Platforma Employee Experience bez překvapení

🔮 KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÉ
Jsme přesvědčeni, že naše činnost může být udržitelná pouze tehdy, když dodáváme řádný a slušný produkt; včetně přiložených podmínek.

🔐 VAŠE BEZPEČNOST JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ
Přenášíme velké množství citlivých údajů. Proto pracujeme pouze podle evropských postupů GDPR a ISO 27001.

Podmínky služby

Tyto podmínky poskytování služeb ("Všeobecné podmínky") upravují používání a předplatné webových stránek a/nebo platformy Harry HR poskytované společností ITeaal Beheer B.V. ("Harry HR"). Přístupem na Webové stránky a/nebo platformu Harry HR nebo podpisem či přijetím této smlouvy smluvními stranami souhlasíte se Všeobecnými podmínkami za sebe jako uživatele a/nebo případně za organizaci, kterou zastupujete ("Zákazník"), pokud nemáte s Harry HR uzavřenou nadřazenou písemnou smlouvu.

1. DEFINICE A VÝKLAD

Následující pojmy psané velkými písmeny mají níže uvedený význam:

 1. "Aktivním uživatelem" se rozumí uživatel, který byl pozván kpřistoupení kplatformě Harry HR, který je registrován na platformě Harry HR a jehož registrace nebyla deaktivována zákazníkem nebo společností Harry HR na základě pokynů zákazníka;
 2. "Přidružená společnost" znamená (a) jakýkoli subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou Strany. Pro účely odkazu na jakoukoli přidruženou společnost podle této smlouvy se "kontrolou" (včetně výrazů "kontrolující" a "pod společnou kontrolou") rozumí: (i) vlastnictví více než 50% vlastního kapitálu nebo skutečného podílu takového subjektu nebo právo volit nebo jmenovat většinu představenstva nebo jiného řídícího orgánu takového subjektu; nebo (ii) pravomoc přímo nebo nepřímo řídit nebo způsobovat řízení a politiku takového subjektu jakýmkoli způsobem, ať už prostřednictvím vlastnictví hlasovacích cenných papírů, smlouvy nebo jinak;
 3. "Údaje zákazníka" znamenají jakýkoli obsah, který může zahrnovat osobní údaje uživatelů, který zákazník nebo uživatelé odešlou nebo předají společnosti Harry HR v souvislosti se službami, včetně vlastních otázek vypracovaných uživateli, odpovědí na průzkumy, odpovědí na ankety, obrázků a komentářů;
 4. "Osobními údaji zákazníka" se rozumí jakékoli osobní údaje obsažené v údajích zákazníka;
 5. "Datum účinnosti" znamená (i) v případě Uživatele datum prvního přístupu na Webové stránky nebo Platformu Harry HR; nebo (ii) v případě Zákazníka poslední datum, kdy obě strany podepsaly Všeobecné podmínky, nebo datum, kdy Zákazník přijal Všeobecné podmínky;
 6. "Platforma Harry HR" znamená nástroje a platformu pro zapojení na pracovišti, které společnost Harry HR prodává pod názvem "Harry HR" a ke kterým má zákazník nebo uživatelé přístup;
 7. "Strany" znamenají (i) Harry HR a Zákazníka; nebo (ii) Harry HR a Uživatele, podle okolností;
 8. "Osobní údaje" mají význam uvedený v zákonech o ochraně osobních údajů;
 9. "Zákony o ochraně osobních údajů" znamenají všechny platné právní předpisy, nařízení a pokyny týkající se ochrany osobních údajů;
 10. "Zásady ochrany osobních údajů" jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Harry HR dostupné na adrese https://harryhr.com/privacy.
 11. "Citlivé osobní údaje" mají význam stanovený v zákonech o ochraně osobních údajů a mohou zahrnovat rasu, etnický původ, národnost, náboženskou příslušnost, sexuální orientaci nebo fyzické či duševní postižení;
 12. "Smluvní zaměstnanec (zaměstnanci) zákazníka" znamená jakéhokoli uživatele, kterého zákazník vyzve, aby prostřednictvím platformy Harry HR poskytoval odpovědi na průzkumy, odpovědi na ankety, komentáře, zpětnou vazbu a návrhy, včetně jakéhokoli zaměstnance zákazníka;
 13. "Doba trvání" má význam uvedený v článku 8.1 (Doba trvání);
 14. "Uživatelem" se rozumí jakýkoli uživatel Webových stránek nebo jakákoli fyzická osoba, které Zákazník poskytne přístup k platformě Harry HR, včetně správců účtů, manažerů společnosti, manažerů skupin a smluvních zaměstnanců zákazníků; a
 15. "Webovými stránkami" se rozumí veřejné webové stránky dostupné na adrese https://HarryHR.com/ a jejich sesterské webové stránky poskytované společností Harry HR (včetně https://harryhr.com/how-to ).
 16. Výraz "včetně" není omezující a znamená "včetně, bez omezení".

