Η Πλατφόρμα Εμπειρίας Εργαζομένων χωρίς εκπλήξεις

🔮 ΚΡΥΣΤΆΛΛΙΝΗ ΚΑΘΑΡΌΤΗΤΑ
Πιστεύουμε ότι οι δραστηριότητές μας μπορούν να είναι βιώσιμες μόνο όταν παρέχουμε ένα σωστό και αξιοπρεπές προϊόν, συμπεριλαμβανομένων των συνημμένων όρων.

🔐 Η ΑΣΦΆΛΕΙΆ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΉ ΓΙΑ ΕΜΆΣ
Μεταφέρουμε πολλά ευαίσθητα δεδομένα. Γι' αυτό εργαζόμαστε μόνο σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές διαδικασίες GDPR και ISO 27001.

Όροι χρήσης

Οι παρόντες όροι παροχής υπηρεσιών (οι "Γενικοί Όροι") διέπουν τη χρήση και τη συνδρομή στον Ιστότοπο και/ή στην Πλατφόρμα Harry HR που παρέχεται από την ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Με την πρόσβαση στον Ιστότοπο και/ή στην Πλατφόρμα Harry HR ή με την υπογραφή ή την αποδοχή της παρούσας σύμβασης από τα μέρη, συμφωνείτε με τους Γενικούς Όρους εκ μέρους σας ως χρήστης και/ή, ανάλογα με την περίπτωση, εκ μέρους του οργανισμού που εκπροσωπείτε ("Πελάτης"), εκτός εάν έχετε αντικαταστήσει γραπτή συμφωνία με την Harry HR.

1. ΟΡΙΣΜΟΊ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΊΑ

Οι ακόλουθοι όροι με κεφαλαίο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:

 1. "Ενεργός χρήστης": ο χρήστης που προσκλήθηκε να συνδεθεί στην πλατφόρμα Harry HR, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στην πλατφόρμα Harry HR και του οποίου η εγγραφή δεν απενεργοποιήθηκε από τον Πελάτη ή από την Harry HR κατόπιν οδηγιών του Πελάτη,
 2. "Συνδεδεμένη επιχείρηση" σημαίνει (α) κάθε οντότητα που ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ελέγχεται από ή τελεί υπό κοινό έλεγχο με ένα συμβαλλόμενο μέρος. Για τους σκοπούς της αναφοράς σε οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία στο πλαίσιο της παρούσας, "έλεγχος" (συμπεριλαμβανομένων των όρων "ελέγχω" και "έχω κοινό έλεγχο με") σημαίνει: (i) την κατοχή άνω των 50% του μετοχικού κεφαλαίου ή του πραγματικού συμφέροντος της εν λόγω οντότητας ή το δικαίωμα ψήφου ή διορισμού της πλειοψηφίας του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου διοικητικού οργάνου της εν λόγω οντότητας- ή (ii) την εξουσία να κατευθύνει άμεσα ή έμμεσα ή να προκαλεί τη διεύθυνση της διοίκησης και των πολιτικών της εν λόγω οντότητας με οποιοδήποτε μέσο, είτε μέσω της κατοχής τίτλων με δικαίωμα ψήφου, είτε με σύμβαση, είτε με άλλο τρόπο,
 3. Ως "Δεδομένα Πελάτη" νοείται κάθε περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει Προσωπικά Δεδομένα των Χρηστών, το οποίο ο Πελάτης ή οι Χρήστες υποβάλλουν ή μεταβιβάζουν στη Harry HR σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των εξατομικευμένων ερωτήσεων που συντάσσονται από τους Χρήστες, των απαντήσεων σε έρευνες, των απαντήσεων σε δημοσκοπήσεις, των εικόνων και των σχολίων,
 4. "Προσωπικές πληροφορίες πελάτη": κάθε προσωπική πληροφορία που περιέχεται στα δεδομένα πελάτη,
 5. Ως "Ημερομηνία έναρξης ισχύος" νοείται (i) για έναν Χρήστη, η πρώτη ημερομηνία πρόσβασης του Χρήστη στον Ιστότοπο ή στην Πλατφόρμα Harry HR ή (ii) για έναν Πελάτη, η τελευταία ημερομηνία υπογραφής των Γενικών Όρων από τα δύο Μέρη ή η ημερομηνία αποδοχής των Γενικών Όρων από τον Πελάτη, ανάλογα με την περίπτωση,
 6. "Πλατφόρμα Harry HR" σημαίνει τα εργαλεία και την πλατφόρμα δέσμευσης στο χώρο εργασίας που εμπορεύεται η Harry HR ως "Harry HR" και στα οποία έχει πρόσβαση ο Πελάτης ή οι χρήστες,
 7. "Μέρη" σημαίνει (i) η Harry HR και ο Πελάτης ή (ii) η Harry HR και ένας Χρήστης, ανάλογα με την περίπτωση,
 8. "Προσωπικές πληροφορίες" έχουν την έννοια που ορίζεται στους νόμους περί απορρήτου,
 9. "Νόμοι περί απορρήτου" σημαίνει όλη την ισχύουσα νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις οδηγίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής που διέπουν την προστασία των προσωπικών πληροφοριών,
 10. Ως "Πολιτική απορρήτου" νοείται η Πολιτική απορρήτου της Harry HR που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://harryhr.com/privacy.
 11. Οι "ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες" έχουν την έννοια που ορίζεται στους νόμους περί απορρήτου και μπορεί να περιλαμβάνουν τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκευτική πίστη, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τη σωματική ή διανοητική αναπηρία,
 12. Ως "Συμβεβλημένος υπάλληλος (-οι) ενός πελάτη" νοείται οποιοσδήποτε Χρήστης που καλείται από τον Πελάτη να υποβάλει απαντήσεις σε έρευνες, απαντήσεις σε δημοσκοπήσεις, σχόλια, σχόλια και προτάσεις μέσω της πλατφόρμας Harry HR, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε υπαλλήλου του Πελάτη,
 13. "Διάρκεια" έχει την έννοια που ορίζεται στην ενότητα 8.1 (Διάρκεια),
 14. "Χρήστης" σημαίνει, ανάλογα με την περίπτωση, οποιονδήποτε χρήστη της Ιστοσελίδας ή οποιοδήποτε άτομο στο οποίο ο Πελάτης παρέχει πρόσβαση στην Πλατφόρμα Harry HR, συμπεριλαμβανομένων των διαχειριστών λογαριασμών, του διαχειριστή εταιρείας, του διαχειριστή ομάδας και οποιουδήποτε συμβεβλημένου υπαλλήλου (-ων) ενός πελάτη- και
 15. Ως "δικτυακός τόπος" νοείται ο δημόσιος δικτυακός τόπος που είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση https://HarryHR.com/ και οι αδελφοί δικτυακοί τόποι που παρέχει η Harry HR (συμπεριλαμβανομένου του https://harryhr.com/how-to ).
 16. Ο όρος "συμπεριλαμβανομένων" δεν είναι περιοριστικός και σημαίνει "συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό.

2. ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ HARRY HR

 1. Ιστοσελίδα. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους. Η Harry HR μπορεί να αναθεωρήσει το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Harry HR μπορεί ανά πάσα στιγμή, προσωρινά ή μόνιμα, να περιορίσει ή να αναστείλει την πρόσβαση στον Ιστότοπο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, μεταξύ άλλων για να πραγματοποιήσει αναβαθμίσεις και συντήρηση του Ιστότοπου.
 2. Υπηρεσίες. Κατά τη διάρκεια της Διάρκειας (όπως ορίζεται στην ενότητα 8.1 (Διάρκεια)), η Harry HR παραχωρεί στον Πελάτη και στους Χρήστες και τους Συνεργάτες του το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Πλατφόρμας Harry HR και οποιωνδήποτε σχετικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους (οι "Υπηρεσίες").
 3. Αναθεωρήσεις υπηρεσιών. Η Harry HR θα προσφέρει τις Υπηρεσίες ουσιαστικά σύμφωνα με την περιγραφή στην Ιστοσελίδα της και τη σχετική τεκμηρίωση. Η Harry HR μπορεί να αναθεωρήσει το περιεχόμενο, τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες της πλατφόρμας της Harry HR ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Η Harry HR θα παρέχει στον Πελάτη προηγούμενη ειδοποίηση σε περίπτωση αλλαγής της Πλατφόρμας Harry HR, η οποία συνεπάγεται συνολική ουσιαστική μείωση του σκοπού της Πλατφόρμας Harry HR. Εάν προκύψει τέτοια σημαντική μείωση και ο Πελάτης επηρεαστεί σημαντικά στη χρήση της πλατφόρμας Harry HR, ο Πελάτης μπορεί να τερματίσει τη συνδρομή του σύμφωνα με την ενότητα 8.2(ii).
 4. Προσωρινή αναστολή των υπηρεσιών. Η Harry HR μπορεί να περιορίζει ή να αναστέλλει προσωρινά τις Υπηρεσίες από καιρό σε καιρό, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, μεταξύ άλλων για την εκτέλεση αναβαθμίσεων και συντήρησης της Πλατφόρμας της Harry HR. Ο Πελάτης μπορεί να συμβουλεύεται ανά πάσα στιγμή τη σελίδα κατάστασης της Harry HR (https://harryhr.statuspage.io), όπου δίνεται εύλογη ειδοποίηση πριν από την προγραμματισμένη συντήρηση που ενδέχεται να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα της πλατφόρμας Harry HR.
 5. Απαράδεκτη χρήση. Ο Πελάτης και οι Χρήστες δεν θα πρέπει, ούτε να επιχειρήσουν, ούτε να επιτρέψουν σε τρίτους να: (i) να μοιράζονται μη δημόσια χαρακτηριστικά ή περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ή της Πλατφόρμας Harry HR με οποιονδήποτε τρίτο, (ii) να αντιγράφουν, να αντιγράφουν, να αντιγράφουν, να ανασκευάζουν, να αποσυμπιέζουν, να αποκωδικοποιούν, να αποκρυπτογραφούν, να αποσυναρμολογούν, να καταγράφουν, να τροποποιούν, να βελτιώνουν, να βελτιώνουν, να τροποποιούν, να συγχωνεύουν, να προσαρμόζουν, να μεταφράζουν, να δημιουργούν οποιαδήποτε παράγωγα έργα ή να αναπαράγουν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε μέρος του Ιστότοπου ή της Πλατφόρμας Harry HR (για λόγους σαφήνειας, ο Πελάτης και οι Χρήστες δεν θα έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην Πλατφόρμα Harry HR προκειμένου να δημιουργήσουν ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τις Υπηρεσίες ή να δημιουργήσουν ένα προϊόν χρησιμοποιώντας ιδέες, χαρακτηριστικά, λειτουργίες ή γραφικά παρόμοια με αυτά του Ιστότοπου ή της Πλατφόρμας Harry HR), (iii) να αποστέλλουν ιούς, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες, δούρειους ίππους ή άλλους επιβλαβείς ή κακόβουλους κώδικες, αρχεία, σενάρια, πράκτορες ή προγράμματα, (iv) να επιχειρούν να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή να διαταράξουν την ακεραιότητα ή την απόδοση της Ιστοσελίδας ή της Πλατφόρμας Harry HR, ή (v) να χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα ή την Πλατφόρμα Harry HR με τρόπο που επιβαρύνει υπερβολικά ή απειλεί την ακεραιότητα, την απόδοση ή τη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας ή της Πλατφόρμας Harry HR. Επιπλέον, ο Ιστότοπος ή η Πλατφόρμα Harry HR δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για τη συλλογή, διαχείριση ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών και η Harry HR δεν φέρει καμία ευθύνη που μπορεί να προκύψει από τη χρήση του Ιστότοπου ή της Πλατφόρμας Harry HR από τον Πελάτη ή τους Χρήστες για τη συλλογή ή επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Ειδικότερα, οι κατηγορίες χαρακτηριστικών χρηστών που δημιουργούνται από τον διαχειριστή λογαριασμού του Πελάτη δεν πρέπει να δημιουργούνται έτσι ώστε να οδηγούν στην εισαγωγή ευαίσθητων προσωπικών πληροφοριών. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος να ενημερώνει τους χρήστες ότι δεν πρέπει να υποβάλλονται ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες στην πλατφόρμα Harry HR. Σε περίπτωση που υποπτευθεί οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας ενότητας, η Harry HR μπορεί να αναστείλει την πρόσβαση του Πελάτη και των Χρηστών στην Ιστοσελίδα ή τις Υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός από τα άλλα μέσα που μπορεί να έχει η Harry HR. Η HARRY HR ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΉ ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ HARRY HR.
 6. Ασφάλεια λογαριασμού και πρόσβαση. Ο Πελάτης και οι χρήστες οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα εύλογα μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στην πλατφόρμα της Harry HR, μεταξύ άλλων προστατεύοντας τους κωδικούς πρόσβασης και άλλες πληροφορίες σύνδεσης. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για κάθε δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στο λογαριασμό του (εκτός από τη δραστηριότητα για την οποία ευθύνεται άμεσα η Harry HR και η οποία δεν εκτελείται σύμφωνα με τις οδηγίες του Πελάτη), ανεξάρτητα από το αν ο Πελάτης εξουσιοδότησε ή όχι την εν λόγω δραστηριότητα. Ο Πελάτης ή οι Χρήστες οφείλουν να ειδοποιούν αμέσως την Harry HR εάν αντιληφθούν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του λογαριασμού τους.
 7. Συστήματα πελατών. Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και την ενημέρωση των λειτουργικών συστημάτων, των προγραμμάτων περιήγησης στο Διαδίκτυο, του λογισμικού προστασίας από ιούς ή άλλου λογισμικού που χρησιμοποιούν οι Χρήστες του για την πρόσβαση και τη χρήση των Υπηρεσιών. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά εάν τα λειτουργικά συστήματα, τα προγράμματα περιήγησης στο Διαδίκτυο και το λογισμικό προστασίας από ιούς του Πελάτη δεν είναι ενημερωμένα.
 8. Απαράδεκτη συμπεριφορά των χρηστών. Για να διασφαλιστεί η ασφαλής και παραγωγική χρήση της Πλατφόρμας Harry HR, οι Χρήστες δεν επιτρέπεται, και ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίσει ότι οι Χρήστες δεν έχουν ακατάλληλη συμπεριφορά, όπως (i) προσπάθεια αποκάλυψης της ταυτότητας ενός Χρήστη, (ii) πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας, (iii) χρήση των Υπηρεσιών για την αποστολή ανεπιθύμητων μηνυμάτων ή άλλων ανεπιθύμητων μηνυμάτων κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ή (iv) επιτρέποντας την υποβολή οποιωνδήποτε Δεδομένων Πελάτη ή χρησιμοποιώντας Δεδομένα Πελάτη με τρόπο που είναι παράνομος, επιβλαβής, απειλητικός, καταχρηστικός, βίαιος, παρενοχλητικός, δυσφημιστικός, συκοφαντικός, χυδαίος, άσεμνος, προσβλητικός, άσεμνος, ταπεινωτικός, μισητός, ανήθικος ή άλλως επιλήψιμος, μεταξύ άλλων με βάση τη φυλή, την εθνικότητα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκευτική πίστη, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, το φύλο, την ταυτότητα φύλου ή τη σωματική ή διανοητική αναπηρία. Ο Πελάτης και οι Χρήστες κατανοούν ότι με τη χρήση των Υπηρεσιών ενδέχεται να εκτεθούν σε Δεδομένα Πελατών που υποβάλλονται από Χρήστες και παραβιάζουν την παρούσα ενότητα, και σε καμία περίπτωση η Harry HR δεν φέρει καμία ευθύνη για τα εν λόγω Δεδομένα Πελατών. Η Harry HR έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να αφαιρέσει οποιαδήποτε Δεδομένα Πελάτη που παραβιάζουν τους Γενικούς Όρους και να αποκαλύψει την ταυτότητα ενός Χρήστη στον Πελάτη ή σε οποιαδήποτε αρχή, εφόσον απαιτείται από το νόμο, εάν ο εν λόγω Χρήστης μεταφέρει Δεδομένα Πελάτη κατά παράβαση της παρούσας Ενότητας. Ο ΠΕΛΆΤΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΉΣΤΕΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΣΈΒΟΝΤΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΊΩΜΑ ΤΟΥ/ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΈΝΟΥ/ΩΝ ΥΠΑΛΛΉΛΟΥ/ΩΝ ΕΝΌΣ ΠΕΛΆΤΗ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΊΝΕΙ ΑΝΏΝΥΜΟΣ/Η. Είναι ευθύνη του Πελάτη να παρακολουθεί και να ελέγχει όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται από τους Χρήστες στην Πλατφόρμα Harry HR. Η Harry HR δεν έχει καμία υποχρέωση να ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο οι Χρήστες χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα Harry HR, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο ο/οι Συμβεβλημένος/οι υπάλληλος/οι των πελατών απαντούν σε έρευνες και δημοσκοπήσεις και παρέχουν σχόλια και ανατροφοδότηση. Η HARRY HR ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΑΠΑΡΆΔΕΚΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΏΝ.
 9. Αποζημίωση από τον Πελάτη ή τον Χρήστη. Ο Πελάτης ή ο Χρήστης υπερασπίζεται, αποζημιώνει και απαλλάσσει τη Harry HR και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους γονείς, τις θυγατρικές, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους αντιπροσώπους της από ευθύνες, ζημίες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δεδουλευμένων τόκων και εύλογων νομικών εξόδων που προκύπτουν ή σχετίζονται με αξιώσεις τρίτων σε σχέση με (i) το περιεχόμενο ή τη φύση των Δεδομένων Πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Πελάτη κατά παράβαση των Ενοτήτων 2.5 (Απαράδεκτη χρήση) ή 2.8 (Απαράδεκτη συμπεριφορά των χρηστών), (ii) την παραβίαση των εγγυήσεων της Ενότητας 2.10 (Συμμόρφωση με τους νόμους) και της Ενότητας 4.1 (Δεδομένα Πελάτη), (iii) την υποτιθέμενη ή πραγματική χρήση, κατάχρηση, ακατάλληλη χρήση ή μη χρήση του Ιστότοπου ή των Υπηρεσιών από τον Πελάτη ή οποιονδήποτε Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των Εντολών 2.5 (Απαράδεκτη χρήση) ή 2.8 (Απαράδεκτη συμπεριφορά των χρηστών). Η Harry HR οφείλει να παρέχει στον Πελάτη ή τον Χρήστη άμεση γραπτή ειδοποίηση για οποιαδήποτε τέτοια αξίωση, αγωγή ή διαδικασία και να παρέχει στον Πελάτη ή τον Χρήστη το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο και να συνεργάζεται με κάθε εύλογο αίτημα που βοηθά τον Πελάτη ή τον Χρήστη στην υπεράσπιση και τον διακανονισμό του εν λόγω θέματος. Ο Πελάτης ή ο Χρήστης δεν θα προβεί σε διακανονισμό ή συμβιβασμό οποιασδήποτε τέτοιας απαίτησης, αγωγής ή διαδικασίας χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Harry HR, η οποία δεν θα παρακρατηθεί αδικαιολόγητα, όταν (α) οδηγεί σε ευθύνη ή παραδοχή οποιασδήποτε ευθύνης από την Harry HR, (β) ο διακανονισμός δεν περιλαμβάνει πλήρη απαλλαγή της Harry HR από την ευθύνη ή (γ) ο διακανονισμός περιλαμβάνει όρους άλλους από την πλήρη απαλλαγή της Harry HR από την ευθύνη και την καταβολή χρημάτων.
 10. Συμμόρφωση με τους νόμους. Κατά την παροχή ή τη χρήση των Υπηρεσιών, τα Μέρη συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί απορρήτου και των εφαρμοστέων νόμων κατά της διαφθοράς. Ο Πελάτης είναι επίσης υπεύθυνος για την απόκτηση οποιασδήποτε συγκατάθεσης που απαιτείται από τους εφαρμοστέους νόμους από τους χρήστες του ή έχει έννομο συμφέρον να επιτρέψει στον Πελάτη να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες και να επιτρέψει στην Harry HR να παρέχει τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.
 11. Συμμόρφωση των χρηστών. Ο Πελάτης οφείλει να διασφαλίζει ότι οι Χρήστες του συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί απορρήτου, όταν χρησιμοποιούν ή έχουν πρόσβαση στην Πλατφόρμα Harry HR και ότι οι εν λόγω Χρήστες διέπονται από τους Γενικούς Όρους και συμμορφώνονται με αυτούς.

3. ΑΜΟΙΒΈΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ HARRY HR ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΌΓΗΣΗ

 1. Τέλη υπηρεσιών. Σε αντάλλαγμα για τις Υπηρεσίες, ο Πελάτης θα καταβάλει στη Harry HR τα τέλη που ισχύουν για το επιλεγμένο συνδρομητικό πρόγραμμα, όπως ορίζεται στον Ιστότοπο ή σε προσφορά που παρέχεται γραπτώς από τη Harry HR, η οποία μπορεί να είναι μηνιαία, ετήσια ή πολυετής (τα "Τέλη Υπηρεσιών"). Τα Τέλη Υπηρεσιών καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των Ενεργών Χρηστών. Τα Τέλη Υπηρεσιών που ισχύουν για μηνιαία συνδρομή τιμολογούνται μηνιαίως και είναι πληρωτέα κατά την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου. Τα Τέλη υπηρεσιών που ισχύουν για ετήσια συνδρομή τιμολογούνται ετησίως στην αρχή της ετήσιας περιόδου και είναι πληρωτέα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης. Τα τέλη υπηρεσιών που ισχύουν για πολυετή συνδρομή τιμολογούνται στην αρχή της περιόδου συνδρομής και είναι πληρωτέα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης.
 2. Ανανέωση. Για μηνιαίες συνδρομές, η συνδρομή του Πελάτη θα ανανεώνεται αυτόματα την πρώτη ημέρα μετά τη λήξη του μήνα συνδρομής (η "Ημερομηνία Ανανέωσης") για επιπλέον περίοδο συνδρομής ενός μήνα, εκτός εάν ο Πελάτης ακυρώσει τη συνδρομή του πριν από την Ημερομηνία Ανανέωσης σύμφωνα με την ενότητα 8.2(i) (Καταγγελία). Εάν ο Πελάτης έχει ετήσια ή πολυετή διάρκεια συνδρομής, η Harry HR αποστέλλει ειδοποίηση ανανέωσης τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν από την ημερομηνία λήξης της ετήσιας ή πολυετούς διάρκειας συνδρομής. Ο Πελάτης μπορεί να ανανεώσει τη συνδρομή του για την ίδια συνδρομητική περίοδο πριν από τη λήξη της περιόδου, διαφορετικά οι Γενικοί Όροι λήγουν σύμφωνα με την ενότητα 8.1 (Διάρκεια). Τα τέλη υπηρεσιών που ισχύουν για κάθε τέτοια ανανέωση θα είναι τα τυπικά τέλη υπηρεσιών της Harry HR, όπως ορίζονται στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της ανανέωσης.
 3. Μεταβολή του αριθμού των ενεργών χρηστών. Τα Τέλη Υπηρεσίας καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των Ενεργών Χρηστών. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των Χρηστών που είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν την Πλατφόρμα Harry HR, ο Πελάτης μπορεί να το πράξει με τον ακόλουθο τρόπο:
  1. Ετήσια ή πολυετής συνδρομή. Ο Πελάτης με ετήσια ή πολυετή συνδρομή μπορεί ανά πάσα στιγμή να αυξήσει τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων Ενεργών Χρηστών μέσω της ενότητας "τιμολόγηση" της πλατφόρμας Harry HR. Οποιαδήποτε πρόσθετα τέλη υπηρεσιών που σχετίζονται με την εν λόγω αύξηση των εξουσιοδοτημένων ενεργών χρηστών θα αναλογούν στην εναπομένουσα περίοδο της τρέχουσας συνδρομής του Πελάτη, θα χρεώνονται στο λογαριασμό του Πελάτη και θα είναι απαιτητά και πληρωτέα κατά την υλοποίηση της εν λόγω αύξησης των εξουσιοδοτημένων ενεργών χρηστών.
  2. Μηνιαία συνδρομή. Ο Πελάτης με μηνιαία συνδρομή μπορεί ανά πάσα στιγμή να αυξήσει τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων Ενεργών Χρηστών, χωρίς να υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε πρόσθετα Τέλη Υπηρεσίας που σχετίζονται με την εν λόγω αύξηση των εξουσιοδοτημένων Ενεργών Χρηστών για την υπόλοιπη περίοδο της τρέχουσας συνδρομής. Ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων πληρωμένων χρηστών στην ανανεωμένη συνδρομή θα είναι ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου συνδρομής που λήγει.
 4. Προσαρμογή του αριθμού των ενεργών χρηστών κατά την ανανέωση. Κατά την ανανέωση μιας περιόδου συνδρομής, τα Τέλη Υπηρεσίας καθορίζονται με τον ακόλουθο τρόπο:
  1. Ετήσια ή πολυετής συνδρομή. Εκτός εάν δοθεί διαφορετική εντολή από τον Πελάτη πριν από την Ημερομηνία Ανανέωσης, για κάθε ανανέωση ετήσιας ή πολυετούς συνδρομής, ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων ενεργών χρηστών που πληρώνουν για την ανανεωμένη συνδρομή θα είναι ο μεγαλύτερος από τους (i) εξουσιοδοτημένους ενεργούς χρήστες που πληρώνουν για την τρέχουσα συνδρομή και (ii) τον πραγματικό αριθμό των χρηστών που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Harry HR κατά την τρέχουσα συνδρομή. Σε περίπτωση που ο αριθμός των Ενεργών Χρηστών υπερβαίνει τον αριθμό των εξουσιοδοτημένων Ενεργών Χρηστών κατά τη διάρκεια μιας ετήσιας περιόδου, η Harry HR δικαιούται την καταβολή τυχόν πρόσθετων τελών υπηρεσιών που σχετίζονται με τους εν λόγω πρόσθετους Ενεργούς Χρήστες, αναλογικά για το υπόλοιπο της περιόδου συνδρομής. Σε μια τέτοια περίπτωση, η Harry HR θα ενημερώσει τον Πελάτη πριν από την τιμολόγηση των σχετικών τελών υπηρεσιών.
  2. Μηνιαία συνδρομή. Ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών που πληρώνουν για την ανανεωμένη συνδρομή θα είναι ο αριθμός των εξουσιοδοτημένων χρηστών την τελευταία ημέρα της τρέχουσας περιόδου συνδρομής που λήγει.
 5. Δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στο παρόν, οι πληρωμές δεν επιστρέφονται και δεν υπάρχουν επιστροφές ή πιστώσεις για μερικώς χρησιμοποιημένες περιόδους ή αριθμό χρηστών.
 6. Τέλη υπερημερίας. Η Harry HR θα έχει το δικαίωμα να αναστείλει τις Υπηρεσίες χωρίς προειδοποίηση, εάν τα τιμολογημένα Τέλη Υπηρεσιών του Πελάτη καταστούν ληξιπρόθεσμα. Οι υπηρεσίες θα αποκατασταθούν εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την πληρωμή.
 7. Δωρεάν δοκιμή ή συνδρομή Freemium. Εάν ο Πελάτης εγγραφεί για μια δωρεάν δοκιμή ή μια συνδρομή freemium για τις Υπηρεσίες, η Harry HR θα διαθέσει τις εν λόγω Υπηρεσίες στον Πελάτη σε δοκιμαστική ή freemium βάση χωρίς χρέωση μέχρι την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: (i) το τέλος της δωρεάν δοκιμαστικής περιόδου που ισχύει για τον Πελάτη, (ii) την ημερομηνία έναρξης οποιασδήποτε συνδρομής επί πληρωμή που αγοράστηκε από τον Πελάτη για τις εν λόγω Υπηρεσίες ή (iii) τον τερματισμό της δοκιμής ή της συνδρομής freemium ανά πάσα στιγμή από την Harry HR ή τον Πελάτη, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.
 8. Επεξεργαστής πληρωμών τρίτου μέρους. Η Harry HR διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί έναν τρίτο επεξεργαστή πληρωμών συμβατό με το πρότυπο PCI-DSS για όλες τις χρεώσεις και την παραλαβή πληρωμών που προβλέπονται στο παρόν. Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί με το παρόν την Harry HR να μοιράζεται πληροφορίες πληρωμής, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν Προσωπικές Πληροφορίες, με τον εν λόγω τρίτο επεξεργαστή πληρωμών, μεταξύ άλλων για τον σκοπό της ενημέρωσης της μεθόδου πληρωμής του Πελάτη.
 9. Φόροι. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά, τα Τέλη Υπηρεσιών δεν περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε φόρους, εισφορές, δασμούς ή παρόμοιες κυβερνητικές επιβαρύνσεις, συμπεριλαμβανομένων των φόρων προστιθέμενης αξίας, πωλήσεων, χρήσης ή παρακράτησης που επιβάλλονται από οποιαδήποτε τοπική, πολιτειακή, επαρχιακή ή ξένη δικαιοδοσία (συλλογικά "Φόροι"). Ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή των Φόρων, εκτός από εκείνους που επιβάλλονται στη Harry HR με βάση το εισόδημά του. Η Harry HR θα τιμολογήσει τον Πελάτη για τους εν λόγω Φόρους, εάν η Harry HR έχει νομική υποχρέωση να το πράξει, και ο Πελάτης θα καταβάλει τους εν λόγω Φόρους εάν τιμολογηθεί με αυτόν τον τρόπο.

4. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 1. Δεδομένα πελατών. Ο Πελάτης ή ο Χρήστης δηλώνει και εγγυάται ότι κατέχει ή έχει αποκτήσει όλα τα απαραίτητα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα και ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες συναινέσεις για τη μεταβίβαση των Δεδομένων Πελάτη σε σχέση με τους Γενικούς Όρους και ότι τα Δεδομένα Πελάτη δεν παραβιάζουν οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους εργασιακούς νόμους που ισχύουν για τον Πελάτη. Ο Πελάτης ή ο Χρήστης παραχωρεί στην Harry HR ένα παγκόσμιο, μη αποκλειστικό, αιώνιο και δωρεάν δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης, επεξεργασίας, αντιγραφής, διανομής, εκτέλεσης, εξαγωγής και προβολής των Δεδομένων Πελάτη, μόνο στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο και όπως είναι εύλογα απαραίτητο (i) για την παροχή, συντήρηση και βελτίωση των Υπηρεσιών, (ii) για την πρόληψη ή αντιμετώπιση προβλημάτων υπηρεσιών, ασφάλειας, υποστήριξης ή τεχνικών ζητημάτων, ή (iii) για τη δημιουργία ανωνυμοποιημένων και συγκεντρωτικών δεδομένων που δεν σχετίζονται με συγκεκριμένο Πελάτη, τα οποία δεν αποτελούν Δεδομένα Πελάτη και ανήκουν στην Harry HR, μεταξύ άλλων για χρήση ως συγκριτική αξιολόγηση και για σκοπούς μάρκετινγκ σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου ή όπως άλλως επιτρέπεται ρητά εγγράφως από τον Πελάτη ή όπως απαιτείται από το νόμο. Το δικαίωμα αυτό εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τα ανομοιογενή δεδομένα και τυχόν υπολειπόμενα αντίγραφα ασφαλείας των Δεδομένων Πελάτη που έχουν δημιουργηθεί κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών, ακόμη και μετά τη λήξη των Γενικών Όρων.
 2. Δεδομένα Πελατών που υπόκεινται σε Ανωνυμία και Εμπιστευτικότητα. Οι απαντήσεις σε έρευνες, οι απαντήσεις σε δημοσκοπήσεις, τα σχόλια, τα σχόλια και οι υποδείξεις που παρέχονται από έναν ή περισσότερους συμβεβλημένους υπαλλήλους ενός πελάτη είναι ανώνυμες και εμπιστευτικές, εκτός εάν ο ή οι συμβεβλημένοι υπάλληλοι ενός πελάτη επιλέξουν εντός της πλατφόρμας της Harry HR να καταργήσουν την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα όσον αφορά το εν λόγω περιεχόμενο. Οποιαδήποτε δεδομένα πελατών για τα οποία ο/οι συμβεβλημένος/οι υπάλληλος/οι των πελατών δεν έχει/ουν επιλέξει/ουν να αφαιρέσει/ουν την ανωνυμία και την εμπιστευτικότητα θα διατηρούνται εμπιστευτικά από τη Harry HR και δεν θα κοινοποιούνται στον πελάτη. Σε περίπτωση που η Harry HR λάβει αίτημα από Συμβεβλημένο/ους υπάλληλο/ους ενός πελάτη να διαγράψει το σχόλιό του, το οποίο ενδέχεται να περιέχει Προσωπικά Δεδομένα, ή από Χρήστη να λάβει τα Προσωπικά Δεδομένα που τον αφορούν, τα οποία έχει παράσχει στον Πελάτη και τα οποία επεξεργάζεται η Harry HR, ο Πελάτης εξουσιοδοτεί με το παρόν την Harry HR να συμμορφωθεί με το εν λόγω αίτημα.
 3. Προστασία δεδομένων πελατών. Η Harry HR αποθηκεύει και επεξεργάζεται τα Δεδομένα Πελάτη σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και το Προσάρτημα Επεξεργασίας Δεδομένων, κατά περίπτωση. Η Harry HR έχει εφαρμόσει τεχνικά, οργανωτικά και διοικητικά συστήματα, πολιτικές και διαδικασίες, καθώς και άλλα μέτρα που περιγράφονται λεπτομερώς στην Πολιτική Απορρήτου για να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας και της εμπιστευτικότητας των Δεδομένων Πελάτη και να μετριάσει τον κίνδυνο μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης των Δεδομένων Πελάτη. Παρόλα αυτά, η φιλοξενία δεδομένων στο διαδίκτυο ενέχει κινδύνους μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης, απώλειας ή έκθεσης και, κατά την πρόσβαση και χρήση της πλατφόρμας της Harry HR, ο Πελάτης αναλαμβάνει τους κινδύνους αυτούς, εκτός από την περίπτωση βαριάς αμέλειας ή παράνομης συμπεριφοράς της Harry HR.

Τηλεμετρικά δεδομένα από τον ιστότοπο και την πλατφόρμα Harry HR

 1. Τηλεμετρικά δεδομένα. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, τα τηλεμετρικά δεδομένα που σχετίζονται με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες έχουν πρόσβαση και χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο και την Πλατφόρμα Harry HR (συμπεριλαμβανομένων των χαρακτηριστικών και των λειτουργιών του Ιστότοπου και της Πλατφόρμας Harry HR που χρησιμοποιούνται από τους χρήστες, τα δεδομένα παρακολούθησης στοίβας και οι σχετικές αναφορές) και τα ανώνυμα ή συγκεντρωτικά δεδομένα που προκύπτουν από αυτά τα τηλεμετρικά δεδομένα δεν αποτελούν Δεδομένα Πελάτη και ανήκουν στην Harry HR.

