Váš plně vybavený EXP.
Bez překvapení.

🔮 KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÉ
Jsme přesvědčeni, že naše činnost může být udržitelná pouze tehdy, když dodáváme řádný a slušný produkt; včetně přiložených podmínek.

🔐 VAŠE BEZPEČNOST JE PRO NÁS DŮLEŽITÁ
Přenášíme velké množství citlivých údajů. Proto pracujeme pouze podle evropských postupů GDPR a ISO 27001.

Podmínky služby

Poslední aktualizace: 7. června 2021.

Tyto podmínky služby upravují používání a předplatné webových stránek a/nebo platformy Harry HR EX poskytované společností ITéaal Beheer BV ("ITéaal"). Přístupem na Webové stránky a/nebo platformu Harry HR nebo podpisem či přijetím této smlouvy smluvními stranami souhlasíte se Všeobecnými podmínkami za sebe jako uživatele a/nebo případně za organizaci, kterou zastupujete ("zákazník"), pokud nemáte s Harry HR / ITéaal uzavřenou nadřazenou písemnou smlouvu. Pokud přistupujete na Webové stránky nebo platformu Harry HR EX jménem organizace, kterou zastupujete, prohlašujete a zaručujete, že jste oprávněni souhlasit s Všeobecnými podmínkami jejím jménem. Pokud s podmínkami Všeobecných podmínek nesouhlasíte, nepoužívejte Webové stránky nebo platformu Harry HR EX ani k nim nepřistupujte.

Nejsou zahrnuty žádné podmínky
1. V jakékoli dokumentaci k objednávce, kterou zákazník poskytne Harrymu HR.
2. S procesem nastavení prodejce zákazníka budou začleněny do Všeobecných podmínek nebo budou tvořit jejich součást a všechny takové podmínky jsou neplatné, i když jsou takové podmínky přijaty společností Harry HR / ITéaal nebo společnost Harry HR přijme platbu od zákazníka.

Definice a výklad

 1. Následující pojmy psané velkými písmeny mají níže uvedený význam:
 2. Výraz "včetně" není omezující a znamená "včetně, bez omezení".

