Harry HR Employee Experience Platform - Zásady ochrany osobních údajů

Respektujeme vaše
Ochrana osobních údajů

Veškeré naše činnosti se přísně řídí zákonem EU o GDPR. Jako společnost certifikovaná podle normy ISO 27001 se všechny naše činnosti řídí bezpečnostními pokyny.

Dashboard Harry HR Employee Insights

Zásady ochrany osobních údajů

Poslední aktualizace: 7. října 2022.

Harry HR - ITéaal Beheer BV nabízí platformu - včetně nástrojů a aplikací - prodávanou pod názvem "Harry HR", která poskytuje prostředky pro měření a zlepšování zkušeností zaměstnanců. Děláme to tak, že dáváme všem zaměstnancům hlas v rámci jejich organizace prostřednictvím aplikace Harry HR Experience pro zaměstnance a Dashboard pro vedoucí pracovníky.
Společnost Harry HR - ITéaal Beheer BV si uvědomuje důležitost ochrany osobních údajů a případný dopad úniku dat na naše zákazníky. Proto jsme vytvořili obchodní postupy a bezpečnostní opatření. Vše za účelem ochrany vašich a vašich zaměstnanců a organizace Citlivé organizační a/nebo osobní údaje.

Použití a oblast působnosti

Naše zásady ochrany osobních údajů popisují naše postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování údajů o Citlivé organizační a/nebo osobní údaje společností Harry HR - ITéaal Beheer BV (komerčně pod názvem "Harry HR").

Cílem těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen "Zásady") je stanovit odpovědné a transparentní postupy pro správu osobních údajů a splnit příslušné a platné právní požadavky. Tyto Zásady stanoví standardy, odpovědnost a povinnosti společnosti Harry HR v souvislosti s citlivými organizačními a/nebo osobními údaji, které společnost Harry HR shromažďuje, k nimž má přístup nebo které zpracovává v rámci své obchodní činnosti, a specifikují povinnosti společnosti Harry HR, které vyplývají z našich smluvních podmínek ("Podmínky") uzavřených mezi společností Harry HR a jejími firemními zákazníky ("Zákazník"), v jejichž rámci může společnost Harry HR nakládat s citlivými organizačními a/nebo osobními údaji nebo k nim mít přístup.

Tyto Zásady rovněž upravují citlivé organizační a/nebo osobní údaje shromážděné o uživatelích webových stránek HarryHR.com (jak jsou definovány v Podmínkách) a vysvětlují, jak společnost Harry HR používá a zveřejňuje citlivé organizační a/nebo osobní údaje shromážděné od osob a/nebo organizací, které navštěvují její webové stránky a jinak komunikují se společností Harry HR prostřednictvím webových stránek https://harryhr.com a jejích sesterských webových stránek. Rovněž vysvětluje, jak společnost Harry HR používá soubory cookie a podobné technologie. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte, nepřistupujte na EXP a/nebo platformu Harry HR a jakékoli související služby ("Služby") nebo naše webové stránky ani je nepoužívejte.

Jak se staráme o vaše údaje

Citlivé organizační a/nebo osobní údaje je definována jako jakákoli informace o identifikovatelné osobě. Může se jednat například o e-mailové adresy a kontaktní údaje a jakékoli podobné informace, které byly společnosti Harry HR poskytnuty v průběhu její obchodní činnosti nebo které může společnost Harry HR získat na základě obchodních dotazů. Osobní údaje, které jsou agregované a/nebo deidentifikované nebo které nelze přiřadit k identifikovatelné osobě, se nepovažují za osobní údaje.

Mezinárodní dodržování předpisů
Harry HR dodržuje: 

1. Zákony o ochraně osobních údajů platné pro Harry HR (GDPR, EU a Hosted > Nizozemsko)
2. Antispamové právní předpisy platné pro Harryho HR
3. Platné průmyslové normy týkající se ochrany údajů, důvěrnosti nebo bezpečnosti informací. 

Společnost Harry HR působí celosvětově, a proto mohou být v některých případech informace spravované společností Harry HR přenášeny, zpracovávány a ukládány do jiných zemí, ačkoli společnost Harry HR vždy zajistí, aby Citlivé organizační a/nebo osobní údaje je chráněna postupy a ochranou důvěrnosti a bezpečnosti, které jsou přinejmenším rovnocenné těm, které používá naše externí společnost Harry HR. Přenášíme pouze citlivé organizační a/nebo osobní údaje do jiné země, pokud je to "nutné". Pravidelně jsou všechna naše data hostována a ukládána v Nizozemsku ve fyzicky oddělených datových centrech.

