivän kuluessa siitä, kun Harry HR on ilmoittanut Asiakkaalle, että kyseiset maksut ovat erääntyneet; tai
  4. Harry HR:n toimesta mukavuussyistä vähintään 30 päivää etukäteen kirjallisesti ilmoittamalla kuukausitilauksesta tai vähintään 90 päivää etukäteen kirjallisesti ilmoittamalla vuositilauksesta tai monivuotisesta tilauksesta.
 14. Ennenaikaisen irtisanomisen maksu - irtisanominen mukavuussyistä. Jos Asiakas irtisanoo tämän sopimuksen yksipuolisesti mukavuussyistä ennen sopimuskauden päättymistä eikä ole maksanut ennakkoon kaikkia tässä sopimuksessa maksettavia palvelumaksuja, sen on maksettava sopimussakkona irtisanomismaksu, joka on yhtä suuri kuin sopimuksen jäljellä olevat palvelumaksut, joita Asiakas ei ole vielä maksanut ("irtisanomismaksu"). Osapuolet sopivat, että edellä kuvattu irtisanomismaksu ei ole rangaistus, vaan pikemminkin kohtuullinen vahingonkorvaus, joka perustuu osapuolten odotuksiin irtisanomisesta mahdollisesti aiheutuvien tappioiden luonteesta.
 15. Ei palautusta irtisanomistapauksessa. Kohta 3.3 (Ei palautuksia) on voimassa irtisanomissyystä riippumatta. Jos Asiakas on kuitenkin irtisanonut Yleiset ehdot kohdan 8.2 (ii) mukaisesti tai jos Harry HR on irtisanonut Yleiset ehdot kohdan 8.2 (iv) mukaisesti, Harry HR palauttaa kaikki etukäteen maksetut palvelumaksut suhteutettuna käyttämättömän kauden jäljellä olevaan osaan. ASIAKAS LUOPUU TÄTEN NIMENOMAISESTI QUEBECIN SIVIILILAIN 2125-2129 PYKÄLIEN SOVELTAMISESTA.
 16. Kaikki osapuolten oikeudet ja velvoitteet, joiden on luonteensa vuoksi tarkoitus jäädä voimaan yleisten ehtojen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen, jäävät voimaan yleisten ehtojen irtisanomisen tai voimassaolon päättymisen jälkeen, mukaan lukien kohdat 2.5 (Hyväksymätön käyttö), 2.8 (Käyttäjien hyväksymätön käyttäytyminen), 2. Sopimuksen voimassaolon päättymisen jälkeen.9 (Asiakkaan korvaukset), 4.7 (Luottamuksellisten tietojen käyttö tai paljastaminen), 5.2 (Takuuilmoitukset), 6 (Vastuun rajoittaminen), 7 (Immateriaalioikeudet ja palaute), 8 (Määräaika ja irtisanominen) ja 9 (Yleistä) jäävät voimaan myös yleisten ehtojen päättymisen jälkeen.