Přístup a používání webových stránek a EXP

 1. Webové stránky. Uživatelé mohou přistupovat k Webovým stránkám a používat je v souladu se Všeobecnými podmínkami. Harry HR může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah, vlastnosti a funkce Webových stránek. Společnost Harry HR může kdykoli, dočasně nebo trvale, omezit nebo pozastavit přístup na Webové stránky, a to podle vlastního uvážení, včetně provádění aktualizací a údržby Webových stránek.
 2. Služby. Po dobu trvání smlouvy uděluje společnost Harry HR zákazníkovi a jeho uživatelům a přidruženým společnostem právo na přístup a používání platformy Harry HR a všech souvisejících služeb v souladu se všeobecnými podmínkami (dále jen "Služby").
 3. Revize služeb. Harry HR nabízí služby v souladu s popisem na svých webových stránkách a související dokumentací. Společnost Harry HR může kdykoli a bez předchozího upozornění změnit obsah, vlastnosti a funkce platformy Harry HR. Společnost Harry HR poskytne Zákazníkovi předchozí oznámení, pokud dojde ke změně Platformy Harry HR, která bude mít za následek celkové podstatné snížení účelu Platformy Harry HR. Pokud k takovému podstatnému snížení dojde a Zákazník bude podstatně ovlivněn při používání Platformy Harry HR, může ukončit své předplatné.
 4. Dočasné pozastavení služeb. Společnost Harry HR může čas od času dočasně omezit nebo pozastavit poskytování Služeb, a to podle svého uvážení, včetně provádění aktualizací a údržby platformy Harry HR.
 5. Nepřijatelné použití. Zákazník a uživatelé se nesmějí pokoušet, ani nedovolí třetím stranám, aby: (i) sdílet neveřejné funkce nebo obsah Webových stránek nebo platformy Harry HR s jakoukoli třetí stranou; (ii) kopírovat, duplikovat, zpětně analyzovat, dekompilovat, dekódovat, dešifrovat, rozebírat, nahrávat, měnit, vylepšovat, upravovat, slučovat, přizpůsobovat, překládat, vytvářet jakákoli odvozená díla nebo jinak reprodukovat jakoukoli část Webové stránky nebo Platformy Harry HR (pro upřesnění, Zákazník a Uživatelé nesmí přistupovat k Webové stránce nebo Platformě Harry HR za účelem vytvoření produktu nebo služby konkurující Službám nebo za účelem vytvoření produktu využívajícího nápady, vlastnosti, funkce nebo grafiku podobnou těm na Webové stránce nebo Platformě Harry HR); (iii) odesílat jakékoli viry, červy, časované bomby, trojské koně nebo jiné škodlivé nebo škodlivé kódy, soubory, skripty, agenty nebo programy; (iv) pokoušet se získat neoprávněný přístup k Webovým stránkám nebo Platformě Harry HR nebo narušit jejich integritu nebo výkon; nebo (v) používat Webové stránky nebo Platformu Harry HR způsobem, který nadměrně zatěžuje nebo ohrožuje integritu, výkon nebo dostupnost Webových stránek nebo Platformy Harry HR. Webové stránky nebo Platforma Harry HR se dále nesmí používat ke shromažďování, správě nebo zpracování citlivých osobních údajů a společnost Harry HR nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vyplývat z toho, že Zákazník nebo Uživatelé používají Webové stránky nebo Platformu Harry HR ke shromažďování nebo zpracování citlivých osobních údajů. Zejména kategorie atributů Uživatelů vytvořené správcem účtu Zákazníka nesmí být vytvořeny tak, aby vedly k zadávání Citlivých osobních údajů. Zákazník je povinen informovat Uživatele o tom, že Citlivé osobní údaje by neměly být zadávány na Platformě Harry HR. V případě podezření na porušení tohoto oddílu může společnost Harry HR bez předchozího upozornění pozastavit přístup Zákazníka a Uživatelů k Webovým stránkám nebo Službám, a to kromě dalších prostředků nápravy, které může společnost Harry HR využít. SPOLEČNOST HARRY HR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘIJATELNÉ POUŽÍVÁNÍ PLATFORMY HARRY HR.
 6. Zabezpečení účtu a přístup k němu. Zákazník a uživatelé jsou povinni přijmout veškerá přiměřená opatření, aby zabránili neoprávněnému přístupu k platformě Harry HR, včetně ochrany svých hesel a dalších přihlašovacích údajů. Zákazník je odpovědný za jakoukoli činnost, ke které dochází na jeho účtu (kromě činnosti, za kterou je přímo odpovědná společnost Harry HR a která není prováděna v souladu s pokyny zákazníka), bez ohledu na to, zda zákazník tuto činnost schválil či nikoli. Zákazník nebo uživatelé jsou povinni neprodleně informovat společnost Harry HR, pokud se dozvědí o jakémkoli neoprávněném přístupu ke svému účtu nebo jeho použití.
 7. Zákaznické systémy. Zákazník je odpovědný za údržbu a aktualizaci všech operačních systémů, internetových prohlížečů, antivirového softwaru nebo jiného softwaru, který jeho uživatelé používají pro přístup ke službám a jejich používání. Pokud nejsou operační systémy, internetové prohlížeče a antivirový software zákazníka aktualizovány, nemusí Služby fungovat správně.
 8. Nepřijatelné chování uživatelů. Aby bylo zajištěno bezpečné a produktivní používání platformy Harry HR, uživatelé se nesmějí chovat nevhodně a zákazník zajistí, aby se uživatelé nechovali nevhodně, včetně (i) pokusů o odhalení identity uživatele; (ii) vydávání se za jinou osobu nebo subjekt; (iii) používání služeb k rozesílání spamu nebo jiných nevyžádaných zpráv v rozporu s platnými zákony; nebo (iv) umožnění zasílání jakýchkoli údajů zákazníka nebo používání údajů zákazníka způsobem, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, násilný, obtěžující, hanlivý, pomlouvačný, vulgární, obscénní, urážlivý, neslušný, ponižující, nenávistný, neetický nebo jinak nevhodný, včetně způsobu založeného na rase, etnickém původu, národnosti, náboženské příslušnosti, sexuální orientaci, pohlaví, genderové identitě nebo tělesném či duševním postižení. Zákazník a uživatelé berou na vědomí, že používáním Služeb mohou být vystaveni zákaznickým údajům, které uživatelé poskytli v rozporu s tímto oddílem, a společnost Harry HR v žádném případě nenese za takové zákaznické údaje žádnou odpovědnost. Společnost Harry HR má právo dle vlastního uvážení odstranit jakékoli Údaje zákazníka, které porušují Všeobecné podmínky, a odhalit totožnost Uživatele Zákazníkovi nebo jakémukoli orgánu, pokud to vyžaduje zákon, pokud takový Uživatel předá Údaje zákazníka v rozporu s tímto oddílem. ZÁKAZNÍK A UŽIVATELÉ MUSÍ RESPEKTOVAT PRÁVO RESPONDENTŮ ZŮSTAT V ANONYMITĚ. Zákazník je povinen sledovat a kontrolovat veškerou činnost prováděnou Uživateli na platformě Harry HR. Společnost Harry HR není povinna kontrolovat, jak Uživatelé používají Platformu Harry HR, včetně toho, jak Respondenti odpovídají na průzkumy a ankety a poskytují zpětnou vazbu a komentáře. SPOLEČNOST HARRY HR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA NEPŘIJATELNÉ CHOVÁNÍ UŽIVATELŮ.
 9. Odškodnění ze strany zákazníka nebo uživatele. Zákazník nebo Uživatel je povinen bránit, odškodnit a ochránit společnost Harry HR a její vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, mateřské společnosti, dceřiné společnosti, zástupce, nástupce a postupníky před jakýmkoli soudním, správním nebo rozhodčím řízením, žalobou třetí strany, nárokem, vyšetřováním nebo řízením, včetně jakýchkoli naběhlých úroků, které vyplývají z nebo souvisejí s (i) obsahem nebo povahou údajů zákazníka, včetně údajů zákazníka v rozporu s oddíly 2.5 (Nepřípustné používání) nebo 2.8 (Nepřípustné chování uživatelů); (ii) porušením jakékoli záruky, dohody nebo jiného závazku obsaženého ve Všeobecných podmínkách ze strany Zákazníka nebo jakéhokoli Uživatele; nebo (iii) údajným nebo skutečným používáním, zneužíváním, nevhodným používáním nebo nepoužíváním Webových stránek nebo Služeb ze strany Zákazníka nebo jakéhokoli Uživatele, včetně porušení oddílů 2.5 (Nepřípustné používání) nebo 2.8 (Nepřípustné chování uživatelů). Společnost Harry HR je povinna neprodleně písemně informovat Zákazníka nebo Uživatele o jakémkoli takovém nároku, žalobě nebo řízení a umožnit Zákazníkovi nebo Uživateli právo převzít výhradní obhajobu a kontrolu a spolupracovat s jakýmikoli přiměřenými požadavky, které pomáhají Zákazníkovi nebo Uživateli při obhajobě a řešení takové záležitosti. Zákazník nebo Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu společnosti Harry HR, který nesmí být bezdůvodně odepřen, urovnat ani uzavřít kompromis v případě, že (a) jeho výsledkem je odpovědnost nebo přiznání odpovědnosti ze strany společnosti Harry HR; (b) urovnání nezahrnuje úplné zproštění odpovědnosti společnosti Harry HR; nebo (c) urovnání zahrnuje jiné podmínky než úplné zproštění odpovědnosti společnosti Harry HR a zaplacení peněz.
 10. Dodržování zákonů. Při poskytování nebo používání Služeb budou strany dodržovat všechny platné zákony, včetně zákonů o ochraně osobních údajů. Zákazník je rovněž odpovědný za získání veškerých souhlasů vyžadovaných příslušnými zákony od svých uživatelů nebo za to, že má oprávněný zájem na tom, aby zákazník mohl využívat Služby a aby společnost Harry HR mohla poskytovat Služby v souladu se Všeobecnými podmínkami.
 11. Dodržování předpisů ze strany uživatelů. Zákazník musí zajistit, aby jeho uživatelé při používání platformy Harry HR nebo přístupu k ní dodržovali všechny platné zákony, včetně zákonů o ochraně osobních údajů, a aby se tito uživatelé řídili Všeobecnými podmínkami a dodržovali je.