Společnost Harry HR dodržuje tyto zásady i platné zákony na ochranu osobních údajů v soukromém sektoru v Holandsku, jako je například AVG.

Harry HR rovněž dodržuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679). Náš závazek dodržovat toto nařízení lze případně nalézt v našem dodatku o zpracování údajů. Společnost Harry HR (nebo třetí strany jednající jménem společnosti Harry HR) může předávat citlivé organizační a/nebo osobní údaje, které společnost Harry HR shromažďuje, do zemí mimo Evropský hospodářský prostor. Pokud k takovému přenosu dojde, společnost Harry HR podnikne kroky k zajištění ochrany citlivých organizačních a/nebo osobních údajů.
Harry HR provede takové převody pouze tehdy, pokud je splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

Harry HR uzavřel smlouvu založenou na "Standardních smluvních doložkách" za předpokladu, že tato smlouva v kombinaci s technickými a organizačními opatřeními poskytuje vhodné záruky práv osob, jejichž osobní údaje jsou předávány. Takové předávání se řídí "Závaznými podnikovými pravidly", která byla schválena orgány pro ochranu osobních údajů. Nebo se na takové předání vztahuje "rozhodnutí o odpovídající ochraně" Evropské unie. 

Používání vašich údajů prostřednictvím našich služeb

Při poskytování Služeb zpracovává společnost Harry HR pouze Citlivé organizační a/nebo osobní údaje v souladu s Podmínkami a platnými zákony. Harry HR obecně používá Citlivé organizační a/nebo osobní údaje  od svých zákazníků a uživatelů nebo o nich pro následující účely:

- Vytvořit, zřídit a spravovat účet(y) zákazníka.
- zpracovávat platby, odpovídat na dotazy zákazníka týkající se jeho účtu a kontaktovat zákazníka ohledně služeb společnosti Harry HR nebo záležitostí souvisejících s účtem.
- Poskytování služeb, včetně poskytování přístupu a používání platformy Harry HR (EXP) a zákaznické podpory zákazníkovi a jeho uživatelům.
- Řídit a rozvíjet obchodní činnost a operace společnosti Harry HR.
- Měření a analýza chování uživatelů
- Sledování, údržba a zlepšování služeb, produktů, webových stránek a marketingu společnosti Harry HR nebo jakýchkoli jiných funkcí.
- Abychom pochopili, jak uživatelé komunikují s Harry HR, a zajistili správné fungování našich služeb, produktů nebo funkcí.
- vyvíjet nové služby, produkty, funkce, programy a propagační akce.
- porozumět potřebám a preferencím zákazníků a uživatelů a přizpůsobit způsob, jakým přizpůsobujeme a prodáváme produkty, programy a služby našim zákazníkům a uživatelům na základě jejich zájmu a používání.
- splnění zákonných a regulačních požadavků a umožnění společnosti Harry HR splnit smluvní požadavky týkající se služeb poskytovaných zákazníkovi.
- Provádění průzkumů kvality služeb a/nebo produktů společnosti Harry HR nebo shromažďování zpětné vazby na služby.
- Poskytovat zákazníkovi nabídky dalších služeb, funkcí a produktů, o kterých se společnost Harry HR domnívá, že by mohly být pro zákazníka zajímavé.
- Provádění průzkumu trhu nebo srovnávacího výzkumu a analýzy dat sledováním a analýzou aktuálních nebo dříve shromážděných citlivých organizačních a/nebo osobních údajů.
- měření efektivity našich marketingových a prodejních operací.

Pokud je to možné, bude společnost Harry HR používat citlivé organizační a/nebo osobní údaje v agregované a/nebo deidentifikované podobě.
Pokud to není vyžadováno nebo povoleno zákonem, společnost Harry HR nebude používat Citlivé organizační a/nebo osobní údaje  pro jakýkoli jiný nebo nový účel bez předchozího souhlasu zákazníka (zákazníků).

Harry HR obecně shromažďuje a používá Citlivé organizační a/nebo osobní údaje od uživatelů svých webových stránek nebo o nich takto:

Informace poskytnuté uživateli
V mnoha případech Harry HR shromažďuje citlivé organizační a/nebo osobní údaje přímo od uživatelů, když navštíví nebo používají webové stránky. 