2. PŘÍSTUP A POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY HARRY HR

 1. Webové stránky. Uživatelé mohou přistupovat k Webovým stránkám a používat je v souladu se Všeobecnými podmínkami. Harry HR může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah, vlastnosti a funkce Webových stránek. Společnost Harry HR může kdykoli, dočasně nebo trvale, omezit nebo pozastavit přístup na Webové stránky, a to podle vlastního uvážení, včetně provádění aktualizací a údržby Webových stránek.
 2. Služby. Během doby trvání (jak je definována v oddíle 8.1 (Doba trvání)) uděluje společnost Harry HR zákazníkovi a jeho uživatelům a přidruženým společnostem právo na přístup a používání platformy Harry HR a všech souvisejících služeb v souladu se všeobecnými podmínkami ("Služby").
 3. Revize služeb. Harry HR nabízí Služby v podstatě v souladu s popisem na svých webových stránkách a související dokumentací. Společnost Harry HR může kdykoli a bez předchozího upozornění revidovat obsah, vlastnosti a funkce platformy Harry HR. Společnost Harry HR poskytne Zákazníkovi předchozí oznámení, pokud dojde ke změně Platformy Harry HR, která bude mít za následek celkové podstatné snížení účelu Platformy Harry HR. Pokud k takovému podstatnému snížení dojde a Zákazník bude podstatně ovlivněn při používání Platformy Harry HR, může Zákazník ukončit své předplatné v souladu s bodem 8.2(ii).
 4. Dočasné pozastavení služeb. Společnost Harry HR může čas od času dočasně omezit nebo pozastavit Služby podle svého uvážení, včetně provádění aktualizací a údržby platformy Harry HR. Zákazník může kdykoli nahlédnout na stavovou stránku společnosti Harry HR (https://harryhr.statuspage.io), kde je v přiměřeném předstihu uvedena plánovaná údržba, která může ovlivnit dostupnost Platformy Harry HR.
 5. Nepřípustné použití. Zákazník a uživatelé se nesmějí pokoušet, ani nedovolí třetím stranám, aby: (i) sdílet neveřejné funkce nebo obsah Webových stránek nebo platformy Harry HR s jakoukoli třetí stranou; (ii) kopírovat, duplikovat, provádět zpětné inženýrství, dekompilovat, dekódovat, dešifrovat, rozebírat, nahrávat, měnit, vylepšovat, upravovat, slučovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet jakákoli odvozená díla nebo jinak reprodukovat jakoukoli část Webové stránky nebo Platformy Harry HR (pro upřesnění, Zákazník a Uživatelé nesmí přistupovat k Webové stránce nebo Platformě Harry HR za účelem vytvoření produktu nebo služby konkurující Službám nebo za účelem vytvoření produktu využívajícího nápady, vlastnosti, funkce nebo grafiku podobnou těm na Webové stránce nebo Platformě Harry HR); (iii) odesílat jakékoli viry, červy, časované bomby, trojské koně nebo jiné škodlivé nebo škodlivé kódy, soubory, skripty, agenty nebo programy; (iv) pokoušet se získat neoprávněný přístup k Webovým stránkám nebo Platformě Harry HR nebo narušit jejich integritu nebo výkon; nebo (v) používat Webové stránky nebo Platformu Harry HR způsobem, který nadměrně zatěžuje nebo ohrožuje integritu, výkon nebo dostupnost Webových stránek nebo Platformy Harry HR. Webové stránky nebo Platforma Harry HR se dále nesmí používat ke shromažďování, správě nebo zpracování citlivých osobních údajů a společnost Harry HR nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vyplývat z toho, že Zákazník nebo Uživatelé používají Webové stránky nebo Platformu Harry HR ke shromažďování nebo zpracování citlivých osobních údajů. Zejména kategorie atributů Uživatelů vytvořené správcem účtu Zákazníka nesmí být vytvořeny tak, aby vedly k zadávání Citlivých osobních údajů. Zákazník je povinen informovat Uživatele o tom, že Citlivé osobní údaje by neměly být zadávány na Platformě Harry HR. V případě podezření na porušení tohoto oddílu může společnost Harry HR bez předchozího upozornění pozastavit přístup Zákazníka a Uživatelů k Webovým stránkám nebo Službám, a to kromě dalších prostředků nápravy, které může společnost Harry HR využít. SPOLEČNOST HARRY HR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘIJATELNÉ POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY HARRY HR.
 6. Zabezpečení účtu a přístup k němu. Zákazník a uživatelé jsou povinni přijmout veškerá přiměřená opatření, aby zabránili neoprávněnému přístupu k platformě Harry HR, včetně ochrany svých hesel a dalších přihlašovacích údajů. Zákazník je odpovědný za jakoukoli činnost, která se odehrává na jeho účtu (kromě činnosti, za kterou je přímo odpovědná společnost Harry HR a která není prováděna v souladu s pokyny zákazníka), bez ohledu na to, zda zákazník tuto činnost schválil či nikoli. Zákazník nebo uživatelé jsou povinni neprodleně informovat společnost Harry HR, pokud se dozvědí o jakémkoli neoprávněném přístupu ke svému účtu nebo jeho použití.
 7. Zákaznické systémy. Zákazník je odpovědný za údržbu a aktualizaci všech operačních systémů, internetových prohlížečů, antivirového softwaru nebo jiného softwaru, který jeho uživatelé používají pro přístup ke službám a jejich používání. Služby nemusí fungovat správně, pokud operační systémy, internetové prohlížeče a antivirový software zákazníka nejsou aktualizovány.
 8. Nepřijatelné chování uživatelů. Aby bylo zajištěno bezpečné a produktivní používání platformy Harry HR, uživatelé se nesmějí chovat nevhodně a zákazník zajistí, aby se uživatelé nechovali nevhodně, včetně (i) pokusů o odhalení identity uživatele; (ii) vydávání se za jinou osobu nebo subjekt; (iii) používání služeb k rozesílání spamu nebo jiných nevyžádaných zpráv v rozporu s platnými zákony; nebo (iv) umožnění zasílání jakýchkoli údajů zákazníka nebo používání údajů zákazníka způsobem, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, násilný, obtěžující, hanlivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, neslušný, ponižující, nenávistný, neetický nebo jinak nevhodný, včetně způsobu založeného na rase, etnickém původu, národnosti, náboženské příslušnosti, sexuální orientaci, pohlaví, genderové identitě nebo tělesném či duševním postižení. Zákazník a uživatelé berou na vědomí, že používáním Služeb mohou být vystaveni zákaznickým údajům, které uživatelé poskytli v rozporu s tímto oddílem, a společnost Harry HR v žádném případě nenese za takové zákaznické údaje žádnou odpovědnost. Společnost Harry HR má právo dle vlastního uvážení odstranit jakékoli Údaje zákazníka, které porušují Všeobecné podmínky, a odhalit totožnost Uživatele Zákazníkovi nebo jakémukoli orgánu, pokud to vyžaduje zákon, pokud takový Uživatel předá Údaje zákazníka v rozporu s tímto oddílem. ZÁKAZNÍK A UŽIVATELÉ MUSÍ RESPEKTOVAT PRÁVO SMLUVNÍHO ZAMĚSTNANCE (ZAMĚSTNANCŮ) ZÁKAZNÍKA ZŮSTAT V ANONYMITĚ. Zákazník je povinen sledovat a kontrolovat veškerou činnost prováděnou uživateli na platformě Harry HR. Společnost Harry HR není povinna kontrolovat, jak uživatelé používají platformu Harry HR, včetně toho, jak smluvní zaměstnanec (zaměstnanci) zákazníka odpovídá (odpovídají) na průzkumy a ankety a poskytuje (poskytují) zpětnou vazbu a komentáře. SPOLEČNOST HARRY HR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘIJATELNÉ CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ.
 9. Odškodnění ze strany zákazníka nebo uživatele. Zákazník nebo Uživatel je povinen bránit společnost Harry HR a její vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, mateřské společnosti, dceřiné společnosti, zástupce, nástupce a postupníky před závazky, škodami a náklady, včetně veškerých narostlých úroků, a přiměřenými právními poplatky, které vzniknou v důsledku nebo v souvislosti s nárokem třetí strany v souvislosti s (i) obsahem nebo povahou údajů zákazníka, včetně údajů zákazníka v rozporu s oddíly 2.5 (Nepřípustné používání) nebo 2.8 (Nepřípustné chování uživatelů); (ii) porušením záruk uvedených v oddíle 2.10 (Soulad s právními předpisy) a oddíle 4.1 (Údaje zákazníka); (iii) údajným nebo skutečným používáním, zneužíváním, nevhodným používáním nebo nepoužíváním Webových stránek nebo Služeb ze strany zákazníka nebo jakéhokoli uživatele, včetně porušení oddílů 2.5 (Nepřípustné používání) nebo 2.8 (Nepřípustné chování uživatelů). Společnost Harry HR je povinna neprodleně písemně informovat Zákazníka nebo Uživatele o jakémkoli takovém nároku, žalobě nebo řízení a umožnit Zákazníkovi nebo Uživateli právo převzít výhradní obhajobu a kontrolu a spolupracovat s jakýmikoli přiměřenými požadavky, které pomáhají Zákazníkovi nebo Uživateli při obhajobě a řešení takové záležitosti. Zákazník nebo Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Harry HR, který nesmí být bezdůvodně odepřen, urovnat ani uzavřít kompromis v případě, že (a) jeho výsledkem je odpovědnost nebo přiznání odpovědnosti ze strany společnosti Harry HR; (b) urovnání nezahrnuje úplné zproštění odpovědnosti společnosti Harry HR; nebo (c) urovnání zahrnuje jiné podmínky než úplné zproštění odpovědnosti společnosti Harry HR a zaplacení peněz.
 10. Dodržování zákonů. Při poskytování nebo používání Služeb budou strany dodržovat všechny platné zákony, včetně zákonů o ochraně osobních údajů a platných protikorupčních zákonů. Zákazník je rovněž odpovědný za získání veškerých souhlasů vyžadovaných příslušnými zákony od svých uživatelů nebo za to, že má oprávněný zájem na tom, aby mohl využívat Služby, a za to, že Harry HR může poskytovat Služby v souladu se Všeobecnými podmínkami.
 11. Dodržování předpisů ze strany uživatelů. Zákazník musí zajistit, aby jeho Uživatelé při používání nebo přístupu k Platformě Harry HR dodržovali všechny platné zákony, včetně zákonů o ochraně osobních údajů, a aby se tito Uživatelé řídili Všeobecnými podmínkami a dodržovali je.