Poplatky za služby a vyúčtování

 1. Poplatky za služby. Za Služby zaplatí zákazník společnosti Harry HR na začátku období předplatného, které odpovídá datu zaslání faktury zákazníkovi, poplatky uvedené na webových stránkách za období předplatného (měsíční nebo roční), které si zákazník zvolil, pokud nebyly mezi zákazníkem a společností Harry HR písemně dohodnuty jiné platební podmínky, například v nabídce (dále jen "Poplatky za služby"). Předplatné zákazníka bude automaticky obnoveno první den po uplynutí doby předplatného (dále jen "Datum obnovení") na stejnou dobu předplatného, jako je v té době končící doba předplatného, pokud své předplatné nezruší před Datem obnovení. Pouze v případě ročního období předplatného zašle společnost Harry HR zákazníkovi předběžné oznámení o prodloužení nejméně 30 dní před Datem prodloužení, a pokud si tedy zákazník již nepřeje prodloužit Služby, je odpovědný za včasné zrušení svého předplatného. Pokud se strany písemně nedohodnou jinak, poplatky za služby vztahující se na takové prodloužení se rovnají tehdy platným standardním poplatkům za služby společnosti Harry HR.
 2. Změna počtu uživatelů. Poplatky za služby jsou stanoveny podle počtu uživatelů. Pokud si Zákazník přeje zvýšit počet Uživatelů oprávněných k přístupu a používání Platformy Harry HR, může tak učinit následujícím způsobem:
  1. Roční předplatné. Zákazník s ročním předplatným může kdykoli zvýšit počet autorizovaných placených uživatelů prostřednictvím sekce "fakturace" platformy Harry HR. Veškeré přírůstkové poplatky za služby spojené s takovým zvýšením počtu autorizovaných placených uživatelů budou poměrně rozloženy na zbývající období aktuálního období předplatného zákazníka, budou účtovány na účet zákazníka a budou splatné po provedení takového zvýšení počtu autorizovaných placených uživatelů. Pokud zákazník před datem obnovení nedá jiný pokyn, bude se při každém obnovení ročního předplatného počet autorizovaných placených uživatelů obnoveného předplatného rovnat vyššímu z těchto čísel: autorizovaným placeným uživatelům v aktuálním období předplatného; a skutečnému počtu uživatelů využívajících platformu Harry HR v aktuálním období předplatného.
  2. Měsíční předplatné. Zákazník s měsíčním předplatným může kdykoli zvýšit počet oprávněných uživatelů, aniž by musel platit jakékoli dodatečné poplatky za služby spojené s takovým zvýšením počtu oprávněných uživatelů po zbývající dobu aktuálního období předplatného. Počet autorizovaných placených Uživatelů k obnovenému předplatnému se rovná počtu autorizovaných Uživatelů v poslední den aktuálně končícího období předplatného.
 3. Žádné náhrady. Není-li v tomto dokumentu výslovně stanoveno jinak, platby se nevracejí a za částečně využitá období nebo počet uživatelů se nevracejí žádné částky ani kredity.
 4. Zkušební verze zdarma nebo předplatné Freemium. Pokud se zákazník zaregistruje k bezplatné zkušební verzi nebo freemium předplatnému Služeb, společnost Harry HR zpřístupní tyto Služby zákazníkovi bezplatně na zkušební verzi nebo freemium až do konce bezplatného zkušebního období, které se na zákazníka vztahuje; do data zahájení placeného předplatného zakoupeného zákazníkem pro tyto Služby; nebo do ukončení zkušební verze nebo freemium předplatného kdykoli společností Harry HR nebo zákazníkem, a to podle vlastního uvážení, podle toho, co nastane dříve.
 5. Zpracovatel plateb třetích stran. Společnost Harry HR si vyhrazuje právo využívat pro veškerou fakturaci a přijímání plateb podle této smlouvy zpracovatele plateb třetích stran.
 6. Daně. Není-li uvedeno jinak, poplatky za služby nezahrnují žádné daně, odvody, cla nebo podobné vládní poplatky, včetně daně z přidané hodnoty, daně z prodeje, daně z užívání nebo srážkové daně vyměřované jakoukoli místní, státní, provinční nebo zahraniční jurisdikcí (dále společně jen "daně"). Zákazník je odpovědný za placení daní s výjimkou těch, které lze vyměřit společnosti Harry HR na základě jejího příjmu. Společnost Harry HR vystaví Zákazníkovi fakturu na tyto Daně, pokud k tomu má společnost Harry HR zákonnou povinnost, a Zákazník je povinen tyto Daně zaplatit, pokud jsou mu takto fakturovány.