Společnost Harry HR může shromažďovat jméno, funkci, organizační jednotku a název, kontaktní údaje, e-mailovou adresu a jakékoli další informace, které uživatelé poskytnou při zadávání dotazu, rezervaci předváděcí akce nebo kontaktování společnosti Harry HR prostřednictvím webových stránek.
Když se uživatelé přihlásí k odběru newsletteru společnosti Harry HR nebo když uživatelé podají žádost nebo objednávku na zkušební verzi nebo službu společnosti Harry HR.

Když uživatelé navštíví webové stránky, mohou být čas od času vyzváni, aby poskytli informace, jako je název uživatele, které pomohou společnosti Harry HR personalizovat nebo přizpůsobit uživatelům zkušenosti s používáním webových stránek.

Když uživatelé navštíví webové stránky, může společnost Harry HR pomocí elektronických prostředků, jako jsou soubory cookie, shromažďovat technické informace. Tyto informace mohou zahrnovat informace o návštěvách webových stránek, včetně IP adresy počítače Uživatelů a prohlížeče, který byl použit k zobrazení webových stránek, operačního systému Uživatelů, rozlišení obrazovky, polohy, jazykového nastavení prohlížečů, stránky, ze které Uživatel přišel, hledaných klíčových slov (pokud přišel z vyhledávače nebo podobného nástroje), počtu zobrazení stránek, zadaných informací, zobrazených reklam atd.
Tyto údaje se používají k měření a zlepšování efektivity webových stránek nebo ke zlepšení uživatelského komfortu. I když jsou tyto informace většinou depersonalizované, pokud se týkají identifikovatelné osoby, bude společnost Harry HR s těmito informacemi nakládat jako s citlivými organizačními a/nebo osobními údaji. 

Společnost Harry HR může také bez omezení shromažďovat a používat následující typy informací, když uživatelé navštíví a/nebo komunikují se společností Harry HR na webových stránkách:
- Google Analytics: Harry HR používá službu Google Analytics, která mu umožňuje sledovat informace o aktivitách uživatelů na webových stránkách, mimo jiné včetně zobrazení stránek, zdroje a času stráveného na našich webových stránkách. Tyto informace jsou depersonalizované a zobrazují se jako čísla, což znamená, že je nelze zpětně vysledovat k jednotlivým osobám. Uživatelé se mohou odhlásit z používání služby Google Analytics společností Harry HR na stránce pro odhlášení ze služby Google Analytics.

- HubSpot: Společnost Harry HR používá HubSpot, který jí umožňuje sledovat informace o aktivitách uživatelů na webových stránkách, mimo jiné včetně zobrazení stránek, zdroje a času stráveného na našich webových stránkách. Tyto informace však nejsou depersonalizované a Uživatelé se nemohou odhlásit z používání služby HubSpot společností Harry HR.

- Google AdWords: Harry HR používá Google AdWords Remarketing k reklamě Harry HR na internetu a k reklamě na webových stránkách třetích stran (včetně Google) pro předchozí návštěvníky webových stránek. Remarketing AdWords zobrazuje uživatelům reklamy na základě toho, jaké části webových stránek Harry HR si prohlíželi, a to umístěním souboru cookie do webového prohlížeče uživatelů. Může to znamenat, že Harry HR zobrazuje reklamu předchozím návštěvníkům, kteří na webu nedokončili žádný úkol, nebo to může být formou reklamy na stránce s výsledky vyhledávání Google nebo na webu v síti Google Display Network. Tento soubor cookie nijak neidentifikuje uživatele ani neposkytuje přístup k počítači nebo mobilnímu zařízení uživatele. Soubor cookie slouží pouze k tomu, aby ostatním webovým stránkám naznačil, že Uživatel navštívil určitou stránku na webu, a ty tak mohly Uživateli zobrazovat reklamy vztahující se k této stránce. Pokud si Uživatelé nepřejí účastnit se remarketingu Google AdWords, mohou se z něj odhlásit ve Správci nastavení reklam Google.