Προσωπικές πληροφορίες

 1. Προσωπικές πληροφορίες. Κατά τη χρήση των Υπηρεσιών και/ή κατά την πρόσβαση στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένης της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο της Harry HR, της λήψης περιεχομένου από τον Ιστότοπο ή της χρήσης του chatbot του Ιστότοπου, ο Πελάτης και/ή ο Χρήστης ενδέχεται να μεταβιβάσει στην Harry HR και η Harry HR ενδέχεται να συλλέξει, να αποκτήσει πρόσβαση ή να επεξεργαστεί Προσωπικές Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, Δεδομένων Πελάτη που περιέχουν Προσωπικές Πληροφορίες. Η Harry HR συλλέγει, αποκτά πρόσβαση ή επεξεργάζεται οποιεσδήποτε Προσωπικές Πληροφορίες σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου. Ο Πελάτης ή/και ο Χρήστης συναινεί στη διαβίβαση, επεξεργασία και αποθήκευση Προσωπικών Πληροφοριών σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους και την Πολιτική Απορρήτου και το Προσάρτημα Επεξεργασίας Δεδομένων, κατά περίπτωση.

Εμπιστευτικές πληροφορίες

 1. Εμπιστευτικές πληροφορίες. Ως "Εμπιστευτικές Πληροφορίες" νοούνται οποιεσδήποτε μη δημόσιες, εμπιστευτικές ή ευαίσθητες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των Δεδομένων Πελατών, οι οποίες αποκαλύπτονται από ένα Μέρος ή για λογαριασμό του (το "Αποκάλυπτον Μέρος") στο άλλο Μέρος (το "Λαμβάνον Μέρος"), και αποκλείονται οποιεσδήποτε πληροφορίες που είναι:
  1. με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων περί απορρήτου, είναι δημόσια διαθέσιμα ή καθίστανται αργότερα δημόσια διαθέσιμα, εκτός από παραβίαση των Γενικών Όρων,
  2. όπως αποδεικνύεται από έγγραφα και ικανά αποδεικτικά στοιχεία: (α) είναι γνωστή στο παραλαμβάνον μέρος ή στους υπαλλήλους, πράκτορες ή εκπροσώπους του πριν από την εν λόγω αποκάλυψη ή (β) χωρίς τη χρήση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών, αναπτύσσεται ανεξάρτητα από το παραλαμβάνον μέρος ή τους υπαλλήλους, πράκτορες ή εκπροσώπους του μετά την εν λόγω αποκάλυψη- ή
  3. όπως αποδεικνύεται από έγγραφα και ικανά αποδεικτικά στοιχεία, που αποκτήθηκαν στη συνέχεια νομίμως από το παραλαμβάνον μέρος ή τους υπαλλήλους, πράκτορες ή εκπροσώπους του από τρίτο μέρος χωρίς υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας, υπό την προϋπόθεση ότι η πηγή αυτή δεν παραβιάζει, εξ όσων γνωρίζει το παραλαμβάνον μέρος, τις υποχρεώσεις μη αποκάλυψης έναντι του αποκαλύπτοντος μέρους.
 2. Χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών. Το παραλαμβάνον μέρος χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες μόνο για να ασκήσει τα δικαιώματά του και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει των Γενικών Όρων. Το Παραλαμβάνον Μέρος θα ασκεί τον ίδιο βαθμό επιμέλειας και προστασίας όσον αφορά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες που ασκεί όσον αφορά τις δικές του εμπιστευτικές πληροφορίες και σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον επιμελή και συνετή επιμέλεια. Το Παραλαμβάνον Μέρος δεν θα αποκαλύπτει, αντιγράφει, διανέμει, αναδημοσιεύει άμεσα ή έμμεσα, ούτε θα επιτρέπει σε τρίτους να έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες, εκτός από το ότι η Harry HR μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών της σε σχέση με την εκτέλεση ή τη βελτίωση των Υπηρεσιών, οπότε η Harry HR θα διασφαλίζει ότι ο τρίτος διατηρεί εύλογες πρακτικές δεδομένων για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των εμπιστευτικών πληροφοριών και την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, το παραλαμβάνον μέρος μπορεί να αποκαλύψει τις Εμπιστευτικές πληροφορίες όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή από την κατάλληλη νομική ή κυβερνητική αρχή. Το Παραλαμβάνον Μέρος οφείλει να ειδοποιεί αμέσως το Αποκαλύπτον Μέρος για κάθε τέτοια νομική ή κυβερνητική απαίτηση και να συνεργάζεται ευλόγως με το Αποκαλύπτον Μέρος σε κάθε προσπάθεια να ζητήσει προστατευτική εντολή ή να αμφισβητήσει με άλλο τρόπο την απαιτούμενη αποκάλυψη, με έξοδα του Αποκαλύπτοντος Μέρους. Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αντικαθιστούν κάθε προηγούμενη συμφωνία μη αποκάλυψης μεταξύ των μερών και η εν λόγω συμφωνία δεν έχει περαιτέρω ισχύ ή αποτέλεσμα.
 3. Επιστροφή εμπιστευτικών πληροφοριών. Μετά τον τερματισμό ή τη λήξη των Γενικών Όρων, και κατόπιν αιτήματος ενός μέρους, το άλλο μέρος επιστρέφει όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες στο άλλο μέρος- με την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι κάθε μέρος μπορεί να διατηρεί αντίγραφα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών του άλλου μέρους αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης, ελέγχου, ανάκαμψης από καταστροφές, νομικούς ή/και κανονιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση, επίσης, ότι το μέρος που διατηρεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιεί τις διατηρούμενες Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.
 4. Επιβίωση των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας. Με την επιφύλαξη των εφαρμοστέων νόμων, οι ανωτέρω υποχρεώσεις κάθε συμβαλλόμενου μέρους όσον αφορά τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες επιβιώνουν μετά από οποιαδήποτε καταγγελία ή λήξη των Γενικών Όρων και συνεχίζουν για περίοδο τριών (3) ετών μετά τη λήξη ή τη λήξη της Διάρκειας, εκτός εάν οι εφαρμοστέοι νόμοι απαιτούν τη διατήρηση των Εμπιστευτικών Πληροφοριών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πρόσθετα δικαιώματα

 1. Τα μέρη ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679). Οι εν λόγω όροι μπορούν να βρεθούν στο Προσάρτημα επεξεργασίας δεδομένων που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/, το οποίο ενσωματώνεται με την παρούσα μέσω παραπομπής και αποτελεί μέρος των Γενικών Όρων, στο βαθμό που ισχύει. Σε περίπτωση οποιασδήποτε σύγκρουσης ή ασυμφωνίας μεταξύ του Προσαρτήματος Επεξεργασίας Δεδομένων και των Γενικών Όρων, υπερισχύει το Προσάρτημα Επεξεργασίας Δεδομένων.

5. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ HARRY HR

 1. Η Harry HR δηλώνει και εγγυάται ότι: (i) η Πλατφόρμα Harry HR δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν συνιστά κατάχρηση ή υπεξαίρεση εμπορικού απορρήτου, (ii) υπό την προϋπόθεση της ορθής χρήσης από τον Πελάτη, η χρήση της Πλατφόρμας Harry HR από τον Πελάτη δεν παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και (iii) έχει το δικαίωμα να παραχωρήσει την πρόσβαση και τη χρήση της Πλατφόρμας Harry HR στον Πελάτη.
 2. Αποποίηση ευθύνης. Η HARRY HR ΔΕΝ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΌΤΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑ Ή Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ HARRY HR ΘΑ ΕΊΝΑΙ ΑΔΙΆΛΕΙΠΤΗ, ΈΓΚΑΙΡΗ, ΧΩΡΊΣ ΕΛΑΤΤΏΜΑΤΑ, ΧΩΡΊΣ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΧΩΡΊΣ ΙΟΎΣ Ή ΆΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΉ ΣΥΣΤΑΤΙΚΆ Ή ΌΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΌΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΈΝΗ ΧΡΉΣΗ Ή ΑΠΟΚΆΛΥΨΗ. Ο ΠΕΛΆΤΗΣ ΑΠΟΔΈΧΕΤΑΙ ΌΤΙ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ HARRY HR ΠΑΡΈΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΈΧΟΥΝ" ΚΑΙ "ΩΣ ΔΙΑΤΊΘΕΝΤΑΙ", ΜΕ ΌΛΕΣ ΤΙΣ ΑΤΈΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΦΆΛΜΑΤΑ, ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΟΥΝ. Η HARRY HR ΔΕΝ ΠΡΟΒΑΊΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΡΗΤΉ Ή ΣΙΩΠΗΡΉ ΔΉΛΩΣΗ Ή ΕΓΓΎΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΕΊΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΏΝ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΌΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΟ ΣΚΟΠΌ. ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΈΧΟΥΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΊ ΑΠΌ ΤΡΊΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΠΟΊΕΣ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΈΧΕΙ ΠΡΌΣΒΑΣΗ Ο ΙΣΤΌΤΟΠΟΣ Ή Η ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ HARRY HR ΔΕΝ ΕΓΚΡΊΝΟΝΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ HARRY HR ΚΑΙ ΕΝΔΈΧΕΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΈΧΟΥΝ ΕΛΕΓΧΘΕΊ ΑΠΌ ΤΗΝ HARRY HR ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΈΝΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ ΤΟΥ ΤΡΊΤΟΥ. Η HARRY HR ΔΕΝ ΕΛΈΓΧΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΈΝΑ ΠΕΛΑΤΏΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΓΓΥΆΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΊΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΝ ΛΌΓΩ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΩΝΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ HARRY HR. Ο ΠΕΛΆΤΗΣ ΕΊΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΆ ΥΠΕΎΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΊΒΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΊΑΣ, ΤΗΣ ΠΛΗΡΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΙΜΌΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΠΕΛΑΤΏΝ ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΉΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΑΣ ΠΟΥ ΛΑΜΒΆΝΕΤΑΙ ΜΈΣΩ ΤΗΣ ΧΡΉΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΌΤΟΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ HARRY HR, ΚΑΘΏΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΛΉΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΑΠΟΦΆΣΕΩΝ ΜΕ ΒΆΣΗ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΥΧΌΝ ΣΧΕΤΙΚΏΝ ΣΥΝΕΠΕΙΏΝ. Η HARRY HR ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΆΝΕΙ ΚΑΜΊΑ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΠΟΥ ΧΕΙΡΊΖΕΤΑΙ Ο ΠΕΛΆΤΗΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΎ ΤΌΠΟΥ Ή ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑΣ HARRY HR.
 3. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΕΥΘΎΝΗΣ
 4. Dollar Cap. ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΑΠΆΤΗΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΉΣ ΒΛΆΒΗΣ Ή ΘΑΝΆΤΟΥ Ή ΕΣΚΕΜΜΈΝΟΥ Ή ΣΟΒΑΡΟΎ ΣΦΆΛΜΑΤΟΣ ΟΠΟΙΟΥΔΉΠΟΤΕ ΜΈΡΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΊΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ 7.2 (ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ) Ή ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΆΤΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΌΤΗΤΑ 2.9 (ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΕΛΆΤΗ Ή ΤΟΝ ΧΡΉΣΤΗ), ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ Η ΣΥΝΟΛΙΚΉ, ΣΩΡΕΥΤΙΚΉ ΕΥΘΎΝΗ ΤΩΝ ΔΎΟ ΜΕΡΏΝ ΓΙΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΈΝΕΣ ΆΜΕΣΕΣ ΖΗΜΊΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΈΟΥΝ ΑΠΌ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΎΣ ΌΡΟΥΣ Ή ΣΧΕΤΊΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΎΣ ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΊΝΕΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΌ ΠΟΣΌ ΠΟΥ ΈΧΕΙ ΚΑΤΑΒΆΛΕΙ ΚΑΙ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΆΛΕΙ Ο ΠΕΛΆΤΗΣ, ΕΆΝ ΥΠΆΡΧΕΙ, ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥΣ 12 ΜΉΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΎΝΤΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟΥ ΓΕΓΟΝΌΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΆΛΕΣΕ ΤΗΝ ΕΥΘΎΝΗ, Ή ΕΚΑΤΌ ΔΟΛΆΡΙΑ ΣΕ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΧΡΉΣΤΗ. Η ΎΠΑΡΞΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΈΡΩΝ ΤΗΣ ΜΊΑΣ ΑΞΙΏΣΕΩΝ ΔΕΝ ΔΙΕΥΡΎΝΕΙ Ή ΠΑΡΑΤΕΊΝΕΙ ΤΟ ΌΡΙΟ ΑΥΤΌ. ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΌΜΕΝΑ ΜΈΡΗ ΚΑΤΑΝΟΟΎΝ ΌΤΙ Ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΌΣ ΣΚΟΠΌΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΕΝΌΤΗΤΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΚΑΤΑΝΟΜΉ ΤΩΝ ΚΙΝΔΎΝΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΎΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ ΜΕΤΑΞΎ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΈΝΩΝ ΜΕΡΏΝ ΚΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΌΣ ΤΗΣ ΠΙΘΑΝΉΣ ΕΥΘΎΝΗΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΤΩΝ ΤΕΛΏΝ ΠΑΡΟΧΉΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ, ΤΑ ΟΠΟΊΑ ΘΑ ΉΤΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΆ ΥΨΗΛΌΤΕΡΑ ΕΆΝ Η HARRY HR ΑΝΑΛΆΜΒΑΝΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΠΕΡΑΙΤΈΡΩ ΕΥΘΎΝΗ ΠΈΡΑΝ ΤΩΝ ΌΣΩΝ ΟΡΊΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΌΝ. Η HARRY HR ΒΑΣΊΣΤΗΚΕ ΣΕ ΑΥΤΟΎΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΊΣΕΙ ΑΝ ΘΑ ΠΑΡΆΣΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΑ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΉΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΊΔΑΣ Ή ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ.
 5. ΣΕ ΚΑΜΊΑ ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ ΈΝΑ ΜΈΡΟΣ ΔΕΝ ΕΥΘΎΝΕΤΑΙ ΈΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΆΛΛΟΥ ΜΈΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΥΧΌΝ ΔΙΑΦΥΓΌΝΤΑ ΚΈΡΔΗ, ΈΣΟΔΑ, ΥΠΕΡΑΞΊΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ Ή ΔΕΔΟΜΈΝΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΕΠΑΚΌΛΟΥΘΗ, ΈΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΉ, ΤΥΧΑΊΑ Ή ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΉ ΖΗΜΊΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΎΠΤΕΙ ΑΠΌ Ή ΣΧΕΤΊΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΎΣ ΌΡΟΥΣ, ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΗΝ ΑΙΤΊΑ, ΕΊΤΕ ΠΡΌΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΣΎΜΒΑΣΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΊΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΆΛΛΗ ΘΕΩΡΊΑ ΕΥΘΎΝΗΣ, ΚΑΙ ΑΝΕΞΆΡΤΗΤΑ ΑΠΌ ΤΟ ΑΝ ΤΟ ΜΈΡΟΣ ΈΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΊ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΌΤΗΤΑ ΤΈΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΏΝ, ΕΚΤΌΣ ΑΠΌ ΕΣΚΕΜΜΈΝΗ Ή ΣΟΒΑΡΉ ΥΠΑΙΤΙΌΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΈΡΟΥΣ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΆΝΩ ΕΞΑΙΡΈΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΙΣΧΎΟΥΝ ΣΤΗΝ ΈΚΤΑΣΗ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΎΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΙΣΧΎΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ.