3. POPLATKY ZA SLUŽBY PLATFORMY HARRY HR A VYÚČTOVÁNÍ

 1. Poplatky za služby. Za Služby zaplatí zákazník společnosti Harry HR poplatky platné pro zvolený plán předplatného, jak je uvedeno na Webových stránkách nebo v písemné nabídce společnosti Harry HR, které mohou být měsíční, roční nebo víceleté ("poplatky za služby"). Poplatky za služby se určují podle počtu aktivních uživatelů. Poplatky za služby vztahující se na měsíční předplatné se fakturují měsíčně a jsou splatné v den vystavení faktury. Poplatky za služby vztahující se na roční předplatné se fakturují ročně na začátku ročního období a jsou splatné do třiceti (30) dnů od data vystavení faktury. Poplatky za služby vztahující se na víceleté předplatné se fakturují na začátku období předplatného a jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne vystavení faktury.
 2. Obnovení. V případě měsíčního předplatného se předplatné zákazníka automaticky obnoví první den po uplynutí měsíce předplatného ("datum obnovení") na další předplatné v délce jednoho měsíce, pokud zákazník nezruší své předplatné před datem obnovení v souladu s oddílem 8.2(i) (Ukončení). Pokud má zákazník roční nebo víceleté období předplatného, zašle společnost Harry HR oznámení o obnovení nejméně třicet (30) dní před datem vypršení ročního nebo víceletého období předplatného. Zákazník může obnovit své předplatné na stejné období předplatného před vypršením tohoto období, v opačném případě Všeobecné podmínky zaniknou v souladu s oddílem 8.1 (Doba platnosti). Poplatky za služby vztahující se na takové obnovení se rovnají standardním poplatkům za služby společnosti Harry HR uvedeným na webových stránkách v době obnovení.
 3. Změna počtu aktivních uživatelů. Poplatky za služby se určují v závislosti na počtu aktivních uživatelů. Pokud si Zákazník přeje zvýšit počet Uživatelů oprávněných k přístupu a používání Platformy Harry HR, může tak učinit následujícím způsobem:
  1. Roční nebo víceleté předplatné. Zákazník s ročním nebo víceletým předplatným může kdykoli zvýšit počet autorizovaných aktivních uživatelů prostřednictvím sekce "fakturace" platformy Harry HR. Veškeré přírůstkové poplatky za služby spojené s takovým zvýšením počtu autorizovaných aktivních uživatelů budou poměrně rozděleny na zbývající období aktuálního období předplatného zákazníka, budou účtovány na účet zákazníka a budou splatné po provedení takového zvýšení počtu autorizovaných aktivních uživatelů.
  2. Měsíční předplatné. Zákazník s měsíčním předplatným může kdykoli zvýšit počet autorizovaných aktivních uživatelů, aniž by musel platit jakékoli dodatečné poplatky za služby spojené s takovým zvýšením počtu autorizovaných aktivních uživatelů za zbývající období aktuálního období předplatného. Počet autorizovaných placených Uživatelů k obnovenému předplatnému bude odpovídat počtu autorizovaných Uživatelů v poslední den aktuálně končícího období předplatného.
 4. Úprava počtu aktivních uživatelů při obnovení. Při prodloužení doby předplatného se poplatky za služby stanoví následujícím způsobem:
  1. Roční nebo víceleté předplatné. Pokud zákazník před datem obnovení neurčí jinak, bude se při každém obnovení ročního nebo víceletého předplatného počet autorizovaných placených aktivních uživatelů obnovovaného předplatného rovnat vyššímu z těchto čísel: (i) autorizovaných placených aktivních uživatelů v aktuálním období předplatného; a (ii) skutečného počtu uživatelů využívajících platformu Harry HR v aktuálním období předplatného. Pokud počet Aktivních uživatelů překročí počet autorizovaných Aktivních uživatelů během ročního období, má společnost Harry HR nárok na úhradu veškerých dodatečných poplatků za služby spojených s takovými dodatečnými Aktivními uživateli poměrně za zbývající období předplatného. V takovém případě společnost Harry HR informuje zákazníka před vyúčtováním příslušných poplatků za služby.
  2. Měsíční předplatné. Počet oprávněných placených uživatelů obnoveného předplatného se rovná počtu oprávněných uživatelů v poslední den aktuálního končícího období předplatného.
 5. Žádné náhrady. Není-li v tomto dokumentu výslovně stanoveno jinak, platby se nevracejí a za částečně využitá období nebo počet uživatelů se nevracejí žádné částky ani kredity.
 6. Poplatky za služby po splatnosti. Harry HR má právo pozastavit poskytování služeb bez předchozího upozornění, pokud se zákazník dostane do prodlení s úhradou fakturovaných poplatků za služby. Služby budou obnoveny do jednoho (1) pracovního dne od jejich zaplacení.
 7. Zkušební verze zdarma nebo předplatné Freemium. Pokud se Zákazník zaregistruje k bezplatné zkušební verzi nebo freemium předplatnému Služeb, Harry HR zpřístupní Zákazníkovi tyto Služby na zkušební verzi nebo freemium předplatné zdarma až do (i) konce bezplatného zkušebního období platného pro Zákazníka; (ii) data zahájení placeného předplatného zakoupeného Zákazníkem pro tyto Služby; nebo (iii) ukončení zkušební verze nebo freemium předplatného kdykoli ze strany Harry HR nebo Zákazníka, podle jeho vlastního uvážení, podle toho, co nastane dříve.
 8. Zpracovatel plateb třetích stran. Harry HR si vyhrazuje právo používat pro veškeré vyúčtování a přijímání plateb podle této smlouvy zpracovatele plateb, který je třetí stranou a splňuje požadavky PCI-DSS. Zákazník tímto opravňuje společnost Harry HR ke sdílení platebních informací, které mohou zahrnovat osobní údaje, takovému zpracovateli plateb třetí strany, a to i za účelem aktualizace způsobu platby zákazníka.
 9. Daně. Není-li uvedeno jinak, poplatky za služby nezahrnují žádné daně, odvody, cla nebo podobné vládní poplatky, včetně daně z přidané hodnoty, daně z prodeje, daně z užívání nebo srážkové daně vyměřované jakoukoli místní, státní, provinční nebo zahraniční jurisdikcí (souhrnně "daně"). Zákazník je odpovědný za placení daní s výjimkou těch, které lze vyměřit společnosti Harry HR na základě jejího příjmu. Společnost Harry HR vystaví Zákazníkovi fakturu na tyto Daně, pokud k tomu má společnost Harry HR zákonnou povinnost, a Zákazník je povinen tyto Daně zaplatit, pokud jsou mu takto fakturovány.