Společnost Harry HR může také povolit omezenému počtu důvěryhodných třetích stran instalovat soubory cookie z webových stránek. Webové stránky mohou obsahovat reklamu třetích stran a odkazy na jiné webové stránky, které mohou být použity k vytváření personalizovaných reklam. Personalizované reklamy, někdy označované jako zájmové nebo behaviorální reklamy, jsou reklamy založené na informacích o Uživatelích, jako jsou zobrazení stránek na webových stránkách, žádosti o informace nebo nákupy na webových stránkách. Harry HR neposkytuje žádné citlivé organizační a/nebo osobní údaje inzerentům ani webům třetích stran, které na webových stránkách zobrazují zájmové reklamy. Inzerenti a další třetí strany (včetně reklamních sítí, společností poskytujících reklamu a dalších poskytovatelů služeb, které můžeme využívat) však mohou předpokládat, že Uživatelé, kteří interagují s personalizovanou reklamou nebo obsahem zobrazeným na webových stránkách nebo na něj kliknou, jsou součástí skupiny, na kterou je reklama nebo obsah zaměřen. 

Inzerenti nebo reklamní společnosti, které pracují naším jménem, někdy používají technologii pro zobrazování reklam, které se zobrazují na webových stránkách, přímo v prohlížeči uživatelů. Mohou také používat soubory cookie k měření účinnosti svých reklam a k přizpůsobení obsahu reklam. Harry HR nemá přístup k souborům cookie ani k dalším funkcím, které mohou inzerenti a weby třetích stran používat, ani nad nimi nemá kontrolu, a na informační postupy těchto inzerentů a webů třetích stran se tyto zásady nevztahují. Pro více informací o jejich postupech ochrany osobních údajů se obraťte přímo na ně. Uživatelé se také mohou obecně odhlásit od přijímání personalizovaných reklam od inzerentů a reklamních sítí třetích stran, které jsou členy nizozemské organizace Digital Advertising Alliance. 

Volba se soubory cookie
Uživatelé mohou používání souborů cookie zablokovat aktivací nastavení ve svém prohlížeči. Funkce "Nápověda" ve většině prohlížečů Uživatelům poradí, jak zabránit prohlížeči přijímat nové soubory cookie, jak nechat prohlížeč upozornit Uživatele, když obdrží nový soubor cookie, nebo jak soubory cookie zcela zakázat. Pokud se Uživatelé rozhodnou odepřít souhlas nebo následně soubory cookie zablokovat, nemusí mít přístup k celému obsahu webových stránek nebo k jeho části. Kromě toho mohou Uživatelé zakázat nebo odstranit podobné údaje používané doplňky prohlížeče, a to změnou nastavení doplňku nebo návštěvou webových stránek jeho výrobce.

Zásady ochrany osobních údajů jiných webových stránek
Tyto zásady se týkají pouze používání a zveřejňování informací společností Harry HR. Ostatní webové stránky, které mohou být přístupné prostřednictvím těchto webových stránek, mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a postupy shromažďování, používání a zveřejňování údajů.

Osobní údaje z jiných zdrojů
Společnost Harry HR může od třetích stran získat další citlivé organizační a/nebo osobní údaje o uživateli webových stránek, pokud takový uživatel udělil těmto třetím stranám souhlas se sdílením svých informací.

Sdílení Citlivé organizační a/nebo osobní údaje
Společnost Harry HR neprodává, nepronajímá ani nevyměňuje osobní údaje žádné třetí straně. Společnost Harry HR však může sdílet Citlivé organizační a/nebo osobní údaje pokud je to povoleno a/nebo vyžadováno zákonem nebo takto:

V rámci Harryho HR
Můžeme sdílet Citlivé organizační a/nebo osobní údaje v rámci společnosti Harry HR (tj. mezi našimi pobočkami a dceřinými společnostmi) v Nizozemsku pro účely popsané v těchto zásadách.

Poskytovatelé služeb
Společnost Harry HR může poskytnout přístup k citlivým organizačním a/nebo osobním údajům poskytovatelům služeb třetích stran v souvislosti s výkonem nebo zlepšováním svých webových stránek a služeb. Před sdílením jakýchkoli citlivých organizačních a/nebo osobních údajů s jakýmkoli poskytovatelem služeb třetí strany společnost Harry HR zajistí, aby třetí strana dodržovala přiměřené postupy správy dat pro zachování důvěrnosti a bezpečnosti citlivých organizačních a/nebo osobních údajů a zabránění neoprávněnému přístupu.