Data

 1. Údaje o zákaznících
  1. Údaje o zákaznících. Zákazník nebo Uživatel prohlašuje a zaručuje, že vlastní nebo získal veškerá potřebná práva, vlastnické právo a zájmy a že získal všechny potřebné souhlasy k převodu údajů zákazníka v souvislosti se Všeobecnými podmínkami a že údaje zákazníka neporušují žádná práva duševního vlastnictví třetích stran a jsou používány v souladu s pracovněprávními předpisy platnými pro zákazníka. Zákazník nebo Uživatel uděluje společnosti Harry HR celosvětové, nevýhradní, trvalé a bezplatné právo na přístup, používání, zpracování, kopírování, distribuci, předvádění, export a zobrazování Údajů zákazníka, a to pouze v rozsahu povoleném zákonem a v přiměřeném rozsahu nezbytném (i) k poskytování, údržbě a zlepšování Služeb; (ii) k prevenci nebo řešení problémů se službami, bezpečností, podporou nebo technických problémů; nebo (iii) k vytvoření anonymizovaných a agregovaných údajů, které se nevztahují ke konkrétnímu zákazníkovi, které nepředstavují údaje zákazníka a jsou ve vlastnictví společnosti Harry HR, včetně použití pro účely srovnávání a marketingu v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, nebo pokud to zákazník výslovně písemně povolí nebo pokud to vyžaduje zákon. Toto právo trvá s ohledem na anomalizovaná data a jakékoli zbytkové záložní kopie údajů zákazníka vytvořené v rámci běžného podnikání i po ukončení platnosti Všeobecných podmínek.
  2. Údaje zákazníků podléhající anonymitě a důvěrnosti. Odpovědi na průzkumy, odpovědi na dotazy SatisQuestions poskytnuté respondentem jsou anonymní a důvěrné, pokud si respondent v rámci platformy Harry HR nezvolí odstranění anonymity a důvěrnosti takového obsahu. Veškeré údaje o zákaznících, u nichž respondenti nezvolili odstranění anonymity a důvěrnosti, budou společností Harry HR uchovávány jako důvěrné a nebudou sdíleny se zákazníkem. Pokud společnost Harry HR obdrží od Respondenta žádost o odstranění jeho komentáře, který může obsahovat Osobní údaje, nebo od Uživatele žádost o získání Osobních údajů, které se ho týkají a které poskytl Zákazníkovi a které jsou zpracovávány společností Harry HR, Zákazník tímto zmocňuje společnost Harry HR, aby této žádosti vyhověla.
  3. Ochrana údajů zákazníků. Společnost Harry HR ukládá a zpracovává údaje zákazníků v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, pokud jsou použitelné. Společnost Harry HR zavedla technické, organizační a administrativní systémy, zásady a postupy, jakož i další opatření podrobně popsaná v Zásadách ochrany osobních údajů, aby pomohla zajistit bezpečnost, integritu, dostupnost a důvěrnost údajů zákazníka a zmírnila riziko neoprávněného přístupu k údajům zákazníka nebo jejich použití. Nicméně hostování dat online s sebou nese rizika neoprávněného vyzrazení, ztráty nebo vystavení a při přístupu k platformě Harry HR a jejím používání zákazník tato rizika přebírá, s výjimkou hrubé nedbalosti nebo protiprávního jednání společnosti Harry HR.

  Telemetrické údaje z webových stránek a platformy Harry HR

  1. Telemetrické údaje. V rozsahu povoleném zákonem nepředstavují telemetrické údaje týkající se způsobu, jakým uživatelé přistupují k Webovým stránkám a platformě Harry HR a jak je používají (včetně vlastností a funkcí Webových stránek a platformy Harry HR používaných uživateli, údajů o sledování zásobníků a souvisejících zpráv), a anonymizované nebo agregované údaje odvozené z těchto telemetrických údajů údaje o zákaznících a jsou vlastnictvím společnosti Harry HR.

  Osobní údaje

  1. Osobní údaje. Při používání Služeb může zákazník předat společnosti Harry HR zákaznické údaje obsahující osobní údaje. Společnost Harry HR shromažďuje, zpřístupňuje nebo zpracovává veškeré Osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Zákazník souhlasí s přenosem, zpracováním a uchováváním Osobních údajů v souladu se Všeobecnými podmínkami a Zásadami ochrany osobních údajů a případně Dodatkem o zpracování údajů.