4. DATA

 1. Údaje o zákaznících. Zákazník nebo Uživatel prohlašuje a zaručuje, že vlastní nebo získal veškerá potřebná práva, vlastnické právo a zájmy a že získal všechny potřebné souhlasy k převodu údajů zákazníka v souvislosti se Všeobecnými podmínkami a že údaje zákazníka neporušují žádná práva duševního vlastnictví třetích stran a jsou používány v souladu s pracovněprávními předpisy platnými pro zákazníka. Zákazník nebo Uživatel uděluje společnosti Harry HR celosvětové, nevýhradní, trvalé a bezplatné právo na přístup, používání, zpracování, kopírování, distribuci, předvádění, export a zobrazování Údajů zákazníka, a to pouze v rozsahu povoleném zákonem a v přiměřeném rozsahu nezbytném (i) k poskytování, údržbě a zlepšování Služeb; (ii) k prevenci nebo řešení problémů se službami, bezpečností, podporou nebo technických problémů; nebo (iii) k vytvoření anonymizovaných a agregovaných údajů, které se nevztahují ke konkrétnímu zákazníkovi, které nepředstavují údaje zákazníka a jsou vlastnictvím společnosti Harry HR, včetně použití pro účely srovnávání a marketingu v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, nebo pokud to zákazník výslovně písemně povolí nebo pokud to vyžaduje zákon. Toto právo trvá s ohledem na anomalizovaná data a jakékoli zbytkové záložní kopie údajů zákazníka vytvořené v rámci běžného podnikání i po ukončení platnosti Všeobecných podmínek.
 2. Zákaznické údaje podléhají anonymitě a důvěrnosti. Odpovědi na průzkumy, odpovědi na ankety, komentáře, zpětné vazby a návrhy poskytnuté smluvním zaměstnancem (zaměstnanci) zákazníka jsou anonymní a důvěrné, pokud si smluvní zaměstnanec (zaměstnanci) zákazníka v rámci platformy Harry HR nezvolí odstranění anonymity a důvěrnosti takového obsahu. Veškeré údaje o zákaznících, u nichž smluvní zaměstnanec (zaměstnanci) zákazníků nezvolil (nezvolili) odstranění anonymity a důvěrnosti, budou společností Harry HR považovány za důvěrné a nebudou sdíleny se zákazníkem. Pokud společnost Harry HR obdrží žádost Smluvního zaměstnance (Smluvních zaměstnanců) zákazníka o odstranění jeho komentáře, který může obsahovat Osobní údaje, nebo žádost Uživatele o zaslání Osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Zákazníkovi a které jsou zpracovávány společností Harry HR, Zákazník tímto zmocňuje společnost Harry HR, aby této žádosti vyhověla.
 3. Ochrana údajů zákazníků. Společnost Harry HR ukládá a zpracovává údaje zákazníků v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů a případně Dodatkem o zpracování údajů. Společnost Harry HR zavedla technické, organizační a administrativní systémy, zásady a postupy, jakož i další opatření podrobně popsaná v Zásadách ochrany osobních údajů, aby pomohla zajistit bezpečnost, integritu, dostupnost a důvěrnost údajů zákazníka a zmírnila riziko neoprávněného přístupu k údajům zákazníka nebo jejich použití. Nicméně hostování dat online s sebou nese rizika neoprávněného vyzrazení, ztráty nebo vystavení a při přístupu k platformě Harry HR a jejím používání zákazník tato rizika přebírá, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo protiprávního jednání společnosti Harry HR.