 6. Σε περίπτωση που ο Πελάτης προσλάβει σύμβουλο για την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με την εφαρμογή και τη χρήση της πλατφόρμας Harry HR, η Harry HR δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τις εν λόγω υπηρεσίες.
 7. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΌΤΗΣΗ
 8. Δεν χορηγούνται δικαιώματα. Η Harry HR διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας Harry HR και του περιεχομένου στο οποίο ο Πελάτης έχει πρόσβαση μέσω της Ιστοσελίδας και της Πλατφόρμας Harry HR, εκτός από τα Δεδομένα Πελάτη. Οι Γενικοί Όροι δεν παρέχουν στον Πελάτη κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στον Ιστότοπο ή στην Πλατφόρμα Harry HR ή στα λογότυπα και άλλα εμπορικά σήματα της Harry HR. Ο Πελάτης ή οι Χρήστες δεν επιτρέπεται να αφαιρούν, να τροποποιούν ή να αποκρύπτουν οποιεσδήποτε σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας που εμφανίζονται στον Ιστότοπο ή στην Πλατφόρμα της Harry HR.
 9. Η Harry HR θα υπερασπιστεί, θα αποζημιώσει και θα απαλλάξει τον Πελάτη και τα στελέχη, τους διευθυντές, τους μετόχους, τους γονείς, τις θυγατρικές, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους μεταβιβαστές του από τυχόν ζημίες από αξιώσεις τρίτων, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι η Harry HR δεν θα έχει καμία ευθύνη στο βαθμό που οι ζημίες από αξιώσεις τρίτων έναντι του Πελάτη προκύπτουν από (i) το περιεχόμενο ή τη φύση των Δεδομένων του Πελάτη, (ii) οποιοδήποτε προϊόν που δεν είναι της Harry HR ή (iii) οποιαδήποτε τροποποίηση, συνδυασμό ή ανάπτυξη της Πλατφόρμας Harry HR που δεν πραγματοποιείται από την Harry HR. Ο Πελάτης οφείλει να ειδοποιεί την Harry HR εγκαίρως εγγράφως για οποιαδήποτε αποζημιωτέα διαδικασία αξίωσης τρίτου και να παρέχει στην Harry HR το δικαίωμα να αναλάβει την αποκλειστική υπεράσπιση και τον έλεγχο και να συνεργάζεται με κάθε εύλογο αίτημα που βοηθά την Harry HR στην υπεράσπιση και τον διακανονισμό του εν λόγω θέματος. Η Harry HR δεν θα συμβιβαστεί ούτε θα συμβιβαστεί με οποιαδήποτε αποζημιωτέα διαδικασία αξίωσης τρίτου που οδηγεί σε ευθύνη ή παραδοχή οποιασδήποτε ευθύνης από τον Πελάτη χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη, η οποία δεν θα παρακρατηθεί αδικαιολόγητα. Η Harry HR δεν προβαίνει σε διακανονισμό ή συμβιβασμό οποιασδήποτε αποζημιώσιμης αξίωσης τρίτου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Πελάτη, η οποία δεν πρέπει να παρακρατείται αδικαιολόγητα, όταν (α) οδηγεί σε ευθύνη ή παραδοχή οποιασδήποτε ευθύνης από τον Πελάτη, (β) ο διακανονισμός δεν περιλαμβάνει πλήρη απαλλαγή από την ευθύνη των αποζημιωθέντων μερών, ή (γ) ο διακανονισμός περιλαμβάνει όρους άλλους από την πλήρη απαλλαγή από την ευθύνη των αποζημιωθέντων μερών και την καταβολή χρημάτων. Για τους σκοπούς της παρούσας ενότητας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  1. "Διαδικασία αποζημίωσης για αξίωση τρίτου" σημαίνει οποιαδήποτε δικαστική, διοικητική ή διαιτητική ενέργεια, αγωγή, αξίωση, έρευνα ή διαδικασία που εγείρεται κατά του Πελάτη και η οποία προκύπτει από αξίωση τρίτου ότι το λογισμικό που χρησιμοποιείται στην πλατφόρμα Harry HR παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου και
  2. "Απώλειες από απαιτήσεις τρίτων" σημαίνει κάθε ποσό που επιδικάστηκε τελικά ή καταβλήθηκε ως διακανονισμός σε οποιαδήποτε αποζημιωτέα διαδικασία για απαιτήσεις τρίτων.
 10. Οποιαδήποτε σχόλια ή προτάσεις που αποστέλλονται ή κοινοποιούνται από τον Πελάτη ή τους Χρήστες στην Harry HR ή από την Πλατφόρμα Harry HR ή την Ιστοσελίδα για τη βελτίωση της Πλατφόρμας Harry HR ή της Ιστοσελίδας μπορεί να υλοποιηθούν από την Harry HR με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων μελλοντικών βελτιώσεων και τροποποιήσεων της Ιστοσελίδας ή της Πλατφόρμας Harry HR. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης και οι Χρήστες παρέχουν στη Harry HR απεριόριστο, παγκόσμιο, αμετάκλητο, αιώνιο, υποαδειοδοτούμενο, μεταβιβάσιμο, πλήρως καταβεβλημένο, χωρίς δικαιώματα δικαίωμα χρήσης οποιουδήποτε τέτοιου είδους σχόλιο ή πρόταση για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς καμία υποχρέωση ή αποζημίωση προς τον Πελάτη, τους Χρήστες ή οποιονδήποτε τρίτο. Επιπλέον, η Harry HR είναι ελεύθερη να επαναχρησιμοποιεί όλες τις γενικές γνώσεις, την εμπειρία, την τεχνογνωσία, τα έργα και τις τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών, των εννοιών, των διαδικασιών και των τεχνικών, που σχετίζονται με ή αποκτώνται κατά την παροχή των Υπηρεσιών.
 11. ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΛΉΞΗ
 12. Οι Γενικοί Όροι ισχύουν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και (i) για τον Πελάτη, έως ότου λήξουν όλοι οι όροι συνδρομής στην Πλατφόρμα Harry HR, συμπεριλαμβανομένων όλων των ανανεώσεων, ή έως ότου καταγγελθούν από οποιοδήποτε ή και από τα δύο Μέρη σύμφωνα με την Ενότητα 8.2 (Καταγγελία), ή (ii) για έναν Χρήστη, για όσο χρονικό διάστημα αυτός έχει πρόσβαση στον Ιστότοπο ή στην Πλατφόρμα Harry HR (η "Διάρκεια").Για τους σκοπούς των Γενικών Όρων, ένας όρος συνδρομής λήγει εάν δεν ανανεωθεί σύμφωνα με την Ενότητα 3.2 (Ανανέωση).
 13. Οι Γενικοί Όροι μπορούν να καταγγελθούν:
  1. από τον Πελάτη ανά πάσα στιγμή εάν ακυρώσει τις Υπηρεσίες μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα Harry HR ή με έναν εκπρόσωπο πελατών της Harry HR,
  2. από τα Μέρη ανά πάσα στιγμή, εάν το άλλο Μέρος παραβιάζει ουσιωδώς οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει των Γενικών Όρων. Εάν η ουσιώδης παράβαση είναι θεραπεύσιμη, οι Γενικοί Όροι μπορούν να καταγγελθούν μόνο εάν η εν λόγω παράβαση δεν θεραπευτεί εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της παράβασης από ένα Μέρος στο άλλο Μέρος. Για λόγους σαφήνειας, οποιαδήποτε παραβίαση των παραγράφων 2.5 (Απαράδεκτη χρήση) και 2.8 (Απαράδεκτη συμπεριφορά χρηστών) από τον Πελάτη θεωρείται ουσιώδης παραβίαση των Γενικών Όρων,
  3. από την Harry HR, εάν ο Πελάτης δεν καταβάλει οποιαδήποτε πληρωμή των τελών υπηρεσιών εντός 15 ημερών από την ημερομηνία που η Harry HR ειδοποιεί τον Πελάτη ότι τα εν λόγω ποσά είναι ληξιπρόθεσμα, ή
  4. από την Harry HR για λόγους ευκολίας, με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών για μηνιαία συνδρομή ή με γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 90 ημερών για ετήσια ή πολυετή συνδρομή.
 14. Προμήθεια πρόωρης καταγγελίας - Καταγγελία για λόγους ευκολίας. Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση για λόγους διευκόλυνσης πριν από τη λήξη της Διάρκειας και δεν έχει προπληρώσει το σύνολο των πληρωτέων βάσει της παρούσας Τελών Υπηρεσιών, θα καταβάλει ως αποζημίωση ένα τέλος καταγγελίας ίσο με τα υπόλοιπα Τέλη Υπηρεσιών της σύμβασης που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί από τον Πελάτη (το "Τέλος Καταγγελίας"). Τα μέρη ορίζουν ότι το τέλος καταγγελίας που περιγράφεται ανωτέρω δεν αποτελεί ποινή, αλλά ένα εύλογο μέτρο αποζημίωσης, με βάση τις προσδοκίες των μερών για τη φύση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από την εν λόγω καταγγελία.
 15. Καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καταγγελίας. Η Ενότητα 3.3 (Καμία επιστροφή χρημάτων) ισχύει, ανεξάρτητα από την αιτία της καταγγελίας. Ωστόσο, εάν ο Πελάτης έχει καταγγείλει τους Γενικούς Όρους σύμφωνα με την Ενότητα 8.2 (ii) ή εάν η Harry HR έχει καταγγείλει τους Γενικούς Όρους σύμφωνα με την Ενότητα 8.2 (iv), η Harry HR θα επιστρέψει όλα τα προπληρωμένα Τέλη Υπηρεσιών αναλογικά για το υπόλοιπο της αχρησιμοποίητης Περιόδου. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΕΊΤΑΙ ΡΗΤΆ ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΉ ΤΩΝ ΆΡΘΡΩΝ 2125 ΈΩΣ 2129 ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΎ ΚΏΔΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΜΠΈΚ.
 16. Οποιαδήποτε δικαιώματα και υποχρεώσεις των Μερών βάσει του παρόντος που από τη φύση τους προορίζονται εύλογα να επιβιώσουν μετά τη λήξη ή την παύση ισχύος των Γενικών Όρων, επιβιώνουν μετά τη λήξη ή την παύση ισχύος των Γενικών Όρων, συμπεριλαμβανομένων των παραγράφων 2.5 (Μη αποδεκτή χρήση), 2.8 (Μη αποδεκτή συμπεριφορά των χρηστών), 2.9 (Αποζημίωση από τον Πελάτη), 4.7 (Χρήση ή αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών), 5.2 (Αποποίηση εγγυήσεων), 6 (Περιορισμός της ευθύνης), 7 (Πνευματική ιδιοκτησία και ανατροφοδότηση), 8 (Όρος και καταγγελία) και 9 (Γενικά) επιβιώνουν της λήξης των Γενικών Όρων.