Jak je povoleno nebo vyžadováno zákonem
Společnost Harry HR může zveřejnit citlivé organizační a/nebo osobní údaje, pokud to vyžadují platné právní předpisy nebo příslušné právní či vládní orgány. Společnost Harry HR může rovněž zpřístupnit informace svým účetním, auditorům, zástupcům a právníkům v souvislosti s prosazováním nebo ochranou svých zákonných práv. Společnost Harry HR může rovněž zveřejnit určité citlivé organizační a/nebo osobní údaje, pokud má oprávněné důvody se domnívat, že takové zveřejnění je přiměřeně nezbytné k ochraně práv, majetku nebo bezpečnosti jiných osob a jí samotné, a to v souladu se zákonem nebo na základě jeho zmocnění.
V případě, že společnost Harry HR obdrží vládní nebo jinou regulační žádost o jakékoli citlivé organizační a/nebo osobní údaje, společnost Harry HR o tom neprodleně informuje zákazníka, pokud to není zakázáno, aby měl zákazník možnost se takovému jednání bránit. Společnost Harry HR bude se Zákazníkem při takové obraně přiměřeně spolupracovat.

Obchodní transakce
Harry HR může zveřejnit Citlivé organizační a/nebo osobní údaje třetí straně v souvislosti s prodejem nebo převodem podniku nebo majetku, sloučením, reorganizací nebo financováním částí našeho podniku. V případě dokončení transakce však osobní údaje zůstanou chráněny platnými zákony o ochraně osobních údajů. V případě, že transakce nebude dokončena, bude společnost Harry HR požadovat, aby druhá strana nepoužívala ani nezveřejňovala Osobní údaje. Citlivé organizační a/nebo osobní údaje obdržené jakýmkoli způsobem a vymazat je. Citlivé organizační a/nebo osobní údaje.

Bezpečnostní a ochranný program

Společnost Harry HR bude citlivé organizační a/nebo osobní údaje uchovávat a zpracovávat způsobem, který je v souladu s průmyslovými bezpečnostními standardy, a po dobu nezbytnou pro účely popsané v těchto zásadách, pokud zákon nevyžaduje delší dobu uchovávání.
Společnost Harry HR zavedla technické, organizační a administrativní systémy, zásady a postupy, které pomáhají zajistit bezpečnost, integritu a důvěrnost citlivých organizačních a/nebo osobních údajů a snížit riziko neoprávněného přístupu k citlivým organizačním a/nebo osobním údajům nebo jejich použití, včetně: 

1. Vhodná administrativní, technická a fyzická ochranná opatření a další bezpečnostní opatření určená k zajištění bezpečnosti a důvěrnosti citlivých organizačních a/nebo osobních údajů, které spravuje.
2. Bezpečnostní koncepce, která má zabránit jakémukoli ohrožení vlastních informačních systémů, počítačových sítí nebo datových souborů neoprávněnými uživateli, viry nebo škodlivými počítačovými programy.
3. Vhodné interní postupy zahrnující mimo jiné šifrování přenášených dat, používání vhodné brány firewall a antivirového softwaru, udržování těchto protiopatření, operačních systémů a dalších aplikací s vhodnými přiměřeně aktuálními antivirovými definicemi a bezpečnostními záplatami, aby se zabránilo jakémukoli nepříznivému dopadu na citlivé organizační a/nebo osobní údaje, které spravuje.
4. Vhodné protokolování a výstrahy pro monitorování řízení přístupu a zajištění integrity a důvěrnosti dat.
5. Povolení přístupu k systémům a aplikacím pouze oprávněným uživatelům a všem osobám s oprávněným přístupem k systémům a aplikacím. 
Citlivé organizační a/nebo osobní údaje musí mít před přístupem skutečnou obchodní potřebu znát (společně "bezpečnostní program").

Naši zaměstnanci a interní školení

Společnost Harry HR udržuje odpovídající školicí programy, aby zajistila, že její zaměstnanci a všechny ostatní osoby jednající jejím jménem znají a dodržují její bezpečnostní program.
Společnost Harry HR vykonává nezbytný a přiměřený dohled nad svými příslušnými zaměstnanci, aby zachovala odpovídající důvěrnost a bezpečnost citlivých organizačních a/nebo osobních údajů, které spravuje. 