Telemetrické údaje z webových stránek a platformy Harry HR

 1. Telemetrické údaje. V rozsahu povoleném zákonem nepředstavují telemetrické údaje týkající se způsobu, jakým uživatelé přistupují k Webovým stránkám a platformě Harry HR a jak je používají (včetně vlastností a funkcí Webových stránek a platformy Harry HR používaných uživateli, údajů o sledování zásobníku a souvisejících zpráv), a anonymizované nebo agregované údaje odvozené z těchto telemetrických údajů údaje o zákaznících a jsou vlastnictvím společnosti Harry HR.

Osobní údaje

 1. Osobní údaje. Při používání Služeb a/nebo při přístupu na Webové stránky, včetně přihlášení k odběru newsletteru společnosti Harry HR, stahování obsahu z Webových stránek nebo používání chatbota na Webových stránkách, může Zákazník a/nebo Uživatel předat společnosti Harry HR a společnost Harry HR může shromažďovat, přistupovat nebo zpracovávat Osobní údaje, včetně případných Zákaznických údajů obsahujících Osobní údaje. Společnost Harry HR bude shromažďovat, přistupovat nebo zpracovávat veškeré Osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Zákazník a/nebo Uživatel souhlasí s předáváním, zpracováním a uchováváním Osobních údajů v souladu se Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů a případně Dodatkem o zpracování údajů.

Důvěrné informace

 1. Důvěrné informace. "Důvěrnými informacemi" se rozumí jakékoli neveřejné, důvěrné nebo citlivé informace, včetně údajů o zákaznících, které jedna strana nebo jejím jménem ("sdělující strana") sdělila druhé straně ("přijímající strana"), a nezahrnují žádné informace, které jsou:
  1. s výhradou platných zákonů o ochraně osobních údajů, veřejně dostupné nebo se později stanou veřejně dostupnými jinak než porušením Všeobecných podmínek;
  2. jak je doloženo listinnými a způsobilými důkazy: (a) byly známy přijímající straně nebo jejím zaměstnancům, zástupcům nebo zmocněncům před takovým zpřístupněním nebo (b) byly bez použití důvěrných informací nezávisle vyvinuty přijímající stranou nebo jejími zaměstnanci, zástupci nebo zmocněnci po takovém zpřístupnění; nebo
  3. doložené písemnými a způsobilými důkazy, které přijímající strana nebo její zaměstnanci, zástupci nebo reprezentanti následně zákonným způsobem získali od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti, za předpokladu, že takový zdroj podle vědomí přijímající strany neporušuje její povinnosti mlčenlivosti vůči sdělující straně.
 2. Použití nebo zveřejnění důvěrných informací. Přijímající strana smí používat nebo zveřejňovat Důvěrné informace pouze za účelem výkonu svých práv a plnění svých povinností podle Všeobecných podmínek. Přijímající strana musí ve vztahu k Důvěrným informacím zachovávat stejnou míru opatrnosti a ochrany, jakou zachovává ve vztahu ke svým vlastním důvěrným informacím, a v každém případě alespoň pečlivou a obezřetnou péči. Přijímající strana nesmí přímo ani nepřímo zveřejnit, kopírovat, distribuovat, znovu publikovat ani umožnit třetí straně přístup k jakýmkoli Důvěrným informacím, s výjimkou toho, že společnost Harry HR může Důvěrné informace zpřístupnit svým poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami, v souvislosti s prováděním nebo zdokonalováním Služeb; v takovém případě společnost Harry HR zajistí, aby třetí strana zachovávala přiměřené postupy pro uchovávání důvěrnosti a bezpečnosti Důvěrných informací a zabránila neoprávněnému přístupu. Bez ohledu na výše uvedené může přijímající strana zveřejnit Důvěrné informace, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo příslušné právní či vládní orgány. Přijímající strana neprodleně oznámí sdělující straně jakýkoli takový právní nebo vládní požadavek a bude přiměřeně spolupracovat se sdělující stranou při jakékoli snaze o získání ochranného příkazu nebo o jiné zpochybnění takového požadovaného zveřejnění, a to na náklady sdělující strany. Ustanovení tohoto oddílu nahrazují jakoukoli předchozí dohodu o nezveřejňování informací mezi stranami a taková dohoda nemá žádnou další platnost ani účinek.
 3. Vrácení důvěrných informací. Po ukončení nebo vypršení platnosti Všeobecných podmínek a na žádost jedné ze stran vrátí druhá strana druhé straně všechny Důvěrné informace; každá strana si však může ponechat kopie Důvěrných informací druhé strany výhradně pro účely archivace, auditu, obnovy po havárii, právní a/nebo regulační účely za předpokladu, že strana, která si ponechává Důvěrné informace, je nepoužije pro žádný jiný účel.
 4. Zachování povinnosti mlčenlivosti. S výhradou platných právních předpisů výše uvedené povinnosti každé strany týkající se důvěrných informací přetrvávají i po ukončení nebo vypršení platnosti Všeobecných podmínek a trvají po dobu tří (3) let po ukončení nebo vypršení platnosti, pokud platné právní předpisy nevyžadují, aby byly důvěrné informace uchovávány po delší dobu.

Další práva

 1. Na strany se mohou vztahovat další podmínky podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679). Takové podmínky lze nalézt v Dodatku o zpracování údajů, který je k dispozici na adrese https://HarryHR.com/gdpr-and-data-safety/ a který je tímto začleněn odkazem a v příslušném rozsahu se stává součástí Všeobecných podmínek. V případě jakéhokoli rozporu nebo nesouladu mezi Dodatkem o zpracování údajů a Všeobecnými podmínkami má přednost Dodatek o zpracování údajů.