6. YLEISTÄ

 1. Asiakas antaa Harry HR:lle oikeuden käyttää asiakkaan yrityksen nimeä ja logoa viitteenä markkinointi- tai myynninedistämistarkoituksiin, mukaan lukien verkkosivustollaan tai blogissaan ja muussa julkisessa tai yksityisessä viestinnässä Harry HR:n nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden kanssa. Jos asiakas haluaa milloin tahansa rajoittaa tätä oikeutta, sen on ilmoitettava asiasta Harry HR:lle seuraavaan sähköpostiosoitteeseen: hi@harryhr.com. Asiakas pidättää itsellään kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut tällaiseen yrityksen nimeen ja logoon.
 2. Sovellettava laki ja oikeuspaikka. Yleisiin ehtoihin sovelletaan, niitä tulkitaan ja ne pannaan täytäntöön yksinomaan Alankomaissa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, viittaamatta: (i) mihinkään lainvalintaperiaatteeseen, jonka mukaan osapuolten oikeuksiin tai velvollisuuksiin sovellettaisiin jonkin toisen lainkäyttöalueen aineellista lainsäädäntöä; (ii) vuoden 1980 Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimukseen tavaroiden kansainvälistä kauppaa koskevista sopimuksista; tai (iii) muuhun kansainväliseen lainsäädäntöön. Palveluihin tai yleisiin ehtoihin liittyvät oikeudenkäynnit on käynnistettävä ja käsiteltävä yksinomaan Alankomaiden Zuid-Hollandin oikeuspiirissä, ja osapuolet luopuvat kaikista vastaväitteistä, joiden mukaan kyseinen oikeuspaikka on sopimaton tai epäasianmukainen. Kumpikin osapuoli luopuu oikeudesta valamiesoikeudenkäyntiin kaikissa kanteissa tai oikeudenkäynneissä, jotka millään tavoin johtuvat tai liittyvät Palveluihin tai Yleisiin ehtoihin.
 3. Erityinen suorituskyky. Sen estämättä, mitä yleisten sopimusehtojen muissa määräyksissä määrätään, rikkomaton osapuoli voi yleisten sopimusehtojen rikkomisen jälkeen välittömästi hakea yleisten sopimusehtojen täytäntöönpanoa erityisellä suorituksella tai kieltokanteella ilman, että sen on asetettava takuuta tai muuta vakuutta.
 4. Ylivoimainen este. Jollei yleisissä ehdoissa nimenomaisesti toisin määrätä, Harry HR ei ole vastuussa velvoitteidensa täyttämisen laiminlyönnistä tai viivästymisestä, joka johtuu ennalta arvaamattomasta ja vastustamattomasta tapahtumasta, mukaan lukien ulkoiset syyt, joilla on samat ominaisuudet, joihin voivat kuulua palvelunestohyökkäykset, kolmannen osapuolen isännöintipalvelun tarjoajan tai yleishyödyllisten palveluiden tarjoajan vikaantuminen, lakot, puutteet, mellakat, tulipalot, luonnonmullistukset, sota, terrorismi ja hallituksen toimet.
 5. Ei muita sopimuksia. Yleiset ehdot ovat täydellinen ja yksinomainen selvitys osapuolten sopimuksesta, joka koskee tämän sopimuksen kohdetta, ja ne syrjäyttävät kaikki suulliset tai kirjalliset tarjoukset, sopimukset, vakuutukset, ehdot, takuut, sitoumukset ja muut osapuolten väliset yhteydenotot, jotka liittyvät tähän sopimukseen, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki salassapitosopimukset, jotka liittyvät tämän sopimuksen kohteeseen, tilausasiakirjat sekä kaikki ehdot tai asiakirjat, joihin ei ole nimenomaisesti viitattu näissä yleisissä ehdoissa.
 6. Harry HR voi lähettää yleisten ehtojen mukaisia ilmoituksia Asiakkaan ilmoittamiin sähköpostiosoitteisiin. Asiakas voi lähettää yleisten ehtojen mukaisia ilmoituksia Harry HR:lle osoitteeseen hi@harryhr.com. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi 24 tunnin kuluttua niiden lähettämisestä.
 7. Toimeksianto ja seuraajat. Yleiset ehdot sitovat osapuolten seuraajia ja luovutuksensaajia ja hyödyttävät niitä.
 8. Kummankaan osapuolen luopuminen toisen osapuolen laiminlyönnistä ei merkitse luopumista laiminlyövän osapuolen myöhemmästä rikkomuksesta tai laiminlyönnistä.
 9. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa osapuolet luopuvat täten kaikista lainsäännöksistä, jotka tekisivät yleisten ehtojen lausekkeista pätemättömiä tai muutoin täytäntöönpanokelvottomia. Jos yleisten ehtojen jokin määräys katsotaan pätemättömäksi tai muuten täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseinen määräys tulkitaan täyttämään sen tarkoitus sovellettavan lain sallimassa laajuudessa, ja yleisten ehtojen muut määräykset pysyvät täysin voimassa.
 10. Teknologian vienti. Asiakas ei saa viedä mitään Harry HR:n toimittamia ohjelmistoja tai muutoin poistaa niitä Alankomaista tai Euroopan unionista muutoin kuin kaikkien sovellettavien Alankomaiden ja EU:n lakien ja määräysten mukaisesti. Rajoittamatta edellisen yleisyyttä Asiakas ei saa sallia minkään kolmannen osapuolen päästä verkkosivustolle tai Harry HR:n alustalle tai käyttää sitä tai viedä tällaista ohjelmistoa maahan, johon Alankomaat tai Euroopan unioni on asettanut kauppasaarron.
 11. Kuluttajansuojalaki. Harry HR on yritysten ja organisaatioiden käyttöön tarkoitettu työväline, ei kuluttajatarkoituksiin. Kuluttajansuojalakeja ei sovelleta lain sallimissa rajoissa.
 12. Sopimaton käytös. Asiakas, sen käyttäjät ja Harry HR tunnustavat työntekijöiden oikeuden työskennellä ympäristössä, jossa ei esiinny häirintää, mukaan lukien seksuaalinen häirintä ja syrjintä. Osapuolet eivät saa, ja niiden on varmistettava, että niiden työntekijät, asiamiehet ja edustajat eivät ryhdy mihinkään käyttäytymiseen, joka luo uhkaavan, vihamielisen tai loukkaavan työympäristön.

  Jos näihin yleisiin ehtoihin liittyvä epäsopivaa käytöstä, häirintää tai syrjintää koskeva väite vastaanotetaan, osapuolet sitoutuvat yhteistyöhön, jotta asia voidaan tutkia ensisijaisesti.

  Tämän kohdan rikkominen katsotaan yleisten ehtojen olennaiseksi rikkomiseksi.

 13. Osapuolten suhde. Osapuolet ovat itsenäisiä toimeksisaajia. Yleiset ehdot eivät luo osapuolten välille kumppanuus-, franchising-, yhteisyritys-, agentti-, luottamus- tai työsuhdetta. Kumpikin osapuoli vakuuttaa, että sillä on valtuudet hyväksyä yleiset ehdot edustamansa organisaation puolesta.
 14. Ellei asiakkaalla ole Harry HR:n kanssa korvaavaa kirjallista sopimusta, Harry HR voi muuttaa yleisiä ehtoja aika ajoin verkkosivustollaan liiketoiminnan kehittyessä. Yleisten ehtojen muutokset tulevat voimaan päivänä, jona Harry HR julkaisee muutokset. Asiakas ja käyttäjät voivat milloin tahansa tutustua Yleisten ehtojen uusimpaan versioon käymällä tällä sivulla osoitteessa https://harryhr.com/terms. Jos Asiakas tai Käyttäjä käyttää Palveluita tai käyttää Verkkosivustoa muutosten voimaantulopäivän jälkeen, kyseinen käyttö tai käyttö merkitsee tarkistettujen Yleisten ehtojen hyväksymistä.
Last Update: 2024-01-05.