  Důvěrné informace

  1. Důvěrné informace. "Důvěrné informace" se rozumí veškeré neveřejné, důvěrné nebo citlivé informace, včetně údajů o zákaznících, které strana nebo jejím jménem zveřejní (dále jen "Zveřejňující strana") druhé straně (dále jen "Přijímající strana") a vylučuje jakékoli informace, které jsou:
   1. s výhradou platných zákonů o ochraně osobních údajů veřejně dostupné nebo se později stanou veřejně dostupnými jinak než v důsledku porušení Všeobecných podmínek.
   2. jak je doloženo listinnými a způsobilými důkazy: jsou přijímající straně nebo jejím zaměstnancům, zástupcům nebo zmocněncům známy před takovým zpřístupněním nebo jsou bez použití důvěrných informací nezávisle vyvinuty přijímající stranou nebo jejími zaměstnanci, zástupci nebo zmocněnci po takovém zpřístupnění.
   3. doložené písemnými a způsobilými důkazy, které přijímající strana nebo její zaměstnanci, zástupci nebo reprezentanti následně zákonným způsobem získali od třetí strany bez povinnosti mlčenlivosti, za předpokladu, že takový zdroj podle vědomí přijímající strany neporušuje její povinnosti mlčenlivosti vůči sdělující straně.
  2. Použití nebo zveřejnění důvěrných informací. Přijímající strana použije nebo zveřejní důvěrné informace pouze k výkonu svých práv a plnění svých povinností podle Všeobecných podmínek. Přijímající strana musí ve vztahu k Důvěrným informacím zachovávat stejnou míru opatrnosti a ochrany, jakou zachovává ve vztahu ke svým vlastním důvěrným informacím, a v každém případě alespoň pečlivou a obezřetnou péči. Přijímající strana nesmí přímo ani nepřímo zveřejnit, kopírovat, distribuovat, znovu publikovat ani umožnit třetí straně přístup k jakýmkoli Důvěrným informacím, s výjimkou toho, že společnost Harry HR může zpřístupnit Důvěrné informace svým poskytovatelům služeb, kteří jsou třetími stranami, v souvislosti s prováděním nebo zdokonalováním Služeb; v takovém případě společnost Harry HR zajistí, aby třetí strana zachovávala přiměřené postupy pro uchovávání důvěrnosti a bezpečnosti Důvěrných informací a zabránila neoprávněnému přístupu. Bez ohledu na výše uvedené může přijímající strana zveřejnit Důvěrné informace, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo příslušné právní či vládní orgány. Přijímající strana neprodleně oznámí sdělující straně jakýkoli takový právní nebo vládní požadavek a bude přiměřeně spolupracovat se sdělující stranou při jakékoli snaze o získání ochranného příkazu nebo o jiné zpochybnění takového požadovaného zveřejnění, a to na náklady sdělující strany. Ustanovení tohoto oddílu nahrazují jakoukoli předchozí dohodu o nezveřejňování informací mezi stranami a taková dohoda nemá žádnou další platnost ani účinek.

  Další práva

  1. GDPR. Na smluvní strany se mohou vztahovat další podmínky podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), které je tímto v příslušném rozsahu začleněno formou odkazu a je součástí obecných podmínek.

Záruky a prohlášení o vyloučení odpovědnosti

 1. Záruka. Společnost Harry HR prohlašuje a zaručuje, že: Platforma Harry HR neporušuje žádná práva duševního vlastnictví třetích stran ani nepředstavuje zneužití nebo zpronevěru obchodního tajemství; za předpokladu řádného používání ze strany zákazníka neporušuje používání Platformy Harry HR ze strany zákazníka žádná práva duševního vlastnictví třetích stran; a má právo poskytnout zákazníkovi přístup k Platformě Harry HR a její používání.
 2. Odmítnutí záruky. SPOLEČNOST HARRY HR NEZARUČUJE, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY NEBO PLATFORMA HARRY HR BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ, VČASNÉ, BEZ ZÁVAD, CHYB, VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ NEBO ŽE NEBUDOU PŘEDMĚTEM NEOPRÁVNĚNÉHO POUŽITÍ NEBO ZVEŘEJNĚNÍ. ZÁKAZNÍK SOUHLASÍ S TÍM, ŽE WEBOVÉ STRÁNKY A PLATFORMA HARRY HR JSOU POSKYTOVÁNY "TAK, JAK JSOU" A "TAK, JAK JSOU K DISPOZICI", SE VŠEMI PŘÍPADNÝMI VADAMI A CHYBAMI. SPOLEČNOST HARRY HR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ JAKÝCHKOLI PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. INFORMACE VYTVOŘENÉ TŘETÍMI STRANAMI, KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO PLATFORMĚ HARRY HR, NEJSOU SCHVÁLENY SPOLEČNOSTÍ HARRY HR A NEMUSELY BÝT SPOLEČNOSTÍ HARRY HR PŘEZKOUMÁNY A ZŮSTÁVAJÍ V ODPOVĚDNOSTI TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST HARRY HR NEKONTROLUJE ÚDAJE O ZÁKAZNÍCÍCH A NEZARUČUJE PŘESNOST, INTEGRITU ANI KVALITU TĚCHTO ÚDAJŮ O ZÁKAZNÍCÍCH A JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY HARRY HR. ZÁKAZNÍK JE VÝHRADNĚ ODPOVĚDNÝ ZA VYHODNOCENÍ PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, ÚPLNOSTI A UŽITEČNOSTI ZÁKAZNICKÝCH ÚDAJŮ A JAKÝCHKOLI INFORMACÍ ZÍSKANÝCH PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY HARRY HR A ZA PŘIJÍMÁNÍ A PROVÁDĚNÍ ROZHODNUTÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO INFORMACÍ A ŘEŠENÍ JAKÝCHKOLI SOUVISEJÍCÍCH DŮSLEDKŮ. SPOLEČNOST HARRY HR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA TAKOVÉ INFORMACE, SE KTERÝMI ZÁKAZNÍK NAKLÁDÁ PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO PLATFORMY HARRY HR. SPOLEČNOST HARRY HR NEPŘEBÍRÁ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST, POKUD ZÁKAZNÍK POUŽÍVÁ PLATFORMU HARRY HR.