5. ZÁRUKY A ZŘEKNUTÍ SE POVINNOSTÍ společnosti HARRY HR

 1. Harry HR prohlašuje a zaručuje, že: (i) platforma Harry HR neporušuje žádná práva duševního vlastnictví třetích stran ani nepředstavuje zneužití nebo zpronevěru obchodního tajemství; (ii) za předpokladu řádného používání ze strany zákazníka neporušuje používání platformy Harry HR ze strany zákazníka žádná práva duševního vlastnictví třetích stran; a (iii) má právo poskytnout zákazníkovi přístup a používat platformu Harry HR.
 2. Odmítnutí záruky. SPOLEČNOST HARRY HR NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PLATFORMA HARRY HR BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZ ZÁVAD, CHYB, VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ NEBO ŽE NEBUDOU PŘEDMĚTEM NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽITÍ NEBO ZVEŘEJNĚNÍ. ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S TÍM, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A PLATFORMA HARRY HR JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", SE VŠEMI PŘÍPADNÝMI VADAMI A CHYBAMI. SPOLEČNOST HARRY HR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. INFORMACE VYTVOŘENÉ TŘETÍMI STRANAMI, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO PLATFORMĚ HARRY HR, NEJSOU SCHVÁLENY SPOLEČNOSTÍ HARRY HR A NEMUSELY BÝT SPOLEČNOSTÍ HARRY HR PŘEZKOUMÁNY A ZŮSTÁVAJÍ V ODPOVĚDNOSTI TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST HARRY HR NEKONTROLUJE ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH A NEZARUČUJE PŘESNOST, INTEGRITU ANI KVALITU TĚCHTO ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍCÍCH A JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY HARRY HR. ZÁKAZNÍK JE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ ZA VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI A UŽITEČNOSTI ZÁKAZNICKÝCH ÚDAJŮ A JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY HARRY HR A ZA PŘIJÍMÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ A ŘEŠENÍ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH DŮSLEDKŮ. SPOLEČNOST HARRY HR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TAKOVÉ INFORMACE, SE KTERÝMI ZÁKAZNÍK NAKLÁDÁ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY HARRY HR.
 3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI
 4. Dolar Cap. S VÝJIMKOU PODVODU, FYZICKÉHO ZRANĚNÍ NEBO SMRTI NEBO ÚMYSLNÉHO ČI HRUBÉHO ZAVINĚNÍ JEDNÉ ZE STRAN, PRO ODŠKODNĚNÍ ZA PORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ UVEDENÉ V ODDÍLE 7.2 (ODŠKODNĚNÍ) NEBO PRO POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA K ODŠKODNĚNÍ UVEDENÉ V ODDÍLE 2.9 (ODŠKODNĚNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA NEBO UŽIVATELE), NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST KTERÉKOLI ZE STRAN ZA PROKÁZANÉ PŘÍMÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ PŘESÁHNOUT CELKOVOU ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL A JE PŘÍPADNĚ POVINEN ZAPLATIT PODLE TĚCHTO PODMÍNEK ZA 12 MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH POSLEDNÍ UDÁLOSTI, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU ODPOVĚDNOSTI, NEBO STO DOLARŮ V PŘÍPADĚ UŽIVATELE. EXISTENCE VÍCE NEŽ JEDNOHO NÁROKU TENTO LIMIT NEROZŠIŘUJE ANI NEPRODLUŽUJE. STRANY SI UVĚDOMUJÍ, ŽE ZÁKLADNÍM ÚČELEM TOHOTO ODDÍLU JE ROZDĚLIT RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY MEZI STRANY A OMEZIT POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST VZHLEDEM K POPLATKŮM ZA SLUŽBY, KTERÉ BY BYLY PODSTATNĚ VYŠŠÍ, POKUD BY SPOLEČNOST HARRY HR PŘEVZALA JAKOUKOLI DALŠÍ ODPOVĚDNOST JINOU, NEŽ JAK JE UVEDENO V TOMTO ODDÍLU. SPOLEČNOST HARRY HR SE PŘI ROZHODOVÁNÍ O POSKYTNUTÍ PRÁV NA PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM NEBO SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ SPOLÉHALA NA TATO OMEZENÍ.
 5. STRANA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ DRUHÉ STRANĚ ZA UŠLÝ ZISK, PŘÍJMY, DOBROU POVĚST, OBCHODNÍ ČINNOST NEBO DATA ANI ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, AŤ UŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA STRANA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNA, S VÝJIMKOU ÚMYSLNÉHO NEBO HRUBÉHO ZAVINĚNÍ STRANY. VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY SE NEPOUŽIJÍ V ROZSAHU ZAKÁZANÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
 6. Pokud si zákazník najme konzultanta, který bude poskytovat služby související s implementací a používáním platformy Harry HR, nenese společnost Harry HR v souvislosti s těmito službami žádnou odpovědnost.
 7. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A ZPĚTNÁ VAZBA
 8. Žádná práva nejsou udělena. Společnost Harry HR si ponechává veškerá práva, vlastnické právo a podíl na Webových stránkách a platformě Harry HR a na obsahu, ke kterému má zákazník přístup prostřednictvím Webových stránek a platformy Harry HR, kromě údajů zákazníka. Všeobecné podmínky neposkytují Zákazníkovi žádná práva duševního vlastnictví k Webovým stránkám nebo Platformě Harry HR ani k logům a jiným ochranným známkám společnosti Harry HR. Zákazník ani Uživatelé nesmí odstraňovat, měnit ani zakrývat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, která se objevují na Webových stránkách nebo Platformě Harry HR nebo na nich.