(Data) Incidenty
V případě incidentu týkajícího se citlivých organizačních a/nebo osobních údajů společnost Harry HR neprodleně informuje zákazníka o narušení bezpečnosti dat, ztrátě dat nebo selhání bezpečnostního a ochranného programu společnosti Harry HR:

1. Které vedlo nebo je podezření, že vedlo ke ztrátě, neoprávněnému přístupu, zveřejnění, použití nebo získání citlivých organizačních a/nebo osobních údajů (včetně záznamů v tištěné podobě).
2. Wkterá podle názoru Harryho HR představuje reálné riziko závažné újmy pro osoby, jejichž Citlivé organizační a/nebo osobní údaje je zasažen ("incident s daty").

Ačkoli počáteční oznámení může být ve stručné formě, musí být zákazníkovi případně v zákonem stanovené lhůtě předáno úplné písemné oznámení. Oznámení musí přiměřeně podrobně shrnovat povahu a rozsah incidentu s údaji (včetně každého typu datového prvku) a nápravná opatření, která Harry HR přijal nebo přijme.
Společnost Harry HR neprodleně přijme veškerá nezbytná a vhodná nápravná opatření a bude se zákazníkem spolupracovat v rámci veškerého přiměřeného úsilí o zmírnění nepříznivých dopadů datových incidentů a o zabránění jejich opakování.

Zákonná práva uživatelů

V rozsahu, v jakém se na zpracování citlivých organizačních a/nebo osobních údajů společností Harry HR vztahuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení (EU) 2016/679), se společnost Harry HR při zpracování citlivých organizačních a/nebo osobních údajů spoléhá na své oprávněné zájmy popsané výše, které nejsou převáženy vašimi zájmy na ochranu osobních údajů. 

V souladu s platnými zákony mají uživatelé rovněž právo: 

1. Přístup k citlivým organizačním a/nebo osobním údajům a jejich oprava nebo vymazání v rozsahu, v jakém Harry HR může potřebovat uchovávat určité citlivé organizační a/nebo osobní údaje, a to i pro účely vedení záznamů nebo pro splnění zákonných povinností.
2. Omezit nebo vznést námitku proti používání citlivých organizačních a/nebo osobních údajů ze strany Harry HR (v některých případech to však může znamenat, že přestanete používat Služby nebo webové stránky), pokud se Harry HR opírá o oprávněný zájem (nebo zájem spřízněné třetí strany) a pokud existuje něco, co v konkrétní situaci uživatele ovlivňuje jeho základní práva a svobody.
3. Podat stížnost u místního úřadu pro ochranu osobních údajů.
4. Uživatelé/zákazníci nemusí za uplatnění těchto práv platit poplatek, nicméně společnost Harry HR může účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout vyhovět žádosti, pokud je neopodstatněná, opakovaná nebo nadměrná.

Obraťte se na nás

Jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti týkající se těchto zásad nebo nakládání společnosti Harry HR s citlivými organizačními a/nebo osobními údaji lze zaslat e-mailem na adresu hi@harryhr.com.

Uživatel a/nebo zákazník, který chce uplatnit svá práva na ochranu údajů, pokud jde o citlivé organizační a/nebo osobní údaje, které uchováváme nebo zpracováváme jménem zákazníka (např. zaměstnavatele), musí svůj dotaz směřovat na tohoto zákazníka, který je správcem údajů. Pokud společnost Harry HR obdrží požadavek takového Uživatele na uplatnění jeho práv na ochranu údajů (včetně požadavku na přístup k citlivým organizačním a/nebo osobním údajům nebo jejich opravu), společnost Harry HR přesměruje Uživatele na Zákazníka a na jeho žádost mu případně pomůže s odpovědí na takový požadavek.

Změna zásad ochrany osobních údajů
Společnost Harry HR bude podle potřeby revidovat a aktualizovat své zásady a postupy, aby byla v souladu s pravidly a předpisy, novými technologiemi, standardy a zájmy zákazníků. Tyto zásady se proto mohou čas od času změnit. 

Pokud společnost Harry HR provede změny, které podstatně změní práva uživatelů na ochranu osobních údajů, může společnost Harry HR poskytnout další oznámení, například prostřednictvím e-mailu nebo služeb či webových stránek. Pokud Uživatelé a/nebo Zákazníci nesouhlasí s podmínkami těchto Zásad, jejich jediným opravným prostředkem je přestat používat webové stránky a naše služby.