Omezení odpovědnosti

 1. Euro Cap. S VÝJIMKOU PODVODU, UBLÍŽENÍ NA ZDRAVÍ NEBO ÚMRTÍ NEBO ÚMYSLNÉHO ČI HRUBÉHO ZAVINĚNÍ SPOLEČNOSTI HARRY HR NEBO ODŠKODNĚNÍ ZA PORUŠENÍ DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ (ODŠKODNĚNÍ), NESMÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ CELKOVÁ KUMULATIVNÍ ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI HARRY HR ZA PROKÁZANÉ PŘÍMÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍ PŘESÁHNOUT CELKOVOU ČÁSTKU, KTEROU ZÁKAZNÍK ZAPLATIL A JE POVINEN ZAPLATIT PODLE TĚCHTO PODMÍNEK ZA 12 MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH POSLEDNÍ UDÁLOSTI, KTERÁ VEDLA KE VZNIKU ODPOVĚDNOSTI, NEBO STO EUR V PŘÍPADĚ UŽIVATELE. EXISTENCE VÍCE NEŽ JEDNOHO NÁROKU TENTO LIMIT NEROZŠIŘUJE ANI NEPRODLUŽUJE. STRANY SI UVĚDOMUJÍ, ŽE ZÁKLADNÍM ÚČELEM TOHOTO ODDÍLU JE ROZDĚLIT RIZIKA VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY MEZI STRANY A OMEZIT POTENCIÁLNÍ ODPOVĚDNOST VZHLEDEM K POPLATKŮM ZA SLUŽBY, KTERÉ BY BYLY PODSTATNĚ VYŠŠÍ, POKUD BY SPOLEČNOST HARRY HR PŘEVZALA JAKOUKOLI DALŠÍ ODPOVĚDNOST, NEŽ JAK JE UVEDENO V TOMTO ODDÍLU. SPOLEČNOST HARRY HR SE PŘI ROZHODOVÁNÍ O POSKYTNUTÍ PRÁV NA PŘÍSTUP K WEBOVÝM STRÁNKÁM NEBO SLUŽBÁM A JEJICH POUŽÍVÁNÍ SPOLÉHALA NA TATO OMEZENÍ.
 2. Vyloučení. STRANA V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ DRUHÉ STRANĚ ZA UŠLÝ ZISK, VÝNOSY, DOBRÉ JMÉNO, OBCHODNÍ ČINNOST NEBO DATA ANI ZA JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY VZNIKLÉ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NIMI, AŤ UŽ BYLY ZPŮSOBENY JAKKOLI, AŤ UŽ NA ZÁKLADĚ SMLOUVY, DELIKTU NEBO JINÉ TEORIE ODPOVĚDNOSTI, A BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLA STRANA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, S VÝJIMKOU ÚMYSLNÉHO NEBO HRUBÉHO ZAVINĚNÍ STRANY. VÝŠE UVEDENÉ VÝJIMKY SE NEPOUŽIJÍ V ROZSAHU ZAKÁZANÉM PLATNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY.
 3. Konzultant. Pokud si zákazník najme konzultanta, aby provedl služby související s implementací a používáním platformy Harry HR, nenese společnost Harry HR v souvislosti s těmito službami žádnou odpovědnost.