 9. Společnost Harry HR bude hájit, odškodňovat a chránit zákazníka a jeho vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, mateřské společnosti, dceřiné společnosti, zástupce, nástupce a postupníky před jakýmikoliv ztrátami z nároků třetích stran, avšak za předpokladu, že společnost Harry HR nenese žádnou odpovědnost v rozsahu, v jakém ztráty z nároků třetích stran vůči zákazníkovi vyplývají z (i) obsahu nebo povahy údajů zákazníka; (ii) jakéhokoli produktu, který není produktem společnosti Harry HR; nebo (iii) jakékoli úpravy, kombinace nebo vývoje platformy Harry HR, které neprovádí společnost Harry HR. Zákazník musí společnosti Harry HR neprodleně písemně oznámit jakýkoli nárok třetí strany, který lze odškodnit, a umožnit společnosti Harry HR převzít výhradní obhajobu a kontrolu a spolupracovat s jakýmikoli přiměřenými požadavky napomáhajícími společnosti Harry HR při obhajobě a řešení takové záležitosti. Společnost Harry HR nesmí urovnat ani uzavřít kompromis v žádném řízení, které lze odškodnit jako nárok třetí strany a jehož výsledkem je odpovědnost nebo uznání odpovědnosti ze strany zákazníka, bez předchozího písemného souhlasu zákazníka, přičemž tento souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen. Společnost Harry HR nesmí bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka, který nesmí být bezdůvodně odepřen, urovnat ani uzavřít kompromis v žádném řízení, které lze odškodnit v případě nároku třetí strany, pokud (a) jeho výsledkem je odpovědnost nebo přiznání jakékoli odpovědnosti ze strany Zákazníka; (b) urovnání nezahrnuje úplné zproštění odpovědnosti odškodněných stran; nebo (c) urovnání zahrnuje jiné podmínky než úplné zproštění odpovědnosti odškodněných stran a vyplacení peněz. Pro účely tohoto oddílu platí následující definice:
  1. "Řízením odškodnitelným za nároky třetích stran" se rozumí jakákoli soudní, správní nebo rozhodčí žaloba, žaloba, nárok, vyšetřování nebo řízení vedené proti zákazníkovi v důsledku nároku třetí strany, že software používaný v platformě Harry HR porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví této třetí strany; a
  2. "Ztrátami z nároků třetích stran" se rozumí jakákoli částka pravomocně přiznaná nebo vyplacená v rámci vypořádání jakéhokoli odškodnitelného řízení týkajícího se nároků třetích stran.
 10. Jakákoli zpětná vazba nebo návrhy zaslané nebo sdílené zákazníkem nebo uživateli se společností Harry HR nebo platformou Harry HR nebo webovými stránkami za účelem zlepšení platformy Harry HR nebo webových stránek mohou být společností Harry HR realizovány jakýmkoli způsobem, včetně budoucích vylepšení a úprav webových stránek nebo platformy Harry HR. V takovém případě Zákazník a Uživatelé udělují společnosti Harry HR neomezené, celosvětové, neodvolatelné, trvalé, sublicencovatelné, převoditelné, plně splacené a bezplatné právo používat jakoukoli takovou zpětnou vazbu nebo návrh pro jakýkoli účel bez jakýchkoli závazků nebo kompenzací vůči Zákazníkovi, Uživatelům nebo jakékoli třetí straně. Společnost Harry HR je dále oprávněna volně dále využívat veškeré obecné znalosti, zkušenosti, know-how, díla a technologie, včetně nápadů, koncepcí, postupů a technik, které souvisejí s poskytováním Služeb nebo které získala během jejich poskytování.
 11. DOBA PLATNOSTI A UKONČENÍ
 12. Obecné podmínky jsou účinné od data účinnosti a (i) pro zákazníka do doby, než vyprší všechny podmínky předplatného na platformě Harry HR, včetně všech obnovení, nebo dokud je některá ze stran nebo obě strany neukončí v souladu s oddílem 8.2 (Ukončení); nebo (ii) pro uživatele po dobu, po kterou má přístup na webové stránky nebo platformu Harry HR ("doba platnosti").Pro účely Obecných podmínek doba platnosti předplatného vyprší, pokud není obnovena podle oddílu 3.2 (Obnovení).
 13. Všeobecné podmínky mohou být ukončeny:
  1. Zákazník může kdykoli zrušit Služby prostřednictvím svého účtu na platformě Harry HR nebo u zástupce zákazníka Harry HR;
  2. smluvními stranami kdykoli, pokud druhá smluvní strana podstatně poruší některou ze svých povinností podle Všeobecných podmínek. Pokud je podstatné porušení napravitelné, mohou být Všeobecné podmínky vypovězeny pouze tehdy, pokud takové porušení není napraveno do 15 dnů poté, co jedna ze stran o tomto porušení uvědomí druhou stranu. Pro účely přehlednosti se za podstatné porušení Všeobecných podmínek považuje jakékoli porušení oddílu 2.5 (Nepřípustné používání) a 2.8 (Nepřípustné chování uživatelů) ze strany zákazníka;
  3. ze strany společnosti Harry HR, pokud Zákazník neuhradí jakoukoli platbu Poplatků za služby do 15 dnů poté, co společnost Harry HR Zákazníkovi oznámí, že tyto částky jsou po splatnosti; nebo
  4. společností Harry HR z důvodu pohodlí, a to s nejméně 30denní výpovědní lhůtou v případě měsíčního předplatného nebo s nejméně 90denní výpovědní lhůtou v případě ročního nebo víceletého předplatného.
 14. Poplatek za předčasné ukončení - ukončení z důvodu výhodnosti. V případě, že zákazník jednostranně ukončí tuto smlouvu z důvodu výhodnosti před uplynutím doby trvání a neuhradil předem všechny poplatky za služby splatné podle této smlouvy, zaplatí jako smluvní pokutu poplatek za ukončení smlouvy ve výši zbývajících poplatků za služby ze smlouvy, které zákazník dosud neuhradil ("poplatek za ukončení smlouvy"). Strany stanoví, že výše popsaný Poplatek za ukončení smlouvy není pokutou, ale spíše přiměřenou mírou náhrady škody, která vychází z očekávání stran ohledně povahy ztrát, které mohou v důsledku takového ukončení smlouvy vzniknout.
 15. V případě ukončení smlouvy se peníze nevracejí. Oddíl 3.3 (Žádné náhrady) platí bez ohledu na důvod ukončení. Pokud však Zákazník ukončil Všeobecné podmínky podle oddílu 8.2 (ii) nebo pokud společnost Harry HR ukončila Všeobecné podmínky podle oddílu 8.2 (iv), společnost Harry HR vrátí všechny předem zaplacené poplatky za služby poměrně za zbývající část nevyužitého období. ZÁKAZNÍK SE TÍMTO VÝSLOVNĚ VZDÁVÁ POUŽITÍ ČLÁNKŮ 2125 AŽ 2129 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU QUEBECU.
 16. Jakákoli práva a povinnosti stran podle těchto podmínek, které mají podle své povahy přiměřeně přetrvat i po ukončení nebo vypršení platnosti Všeobecných podmínek, přetrvávají i po ukončení nebo vypršení platnosti Všeobecných podmínek, včetně článků 2.5 (Nepřípustné používání), 2.8 (Nepřípustné chování uživatelů), 2.8 (Nepřípustné chování uživatelů) a 2.9 (Nepřípustné chování uživatelů).9 (Odškodnění ze strany zákazníka), 4.7 (Použití nebo zveřejnění důvěrných informací), 5.2 (Odmítnutí záruky), 6 (Omezení odpovědnosti), 7 (Duševní vlastnictví a zpětná vazba), 8 (Termín a ukončení) a 9 (Obecné) zůstávají v platnosti i po ukončení platnosti Všeobecných podmínek.