6. ΓΕΝΙΚΑ

 1. Ο Πελάτης παραχωρεί στη Harry HR το δικαίωμα να χρησιμοποιεί το όνομα και το λογότυπο της εταιρείας του Πελάτη ως αναφορά για σκοπούς μάρκετινγκ ή προώθησης, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας ή του ιστολογίου της και άλλων δημόσιων ή ιδιωτικών επικοινωνιών με τους υπάρχοντες ή δυνητικούς πελάτες της Harry HR. Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να περιορίσει το εν λόγω δικαίωμα ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να ενημερώσει την Harry HR στο ακόλουθο email: hi@harryhr.com. Ο Πελάτης διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντα επί της εν λόγω εταιρικής επωνυμίας και του λογότυπου.
 2. Εφαρμοστέο δίκαιο και τόπος διεξαγωγής. Οι Γενικοί Όροι διέπονται, ερμηνεύονται και εκτελούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν στις Κάτω Χώρες, χωρίς αναφορά σε: (i) οποιαδήποτε αρχή σύγκρουσης νόμων που θα εφάρμοζε τους ουσιαστικούς νόμους άλλης δικαιοδοσίας στα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις των μερών, (ii) τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1980 για τις Συμβάσεις Διεθνούς Πώλησης Αγαθών, ή (iii) άλλους διεθνείς νόμους. Οποιαδήποτε δικαστική διαμάχη με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζεται με τις Υπηρεσίες ή τους Γενικούς Όρους θα ασκείται και θα εκδικάζεται αποκλειστικά στη δικαστική περιφέρεια Zuid-Holland των Κάτω Χωρών, και τα Μέρη παραιτούνται από κάθε ένσταση ότι ο εν λόγω τόπος εκδίκασης είναι ακατάλληλος ή ακατάλληλος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος παραιτείται από κάθε δικαίωμα σε δίκη με ορκωτό δικαστήριο σε σχέση με οποιαδήποτε αγωγή ή δικαστική διαμάχη που προκύπτει με οποιονδήποτε τρόπο από ή σχετίζεται με τις Υπηρεσίες ή τους Γενικούς Όρους.
 3. Ειδική απόδοση. Με την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διάταξης των Γενικών Όρων, το συμβαλλόμενο μέρος που δεν παραβιάζει τους Γενικούς Όρους μπορεί, σε περίπτωση παραβίασης των Γενικών Όρων, να ζητήσει αμέσως την επιβολή των Γενικών Όρων μέσω ειδικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικών μέτρων, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση εγγύησης ή άλλης εγγύησης.
 4. Ανωτέρα βία. Εκτός εάν προβλέπεται ρητά διαφορετικά στους Γενικούς Όρους, η Harry HR δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών της λόγω απρόβλεπτου και ακαταμάχητου γεγονότος, συμπεριλαμβανομένων εξωτερικών αιτιών με τα ίδια χαρακτηριστικά, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών, αποτυχία τρίτου παρόχου φιλοξενίας ή παρόχου υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, απεργίες, ελλείψεις, ταραχές, πυρκαγιές, θεομηνίες, πόλεμο, τρομοκρατία και κυβερνητικές ενέργειες.
 5. Δεν υπάρχουν άλλες συμφωνίες. Οι Γενικοί Όροι αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική δήλωση της συμφωνίας των Μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας και υπερισχύουν όλων των προφορικών ή γραπτών προσφορών, συμφωνιών, δηλώσεων, όρων, εγγυήσεων, συμφωνιών και άλλων επικοινωνιών μεταξύ των Μερών σχετικά με την παρούσα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν συμφωνιών μη αποκάλυψης σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας, τυχόν εγγράφων παραγγελιών, καθώς και τυχόν όρων ή εγγράφων που δεν αναφέρονται ρητά στους παρόντες Γενικούς Όρους.
 6. Η Harry HR μπορεί να αποστέλλει ειδοποιήσεις σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους στα σημεία επικοινωνίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Πελάτη που έχει δηλώσει ο Πελάτης. Ο Πελάτης μπορεί να στέλνει ειδοποιήσεις σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους στην Harry HR στη διεύθυνση hi@harryhr.com. Οι ειδοποιήσεις θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί 24 ώρες μετά την αποστολή τους.
 7. Εκχώρηση & διάδοχοι. Οι Γενικοί Όροι δεσμεύουν και ωφελούν τους αντίστοιχους διαδόχους και εκχωρητές των Μερών.
 8. Καμία παραίτηση ενός από τα συμβαλλόμενα μέρη από οποιαδήποτε παράλειψη εκτέλεσης εκ μέρους του άλλου συμβαλλόμενου μέρους δεν συνιστά παραίτηση από οποιαδήποτε μεταγενέστερη παράβαση ή παράλειψη εκ μέρους του συμβαλλόμενου μέρους που αθετεί την υποχρέωσή του.
 9. Στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, τα μέρη παραιτούνται με το παρόν από κάθε διάταξη νόμου που θα καθιστούσε οποιαδήποτε ρήτρα των Γενικών Όρων άκυρη ή άλλως μη εκτελεστή από οποιαδήποτε άποψη. Σε περίπτωση που μια διάταξη των Γενικών Όρων κριθεί άκυρη ή άλλως ανεφάρμοστη, η διάταξη αυτή θα ερμηνεύεται ώστε να εκπληρώνει τον επιδιωκόμενο σκοπό της στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και οι υπόλοιπες διατάξεις των Γενικών Όρων θα συνεχίσουν να ισχύουν πλήρως.
 10. Εξαγωγή τεχνολογίας. Ο Πελάτης δεν θα εξάγει κανένα λογισμικό που παρέχεται από την Harry HR ούτε θα το απομακρύνει με άλλο τρόπο από τις Κάτω Χώρες ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά μόνο σε συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς των Κάτω Χωρών και της ΕΕ. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των ανωτέρω, ο Πελάτης δεν θα επιτρέψει σε κανένα τρίτο μέρος να έχει πρόσβαση ή να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα ή την Πλατφόρμα της Harry HR σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο από τις Κάτω Χώρες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή να εξάγει το εν λόγω λογισμικό σε χώρα που υπόκειται σε εμπάργκο από τις Κάτω Χώρες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 11. Δίκαιο προστασίας των καταναλωτών. Το Harry HR είναι ένα εργαλείο για τον χώρο εργασίας που προορίζεται για χρήση από επιχειρήσεις και οργανισμούς και όχι για καταναλωτικούς σκοπούς. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, δεν ισχύουν οι νόμοι περί προστασίας των καταναλωτών.
 12. Ανάρμοστη συμπεριφορά. Ο Πελάτης, οι Χρήστες του και η Harry HR αναγνωρίζουν το δικαίωμα των εργαζομένων να εργάζονται σε ένα περιβάλλον απαλλαγμένο από παρενοχλήσεις, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής παρενόχλησης και των διακρίσεων. Τα Μέρη δεν προβαίνουν, και διασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχοι υπάλληλοι, πράκτορες και αντιπρόσωποί τους δεν προβαίνουν σε καμία συμπεριφορά που δημιουργεί εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό περιβάλλον εργασίας.

  Όταν λαμβάνεται ισχυρισμός για ανάρμοστη συμπεριφορά, παρενόχληση ή διάκριση σε σχέση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν προκειμένου το θέμα να διερευνηθεί κατά προτεραιότητα.

  Η παραβίαση της παρούσας ενότητας θεωρείται ουσιώδης παραβίαση των Γενικών Όρων.

 13. Σχέση των μερών. Τα μέρη είναι ανεξάρτητοι εργολάβοι. Οι Γενικοί Όροι δεν δημιουργούν σχέση εταιρικής σχέσης, δικαιόχρησης, κοινοπραξίας, πρακτορείας, εμπιστευτικής σχέσης ή σχέσης εργασίας μεταξύ των Μερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δηλώνει και εγγυάται ότι έχει την εξουσία να συμφωνήσει με τους Γενικούς Όρους για λογαριασμό του οργανισμού που εκπροσωπεί.
 14. Εκτός εάν ο Πελάτης έχει αντικαταστήσει γραπτή συμφωνία με την Harry HR, η Harry HR μπορεί να τροποποιεί τους Γενικούς Όρους από καιρό σε καιρό στην Ιστοσελίδα της, καθώς εξελίσσεται η επιχειρηματική της δραστηριότητα. Τυχόν αναθεωρήσεις των Γενικών Όρων θα τίθενται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης των αλλαγών από την Harry HR. Ο Πελάτης και οι Χρήστες μπορούν ανά πάσα στιγμή να ανατρέξουν στην πιο πρόσφατη έκδοση των Γενικών Όρων επισκεπτόμενοι αυτή τη σελίδα στη διεύθυνση https://harryhr.com/terms. Εάν ο Πελάτης ή οι Χρήστες χρησιμοποιήσουν τις Υπηρεσίες ή αποκτήσουν πρόσβαση στον Ιστότοπο, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος οποιωνδήποτε αλλαγών, η εν λόγω χρήση ή πρόσβαση θα συνιστά αποδοχή των αναθεωρημένων Γενικών Όρων.
Τελευταία ενημέρωση: 2022-10-06.