Duševní vlastnictví a zpětná vazba

 1. Žádná práva nebyla udělena. Společnost Harry HR si ponechává veškerá práva, vlastnictví a zájmy k Webovým stránkám a platformě Harry HR a k obsahu, ke kterému má zákazník přístup prostřednictvím Webových stránek a platformy Harry HR, kromě údajů zákazníka. Všeobecné podmínky neposkytují Zákazníkovi žádná práva duševního vlastnictví k Webovým stránkám nebo Platformě Harry HR ani k logům a jiným ochranným známkám společnosti Harry HR. Zákazník ani Uživatelé nesmí odstraňovat, měnit ani zakrývat žádná oznámení o autorských právech, ochranných známkách nebo jiných vlastnických právech, která se objevují na Webových stránkách nebo Platformě Harry HR nebo na nich.
 2. Odškodnění. Společnost Harry HR bude bránit, odškodňovat a chránit Zákazníka a jeho vedoucí pracovníky, ředitele, akcionáře, mateřské společnosti, dceřiné společnosti, zástupce, nástupce a postupníky před jakýmikoliv ztrátami z nároků třetích stran, avšak za předpokladu, že společnost Harry HR nebude mít žádnou odpovědnost v rozsahu, v jakém ztráty z nároků třetích stran vůči Zákazníkovi vyplývají z obsahu nebo povahy Zákazníkových dat; jakéhokoliv produktu, který není produktem společnosti Harry HR; nebo jakékoliv modifikace, kombinace nebo vývoje platformy Harry HR, které neprovádí společnost Harry HR. Zákazník musí společnosti Harry HR neprodleně písemně oznámit jakékoli řízení o nárocích třetích stran, které lze odškodnit, a umožnit společnosti Harry HR převzít výhradní obhajobu a kontrolu a spolupracovat s jakýmikoli přiměřenými požadavky, které pomáhají společnosti Harry HR při obhajobě a vypořádání takové záležitosti. Společnost Harry HR nesmí urovnat ani uzavřít kompromis v žádném řízení, které lze odškodnit jako nárok třetí strany a jehož výsledkem je odpovědnost nebo uznání odpovědnosti ze strany zákazníka, bez předchozího písemného souhlasu zákazníka, přičemž tento souhlas nesmí být bezdůvodně odepřen. Společnost Harry HR nesmí bez předchozího písemného souhlasu Zákazníka, který nesmí být bezdůvodně odepřen, urovnat ani uzavřít kompromis v žádném řízení, které lze odškodnit, pokud jeho výsledkem je odpovědnost nebo přiznání jakékoli odpovědnosti ze strany Zákazníka; urovnání nezahrnuje úplné zproštění odpovědnosti odškodněných stran; nebo urovnání zahrnuje jiné podmínky než úplné zproštění odpovědnosti odškodněných stran a zaplacení peněz. Pro účely tohoto oddílu platí následující definice:
  1. "Nárok třetí strany Odškodnitelné řízení" znamená jakoukoli soudní, správní nebo rozhodčí žalobu, žalobu, nárok, vyšetřování nebo řízení vedené proti zákazníkovi v důsledku tvrzení třetí strany, že software používaný v platformě Harry HR porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví této třetí strany.
  2. "Ztráty z pojistných událostí třetích stran" znamená jakoukoli částku pravomocně přiznanou nebo vyplacenou v rámci vypořádání jakéhokoli řízení o nároku třetí strany, který lze odškodnit.
 3. Zpětná vazba. Jakákoli zpětná vazba nebo návrhy zaslané nebo sdílené zákazníkem nebo uživateli se společností Harry HR nebo platformou Harry HR nebo webovými stránkami za účelem zlepšení platformy Harry HR nebo webových stránek mohou být společností Harry HR realizovány jakýmkoli způsobem, včetně budoucích vylepšení a úprav webových stránek nebo platformy Harry HR. V takovém případě Zákazník a Uživatelé udělují společnosti Harry HR neomezené, celosvětové, neodvolatelné, trvalé, sublicencovatelné, převoditelné, plně splacené a bezplatné právo používat jakoukoli takovou zpětnou vazbu nebo návrh pro jakýkoli účel bez jakýchkoli závazků nebo kompenzací vůči Zákazníkovi, Uživatelům nebo jakékoli třetí straně. Společnost Harry HR je dále oprávněna volně dále využívat veškeré obecné znalosti, zkušenosti, know-how, díla a technologie, včetně nápadů, koncepcí, postupů a technik, které souvisejí s poskytováním Služeb nebo které získala během jejich poskytování.

Termín a ukončení

  1. Termín. Obecné podmínky jsou účinné od data účinnosti a (i) pro zákazníka do doby, než vyprší všechny podmínky předplatného platformy Harry HR, včetně všech obnovení, nebo dokud je některá ze stran nebo obě strany neukončí v souladu s článkem Ukončení; nebo pro uživatele po dobu, kdy má přístup k Webovým stránkám nebo platformě Harry HR (dále jen "Termín").
  2. Ukončení. Všeobecné podmínky mohou být ukončeny:
   1. Zákazník může kdykoli zrušit Služby prostřednictvím svého účtu na platformě Harry HR nebo u zástupce zákazníka Harry HR;
   2. smluvními stranami kdykoli, pokud druhá smluvní strana podstatně poruší některou ze svých povinností podle Všeobecných podmínek. Pokud je podstatné porušení napravitelné, mohou být Všeobecné podmínky vypovězeny pouze tehdy, pokud takové porušení není napraveno do 15 dnů poté, co jedna ze stran o tomto porušení uvědomí druhou stranu. Pro účely přehlednosti se za podstatné porušení Všeobecných podmínek považuje jakékoli porušení oddílu Nepřípustné používání a Nepřípustné chování uživatelů ze strany zákazníka;
   3. ze strany společnosti Harry HR, pokud zákazník neuhradí jakoukoli platbu za služby do 15 dnů poté, co společnost Harry HR oznámí zákazníkovi, že tyto částky jsou po splatnosti.
   4. Harry HR z pohodlných důvodů, s písemným oznámením nejméně 30 dní předem v případě měsíčního prodloužení nebo s písemným oznámením nejméně 90 dní předem v případě ročního prodloužení.
  3. Žádné náhrady v případě ukončení. Oddíl Žádné náhrady se použije bez ohledu na důvod ukončení. Pokud však zákazník vypověděl Všeobecné podmínky nebo pokud společnost Harry HR vypověděla Všeobecné podmínky, společnost Harry HR vrátí všechny předem zaplacené poplatky za zbývající část nevyužitého období.
  4. Přežití. Jakákoli práva a povinnosti stran podle těchto podmínek, které mají podle své povahy přiměřeně přetrvat i po ukončení nebo vypršení platnosti Všeobecných podmínek, přetrvávají i po ukončení nebo vypršení platnosti Všeobecných podmínek, včetně oddílů Nepřípustné používání, Nepřípustné chování uživatelů, Odškodnění ze strany zákazníka, Použití nebo zveřejnění důvěrných informací, Odmítnutí záruky, Omezení odpovědnosti, Duševní vlastnictví a zpětná vazba, Termín a ukončení a Všeobecné podmínky přetrvávají i po ukončení platnosti Všeobecných podmínek.