6. VŠEOBECNÉ

 1. Zákazník uděluje společnosti Harry HR právo používat název a logo společnosti zákazníka jako odkaz pro marketingové nebo propagační účely, včetně na svých webových stránkách nebo blogu a v jiné veřejné nebo soukromé komunikaci se stávajícími nebo potenciálními zákazníky společnosti Harry HR. Pokud si zákazník přeje toto právo kdykoli omezit, oznámí to společnosti Harry HR na následující e-mailovou adresu: hi@harryhr.com. Zákazník si ponechává veškerá práva, vlastnické právo a podíl na takovém názvu a logu společnosti.
 2. Rozhodné právo a místo konání. Všeobecné podmínky se řídí, vykládají a vymáhají výhradně v souladu s právními předpisy platnými v Nizozemsku, bez ohledu na: (i) jakoukoli kolizní zásadu, která by na práva nebo povinnosti stran aplikovala hmotné právo jiné jurisdikce; (ii) Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980; nebo (iii) jiné mezinárodní právo. Jakékoli soudní spory, které se jakýmkoli způsobem týkají Služeb nebo Všeobecných podmínek, budou zahájeny a vedeny výhradně v soudním obvodu Zuid-Holland v Nizozemsku a Strany se vzdávají jakékoli námitky, že toto soudní místo je nevhodné nebo nesprávné. Každá ze stran se vzdává práva na soudní řízení před porotou v souvislosti s jakoukoli žalobou nebo soudním sporem, který jakýmkoli způsobem vyplývá ze Služeb nebo Všeobecných podmínek nebo s nimi souvisí.
 3. Specifický výkon. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení Všeobecných podmínek může strana, která neporušila Všeobecné podmínky, při jejich porušení okamžitě požadovat jejich vynucení prostřednictvím zvláštního plnění nebo soudního příkazu, aniž by musela složit záruku nebo jinou jistotu.
 4. Vyšší moc. Není-li ve Všeobecných podmínkách výslovně stanoveno jinak, společnost Harry HR nenese odpovědnost za neplnění nebo zpoždění plnění svých povinností z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události, včetně vnějších příčin se stejnými charakteristikami, mezi které mohou patřit útoky na odepření služby, selhání poskytovatele hostingu nebo poskytovatele služeb třetí strany, stávky, nedostatek, nepokoje, požáry, zásah vyšší moci, válka, terorismus a vládní opatření.
 5. Žádné další dohody. Všeobecné podmínky jsou úplným a výlučným vyjádřením dohody stran týkající se předmětu těchto Všeobecných podmínek a nahrazují veškeré ústní nebo písemné nabídky, ujednání, prohlášení, podmínky, záruky, ujednání a jiná sdělení mezi stranami týkající se těchto Všeobecných podmínek, včetně, mimo jiné, jakýchkoli dohod o mlčenlivosti týkajících se předmětu těchto Všeobecných podmínek, jakékoli dokumentace k objednávce, jakož i jakýchkoli podmínek nebo dokumentace, na které není v těchto Všeobecných podmínkách výslovně odkazováno.
 6. Společnost Harry HR může zasílat oznámení podle Všeobecných podmínek na e-mailové kontaktní adresy zákazníka, které zákazník uvedl. Zákazník může zasílat oznámení podle Všeobecných podmínek společnosti Harry HR na adresu hi@harryhr.com. Oznámení se považují za doručená 24 hodin po jejich odeslání.
 7. Postoupení a nástupci. Všeobecné podmínky jsou závazné pro právní nástupce a postupníky smluvních stran a jsou jim ku prospěchu.
 8. Zřeknutí se jakékoli povinnosti plnění ze strany druhé strany ze strany kterékoli ze stran nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli následného porušení nebo neplnění ze strany strany strany, která se dopustila neplnění.
 9. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy se strany tímto vzdávají jakéhokoli právního ustanovení, které by činilo jakékoli ustanovení Všeobecných podmínek neplatným nebo jinak nevymahatelným v jakémkoli ohledu. V případě, že bude některé ustanovení Všeobecných podmínek shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným, bude takové ustanovení vykládáno tak, aby splnilo svůj zamýšlený účel v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, a ostatní ustanovení Všeobecných podmínek zůstanou nadále v plné platnosti a účinnosti.
 10. Vývoz technologií. Zákazník nesmí vyvážet žádný software poskytnutý společností Harry HR ani jej jinak vyvézt z Nizozemska ani z Evropské unie s výjimkou případů, kdy je to v souladu se všemi platnými nizozemskými zákony a předpisy EU. Aniž by tím byla omezena obecnost výše uvedeného, zákazník nedovolí žádné třetí straně přístup k Webovým stránkám nebo platformě Harry HR nebo jejich používání v zemi, na kterou Nizozemsko nebo Evropská unie uvalily embargo, ani do takové země takový software nevyveze.
 11. Právo na ochranu spotřebitele. Harry HR je pracovní nástroj určený pro podniky a organizace, nikoli pro spotřebitelské účely. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se na něj nevztahují zákony na ochranu spotřebitele.
 12. Nevhodné chování. Zákazník, jeho uživatelé a Harry HR uznávají právo zaměstnanců na práci v prostředí bez obtěžování, včetně sexuálního obtěžování a diskriminace. Smluvní strany se nesmí dopustit a zajistí, aby se jejich zaměstnanci, zástupci a reprezentanti nedopustili žádného chování, které by vytvářelo zastrašující, nepřátelské nebo urážlivé pracovní prostředí.

  Pokud je v souvislosti s těmito všeobecnými podmínkami obdrženo obvinění z nevhodného chování, obtěžování nebo diskriminace, strany se zavazují spolupracovat, aby mohla být záležitost přednostně prošetřena.

  Porušení tohoto oddílu se považuje za podstatné porušení Všeobecných podmínek.

 13. Vztah stran. Strany jsou nezávislými smluvními stranami. Všeobecné podmínky nezakládají mezi stranami partnerský, franšízový, společný podnik, zastoupení, fiduciární ani zaměstnanecký vztah. Každá ze stran prohlašuje a zaručuje, že je oprávněna souhlasit s Všeobecnými podmínkami jménem organizace, kterou zastupuje.
 14. Pokud zákazník nemá se společností Harry HR uzavřenou náhradní písemnou smlouvu, může společnost Harry HR na svých webových stránkách čas od času měnit Všeobecné podmínky podle toho, jak se vyvíjí její činnost. Jakékoli změny Všeobecných podmínek vstoupí v platnost dnem, kdy společnost Harry HR tyto změny zveřejní. Zákazník a uživatelé se mohou kdykoli seznámit s nejaktuálnější verzí Všeobecných podmínek na této stránce https://harryhr.com/terms. Pokud Zákazník nebo Uživatelé budou využívat Služby nebo případně přistupovat na Webové stránky po datu účinnosti jakýchkoli změn, bude toto využívání nebo přístup znamenat přijetí revidovaných Všeobecných podmínek.
Poslední aktualizace: 2022-10-06.