Obecné

 1. Reklama. Zákazník uděluje společnosti Harry HR právo používat název a logo společnosti zákazníka jako odkaz pro marketingové nebo propagační účely, včetně na svých webových stránkách nebo blogu a v jiné veřejné nebo soukromé komunikaci se stávajícími nebo potenciálními zákazníky společnosti Harry HR. Pokud si zákazník přeje toto právo kdykoli omezit, oznámí to společnosti Harry HR na následující e-mailovou adresu: hi@harryhr.com. Zákazník si ponechává veškerá práva, vlastnické právo a podíl na takovém názvu a logu společnosti.
 2. Rozhodné právo a místo konání. Všeobecné podmínky se řídí, vykládají a vymáhají výhradně v souladu s právními předpisy platnými v Nizozemsku, bez ohledu na: kolizní normy, které by na práva a povinnosti stran uplatňovaly hmotné právo jiné jurisdikce; Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží z roku 1980; nebo jiné mezinárodní právní předpisy.
 3. Specifický výkon. Bez ohledu na jakákoli jiná ustanovení Všeobecných podmínek může strana, která neporušila Všeobecné podmínky, v případě jejich porušení okamžitě požadovat vymáhání Všeobecných podmínek prostřednictvím zvláštního plnění nebo soudního příkazu, aniž by musela složit záruku nebo jinou jistotu.
 4. Vyšší moc. Není-li ve Všeobecných podmínkách výslovně stanoveno jinak, společnost Harry HR nenese odpovědnost za jakékoli selhání nebo zpoždění při plnění svých povinností z důvodu nepředvídatelné a neodvratitelné události, včetně vnějších příčin se stejnými charakteristikami, které mohou zahrnovat útoky na odepření služby, selhání poskytovatele hostingu nebo poskytovatele veřejných služeb třetí strany, stávky, nedostatek, nepokoje, požáry, zásah vyšší moci, válku, terorismus a vládní opatření.
 5. Žádné další dohody. Všeobecné podmínky jsou úplným a výlučným vyjádřením dohody stran týkající se předmětu této smlouvy a nahrazují veškeré ústní nebo písemné nabídky, ujednání, prohlášení, podmínky, záruky, ujednání a jiná sdělení mezi stranami týkající se této smlouvy, včetně jakýchkoli dohod o mlčenlivosti týkajících se předmětu této smlouvy.
 6. Oznámení. Společnost Harry HR může zasílat oznámení podle Všeobecných podmínek na e-mailové kontaktní adresy zákazníka poskytnuté zákazníkem. Zákazník může zasílat oznámení podle Všeobecných podmínek společnosti Harry HR na adresu hi@harryhr.com. Oznámení se považují za doručená 24 hodin po jejich odeslání.
 7. Přiřazení a nástupci. Všeobecné podmínky jsou závazné pro právní nástupce a postupníky smluvních stran a jsou jim ku prospěchu.
 8. Zřeknutí se práva. Zřeknutí se jakékoli povinnosti plnění ze strany druhé strany ze strany kterékoli ze stran nepředstavuje zřeknutí se jakéhokoli následného porušení nebo neplnění ze strany strany strany, která neplní.
 9. Oddělitelnost. V rozsahu povoleném platnými právními předpisy se strany tímto vzdávají jakéhokoli právního ustanovení, které by činilo jakékoli ustanovení Všeobecných podmínek neplatným nebo jinak nevymahatelným v jakémkoli ohledu. V případě, že bude některé ustanovení Všeobecných podmínek shledáno neplatným nebo jinak nevymahatelným, bude takové ustanovení vykládáno tak, aby splnilo svůj zamýšlený účel v maximálním rozsahu povoleném platnými právními předpisy, a ostatní ustanovení Všeobecných podmínek zůstanou nadále v plné platnosti a účinnosti.
 10. Vývoz technologií. Zákazník nesmí vyvážet žádný software poskytnutý společností Harry HR ani jej jinak vyvézt z Nizozemska, s výjimkou případů, kdy je to v souladu se všemi platnými nizozemskými zákony a předpisy EU. Aniž by tím byla omezena obecnost výše uvedeného, zákazník nedovolí žádné třetí straně přístup k Webovým stránkám nebo platformě Harry HR nebo jejich používání v zemi, na kterou Nizozemsko nebo Evropská unie uvalily embargo, ani do takové země takový software nevyveze.
 11. Právo na ochranu spotřebitele. Harry HR je platforma Employee Experience určená pro použití ve firmách a organizacích, nikoli pro spotřebitelské účely. V maximálním rozsahu povoleném zákonem se na ni nevztahují zákony na ochranu spotřebitele.
 12. Vztah stran. Strany jsou nezávislými smluvními stranami. Všeobecné podmínky nezakládají mezi stranami partnerství, franšízu, společný podnik, zastoupení, fiduciární nebo zaměstnanecký vztah.
 13. Změny. Pokud zákazník nemá s Harry HR uzavřenou náhradní písemnou smlouvu, může Harry HR na svých webových stránkách čas od času měnit Všeobecné podmínky podle toho, jak se vyvíjí její činnost. Jakékoli změny Všeobecných podmínek nabývají účinnosti dnem, kdy společnost Harry HR tyto změny zveřejní. Zákazník a uživatelé se mohou kdykoli seznámit s nejaktuálnější verzí Všeobecných podmínek na této stránce https://harryhr.com/terms. Pokud Zákazník nebo Uživatelé budou využívat Služby nebo případně přistupovat na Webové stránky po datu účinnosti jakýchkoli změn, bude toto využívání nebo přístup znamenat přijetí revidovaných Všeobecných podmínek.